Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Heider, Daniel
Gründliche Außführung, Wessen sich deß H. Reichs Stadt Lindaw, wegen einer ... in anno 1628 ohnversehens abgelöster, vnd dem ... Grafen von Montfort ... sampt mitergriffnen vier Dörffern, überlassner ... der Ertzhertzogin Claudiae ... pendente lite cedirter Reichs-Pfandschafft ... wider menniglich zu halten ... vnd zu getrösten hab: Mit Ends angehenckten ... documentis ... Ubi ex jure publico .... [!] — Nürnberg, 1643 [VD17-23:319802Q]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.4338#0559

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
S^-)":'. - ;V.;-V"-',-':. .-',•',.'.. "':■
Q96cr5W(;t;^ufer$«2int)anj/iwtfc6cttt>cm@tifft tmfc&r

@fat>tt>afen>ffeit. - • f': r , ^.

2(ratiß ifl }tt «rwctfen/ quöd domus & curia;., orEciaaj & plerumq;: fundus
dotisMonafteriifingulare juslibertacis habeauc. Teftis eft inter atios, h*c efl fii.
Ulricus Monetarius & facta fuit permucatio iß Palatio Monafterik;« «Maj j r^ionS

fQlz6$!"- '•. . ■•' . ■ • ■ - .- '. rioaddi«.

Omnibus pra?fentiumin(pe£toribus Sigcna diwiapermifiioneLin-
daugenfis Abbaoiffa cotusq; Conventusejusdem> notitiamxeigefta: cumfalute.Ex-i
pedic facta homiiium litceris annotari, uc omnis impofterum aufferatur occafio liti-
gandi. Növerintigicuruniverfbquddnosunanimiconlenfu domum feu curiam_s
monafteriinoftrifitaminpomario ante domum Jaeobi nunc Sculceti, quam dile-
äusinChriftoH.CamerariusEcclefiaenoftra: Canonicus ad ufus iuos polüdebac^
Miuiftrojconfulibusnec non rotajuniverfitati Liiidaugen.fi, augmenradonis caufa
Cymicerii S. Scephani,dedimus inconcambium feu permutaticinem domüs & curia:
Ulr.dicliäBuchelCivislociprsdic^ijquiidemUlr.juflo emptionis titulo compara-
vic&comparatampofledit. Verum quidem., cum calis permutacio prima frönte in
prajudicium libercatis noftras ac Monafterü noftri, quam häbemus & haetenus ex
fundarione habuimus in domibus, officinis & plerümq; in fundo dotis ipfius Mottä-
fteni,factavideretur: dicTiScuketus.Confulesnecnontoca univerfitas profitendo
diäamlibertatem ftaruerunt &ftatutum in perpetüum bona flde, fine dolo & frau-
Qei'ervaie promiferuncjuc dicla domus 8ccuriähobis tradicä omni libertaris jure fru-
atur,quo domus & Curia ipfis in concambium feu permutationem daca^una cuiru
oranibus officinis hactenusufaeftpacifice&quiece. Hujusrei teftesfunt his Wal-
Aerusvice-plebanusS. StephaniRector verusEcdefiaein WizinsberejBidermannus
Sacerdos celebransadSanclam Mariam., Marquardusdi&usKizi Sacerdos, H. dictus
BirthilSeniorjH.fHiusejusdem^EIiasRudidusBucheLHainr. diftus lance, Alber-
tus LaslaunH. dictus SneppheUir. &c, monetarius & alii quam plures. Nos verö
SciilcecusjConfuleSjtotaqjuniverficaSjprKmiflajproucprajmifläfLinr.fecirle &in ea
confenfifle pradentibus profitemur. In hujus fafti teftimonium & evidentiam_»
pralenslnflrumencumconicribifecimusdeconfilio&confenfuconfulum Sc uni-
vcrficarisj ficut fuperius dictum eft, & eorum figilli robore & noftrifecimus commu-
*nr>- Actafuntharc in noftro Palatio Lindaugenfi Anno ab incarnarione Domini
M;CC.LXIIII. XI.KalendJuniilndiclione VII. Dtcum temporeSdocofupe-
«uspramotatis. " %

;":; (aa.)

1 Rofenenim AdditionatorHundii Metrop. Salüb. tom.^.ßtb rühr, IPei-

c/?<?^/>A<j»./»/.4/7.DipIomaHeinriciII.quQ deditad Monafterium_j

S- Scephani quandam partem cujusdam Infulae Sahfonagavajdictx, in

Prdvinciä Orientale juxtaDanubium& inMarchiä Adalberti Comi-

tisfitamj&a

, .' HundiasquoqjipCeadd\icitind.»2etrop.tow.2.ßil>rubr. S.Hayme-

**V^j#Jnftrumentum,inquo Arnolphuslmp. profketurj fecivkatem fuarru,

2 $T0c.acurRatispona,amplificafle&auxifle; &eandem totam noviter fa&äcum

Vlneism'montej qui eft innpä Danubii juxta eandem civitatem, prardiclio S. Hai-

merano

"ffl■i

WM
 
Annotationen