Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 289
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0210
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
289

De postulando.

290

4 Stipulwio peenam
aaionofuenc
conserusua,

non struata,
^&siio no.

struecut ^ 10-
uei panaco-
minetur, S
roodo p<rna
incerta eorn-
prehensoaljas
j; cetrai femel
peti poterit;
n,s, diaS fiie-
rit pirnam to-
tici 1 quotics
conirijtti.ssii^
1 «**£*
t,.yi* r.i:.I>.*1.

____soluat: siiterum * veniat eemtra: aut irerum ad pcenam
teneatunvt sic sepius stipulatio commitrarur.quod dic vt infrab
' arbi.I.siduo.§.fin. Accyrs. [A d- d 1 t r o. ] Dic, vt cransaiaio
lear, primd debcc p;rna adiici. Setundo, clausula , manen-
paclo.Tertid qudd pcena totiens committatur,quotiens fue-
1. Sal. in
xvn. Papinianvs lihr»
secundo §u&sttinum.
VEnditor f hereditatis em-
ptori mandatis astioni-
busj cum debkore hereditario,
qui ignorabat a vxnditam elle
hereditatem} transegit. Si cm-
ptor hereditatis hoc debitum

I.quotiem.Cdefideieem.
& Bacr. in L ckm pater.
§.libertU. ss.de lega.ij.
Sc Ias. hic , qui dicit
qudd ctiam iuiamen-
tam apponatur.
VEW;Vssj-.]CASvs.
Vendidi tibi he-
reditatem, in qua cram
insticutus:postea ttans-
egi cum dcbicore igno-
rante venditiociem:va-
kt trausadtio , & tibi
emptoii noccc. Item (I
fui tibi rogatus rcsti-
ruere beredir. &post-
quam testitui tibi,tras-
cgi cu debiroribus he-
reditaiiis, dicitut hic,
cjuod nocct tibi h"dei-|
commiiTario : debitor
v«d vcroquc casuha-
bec cxcepc. contta te,
piopter iustam igno-

raautemsunt ,niiitutor ,veleuratorsit. tunc enim postularet
pro pupillo, vel adulto. d pra:di.£tse peisonx contra hanc legcm
postulaiepiarsumplerinr, punientur. [Vt in itio.] DicTrum
est supra in principiohuius lcgis,qudd rres sunt ordines eorum,
qui postulare non poiTuiit: & vique huc iam dixit de duobus,

ab eo b exigere velit: exceptio
transacti negorij debitori pro-
pter ignorantiam suam accom-
modanda est *. Idero respon-
dendum est &in eo, qui fidei-
commissam recepit heredita-
temjit heres cum ignorante de-
biEorectransegir.

bssk
LIBER TERTIVS.
DE POSTVLANDO.
TlTVLVS I.

ranna

sciuuTet,&
ptot denunriasset
C.de

' 'Post.uUre
ilnhoc gloss.
dirplicet P.
ji.t.M.irlis.

Voft ■vocatienem in ita,& prssiitam
Utienem iudiciasissi,ciim ndsrAtorii,
-.■Ipr&sidji tribtinal-ventum efi, sosiu-
«s Ignorxbat. sccus si lat pro se quisque quod desiderat h mx-
•"mtu-.ideoqsexpUcitotraSiattidem
l.ij.Vel refc tsalur (itssiu,^ Depofiulando. fo-
etia non denuuciaiiet, siulare*igiturest,protribunalipetcru
dummodd scnet b:vt y. per sc,-velper aduocatum , tutorcm,cu-
de act.empt. l.j. insine. rMorem.frocuratorem, dcsensorem, non
bsAb eo. s. debitoie. tiM, vt l,+.5.hoc autem.de damn.in-
**\ Accommodandaest. fca. AUegare. in l.r.g.his igitur. hoc
:■-»-", & scnpra tic> Etqutninpojsmtprose.-velpro alio
poslulare,expticaiur hoc tit. C y 1 a c.

Vidc
ad /. 11. J. dc pr&script.
verk. C v 1 a c.
C s Debitore.bxc trans-
j actio c !oco solutionis
- cst. loan. Sed nunqirid
contia venditotcpa he-
qui icstituit,datui em-
ptoii, vel (ideicomniis.
aaio>Respon.ita:vt J.
dehered.vetatl.venJ.ij.
§. »ob tantstm. & §.sed
& si quid. ■versicul.secige. & insia ad TrcbeU. Lmulier. §.si beres.
a ^ Item noc. hic proticere d ignoranciam dcbicori: VC }.de leg.ij.
' l.sin.S.sin.&arg.ydefolut.Litnteresiitutam.

Prima poait cansam editli. Se-
cundo fmiit snmmarium intelle-
Eiurn. Tertib illud explicat.secunda
■ ("Kea propter. ttrtia (Rpostula-
re. B a r. t.
I. VlFiANVs librosexto
ad Edielum.


DE POSTVLANDO.
DiHum esisttpra de editione iibellorum , & assienum. vnde re-
siat ■videre,qui eai aHiones proponat,& excipiat-.quod quiaprinci-
palss persons. sacere ex deseciuscientU plemnque ncqueunt:& opui
" is-vt babeant aduocatas, quiposiulent pro eis: idea pmitur dt-i
7.] Casvs. Vlpianus iurisconsultus qua-
ilum praetor proposuit, dicit hic. nam pio-
£ ponit pKetor ne omnes indistinclcpostulaicnc: &quia
per noc dignicas, & honor prxtoris, siue iudicis conscruatut.
nam quidam sunr,qui nec pro se.nec pro aliis postulare possunt.
Et ouidam sunt, qui pto se tanciim postulant ; lion pio aliis.
Alij sunt, qui poilunt pto ccicis personis postulaic ; pio aiiis
non. [1'ost vlare.] Quid sic postulare , id est aduocarc,
dicir hic. [Initivm. ] Diistum est supra qudd quidam non
poisunt nec pro se } ncc pro aliis postulare : & qui sinc illi, dicit
hic. Ecce enim puer , qui infra xvi). annos cst : non potest pio
aliis , nec pco se postulaie : post xvij. annos pocciit postulate.
Iciem sjitdus non potest pio se,ncc pio aliis postuIaic:quate hoc
siciiilitceraieddicurratio. [Ait pr^tor. ] Pupillus,&
surdus (vt distum est ) non poiTunt postulate pto sc. quid ergo
n poisunt haberc aduocatum ? Dicitui hic , qudd praitor


VNCtituIum pra:-
cor puoposuit ha-
benda; rationis d

dicit hic,scilicet quan-
do quis pro se , & eer-
tis perionis potest po-
stulareipro aiiis autem
non potcst. [Ait prjB-
tor. ] Si pitecipitut in
aliquapaicedecorporc
iuris qudd aliqui non
postuleur nisi pro cer-
ris personis:dicirurh!c
quddjstj nonpoterunt
pro aliis postuiaie : nec .
pia;cor audiet eos. h«ee
vera sunc, si non suerit
in integrum testitutus.
tunc enim non cancum
pro illis certis pcrso-
nis, sed cciam pro aliis
postularepocerit. Re-
stitui autem potest si
eildcillis, quiincapi-
te tertio continentur:
aliascnimsieisetdeil-
lis, quisecundo capite
1 poiTct: vt mulie-

& decor.

causa, sureque di- ^13 Pass"us. hoc ai
gnitatis c tuenda;, ">^'igendum cst^ de
causa:

'sui

s. ' restitutionc,quam facit
lie princeps, vcl senatus

1 po-
testdare icstitutionem
ijisamise : neceamin-
samiam colletc prxcor
potest : quamuis alibi
subueniat hominibus:-

deledu S passim apud se postu-
letur. i.J Ea propter tres fe-
cit ordines h. Nam quosdam
in tocum prohibuic postulare:
quibusdam vei pro se ' permi-
iic : quibusHam & pro certis quia&si aliquis insa-
duncaxat peribnis , & pi'0 ie m>s pet sencentiam re-
cem est dehderium suura * , vel [Dejnde.] Audisti
amicisui in iure J apud eum, qudd quidamsunc, qui
qui iurisdidioni m praest, ex- Poir«nt P«> cer"s P«-
ponere » : vel alterius deilde- soms t°**& ^
'. .. ■ ■ . autem sinc illar pciso-
no contradicere ■". 3. s Im- ox>?i0 quibus pcrsonis
possic postu!aii,enume-
tantur hmcvsqucad§.illius Icgis.^Hi»autem.§.si j«so,&c.
d ^ RatianM. id est.discrerionis pcrsonarum.
e ^ D^si/ssifw.Noc.dignitas^&auctoricasseniandaestquanv
tum ad mundum:vt hic,& s.deess,pr£.sid,l,obseruandum.& J.dcj
-vent.insii.Lj. §.quamuu. ■versic.sed&siseruus beres. ibi, fublice
non quoad Deum:cum ibi omnes sint a:quales: vt arg.
contrct in authent.de monacb,$.j.eol,\.
£ 5" Deceru.mediacorrcptadebet pioferri,& prohonoiepo-
jr:eius verd opposirum cst dedeatt. ac quando profertur me-
pioducta^piodulccdineponiiuri&dicitur deccr,decorit.
g ^" Dclecsu. ha;c duo pailim & iine delcctu, idem sunt: ac b si
dicat,indistincte:vt 'j.derhunuft.l.palam.msrinc.
h s Ordines, scilicet non postulantium.
i s PM/e.sciiicettantiim.
k ^" Suum. quandoprosepostulat.
i ^ Iniure. id est in loco,in quo solct iusteddiivt $,de iustit.
& iur,t.pex,§.sin.
m s lurisdicsioni. mcliusdixiiTec notioni, vtdelegatos ciudi-
ees,& arbitios compiomiiTarios comprchendcrecivt J.dere iud.
l.ait prtter.nzm apud istos postnlatunvr ].ca.L§.itemsen.ituscon.
& quia adiimilitudinem iudiciorura sunt:vr ].dearbitr.l.'y& C.
de iud.Lremnoh nouam. s Et isti postulacoresu dicuncur aduo-
cathvt J.iie var.cog./.),§.adstocates.liem pacroni causa::vt Ceod.
l.quisquis.lvsm togacirquia fortc togati inccdebanc:vt CeodJ.si.
quandoque tamen dicitur postulari e id solum,quod iudice pro
. tiibunali sedente pctitur:vc in darano infcsto; vc J.rfe damn.in-
dabit cisiscilicet sutdo,& pupillo adnocatum.& non soliim jstis ■ seel.l,iiij.§.postiilare.
dat prsetoijscd etiamaliis. [Secvndo lo co,] Ponitur.hic ' n ^ Expcnere.tam iniure,quaminsasi:o,quodnegocio expe-
secundum membrum , scilicer quando aliquis non potestprO | diat: vt C.eod.l.quifquu.§.ante omnia. An ergoliterasscirc tc-
aliis postularc:prose sic. Ecce euim mulier non pocest pro aliis ; neatur?vidctuiqudd iic:ex quo de iure debcr diccrc:vt Cod. eod.
postuiare; scd pro sc sic. Scd istc ca:cus bene remanct iudcx. ■ l.nec c&tcrorum. Seddiccontra : quiailliteratus ^potesthabete
Irem remanet in magistratu. Irem remanec scnatoi: setl de uo- j perlriam & consuctudinem aduocandi , sicut etiam iudex iudi-
uo in magistcatu creari non potcir. Itcm turpes persona: non : candi:vt Cde iud.Lcerti.fa in authent.de iud,§.).cel,vj.
possuot pioaliispostulaie;sedptosetantum.Qoa:autemsunt ' o s Contradicere, Jcgibus,assignandorationem,nonptobris:vr
turpcs persona;, dicit insia titui.deinsam. [Remo VE T.] Ve- j e,eod,l.quisquM.%^.
iT.Verus. I K . -a s Initium.

* Digm"tas&
ausioricas, vbi
seruaoda.

risdisiionein

seu ziaacwt-
ru syBonyma.
t Potolari
qus ilicanciii.
/ Aduocatns
esiepotPllrjui
iliite^tus, 11
loading ...