Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1907

Page: 187
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1907/0106
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
187

ΝΟΜΟΣ ΑΙ ΠΑΛΗ Σ

188

έπιγραφήν παρουσιάζει ή έκ θήρας εις Βερώνην ϊί Αίγιάλης νόμος είναι νεώτερος, αναφέρει δέ και

της Ιταλίας μετενενθεΐσα, ή καλούμενη «διαθήκη τοΰς "Ρωμαίους ώς νέον και ίοιαίτερον γένος άν-

της Έπικτήτας». Αύτη περιέχει πρώτον μεν τήν θρώπων μετά τά κοινά των πολιτών και πάροικων

διαΟήκην της γυναικός περί άφηρωϊσμοΟ τοΟ συ- καί ξένων. Ομοίως ο' ευρίσκεται τοιαύτη μνεία των

ζύγου και τών δύο υίών και περί δωρεάς τριών χι- νέων της Ελλάδος ηγεμόνων έν τοις ψηφίσμασι

λιάδων δραχμών έκδανεισΟησομένων έφ'ύποθήκαις της Πριήνης τοις ολίγα έ'τη μετά τήν ίδρυσιν της

κτλ., δεύτερον δέ και νόμον περι συγκροτήσεως 'Ασιανής επαρχίας και τοις κατ'άρχάς τοΰ α' π.

τοΟ κοινοΟ τοΟ ανδρείου τών συγγενών, οίτινες άνέ- Χρ. αιώνος γενομένοις (π. χ. άρ. 113 83)·

λαοον τήν Ορησκείαν τών ηρώων και τών κτιστών. Παρέχοντες κατωτέρω το κείμενον έν μετα-

"Οστις θέλει νά σπουδάση λεπτομερώς τοϋς δύο ΥΡΚ<Ρί μόνον, ώς δεδομένου έν κεφαλαίοις ψηφίοις

νόμους Οά ευρη καί πολλά τά όμοια και ουχί άση- έν τω ΟοΓρυβ (Ιπβογ. 6γ&θο3Θ, XII 7, 515), δη-

μάντους διαφοράς, -ροερχομένας έκ της διαφοράς λοΰμεν ότι πολλάς και όρΟοτέρας τών αναγνώσεων

της ιωνικής πόλεως και τή'ς υπό τών Πτολεμαίων ημών οφείλομεν τω κ. ϋ. ν. Τνΐΐαηιοπνϊΐζ, μετ'

μεν έπικρατηΟείσης, άλλως δέ τήν δωρικήν αύ- έπιμελείας διεξελθόντι πλεονάκις άπαν το κείμε-

στηράτητα και τά αρχαία αριστοκρατικά αίσΟή- νον. Επίσης και εις τον κ. ΛΛΓί11ιβ1ιιι, διατρίβοντα

ματα διατηρούσης θήρας. Κοινοί εϊς τάς νήσους έν Αθήναις καί λαβόντα ευγενώς τον κόπον νά

είναι οί άφηρωϊσμοί, έξ ών γέμει ή θήρα. Διαφέ- παραβάλη τήν άνάγνωσιν ημών προς το κείμε-

ρει ο ή έποχή τών επιγραφών, επειδή «ή διαθήκη νον, οφείλομεν πληρεστέρας καί όρΟοτέρας τινάς

της Επικτήτας» έχαράχΟη κατά τε τον Κΐοοϊ καί αναγνώσεις της επιγραφής. (*)
τον ΗοπιοΠθ περί τάς άρχάς τοΰ β' αιώνος, ο δ'

[Άρχοντος ......]ν ... .ε..... μηνός Άπατουριώνος Άρχιτέλη[ς]

[Παρμενίωνος, Κρ]ατησίλοχος [Ήγ]ίου, Λεοντεύς Ήγίου αίρεθέντες
[ύπό τοΰ δήμου κ]ατά ψήφισμα, ώστε νόμον είσενεγκεΐν καΟά έπ[ι-]
[τελεσΟησετκ]ι δ τε έγδανεισμός τοΰ αργυρίου ου έπιδέδωκεν Κριτόλαο[ς]
5 [Άλκιμέδοντος] καί η δημοΟοινία καί ό άγων, και τάλλα δέ πάντα έ-ιτε-
[λέσαι, γεγ]ράφα<τι τον άφηροϊσμόν τον Άλεςιμάχου τοΰ Κριτολάου,
[καθώς καί] ο τε δήμος έψηφ.σται καί Κριτόλαος έπέδωκεν εις ταΰτα
Α [δοαχ|λ]άς δισνιλίας κατά τάδε- <^εϊ'ς τε το μέν^ το μεν άργύριον έγ[οα-]
[νείζεσϋ]αι έν τω Άπατουριωνι μνινί τόν τε άρχοντα καί τούς πρυτάνει[ς]

10 [κκί] μισθωτάς καί Κριτόλαον Άλκιμέδοντος, έγδανείζεσΟαι δέ αύτ[ό]
[από δε]κάτου, τούς δέ δανεισομένους διδόναι ύποθηκην χωρία
[πλείο]νος άξια δραχμών δισχιλίων άνεπ'.δάνειστα ιδιωτικού δα-
[νείου, καί λ]κμβάνειν έπί τ[ν;] προδεδηλωμένη υποθήκη μη πλεϊον δρα-
[χμ&ν διακ]οτίο)ν, ύπογραψ[άτ]<ο δέ ό γραμματεύς εις τά δημόσια γράμμα-

1 (3 [τα τον δεδ]κνεισμένον έ'καστον πατρόΟεν καί τοΰ δήμου κκί τό πλήθος

[τοΰ άργυ]ρίου, ου αν η, δεδανεισμένος, καί την ύποθηκην, ην άν δώι, ρητώς,
[τούς τ]ε γείτονας πκρα[γρ]άφε».ν κύκλωΐ' τόν δέ τόκον οί δεδανεισμένο'.
[τό άργ]ύριον άποδιδότιοσ[α]ν δέκατον, καταβάλλοντες άεί έν μηνί Άπα-
[τουρ]'.ών. έν τεΐ βουλεϊ, κα[0]άτνερ καί τά ιερά χρήματα· τό δέ άρχαΐον ένο-

20 [<ρε'.]λέσθω παρά τοις δανεισαμένοις έπί ταΐς ύποθηκα'.ς έφ' αΐς έδκ-

[νε]ίσατο έ'καστος, καθάπερ καί τά φυλετικά, εις τόν άεί χρόνον, καί μη έ-
[στω] αύτοΰ πραξις· μ.7) έξέστω δέ τοις όφείλουσιν τοΰτο τό άργύ-
[ριο]ν καταβαλεϊν τό άρχαϊον κατά μηθένα τρόπον, άλλ' ένοφειλέσθω έν
ταϊς ύπο[0]ηκαις έπί αΐς άν δανείσωντκι εις τόν άεί χρόνον εάν δέ τις κα-

25 ταβάλη παρευρέσει νίτινιοΰν ει άρχ[ο]ντες αύτω προσδέξωνται την

καταβολην, μη έ'στω αύτω καταβεβλημένον, άλλ' ένοφειλέσθω έν ταΐς
(') Σημείωσις (....) προσ05]χά( τών έκδοτων, (....) άθε

τησεΐΰ των αυτών.
loading ...