Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1269
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0704
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1269

De in litem iurando.

1270

serrur propter aliquam rem dubiam,viicerra cfficiatHr:vc C.vnde
vi.t.sitjitaadc.hoc autem de afFeitione tantiim cit.ltem quoddi-
cit hic retractari iuramcntum praistitum.intcllige nisi iit secuta
dcfinitiua sentcncia de rc rcstituenda: tunc enim sententia iudi-
cis non reuocaretunvt ~).de re iud.l.impcrator, fr l.Pauim. & ita
nec sacramentum. Vel

it.jjjtdmonen-
di.hic autemin rei vin.
itaprocedir, vt iurec si
rcus dolo dcsm posside-
te: vt s. de dolo.Larbi-
trio. §.j. vel si actor non

4-s Exculpa a autem non eC-
ie iusiurandum deferendum co-
stat:sed sstimationem b a iudi-
ce faciendam.

nari reum.
a s Ex culpa. nisi in
casu: vt C.eo.l.alh.
b <s MStimathnem.co-
gnica veritareivt C.eod.
t.ij.Am.
Itfa&hnibm.~]C
Hxc lex cjuaruor lia-

In aclionibm in rem arbitrarijs,
& bona sidei, iuratur in Uttmje-
cttndtan taxationem iudicis ob do-
lumtantum. Inalijs autem a£iio-
nibns Jiritli iurts non iuratur in
Utem, nisi quando alia vera Alii-
matioprobari non potesi. hA.cum l.
INaShnibm.-] Casvs. se%- Diuiditurin duaspartes. Pri-
Hasc lex quatuor ha- *»<> loquitur de iuramento in litem,
bctdi&a.Primumquod quodestasseSionis. Secttndo deiu-
iniodicio boa. fid. fciti rammo in lmm,quodesiveritatu.
act.adcxhibendum,& „ , .... . '_■ J T
inactinremiuratut in becunaatbt.mvtr.Viznz.Itemprt-
litem. Secundum, quod m* subdiuiditur: quiaprimb ponit
iudex potcrit taxare vs- in quibtu alliombm iuratur. Se-
nue ad quam quantita- cm^0 Hod sit oMcium iudicis in
tem luran debeat. Ter- ,, . ' . J ■". —. .1 ,»
aclattone turamtntt. Tertto quodjit
eius ositcium, pojiquam esi iuratum.
Quartb ob quam causam dtsertt-
tur.Secunda ibi;Sed iudex. 7er«4
ibi i Item 8c suQuarta ibhScA in
his. B A R T.

tium, quod proptcr do-
lum suum, non propter
culpam iurare deber.
Quartum, in stricti iu-
ris iudicio in litem non
iuratur prxterquam in
casu,quem ponic

inli

"In hJcIegs
coturnquc tra-
datu eiegate:

Stichutn promisisti: &
fuisti in mora soluentli:
postea deccssir Srichus:
intclligunt enim qui-
dam de iutando in li-
tem quod cst pro quan-

*Astioimprc-
prie dicitur ,
<juz in re est:
eiim propric
dici dcbeat.

.bso!uere,vel minoris condi
sed nare. 3. J Sed in his omnibus
ob dolum solum in litem iura-
turmon etiam ob culpamSih^cPos

latam culpam.
' c Cijtuinacsni
iudcx potcst
CKComHruca-
tt.Vidt Ctrptm
4 Cnlpa laia
i.i cciminali-
bus dolo non
CompJtaiurrvc

non poteit ob
lata culpa;ni(t
aducrsus tuto-
ishtrede.

vcl

culpi, ia:putaciim^mihi v. Marcianvs librosttartt
Regularnm.
IN * asttonibus in rem c,8c in
ad exhibendum A, Sc in bon^
fideie iudiciiis in litem iuratur.
Sed iudex potest prariinire cer-
quodfa'lsumc!t:scdad tam summairi vsque ad quam
veram quancitatcci rsi iureturrlicuit enim ei &c a pci-
intdligitur.. _ _ mo nec deferre. x. Jltem&il
lli%7r7nitltre!^t ****?** ^>^t iudici f vel
dic ejudd impioptic a abIoluere,vel mmons condem-
dicitutaaioin
dicitut peririo: vt}. rfi
0(i,& obl. l.alth inper-
/on«j».scd laree hic po-
nitur; vc inprd&lsoti- emm mdex aiitimat.
tut.l. acihnnm genera.
s Item nunquid in aliis reaHbus iutacur:vc in Public.St Seruia-
na, & quasi, & smiilibus?Rcsp.sic, quia dicit, atlhmbm, in plu-
ralinumero. &"]. depigx. l.sisundut. §. invindieathae. & quia
sunc arbitraria;,in quibns iuracuc: vt lnsi.de a&.§.pr*tere*.
d s Adexbibeadum.YCs.adexhib.l.iij.§.ij.
c s Soaafidei.vtJ.eommo.l.it;.§.inha£.&').Ioca.lsisHi.§.si.&
$.depetit.hered.l.sed&si4,ht.c tierba. & hoc in direflis, rion in
conttariis;vt insiadepoji.t.j.^.indepositi quoque.fy l.ei,apud. Sed
spcciale est in astionc ei empto : vt licet sir bon. fid.non camen
iuraiur in ca m litcm :quia venditorliberari porestprastitoin-
teressc (ingulari:nec committic dolum: vc J. deatlhn.emp./.j.in
pr.fr C.de her.velaB.tiea.Lqui tibi.insin. & ideo non iuracur ad
infinitum. Acc vrs. SedcercenulIaleTvetatjsecundum HL vr
nor. msumma huiut tit. nam & alias venit singularc inccrcssc in
.Kt. dedote:& in aliis similibus:& tamen iuratut itiiitem.
f ^yludict. vt sJ.prox.§.pent<lt. & potcst hic dicere concrarium
in.iuthent.deiudi.§.cportet. S; solue vt superiori lege diximus.
g ^" N3 etidra ob culpamStihzei propcer leucm,vel Icuiisimam.
s'Sed 3n propter lacam b culpam iurccurJVidetur quodsic.cum
sit similis dolo ; vt ~j.de preca. l.qu&situm.§. culpem. vnde Bis.fi
men.sal.mo.dr.l.').§. 1 .Scd ramcn dieo qu6d non.vt enim proprer
solam contumaciam c quis potest eJtcommunicari, ita & potest
iurare in licem conrra aliquem propcer dolum rancum : vt s. de
dolo.l.arbitrh, §.). Comparatur crgo lata d culpa dolo quanrum
adpecuniarium damhum perscquendum ,nonquantum ad cor-
poralem pcenam ; vt j. ad ieg.Cor.de sicl.iij. Item non quantum
ad infamiam irrogandatmvc InRit.desufyeS.tu. §.su$eiltet. Itcm
nec quancum ad iusiurandum in Iitem:quia irrogac pcenam reo
ex sola voluntace iurantis.Porro in aistione tuteUB est specialc e,
vt si agatur coctra cutorem tutcI?,Ec ipse mtor 4olo,vellaca cul-

I pa,vel leui noneihibuit rej, yel inftrunaentapupilli, iurari po-
j testruncconrraeuminlitcm:sedcoiitraheredem suum forte
non iurabicur, nisi proptcr dolum suum propriunj, vel laram
culpam: vt Codice de in tit.iur.l.is^m.frl.itUo iure.Sc ideo ibi in
crat5tatu tucelarum ponitur hic tit,vt oiledat quod in ea aliquid
seruetur specialitatis.
4. JPlane h interdum &in ^crepfsV H- ,•
aaione stnanudicij m lite m- j'ur ^ncipio hubs
randumest: veluti sipromiiTbr feg.ibi:e^»"nbon/tsidei,
Stichi moram feceric3 & Sri- &c.&eoilige«thacad-
iunitionc , "

chus decesseritrquia iudex ssti-
mare sine relatione' iurisiuran-
di non potest re,qua- non exrat.
vi. Pavlvs librc-■vitertstmo-
sexto ad EdiBum.
ALias si ex k * stipulatu,vel
ex testamenro agatur,non
solet in litem iurari.
Dominut litis debet in litem iu-
rare, non alim. B A r t.
Vlpianvs libroeUam
adEdiHum.
Olgo * prasumirur non
inlicemnon debereiura-
re, quam dominum l litis. De-
p.iquc- Papinianus ait alium non
polse iurare, quam eum , Cjui li-

:lTe itricti iudicij,
cum fcccrit mentio-
nem dc bonse fidci, &
de arbirrariis , & cunc
aducrsacur * , flnne, & AJuersatur
pro sed: quasi de aliis disiio,f(*ir.
prorsusdicac a pratdi-
Ctis : & hoc secundum
quosda.Sed tu dic,quod
sh-iiti iuris sunccum

V

tem suo. nomine conreltatus tumviexemu:
n auueum.qutm
elt- ,~*ui etl. i>i tr

bon.fid.qu* sunt Inst.de
s(Iio.§.affhnB. Et qu6d
dicit hic , ptane , &c.
dicinstriaiiutis.ctia
qure non sunt atbitra-
ria:: & sic ell bona ad- * Ej[ ti{
uersatio. s Nota ergo j,tocur,
in ac-tion; stri£ti iuris
iurari in tribus bca(i-tIuralur.
bus. I. Primus contra 16 jn aci
enm , qui in ius voca- bt» sttiss

In aBionc tuteU, quU esi ben*' ^ contetnp[am ail.

;. §.j. &estilludpro-

fidei, iuraturinlitem. Bart,
v s libro

storitarem iudicis: vel
propter rigorcm iudi-
*»«"»« libn cissccuandum. 1. Se-
eBauo Sigestorum. cundus est in astione
Itutor^tremadulri^quam Fauiana,sinonreilitua- f Cmim jt
rr 1 11- - mr resaltenata inrrau ,* /.,. v,;,
possidec, restuuere ei non dcmpatroni:vt7^?wt.>tTUtor.
in simd.faj.tenetur. §.
in hac aShne. nam & si
non e sit arbitratia, est cimoarhitta-
tamen in rem scripta. ria.siar.^lBj*',
3. Tertius e(t,secun- ■Altx.los.
dum Irn. inpromts-
sore Stichi, qui

1 iitrpotestate peritori ii

vult: qua;ro vtrum quanti res
est; an quanri in litem iuratum
fuerir, condcmnari dtbear. Re-
spondi, non est aiquum , pte-
tio,id est quanti tes est, iitem
sestimari : cum.& contumacia
punienda sit: &'arbitrio potiiis r"r Pf* '*">»«' 1 «i-
domini » reipretium stamen- ^c dolo,-sed culpa t.
„ r ,. tum:vt htc, Et ett ratio:
quia iudejt aliier non
potest astimare cotpus
sirvsumisedin aliisrcbussecus: quia
bos ad aliquem vsum est.Sedcertehoc vltimum intel-
ligo secundum Azo.non <* de iureiurando in litem, quod cuius- & lutamenrum
quc arbittio facir reiiestimationcm: sedde iureiurando, quod in iitcm pto-
impropric dicitur in litcm:& concinec vetam,id cst communem P»e siiniptum
rei ;estimationem,& hoc innuit ratio huius lcgis:4Mia tudex.Sct. "«rfMsiimpw- ■
& de taii sactamento loquitur J. eo.l.chmsttrti. nam siue agatur JSwSTrt
aftio. sur. quia in ea ad rem duplicandam, vcl quadtuplandam jtstLmationcm
habecurrespedus.siucagarurcondi.suniua, dcscrtur aflori ius- concinct.
iurandum superquantitate reipropret inopiam probationum,&
proprcr malcficium conuenti:vr iurct tanti rem suisic cum fur-
rum fastum sic.nec debet adiici,eelrWwryW,&c.vt t» d.l.yett.cum
surti.St sic ctiam descrtur sacramcntum in inierdisto vndc vi.vt
C.vndevi.l.siquando.ER & quartus.-vt J. re.ame.lsicitmdos.§.).
Accvrs. Additio, Dtc quod ibi erat aitio arbittaiia pro-
pter prxceptum iudicis contcmptum. Bar. Alex. et Ias.
i s Relatione. idelt delatione. Acctrs.
t( » ZwJje#.seeundumeos, qui dkuntinsuperiori ca?
Xi.snJurariinIirem: dicalias,id citquamin prardifto
casu : & planum est. i. Sed sccundum nos , qui dicimus non in
licem iurari,dicalias,id est si non est in mora:& sic non reneturt
intericuspeciei scilicec liberatus: vt j.rfe ver.obtig. i.siex legati.
3. Vel alias, id eitpro alia rc, vel cadem, si tamcn eitcet.
s. ^ Aiiassiex.Cct\iangt\.verbumeportere.i7-'j.dever.Jig.Yi-
dc scripta ad !.!.*'& tit.C v 1 a c. ( Iurant mli-
1 s T TOlgopr*sumitur.']®Hamdominum.vclc\\3a&*-. vtj. tEetiamquasi
y eoJ.videamu4.§sitamen. A OC V R S. J-pTetiarenim
mT C/WWr' (cilicetquondam. ^ __ arbiiriodomi-
n <j JDomiai.No.Aomini f arbicrioicmieltimatiivc^.i^J' norsi a-itimare
re.atm,\.non emm.fr l.ideoq,.fr C.de ludtJ,nemo exterm. A c c. aquum est.
loading ...