Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1475
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0807
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
147? Digestorum Liber X V. Tit.j. 1476

t Refpubl:
nmraw sil

obstec exeept.Maeed.quaEritur. Et dicitur quod
a $ Sonesseimptdimento.vts.eod,i.Jifiliut.§.isautem.Utemfi
stw.irefcns.
T^liium.] Casvs, Non solum si filb mutuatum sic,habec lo-
X^ cum Maecd.sed eciam si nepoiitneque tefert iussu pairis sui
hic ncpos accipiat mu-
tuam pccuniam.aut no, r n- t am • ■
cum in ea causa iit vt ca"'a «'P-iemUr: non essc lm-
inuiio patce suo acci- pedimenca a senacusconiulcum
perc pccuniam mutuam Iulianus scribit.
non polsit. V1 v 1 a n. Didum m silio, extenditur ad
iSJSstz** —BAiT.
(cripca ad eundem tic. r ... , . .
11 v. Ivlianvsiibroduodtctmo
Bigesiorum.
Fliiiimhabeo a, &excone-
potem. nepoti meo ctedi-
tumestiulsupacris eius: quarsi-
tumest,an concra senacuscon-
sulcumfierec-Dixieciamsi.ver
bis senatusconsulti iiiij conri
nerencur b, tamen & s in per-
sona ncpocis idcm seruari de-
bere. iussum auccm huius patris
non esficere, cjuo minus contra
lenatusconsultumcredirumexi-
Nlbil. ] Casvs. stimaretlir)Cumipseineae cau-
Si aliqua eiutras r tr -
saeiletjVt pecuniani mutuam
inuito patrc suo accipere non
posser.
xv. Marcianvs libro qmr-
todecimo Insiitntionum.
lhil interest quis filiofa-
milias credidevit : vcrum
priuatus, an ciuicas : nam in ci-
uitate d quoque senatusconsui-
tum !ocu habcre, diui Seuerus,
& Antoninus rescripsetunt.
Ratione conuemionis qui episto-
lamrecipit,videturapprobare}quod
in episioia continetur f. B a r t.
xvi. Pavlvs librequnrto
■ Rtifonsirum.
SI filiusfamilias, absente pa-
tre, tjnasi ex mandato eius
pecuniam acccperit,cauit, & ad
luecas misir pacti,vc patrcm literas emisic, vt eam
pccuniam in prouincia solue-
rec,debet pacer,si adtnm filij sui

C.Cv
b s ConttntrenturSci-
liccttancum.AccvRS.
c S -*» >ssi •» «•
* Coneedere T Not. quod a quis fa-
an quis possit ecre no poce(l,nec aiiis
quotl ftcere coneedere potcst,vt fa-
ipse no polli.. ciac . y[ hic^ -Je rlg
iur.l.ckm qttis. & s.dcj
i Fiiiuppts- neg.gest. t.qui aiiena. §.
latEone etiam auamquam.& J.de acq.
eoiuineruur %a£sifiliw. Arg.c6[r_
nepotes. _ , ' ' , />. j
j.demanu. -Jind. l.apud
sitiu.yrcfy.&s.dc ■vfitsr.
Lquod nostrum.n.CCvs.S.
Jthil. ] C A S V S.
iliqua eiuitas
X pecun.fi liofam.
habet locum seuatusc.
VlVIANVS.
d T tJam ia ciuitate.
s Quidam notant hic,
b Ciuiws an quodciuitas^minus iit
njnotc miniis ptiuilegiata, quam mi-
.ru„Ie£,au. nor:cui senaius non ob-
dde !. IttBn- , _ , . ,
t«..C.,x 5C.4. fl,ac : vt t-4* mm- l-ve-
atsii iruitrti. *"">• §.sin. & quia loeo
priuaci maiotis clt: vc
~j.de verb.sign.l.eum,qui
•vtSigal. potest tamen
dici cam c lestiiucdam;
arg. s.exquib.eaus.mai.
"stitui" lsij&si^r.§si.&
aducriuS si- C.dei,,r.retp.i.rempubli-
liumfamiliaj. cam. lib.xj. & C.desit-
| Nisi conua- crof.eccles.isin. Accvrs.
cucat. Clsitiuifamilias.^CA-
\jsvs. Abseute patrc
filius acccpic pccuniai

NH

nequc eiuilis superesc,cui accederepossLtfi(Iciusror.& hocin pti-
ma. Si vcro aiitcr ftlius conrraxic, quam in rrtucuo,e_ quo con-
trastu paccr erac obligatus depectilic.stdccedat filius,& aliquis
velit inteicedcre,valec fideiui1io.& hocinsecunda. Viviam.
h T ^ccedat.vi j.defi&iuss. l.qui contra. scciis ha&c-.quia81 fi.-
liussa. hercdcm habet:
xv.i. IviHSbisiaml, -n i» »*tkf,ker.d ix.
S„«n,i.nm. 's.- S-J- Vd «oam pto
ql filiusfamUus ■„ id accepe- S_S|S2E?J»;
ijnt mutuam pecuniam , vc qUando contraMaced.
eam pro sorore * sua in dorem i s Competat. alterjus
:t:pater eius de in rem verib «>n"a£tus nomine,non
acSlione tenebitur. ipii enim S, ^"^131-^ ■**• -f". ve
r. .. eriamems.Namei co-
mortua in matnmonio pueila, -crcbac eonrrapacrem
repeticio dotis datur.
A4ortHojilios.t}ni rnutuum dcce-
pit.dum erat m potejlate,pro illa ob-
ligatione non potest acripisideiusser.

zt\\o de pcculio , iicet
iefficaciter:sicut ii-soi-
fcs.vts.eob.l.sedlu-
mw. §. fac smpiim.

■i iii.ro

sectmdo StipuU
CReditorem filiifamilias, fideiujj. l.ht
moctuo eo fideiusiore ac-
cipere non posse, lulianus scri-
bic: quia nuila obligacio auc ci-
uilis , aur naturalis supetsic,cui
fideiiislbr accedat K Plane a pa-
cre,eius astionis nomine,qu^de
peculio aduersus eum compe-
tar sfideiusibremrecTieaccipi k.
XIX. PoMP o n 1 v siibroseptirao
exvariji Lestionibm.
[Viianus scribir, exceprionem
senacusconsulci Macedoniani
nuliiobstare. nisi [ei,]quisci-

k s ReZtl Mctipi. £c\\i-
it 7- 'post a
cumcursuanni non ii-
beretur.& lexdicit.an-
nuaccceptio:vt j. qua-
do aSt.de picul.est anna.
l.qu&sttum. Accvrs.
IVliantt*. ] C a s v S.
Nulli obstai Maccd.

:s-

-Hiim sui
potuic. Vivum.
I C Quisciret.-vts.eod.
Uii.inpr^l.sitamen.
insin. &').mand.l.si,ve-
>.-§.si quit man.

. pecuniam solue-
:et.(ipatci fastumfilij
'ulthabcrer;

ret' y aut + scire potuiilet fiiiii- sic & in Vellcian. vt J. t P-"'a sutit
«d VeUemn.Umo. % Et §»*. * l
cjuodsabiieit.jSi-*/». debe"'
tuisset, &c. nunquid in-
quircre debet- Rcsp. sic:
Vts.deexer.l.sn.t' "
reguUur.'
Quando
locu Maced. cui
per ititcrrogando scirc
poisirJResp.in^minore: o Contri

non : st-tim protestari improbat.

ilias else eum,cui credebar.
Si accipiens pecuniam mutuo,
dttm erat in patestate,saclm pater-
samilias illam pecuniam per erro-
rem de nouo promittit :fi conuenia-
tursotest excipere. B a l d.
XX. I D E M 1'bro qitinto
Senatttstmsu itorttm.
SI is,cui dum in potestate pa-
rris eller, mucua pccunia d?. -
ca fuerac, patecfamilias fadtus,
per ignorantia fa£ti m nouatio-
nc fa£ta eam pecunia expromi-


LIBER XV.
DE PECVLIOf
TlTVLVS 1.

;, quat emtmeraut-

debetrlin autcm,&e. tionem intcrponese conrraria; j sic: sipetaturexeastipulatione;
VlVIAN.
si s Cmtintto. id est,
momenio. Videcap.i.
de prtsiript. C V I A C.
C 1" Contraris, volitnta-
1 Adprobare '«■ s Not.qui d no im-
videmur.iiuod probacprobativt J-sur.
-non irnpiob». aHuer.nau.ca.fia.i.-jnic.
prob.re quis *& &S.wiJsitomot.
iiderur epi- &Vquandoapp.sit.i.sin.
ssolarn, Sc quz & s.de exer.l.y§.magi-
epistola con- firum.&dc mst.l.sid&
epistoUm re- ^/
contradicit. ■*" & l"*"0 >**• t.«b ee.
&C.sin,a.sa.lsin.^C.
de don. LdonatU siue. §.
hisdj. Accvns.
1 Dotare fili5 CisiH^fi»»ili«s.i Casvs. Si filiusfam.aeeipiat mutuam pc-
pater cogitur: ije-ntafi vtsuamsotorcmdotct.iii patrem cotnpctitdein rem
filiam, inqua, verso actio:qrria paier tenetur hoc facerc : & pani moitua filia
vt * ncpte, Sc zon(iinK mattimcnio compctic rcpetitio dotis. Vivian.
\,""-tllL f s ''"'/^*!^prosoroic>siucprosuafilia,idemest:cum
iii in matrc, vtramque e sicpatrisonus:\ihic, & J.dein rem -vers.l.&ideo.
non idem eiTe §.sin.& l ehm aihii.& s.tod.LfidIulianus.$.sin.& §.sisiiiu4.& §.
aiunt,nisi ma- proindesiacceperit.& ~).dc iur.det.l.prosetiieiaA.sisilitit.Accv&S.
"- r 1 Issienim.rciKcctpKn-.nC.soiut.matr.Uoi.
'~>Reditorem.'] Casvs. Mortuo filio, qui accepetac pccuniam
vulc quis intercedeie pro co soluendo,an ceneat
fldeiuijio ? Ec dicitur cjuod non; quia naila obiigatio nacuralis,

v medo alia
ratsuptrion

Persequit,
quodpropBfui
mar ex negotio gesio asei
:. Si filiusfan

,&fiIiaCa °--,
,!iea. (.*■ (*

sec cerrum rcddi. Acc. rcanlic filius-
V s Sifiei.qui sciret.id samiliai, nec-
estinS.C.Velleia. Vide netmaiorvew
scriptaadtit.C.W5.C. *g*"W
VeUeUnum. Cvuc. b contrahcns
S/K.]CASvs.Mutua- cum rThoftm.
ui filiofam. parerfa. aliqitomaiort,
sactus post moicem pa- <> inquisiuit si-
ms,J,gDoranspacrcm;—;,
dcccssissc, & cu errabac certior K(yi
in fs.cto, animo nonSdi n6 potuit,Mi-
piomisit cam pecunia, cedoniaiio no
ouam filiusfa.accepit-.si «pclljtur.
cjuam stipulatus eram cuit, si iustam
animo nouandi: an ob- causa Jtabirit,
ststmihicxcepcio?Di- W &credj
citur quod sic ; scili
in faetum. Vivian.
m ^" Per sgnorantiam julando, 2&a
safti. putans sedebete deniquc ipssi
« a!io couciaau , ve! & p"W'« 'V
dccessissetvt -}.adVtiitian.l.quamquam. «then*-"'
c:vr riuiarton crcdiderit morte patrisaliquemfie- ?^'nep.tri-
*. .^..~...... C.eod.LZcnodorus.insin.ciusetXcontiz. Accvrs. -,0nium apnJ
n ^ InfaHum. Contra videbatur cjttasi ratum habuerittvt s'.*c. anctquos di«-
t.sed IuUanas.§.sin.StA ibi soluic,hic lantum promisit.faaus sci- barur peeul'*
licet parcrfam.Sf htc.crrando in fa<So:ibi,sciendo.Item ctiam si ^fS"1
soluir.dummodo ex alia causa se crcderet dcbere,non puto eum
eomprobarc:vt arg.s.deiur.omn.iud.l.siconutntrit. Ac C vrs.

ediitipartes: '.mil/velalijsperso,
tibri tit. 5. $* mus eodem tit.si ignorantibtn mbU
iis,qtm tene- gotiatisint inmercepeculiari.veletiam
»,vclsil'tosa- sisticntibut nobis extra mercem nego-

putans patrem suum n

r maiori : sos*
quod /c maio-

lsid.Hl

DE_PECVIIO. ,p«„!ijo8«
Caminuatienem accipe J,eod.!.j,in princ. <T P-t not.quodpecu- signjficatie-
iiumz diciturmultis modU. 1. Primo , omaepatrimoniunt; etiam nM,
loading ...