Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1267
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0703
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1267 DigestorumLib.duodecimus.Tit.iij. n68

cla:

n.m Uie tx matio. Ioan i.Nec b cnim in c pecuniapotcst esse mteteise.si
mmisdepo- K^. mloici_s,nilicueEic in mora:tantumenim intcreicmeahat
Jiimmisem haberc pecuniam,C|uaiitum iilam:scc!is in <* iibris,&aliis rebus:
r cerci i sunt quia pccunia per res non _stinurut cvt ydesideiust.lfiit», Azo
im aliarum _. Sed ncc alia ratiorte
,P i,t bona ercept
conlide- - - , !

,_ enim est hoc iutamen-
d lntwclieli-tumlitems&ideocau-
br_ru,8caliaru te ponit, iuret: & non
reni quemad- rep-eit t ;„ lUea_ i_|j.
?S*ST'tcm auccm non iucat"r:
«luracein lite <luiatton f-it cotumax
impubes non in commiisionc ptxnx:
poiest: adofc- sed ia resticurione , ob esUlstra&Utn Cl
sceS,i,ue_du - quam est commisi-pcc-

certa sic nummorum zstima-
tio a, niii fortc de eo quis iuret,
quodsuainterfuic nummos iibi
sua dic b redditos esle. Quid
enim ii sub pcena pecuniamde-
buic,aut sub pignore,quod quia
depo/ita ei pecunia abnegara"F,„fi

ullaest r/Iura

tell, niii ijc t

pecumam , quam ad
■ in li- aliam : ob quam asFe-
3 niio ctionem in litem con-
sir H?f su~jic iurari:vt s.l.prox.
. A!ij dicunt hic iu-
*f Ex tratcatu ;ari in litem: vt ~).eed.l.
detutelis. ,H aaionibu*.%.plan'k.
* "%c veihl' b s Suadie, s.diepr_-
S.' q^Id^i^^^^diemterpel-
uersiis nitore lacionis , aliud itaq; cil
aut eiuskere- io specic,aliud in quau-
dc imeadatur, citate deposica. nam in
?cc|p5_:inqM spccieiuratutinaft.de-
/"«" Tco»* ¥<*(•'&•>*}•<**?'>/■ t-yi->>*
ringere cnim depositi.lzem in iiac vc-
poteA.vt wior niunc fruftus :_c eiim
nominepupil- quancitas , non veuic
luwre n^uu"» qaC"i ■?°mil: lucrari'sc-
Xone tuteU ^g^^ndo : sed venit
experutur.re- "'"■d cantum, qtiod in-
moium vidcli- tcrest suadiedacoseise,
eet, vel excu- secundiim lo. quod in-
"""" cereiTednpIi

In causa,qm per tutorem agita-
tur,pitpillus, velmater eittsadiu-
rattdum de asseUione non admitti-
tur: tutor, & curator non cogitur;
sedvolens admittimr:adulttuetia
admittitur. Bart,
IV. Idem librotrigensimosexto
ad. Edisliim.
Vldcamus f in tutelari cau-
sa c * qnis iurare,& aduer-

rum:quia hoc prarstare cogirur: vt C.de reb.crtd.l.geiseraliteT.fy
dt iudic.l.propemndum.§.). Accvjts.
f s Compendy. ma-rimc : nam nec propter suum comperldium:

modc Rc i
teliigi polTun

sc,„t.

i,oh- J.deeo,ijuodi
■U , vtique.§.nmii
^V j /r THicqua:ro,
■fluraredesa. contractibusl

ir : & facit ad ide,

■Joc.US
deofcio.

su5quem possit. Et qnidem ipse
pupillus, si impnbes d est, non
potest. Hoc enim sapissimc re-
scriptum est. Sed nectutorem
cogendum , velmatrempupilli
admittendam c,ecsi parataesset
iurare, diui fratres rescripserut.
Graue enim videbatur, & igno-
rantes, & inuitos tutores sub
aiieni f compendijs emolume-
ro eciam periurium anceps sub-
ire. Curatoresquoqueapupil-
li, vel adulescencis non eise co-
gendos in lirem iurarej rescri-
" ptis Imperatoris nostri, & diui

n.fi. vcl
alfcnTi-ciVia, stricJ' iai',s ' vc in mU-
nemo cogitur: Cuo,haoeacli
nec debttquis hicdicitur. Resp. iic:vt -
«raiiwe eon- ~\. deeo ,quodcert.Uc l Patns euls contmecur.Sl ramen
a"1 ib*1*1 itM&sifytesi- T ltem r*ram ai-fe&ionern pupillosuo,
quod ger;r-se'd an P« soium 'uramen- vel adulcscenti tutores, vel cu-
?alutem'an,mc tum possit alias proba- rarores pra:stare volent , auifto-
luz pr-tferre n " Resp.iic psr/.iffwn. . - -
euicunque of- contra a0iosos. Accvrs. r"aS

.j.l.iujiurandum^-adpet
eog.lAe die.§.sin.nec proptci aiieuurtcv
ferenda sestiraatio est,sed ad do-
mini, cuius nomine tutela? ra-
tio k postLilatur.Adulescens ve-
ro,ii velic,iurare pocestl.
Solitt iudex poteji iuramentum
in litem defirre:& in insinitumpo-
tesi iurari: debettamen ittdex cer-
tam qmntUatem taxare, in quam
imeturmon tamen pmsiitum ittra-
mentttm cogitur ittdex omnino se-
qui ,sitale iuramemum ob culpt
non desertur. h. d. vsque
a£tionibus. A 1 e x a n i

*sin,').re$.W$.quifatisd.
hie,& J.rtr.amoe.LMar-
eellia.§.pater.Eil tamen
arg.contra huic editro,
vbi alienumacompen- « Compendig
dium debcc cjuis prai- *i'en« vtrum
ktts.n~l.deadmm.tut. ^ ~th™
l.tHtor.%.nonesh*udien- prasttce suo-
dut. A c c v r s.
« s Curatores qaoque.
Vide scripcaad l.$.C.de
rebtts crcd.gp it,

g T Resrugabitur.lmo
videiur refragari, cum
solus bdomiuusdebeat 4 Iuramentum
iuraie:vt "j.eod. Isvutgb. '" iicc soli do-
quse cstconrra. Sol.& J»ioo,aut qa,.
lih tucor^estquasidomi-^;-;,,
nus-.vt ].desurt.Ltnter- quaiidominui*
dum. §. qui tutelam. &
, -_ - ... pro empt. t. auisundum.
1. J Dcrerce autem mtiuran- §.sittttor.
dumiudicemoportec.Ca;cerura h ^ Finit. scilicetpcr 4lucamtn
si alius "' dctulerit iuiiurandttm, sacramentum: quod eft inHrumentum

instrumentum d deci- siniendarum
deudi Iices:vc C. dereb, Utiiun.'
cred.Linbm&sidei.-vt". '^«««lite
tit i / i A c r v r « quemadmodu
I s Non entm.Bcae di- & curatores
co tutorem preftare iu- pro pupillis
ramentum ;quo c;eiti- stiis» veladul-
metur vtilitas:quia non *"• _
an iudex modura iureiurando ad suam, qua; nulla est-, * lu,raiw" hur
n nr • i- j 1 -11 r lussormuladt-
statuerepouir, vt mtta certam sedad pupillum refer- spiicetiquonii
quantitatcmiuretur nearrcpta tur.iurabiter)im t -10 aduicuS&pu-

vel non delato iuratum iic:nulla
erit religio,nec vllum iusiuran-
dum.Ecitaconstitutionibusex-
preisum est imperatoris nostri,
&diui patris eius. 2. 'J Iurare
autemininfinitum n licet. Sed

Uest

1 refraeabirur S.
0HUHJIU1.HH..KS. ,. 1 ■ - /■ *'
ideamitt. ] Casvs qt'm mdicio5quod mrer lplos p
pupil v planus estvsqsad acceprumest, iinis h

tiiiurandi re-

occasione in immenium iure-
tur, qua*ro. Et quidem in atbi-
crio eise iudicis,deferre iusiu-
randum,necne * constat. An
igitur qui poiiit iusiurandum
dcferre f , idem poilir & taxa-
rionem iureiurando adiicerej
quxrirur. Arbitrio tamen bonse
fidei iudicis eria hoc congruit °.
5. J Itcm videndum an possit
iudex, quidetulitiusiurandum, permittitur, quod
non scqui id,sed vel prorsus ab- pupiHo:vt hic,& Injkde

tjuacosuus adultus, vel piliusaffeciio.
pupillus nollet re care- fE B™ •hal»Sr-
tc: nbUs &s.ibi,sub ™nZ&™
xlienicompendij.Scs.non ratores'.-(i pu-
autem pro quanto ipse pilli,vel adulti
tutor nollcr suum pu- *intJ nolie pio
pillum re carere : sic & «*"?«*>>«■.
yiquuc*u.l.pen rCV, veUanti
k. s Rettto. id cst debi- incereJTe pu-
tum oceaiione tutela;: pilli , velpco
cjuia tutor est. »ac vel illj
1 C lurarepotesi.qmd- J«<nma pupil-
j ' 1 1 ? • lum vel cnon
am crgo .doksccm. dstm mm

>v$smodi
possitadhiberi. Nonenim :

liagenrem,8: 'S-turzre. m quo
eontucore ex- nitUr.Insupe1iori5.di- ~r
eusaiu.vei r=- cie, 6i ^^ j^ suam vtilitatcm
eteSSm DuTr! !udi" Jcfcc&c: &aliaS
»n cmm. di in non vaiet iusiurandum. Sed pone, quod iudex dctulit: ciunquid
lit.iur.n.10. potest iuraci in infinirum > Et dicitur quod sic. Nunquid iudex
g Hxc raiio taxate porerit sacramentuin:putasicdiccrc,iura prociuanto nol-
jion elt vera, \cs tc carere : Jum camen illam quantitarcm non cxcedas,rcili-
tutrix*1 'etiam CCl c''*>,'dos • ^ dicit quod iudex taxate poterit:& hoc ptobat:
naquam iura- 1u'a in P°tcicate suafuit defcrre,&nondeserre : vnde inpote-
ret propter il- state sua debet esse taxare. Icem ponc.delacum est iusiutandum
Juni asscaum, aiudice,&cit iutatqm:iianquid poltca iudei retraftarepoterit?
qui niatn ctia £t ^ticic quod iic.Iu fine dici t,qu6d ptopter culpam non iuratur.
3£mase™u &hocdicic 's^HeadUn^hnibHsUuun.
tuiriccm libe- c T J»*"'*bri causa. si [Utor agic nomine pupilli.
■»ru, ideo non A ^ Impubet. id eit quia impubes,&c.secus * iu adolcsccnte:vt
jurarc in !ite: ~.ead.l.§.adaleseens. AccvaS.
quoniamiura- e q Admittendam. s, quia credimus sj qu6d in infiuitum iuret
cemsondomi. amorc fii'°rum,cum nullus h arrectus vincat paternum:vt C.de
no, aut quaii cr-si**- l-sn- h*eftons. & qnia plus cjuam se filium diligit: vt s.
eiomino ( puta quodmet.cau.l.isti quidemAisi.Sti si tucrix est,vt ' tutor admit-
tutoribus , & ticut:\ic'znoiicop3'imvtbh:,&t.denoxaLLquetie)7s4.stutor.
curatoribus) set] sacramcntum^calumnire ' tutores,& curatores prorsus pra;-
h Nullw asse- fiare c°guncur:vr C.de iur,xalum.l.ij.§.qHodobferuari.Utm cst in
sius vincit pa- co,qu6d m fit pro lite dec idenda, & pto " quantirace «pcnsa-
i Dic dc matreivE TJixi. ^ luramentum criplcx ealumniz,assecli©nis,veritatij.Tutores
&curatorespriujiurarccoguntur :fecnndun-j non coguntur,terrium cojuntur,li verira-
£ccuratoribus. m luramentum liris dccidendz a tutoribus& curatoritau prastandum.
» luramentum expc.isarum praJtatur h tutoribus,& curatoribw.

soluere^vel etiam msnoris eon- s't/"-i^"l"''f^ ,],?:
, , . „ _ videtur distmguenaui
demnare, quam mraturn ett. Lt
magis cst vc ex magna causa P,
8c postea repertis probationi-
buspossit. -^

j Dic potiuj.

au habeac curatorem,'
star pupilli:alias sic : vt super enpeniii
C.de- in integ.rrsi.mi.Ls ptastitu a par-
curatorem. sed non esc^e- «P^™'

modo agitur, t"
vetitate diccsida :
veritatcm:vt C.dee
m ^ Alius. secus i
n % Iurare autem
n hic,& in auth.dt

ahicdesuoci

s Itcmn

iudice : sed

d.Lsi h

§siquu X

arg. quodminordebetiurare dc paJt"
ladludicem pettineat inquitere tuni tantHex-
pud quem. pensarum ck
:vt s.tit.).l.ij. asfcaioncpre-
w.Not.infinitatcni amplcssendam: ^l^'^ g
:.§sinimm. Sed arg.concra j.rfW^. iudcx taxar„
& Cdesttcrosantt.Eccles, l.sin. Sol. expensas.iura-
eciam hic euitamnquia tasatur,vt subiicit. cem arguerec ■
o % Congruit.n 8 ante,& post possit taiati:vc blc,& J.prexStc de. P«'"rio:
~.dep*a.l.iarisgentium.%.adeo. Sedvidetur quodneoante, nec f^s/ud^llto'
pdst:vc s.i~ rei vind.Lqui resiituere. qu_ est contc4.-_ol.non ta- enim (rjrante
xatunvcibidicit,scilicct!l alcgc,seda ittdfeeiic: vzhic,&~J. non dcperiu-
prox.§.j.& s.adexhibJ.iis.^.if.&s.dedoIo.Larbitrio.S.i. . rio arguic,seJ
p ^ Exmagna causa. vt si iudex inucniat instrumenta,qu6d ad . njmJa >™
rcum res pertineativndepiopter contumaciam iam nonest pu- 'e"sio"e!schsc
nicndus:vt ".depecu.Lco tempore.').rejpons.&s.tit.).§.admonendi. distinttio n)a-
Azo.alias facile non tetraftatunvt j .eo.Z.fin.j>ixtezea-zd id quod gnam iucem
dicit,poJsit idnonsequi-,velprorsuiabsoluere.3(.{iciuzamer\tum ^" glol1s
pr_stitum retractari:concordat Cde iud.l.sancimui. ^ Sed con- N""u-ie"ld'-
tra dicir i» nuth.de iud.%.oportet.eoUsv). vbi dicit,quod post cxa- "^ fcio*0'*"
ctu,m,& pc_stitum amplius non raxetur. Soi. quidam dicunt il- /, issj non tol-
lam corrigere istam. 1. Alij distinguunt ' an ance sactamentum iic concrarium
raxauic, vt cunc postea taxare non possic: vt ibi: an non taiauit secundu aIck,
ptius:& touc ta*ac postea:vt hU. 3,Tu dicas quod ibi ioalio sa- ' Iui

loquitur.sc. de «tpensis iitis:hic de in litem iurando.qsod crgo dicitur ibi de expeniis litis, idcm dicctur Sc vbi dc- &d4 im
settur


loading ...