Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1977#0738
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1337

lem in rem huie fulloni, eum videatur emiſſe ipſam actionem in
rem ve ſie tanquam alias empror nominis habeat vtiles actiones:
ve zde rei vindlſi culpa Sed dic quod lex illa loquitur cu ex-
perior prius coutra eum qui non habet à me cauſam: ſed ſi ha-
teiery qui cmmo dami nls lel fulloiirnne repeat quod de-

divt j-mm.llin em-
modat. Sfin. Vel die in
mea electione eſſe:ve
ibi not. nam & alis ſi
dolo depoſitarij, vel
commodatarijres abſir,
& mihi ea ratione con-
demnaretur: tencor ci
cedere actiones mihi
competentes:t j. drre
idlin depoſs. ſecus ſi
non haberet cauſan à
me:ve ẽ. e rei vindli.
qui dol. ACCVRS.
2 Vt ſime cau-
ſ.l menti.
ſne cauſa: quia ad in-
certum daturavt hie, &
Saui
. Veldie quod
a ſir a propriom nomen
ais au i aioen di Eyi dels
tnen pn du. S.fin. &j. de aẽt.
niz dins ſt il & du
plené s. t uj. Lſedſi
me putemS cm iter.
b Nee refert. quod
eſtbin parte quoad par-

lPartis quond
ué aoe
eſt, que totus
a’ um: &
contà.

totum, & e ecotrà Sed
arg. contrà C. de diſtra.
Condieieur pe-l’qudiu, oorrne.
todt quod ſine Solue ſecundum Baxr.
auſ. torn hie, & die, quodin his,
prooiun eſt qua ſunr omnino indi-
bn con ies uidua, idem iuiris eſt de
pteſt, Epars parte quoadpaaré, quod
uaſin aie, iſt de torn quratdioſe
cauſa promiſ- ira loquitur hie: ſed r
aua proniſe iea loquitur hie: ſed in
ſunt iudiuidua, hac re-
gula non proçedievr in
1 contraria probatur in
Laxtutions. Sproparte.
ide varobli.
e 7TIbi. J ine-
LNauſu. nec
ex alieno lucreturve à.
d tranſat. l cum bi,
quibus Sſans ſi is.
d Auneulo. ex e0
quod dicit hie auuneu-
los & j s ſi dicit aouer-
ca innuit d, quõd ſeien-
tes erant quod matri-
monium non teneban&
ſie fatit pro P. qui dirit
quod eriam ſciens re-
perat ltem procoaxrrâ
de d, poſt direcapjsed
nos contrà, nam quo-
modo dotem repetit il-
la, cuius ſeelere pro-
nuntiatur nullumeve.
de condal caudj
ly qua ſunt contrDie
ergo quod hie loquitur
ca bene ſeicbat aun-

dDos data
matrimonij
iniui nomine
rum repet-
ur? lacmſi-
to, e & Axo
itint poſ-
ſerepeutſuueà
ſftte, ſnea
igorante in-
Auſtun ari-
monium, dat-
AAijputant
repeu poſſe, ſi
quie deten de-
s, vel a¬
i ignraue-
tit. Aij, non
pet, l lciuit
ius, & faum:
repeti ſi ſeiuit
fatum, & ius
ignoramere, ve
dSedinre
ble diſtinguit
ae diinut
e di-
citur nupſiſſe
auunenlo; &
ae coniuica
perſone

idem.

tere on po-
teſt que ſeiens
uuiul nubit,
umei igno-
us n6
fſen-
i, Quidt dus
iln aſu ui
edediſeo.

tem, & in toto quoad

bis, qu aliquo-mode

Adutlquaſiproxin furi. Catera con-

culuum ſuum eſſe: ſed putabat ſibi licere de iure contrahere.
Item nec he de facto fuit ſecutum Si obiiciasin hac iuris igno-
rantia non deber ſubueni mulieri, vel maritniſi in caſibus, quos
notauitve Cde iur & fattigord i Reſpa hie caſus de illis eſt,
in quo & mari & fomine ſubueniturvt j a lg ulde adlueſi
adulerium inceſtu Sſttrpraain fin S& Sanamqua&s.
idem. Quod autem dicit, in delicto pari, quod etiam pro Plfa-
eit, quai per hoc videatur ſeirefreur id extrinſecos caſus,t
per boe idem in caſu propoſito, lrideatur reſponder, quod ta-
men non eſt, vr poſtea ſubiieit. z.Quidam tamen dieune, quo i
ſeiret eu eſſe ſaum auuneulum, on repeteretarg. C ſolut mat.
Lſ iarass Sed contrà eſtre dictum eſt.
e Nſit ſcilicee de facto, rel de iure Si f enim nupſiſſer ſeiés
factum, & ius, vel factum tantum, dos;
repeteret quaſi canſa ſaltem de fato

De condictione furtiua.

IIL IVLIANVS libro octaus
Digeſtorum.
Vi ſine cauſa obligantur,
incerti a condictione con-
ſequi poſſunt, vr liberentur Nec
refert , omnem quis obligatio-
nem ſine cauſa ſuſcipiat; an ma-
ioré, quam ſuſcipere eum opor-
tueritniſi quôd alias condictio-
ne id agitur, vt omni obligatio-
ne libereturalias vt exoneretur:
veluti qui decem promiſit nam
ſi quidem nullam cauſam pro-
mitrendi habuit, incerti condi-
ctione conſequitur vt tota ſti-
pulatio accepto fiat. at ſi cum
quinque promitiere deberet,
decem promiſit, incerti conſe-
quetur,vt quinque liberetur.
Paria ſunt ab initia aliquid eſſe
tale, vlex poſtfacto deuenire adta-
le BART.
IV. AERIGANVS libro otau
Questionum.
Ihil refert vtrûmne ab ini-
tio ſine cauſa quid da-
tum ſir; an cauſa propter quam
datum ſit, ſecuta non ſit.
Ita eſt fortis lex:& hd. Datum

ob eauſam impoſſibilem de iure, cau-

licét hos non ſufficiat ad condict ob eau

18

tu ſcilicet canſam tantum

de facto ſequivt S de condtab cau lbdi lihr.& verum eſt

boe tiamſi ipſa in iute eriauit nan cum repetitio denegetur,
vbi errauerit in facto niſi fuerit error a acerrimus: vtCCe in-
ceſt aup.Iqui contraergo & multo magis iis denegabitur, vbi er-

ſa non ſecuta de facto, condictine
ſine cauſarrpetitur.BART.
. PAPINIANVS libre vndecime
Quaſtionum.
AVuneilo nupurra peu-
niam in dotem dedit: ne-
que nupfit, an eandem repete-
re poſſit, queſitum eſt; dixif,
cum ob turpem cauſam dantis,
& accipientis pecunia numere-
tur, ceſſare condictionem, & in
delicto pari poriorem s eſſepoſ-
ſeſſorem, quam rationem for-
taſſis aliquem ſecutum reſpon-
dere l, non habituram mulie-
rem condictionem. Sed rectè
defendii, non tam * turpem
cauſam in propoſito, quam nul-
lam fuiſſe, cum pecunia, qua
datetur, in dotem conuerti ne-
quiret. non enim ſtupri, ſed ma-
trimonij graria datam eſſe.

1. J Nouerca priuigno, nurus

ſocero pecuniam dotis nomine
dedit, neque upſit:ceſſare con-
dictio prima facie videtur: quo-
niam iure gentium inceſtû com-
mititur. atquin vel magis inea

ſperle mala cauſa dotis dande
tit. condictio igitur competit.

LIBER

Domino non datur conditio, niſi ex
cauſa furtiua, qued adie furui intro-
ductum eſt:quia in rem, vel ad exbiben-
dun non tenentur vt fures: ſed vt poſ-
ſeſſores.l.12.C. de furt. Cindictione v¬
fures, atque ideo ra parempea in ea non
diftinguiur: fueri ros peraura apud
dominum, nécns; ſieut nec in actionc-
quod metus cauſu, & imerdifto vnde
vi & quod vi aut clam, que tamen di-
ſtiii in alys atinibus admittiur.
Sed exomple furis domino etiam permiſ-
ſum eſt condicere predont, & coniugi,
qui, quave res amouit in matrimonio,
vl diutty cauſa& inficiatort, & ge-
eraliter cuibn ex iniuſta cauſa poſ-

iiones non dominis dantur, videlicet.
ſagatur certi, non ſi agatur inemti-

aelicagpliereetur nleoenes ipſe
ſei

XIII.

DE CONDICTIONE FVRTIVA.
TITVLVS I.

Hs ſoli domin, aqui ſi agatur certi,
non ſi incerti. CvIAC.

I. VLPIANVS libro tauodecime
ad Sabinum.

N furtiua re l ſoli do-
mino a y cõdictio com-
lpetit.
Qui non poteſt furtum commit-
tere, poteſt hac actione ex alieriu
perſona teneri BART.
11. POMPONIS libro ſuxtode-
cime ad Sabinum.
Ondictione ex cauſa fur-
tiua & furioſi, & infan-
tes obligantur, cum heredes
neceſſarij ? extitemnt, quam-

I5E &furtiua re. id eſt pro re

j

actorum. CVIAC.

hc domi

euta, propter quà dedit:

In furtiua re. Eadem eſt ratio condictionis rerum
amotarum, & bonorm raptorum, & pecomm ab-

m 5 Soli domino. hoc eſt contra dnaturam aliatum condiction, reorr a¬
nan mon dominis tantunm dantur; ve s vſiſi quemadeu fnndſed ei ie
hie & nſt de at ſie itaque & quaſ dominoi
v heredi, qui non erat domius tempore furti factiert jpnſed

a Etror iuris
acuſue à pey
na adueerb
ineeſmuunt n6
à doris amis-
ſoneT
tEtor acei-
mus exeuſat.

ror iuris non iuſtus, ne-
dum iuſtiſſimus, inter-
uenit. quamuis b enim
iu pœua ereuſat error
iuris: vt j. de adudeſi
adulterium ;. & S n¬
ceſtu non tamen à pe-
rieulo dotist J de rit.
nupt. L. inceete. que eſt
huie l. contra. Sed bie
non fuit ſecutum: ibi
ſie. Et hec omnia quan-
do fuit ſecutummatri-
monium de factoraliàs
locu habẽt ea, qua mo-
dô in alianotala dixi.
E ’Dixi ſeallegando.
gV Potiorem. ve S de
cndab turp. cauſ. lpen.
in prie & C.de condab-
tup.eau. Laûm te: Azo.
Reſpodere. dixi.
repete.
i Re defindi vulg.
Reor reté defendiiu
puto definiendo.
l Nouarea quod di-
xit vbi non tener ma-
trimontum ratione ſan-
guinis, dicit idem S etia
ſi prohibeatur ratione

Fl, non fr-
pe cuiſanm iſam in
prop-qua nul-
uret qceid e
us nullam,

b. amẽde8.
Alis non tam
tur. e.

affinitatis. Itemẽ. pros ear
hibetur iure naturali,
hie iure ciili ſecudln

trimonio u¬
tione affnita-
tis prohibin.

DE CONDI-
ctione furtiua
Explicito tractatu il-
larum conditionum que
regulariter ſunt inducte:
nune ad eus tranſitum
facit qua extra ordinem
mdadte ſunt rel meliht, pan o dua
ſuprà proſecutus eſt tra- atum Getil.
ararmrenmraſs ri rie deA
facit traſarn m ila. Aee gmain.
Vel tentiotquia ſuprà di- i6aa10.
xit de quadam, quae re-
ſpieit turpem cauſam vt
de cond ob turpem eau-
ſam, pouit hie de alia.
ſet furtiuad quia
in medio multa intar-
ſerit, etiam librum hie
incipit. ACCCVRS.
a . De condictione.
canditin eſt ex buno; & d Condie
au, aon ar deletn: & fadiun ditert
ue preſtat ateris vt en & ais eoudi?
fu conuentu temoiur,
etiam re cſu parempta. domino, vet
Quad aon firet, fi non quaſi domino.
comuenindica Aia non dan-
tioine, Hac éudinulo ren tur, oiſi nn-
a-ve svt dominis.
perſequitur, non pœnam, ’ uaſi domi-
Vide no Caatit. CAe. ni, heredes, &
furtiua perſequenda. tutores.
perſeuendat r Conuioe
rtiua an eii
detur non do-
pumino,

s Creditor pi-
guoris doi-
nus nõ eſt, ſes

nec.Irem turorive j-de fur.interdumS qui tutelamSed f certé iuu in re tan-
etiam non domino, vel quaſi videtur dariavt creditori &, qui ha¬ ton haber.
bet ins in rerve r pir-actl ſiupénore qua eſt contrà Solibi lo-
quieur de cond. h incer nou fure jao l& ida s ſn. Accvns.
3 Soli Aé alix condictiones nô dominis dantur Cvrs.
n d ondiione le ceſſari, & ſui quales ſunt ſili & ali ij inceri: nou
Coniare rs l ſe l au q d& aur daisie oiule ſui.,
poſſunt.

nPignus furt-
uum eroditor
perſequitur
condicione

m1.

ce, . & Aleab-
 
Annotationen