Heider, Daniel
Gründliche Außführung, Wessen sich deß H. Reichs Stadt Lindaw, wegen einer ... in anno 1628 ohnversehens abgelöster, vnd dem ... Grafen von Montfort ... sampt mitergriffnen vier Dörffern, überlassner ... der Ertzhertzogin Claudiae ... pendente lite cedirter Reichs-Pfandschafft ... wider menniglich zu halten ... vnd zu getrösten hab: Mit Ends angehenckten ... documentis ... Ubi ex jure publico .... [!] — Nürnberg, 1643 [VD17-23:319802Q]

Sheet: Register_002
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwheider1643/0982
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
INDEX.

ABSURD Anonfunc ftatuendsu,/^

36f.infin.
ABUSUSrei verum ufum non tollitj,

pag.91.mmti.
ACEPHALIA inlmperio Romano

nemirii concedicur^^. 60. infin. &

pag. 7S-inprinc. >

ACCEPTILATIO geheralisgencra<-

liter intelligitur quoad omnia-debi-

ta.pr&cedcatia,pag. 767.inprinc. &

pag.76f.inffwc.

ACCESSORIUM*

ACCESSORIUM fequitur naturam

fui principalisj^, 87-in med. nifi ad-

fit ratio diverfitatisjfüg. zs9- ante?

med. &pag.fii. inprinc.
ACCESSORIUMnaninfluitinprin-

cipale, nee eft potentiusfuo princi-

paiijpag.240.mfin.
ACCESSORIUM dici non poteft,

quod fine pnncipali fubfiftere va-

let, pag. 2$9- ante med.
AC C U S A TIO inCaufis Criminalibus,

poft viginti arios., ampliüs non con-

ccdiyav,pag.2j2.poBmed.

ACTIO, AGTOR,
ACTIO realis in loco rei fitae intentatür,

etiamfi reus ibi non habeat domici-

lium>fag. S3f-inprinc.
ACTIONEM ad rembabensjremipfkm

haberevideturjpag.76S-poßprinc,
ACTOR teneturinproceflufpeeifica;-

re^quid&quanturaipetat,^. 766.^
. in med.
ACTORintentiorris fux probatiönes1'

non poteft ä Reo pezeie ^pag. 764. in

med. pag.76s-inprinc. . ■>■■■■.

ACTUS.

A C TU Sita intelligi debet, nc conful-
tumfitutriq; parttipag.37.pofl princ.

ACTUS fecutus praefumkur faftus in.,
executionem praxedentis traeta-
tüs jpag.fS/. in med. &pag. 96. fub

A C T US fecutus pra:fumitur feeundüm

caufam pracedentem fa&us,' pag.

32Q. in med.

AC TU Sin dubio cenfetur proprio pö-

, tiüs quam alieno nomine fa&us ef-

. fe >pag. 132. foflprinc. & pag. 629. iru>

med. ' -

ACTUS femper praefumirnr fadus ex

causa potentiori& Vahdiorii./w£.

68f-inmed.
A C T US licito potiüs quam illicito

modo geftus cenfetur»pag. is2.irL*

princ. -
ACTUS potiüs inutilis declarari debet,

quam tit alicöi valde damnofes fitJj

pag. 2f2. ante med.
A C T U S itä explicari debet, ut confue-
, •tudinivicinie.fit:eonformis^/igr^7A

ACTUS quilibet confueto modo ge-
ftus pra;fumituri/W£.^.^o/?pr»K^

ACTUS omiffione formae mbftantia-
lisipfo jure vitiatur , pag. 403. itu

ACTUS quilibet potiüs ex nece/fitate»
quam voluntariä causa geftus cen-
fetur,pag. 421. circa med.

ACTUS praefumitur in dubio faclus
ob illam cap.fam , qua; tali efFecbi
indigebatj live ad eum erreftuiTQjad
quem quis erat obligatus, pag. 421.
in med.

ACTÜS ämerä faden eis voluntate de-,
pendensnonindiget alteriusintep
Ventione,päg.42g-fabfin.

ACTUS/ fi favorecerta: perfonae nul-
luseft,tunciftiusratiricarione,con-
' firmatun pag. 431. in princ. .

ACTUS quoties invitoprafente expli-
cari poteft citationem ejus non re-
quirit,/>^. if2. in med.

A C T U S ipfo j ure nuüus, fupervenien-
teranficationejconfeniü^vel tem-
pore immemoriali confirmatur-»
pag. 192. poB princ. & pag. 403. poff
princ.

A C TUSpönendi cuftodesarguitfines
)uv'ndi&.ioni%1pag.6ßo.infin.

A C T U S, qui uno cafu vel reipeclupro-
hibitusj altero vero conceflus eft> in
permiflö geftus cenfetur, pag. iS9-
poflmed.

Ä C T U S jurisdi&ionales oftenduntjlo-
cumeffede territorio & pertinen-
xnS)pag.ff7.p»flprinc.

ACTUS fingulares non täntüm pof-
fefllonem illius ipeciei, quam re-
, fpiciunt, fed etiam generalis juris-
dictioms quafi pofTefllonem pro-
hiwiypag. Ji6. inmed. &pag. i}7- iß*
fin. '

v ACTUS
loading ...