Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2019
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1081
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2019 DigestorumLiberXXII.Titj. 2020

~W?- Arcelliu. ]
"i RepiUendu.
Vt S »-.)./.
■vindicantem. & W.ntan.
IsmtumTh^^ Esest
4 Aupellate arg.o.-6d iudex 3 sucec-
in-ex ab ea dcns v icto non appctkc.
is^sstscd co,,cra eft;& cst"-
wst ! silssso Ho.q.niaMfe^eoewit»e-
suecedat. ditor tc rcuocata : sed
md.rnontcnetur scn-
tenciaictcacrata.
b C Htc exceptie. sc. in-

lendum ». 1. ? Sed & si do-
minus fundi heces venditori
exitht : idem erir. dicendum.
i. $ Si quis rem meammandatu

meo vendiderit. vindicanci mi-
hi cem vendicam nocebit hsc
exceptio b , nisi pcobecut me
mandatfe ne rradererur, ame-

cndicec. nam Sc si tradidcrit
poil-ssionem:fuerit aucem iusts
causa vindicanri : repiicarione
aduersus excepcionem vtetur '.

Quiprimotmttrema non
?s prttsirtur ei, auisetundo emk ab ° *ln **w.sie &
dem posiea satto dom-m, licet in d[a° 3uoru™ H;
,' J r ■ n 1 • netut succ.lTorbin
q»a prttium ioluaturM-1 Lel- I -?■"*""' s""" '""s"»'" f»-
L ait: Si quis rem raeam ve„- ! T»' * "«" -y~.4J. £,...
,., . . - »„_;_-„„ i talttm.w qtto Publtciann ddlttr con-
didenc mmoris, qtiam ei man- ; J ' .-
, . • , j- „„. «,, r, ' tra aomtmm , & non domtntu pra-
daui, non videtur alicnata: &ii . . ' V, " _ , ,r .
peram eam, uou obstabit mihi; s";«' *?t& & sllf~~ dc rel
-•geriraajmfainn {,-ceiceptio''. cjuod veraraest. VI

rt i,_bliciaiia detur co-
tra dominum.
^««.sed.uasia •<*.'« ttJa„,
. vr pcr paticn-. F« »ulemr
vis.de Pub.t.fiuc
§.fi quis rt

n-a.-iii:

r P-tientii.

succcssorbin rCm: iVea.i,-,,;
vt j. ^_b. /e./.j. 5. iirMrf, & cKnJi,, (1;
Scttargcorra.s.-V.rfnj "i"'° est in
LqutdamA.hu aunm. "m-*«P«.

Cjuiaaallamhabet. ^iio.

Tt fcit.Scd arg.contra
ds Pnb.l. siq;tU. Sol.ibi
eiac ptctinmsolutum.
d s Excepib. nisi ouod
dccst.mihi prar!tctur:Tt
s.wa». i. dilt%entir. J.j.

i-X contrnEiH gesio,cum sertto da-
tur ei manstmijfo exceptio insaiJum.

ir. Po

; p o n 1 v s tibrostcundo

4. J Sj seruus merces peculia-
c Proprietatetn.U dic -iter emeric: deinde dominus
etim pciusquam propciecacem c
rerum nanciscererur f,teicamen-
tolibcctimeirciuiTeririeiquepe-
culiitmprKlegauecit, Sc vendi-
tor a seruo merces pecere cce-
perir S:excepcio in fadtum h a f
locum habebit;quia is cuncser-
uusfuiiietjCiim contraxiilet.

SI aTitio fundum emeciSjqui
Sempconij erac , isque tibi stum , accedunt ali^na.

f-CDE VSVRIS. VeJwcejs,,.
Vsitrtsunt sortitincn- p"° d«»'sue-
P s Vsuris & sructibus! s'uo"u"d^
Quitt princiBalibui seti- "'""
tptibut di-

opriecas proprictacem, id cit "
oiresiio- poiTe!lioncm:sic&j'.i/si
•verb.sijn l.tMtrdum.
ss faneisiereturXnM-
cet dominas^
g •)" Ca^er/r-.ciimpolcea
traditionem f.ei/T-t.
.dlc"llr h C Infactum. Scdcur
i,r (,;, non datut cxceptto rei
vendita:,& cradita:,cijtn

__msuo,incuiusloeum
sacccdit ? Resp.imo nec
eidabitur.cumdomi-
nus.velsciuijs.ciimes-
sct in seruitute,propric-
tatem ccrunon cll na-
Gus: ide6cjuc domino
non compccit:quiade
eurrirur ad cxccptionS
in fa£tum:cum aiiisno
solcar ciseruoprofice-
re cjuod in scruitute
sttum, % Item nor.qnod

Htc excepttadatur interAumttta
re non tradtta, sed aliur jine vitn
po0issionis apprebensa. Ittm inttr-
ditm (ti.im re tradita non competit,
scilictt sisubest iufia causit vindimn-
di.hocdtcit.

traditusfueric:precio aucem so-
luto TicinsScmpconij herescx-
titerit, & eundem fundum Ma;-
uio vendiderit, £. tradidcric k;.
Itiiianus aic,arquins elle prio-
rem tetueri: quia& si ipse Ti-
tins fundum a repeteret ,exce-
ptione summoueretur ':& si ipse
Titius eam pojTideret,Publicia-
na peteres m.

JmcsitpersonaUtpei,
siuereiulicui«;,ideops-
nitAr v(wis,i}U&sciluei
expecuniupnt,
& f rustibus,./-<//«/ prt

3. s Si quis rem emerit: non
autem fueric ei cradica:sed pos-
sessionem sine vicio faenc nan-
_cus:habecexceptionem coutra
hic loquitur quado fu^t venditorem , nisi fortc vcndiror
eontra-tus factus.sme iLt(lam causam habeat cur rem' duntaxacrcmsuccctler.
pactum in veraseruitu-

n. H
si.

di;

; E N 1 a n v s lihro
Epitomarum.
Xceptio rei vendita:, & tra-
' iice non tancum ei, cui res

I.vstira! pecunitj./rew ie
causi -. vt dc partu , (jj>
primt ,&sequcn.vt'j-CO,
Lequis.
cs Etomnibusacces-
sionibus. sciliat pradi-
au&alijs.n.im^nc>iesi * Post spccij.

tradica " est: sed successoabus 6^^ad leg.Aquil.1.
enam eius, &empton lecundo, „,„■. BCC^rlone mor£ de-
etsi res ei no fuerit tradita, pro- bmrti pmdicla euemiit,
derir. Interest enim emptoris dirft etiam de mor* :de
primijsccundo rem non euinci. ywtdicvi-J. eod.l.m
1. J Pari rationevenditoriseri-
sdccessoribus nocebir : siue in
vniuersum ius , siue in eam °

n prin. Accvrsivs.

lidar

tur, st statuiiber
pacisccretunvt',. IXJe
pail.tyfuii.VAAicnuod
dominus habet eam , &
Jibere cv pcrlbna domi-
- ni,quias_r-sc ttaditut
r domino,cum atij tradi-1
'-_ tureius vohmtate: vc
" fitpr.r tit.yl.si quid h te.
& sactum habct en sua
»s Excepthinsaclum,

sBSA
LIBER XXII.
DE VSVRIS $ f [ET FRVCTIBVS ?,
Sc cau£is*] 8_ omnibps accessionibus %
&C mora.

Titvlvs I.

eruus fuit, Vel habitd ptptssime mcnth acccs-
it.Videscr. sivnurn in tdilium cdicla , & 'tnsiipu-
adut.Cod.ansi'uuipro tionibut tdiiiti/s ,hunc titulumfiatim
fitofaSo.C v i a C. adntBi desiderabat, qui t*men posset
.i C Vtttur. vtsiagat: vfuiesse ly inpiperhribtn omnibm iu-
quia non cst soiutum dic^sbtms,sidei,-vAsirici\-,t3elarbitra-
pretium : vt s. detrib.l. rijs: & quiaplernmijueaccesiionumra-
proturatoris. $. ssd &si tio habetur ex mora, adijcitur altira
tssB.ViMr.veliescilTapeir pars, de mora. Dttasitaqitesacio huius
paist.iegis commiirorie, tiudi partts: vnam dc accelsiouibus,
yei adtsiftionis indie". alteram de mora: vt in indice titulo-
icC Qla Titio. ~}Tra- ruin quoiiue ita cvmpcndiosius edittn
i3^sr'r.enmpri- est , de vsutis, & omnibus accessioni-
mus a poiTcsfione ecci- bus,& mora. Acccssianis autem verbum
dit,veldefasto:vt]. de latissimlpatet.&comprehenditeiturei,
sundo dotaliJ.sifitndum. qu&iniudiciumvemt,cuiusqitenominc
\ s SHmmeueretuT.vt s. aiiio.peritio, persecutio esi, uppesdices,
tit. j. /. vindtcantem. & sequelas, consequentist omnes, ry vsu-
di-i de hae matena.. rai , qut quantitatum accejsiones sunt,
de rei vin.l.si a Titio. & srui~iu>,qui pndiorum rusiicorum,&
OT s Pcstres. spcciatc pecorum, e_r> mercedes , j«_ przdbrum

i-certunidicm, nodc-
disti.&sic.mmorafui-
tii. peto vsuras , qualri-
cur, quotas- Et rcspon-
dctur, cjiiodillas.qua:
in regione itla frequen-
tantut, in qua fuir fa-
clus contracrus,si modo t Viittlntt
non sint contta lcgcm. .'-"""'"'j"„
[soeivs.]Ego,c. Titius '' ° '
cramus socij alicuius ,„
ucgotiationis, commu- j.
nem pecuniam invsu: ""
suos conuertit Titius..

/-«-nlicc

-, ..'. t>;j.

motam non
5«<t commictat,prKltat vsii- ciculo ii>s"in
■ua- tam.SccCtdddicit.ciuod clnra lcgunt-i
■hhi He-t Cr m he,nx fidei ^d delurt «

nauium , vehiculorum, (j> causa
quidem vel sunt in rebus ipsis , v
iitates pr*diorum,vel hominum : veluti llccc iic in bbux tlt
bonitas,salubritai,immunitas,libertas, contrastibtjs debcancm '' .]n L.n.
siatulibertas : velmanant hrebits ipsis; vsura::tainc si iudc-co- j,at pridioj
vtpartus ab anciUa, aut ab alijs rer* demnat mibi debitorcm i pecuniat-r
rnm accessicnibus , vt exstetu prinu, ejc contra_tu bonsefidci vtfrnaosilir
qui ejiinsruisu pecorisscetus stcundus. in c. non potcfl iubcrc tanacret ■
quantitatem,que.debeturquacu>tqtieex
causa accesiio ex ccnuentione.velcx o0.
cio iudicis,sructusfitntsritgetife qwtcii- in potelt;
quidquidpc

ts etiam adnumerantur al~ vt caucac dcsotuendis
s. & consoiidationes, (? ad.juisi ccbtclimis post cjuadri- -«.t-i-.

,.sm.

iwestretcmpusiqi
-tus suinri tcmpi
spcdacadiudicc,

est

■aserut.Causa
talittts, & vtUitiu omms,
icft.Mora cfi cutpa non re-
spondentis ad cmttentioncm epportunam
creditom.vei dsbitorU. C v i A C.

pccere ilidi
tutcla

.]Tucor
JaWrnii
ulJamora sit ex

dcbi-
iftra-
loading ...