Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 10.2005

Page: 177
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2005/0184
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Folia Historiae Artium
Seria Nowa, t. 10: 2005
PL ISSN 0071-6723

Andrzej Fischinger

(1928-2005)

W roku 2005, 18 czerwca, odszedł od nas na za-
wsze Doktor Andrzej Fischinger, postać wyjątko-
wa, niezastąpiony badacz polskiej sztuki renesan-
sowej, wybitny znawca Wawelu1, gdzie pracował od
początku swej zawodowej działalności. Urodził się
w Krakowie 29 kwietnia 1928 roku. Syn Stefana,
doktora prawa, i Marii Krystyny z domu Leo, mógł
się szczycić interesującym rodowodem. Franciszek
Fischinger, dziadek Andrzeja, został ściągnięty do
Małopolski z Niemiec (Langeuenflingen) przez Jana
Goetza, twórcę browarniczej potęgi w Okocimiu.
Już w następnym pokoleniu rodzina Fischingerów,
związana wciąż z okocimskim browarem, manife-
stowała polski patriotyzm. Przejawem tego był fakt,
że ojciec Andrzeja, którego darzył on szczególnym
szacunkiem, przez kilka lat był więźniem obozu kon-
centracyjnego w Oświęcimiu. W linii macierzystej
pan Andrzej był wnukiem Juliusza Lea, zasłużone-
go prezydenta autonomicznego Krakowa, przewo-
dzącego urbanistycznemu rozkwitowi miasta w
okresie Młodej Polski. W latach międzywojennych
Fischingerowie mieszkali kolejno w Krakowie, War-
szawie, Lublinie i Okocimiu. Szkołę powszechną
ukończył Andrzej w roku 1940 w Brzesku. W roku
1941 zamieszkał z rodziną na stałe w Krakowie. W
czasie wojny przebywał też w miejscowości Bieśnik,
koło Zakliczyna, gdzie rodzice mieli majątek leśny
i dom letni. Tam pod koniec wojny, jako szesnasto-
letni chłopiec, został zaprzysiężony w zgrupowaniu
„Baszta” Armii Krajowej, pod pseudonimem „Kuba”

1 Nota biograficzna i bibliografia prac Andrzeja Fischinge-
ra ukaże się w druku w r. 2006 — Srudia Waweliana 13/14:
2004/2005.

Fot. S. Michta

(tak przyjaciele zwali go do końca życia). Ze wzglę-
du na młodociany wiek nie brał wprawdzie udziału
w militarnych operacjach partyzanckich, działał jed-
nak jako kurier w kontaktach z Krakowem. W la-
tach 1942—1944 uczęszczał w Krakowie na kursy
tajnego nauczania w zakresie gimnazjum; tzw. małą
maturę zdał w roku 1945, a egzamin dojrzałości w
roku 1947 w liceum im. Królowej Jadwigi (ekster-
nistycznie).

W latach 1948—1952 Andrzej Fischinger studio-
wał historię sztuki na Wydziale Flumanistycznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień magistra fi-
lozofii otrzymał na podstawie pracy Kaplica Mysz-

177
loading ...