Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1775
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0957
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1775 Digestorum Liber XIX. Tit. j.
1 s s>Vmvt»dt '
8 s \j Cicm -jert~

itstivtCod.si,
-Inierrfsejrf- sim"

p.ttasntrit a,

mis-

li; ac non Ut J- Die er;
odioso. a&um fuit

t Hanclenic-
ti-m ckp»
«t «pbc»
CiclA.i.of

l.sipueUa.fr ")M
pra.SoIutio ibi fauorc a liber-atis £t liber ex coa-
lato, bie comperit cx innorninato .secundtim quos-
>n placer, quia & hic, & ibi compctit ei nominato.
quod hic
vtvindicta Nec videnttir hsc a interseco-
traria esse , cu beneficio adficib
hominem *}•> intersit hominis.
Enimuero pcena; non irrogata*
indignatio sola duritia cotinct.
Ottando paslum de manumit-
tendo slrttum apponimr gratia em
ftork, vel vtriujtjue: non potesiper
venditoremreuocari. Vel sic : Non
potesi mtttari voluntat in pmiudi-
cittmtertij. B AiD.
viii. Idim Uhrtivicensimosepttmo
Qu&tlionum.
ict , & vt manumitteretur intra
ccrrum tempus, prarcepilietj ac
postea murallet voltintatem, &
emptor nihilominus manumi-
fa,&nonnaceat:vtM-?, ^ss^ . an aljqUam eo nomine
ZtuilrfJ.&Zri astionem haberet. Dixi,ex ven-
deseruit.isieui.crderti dito actioncm manumiilo ler-.
uo, vel c mutata d venditoris \va
voitincate cuantiine.
Pailurn manminieBionisappo-
suum in contraUtt, in venditioneret
sue assicit rem, vt possit auserri k
quolibet posfefsore, &successore: &
saBo succcjsoris aHor incidit in pce-
namcontratlta. Baid.
ix. Pavivs libroquinto
§Ussi

fi<
nililicfiat: ibiquocun-
quc modo fiac Iibcr,noti
curabat: arg.J. de vcrh.
obiig. l.qui Hcm&.§.Fla-

a s Hnc.frimas casus I.
cum secundo.
AdEsiendi b s Adsiei. No.adfici b
aum sre- in bomm partc: sthte,
'^^rj-J.i/eieg.pr.st.Lnon-
min txssiS "Siuam.ins.n.primica-
tem. /w.ahas m raalam par-
rc:v: s.dc cendict.ob catt.
l.si,<„„:,*,.$. ifmsi
quii. Itcm no. sauorem
ampIiari,odiu testtingi:
tic~j.4*t%.&posiJ.c$m
quidam, s Ircm nor.
rodefleal- <]itod qitilibst e dcbcc
quilibet csscintcntus.vtalijpto-

k V^situm ttcst,si qnis pro-
[_prium seruum vcndidis-

sc.atiquis.
t. Vide sctipcaadt

I776
C.simancip. tta

^ Minorato.iAio.'.

n s Sei/.qui nun
Accvrsits.
o ^" Palerentltr.

gem repetiecit ":nec poterit ali-
quo modo auferre legem sui v e-
ditoris , cuius conditio exstitit,
Nam&si pccnam promjsisset,
cenecetur, Hcet ipse quoque sti-
pnlatus ellec. Sed inpcenapco-
missa dua; astiones k sut:manus
autem inieitio in seruum com-
petit. Quod ii prior ita vcdidic,
vc prostituta libera elsec: poste-
rior,vc manus iniicereliceret:
potior est libertas, quam manus s i Libertatis.s.causa.
- s Manumi/sos.i.cjantn-
manumisE.
libenatc: fauotabilius dicetur,
liberam forc: quoniam vtraque
conditio pro mancipio additur:
ScCicat manus inietStio , itali-
bertas eximiceamab iniuria *.

metsfcio, Planc si prior lex
nushabeat inieciionejposterior

pcum "j.desidciccm. U.l.
citmfiM.
p s HdAriani. sccitssi
peicotisticutioncmdiui
Marci,& Commodi: vt
C.si tnacip. itasae. aUen.
I. chm iusia. Bcstatirn
subiicic hic.
q ^ Clauditu. rcserc
qua: sequuntur.
T »;««*.addidic.

ys InSemeftrih. Con-
sticutionibus. Scmelcria
sunr libri conftit.Marci.

vindi.Lin suado.^ Itcm
- no.affeftionamdcbn-
Gfaaiiw).deem*n.I.
parer.&s. mand.l.citm
mS-sY*sbm. Op-
V^tpoiiitur i. 3.
s.es.& l.vlr.C.simacip.
itasuerita/len. wma-
num. Diecdmnhic.polt
pccnitcntiam non com-
petcrc quidem libcrta-
tcm ipso iurc:sed com-
pctcre cx taislo empto-
ris.Vtdc sctipca ad d.tit.
C.Vidcetiamp.o.adI.r.
j. auisinemanttmtsiione
ad lAcrt.perHen.CtiAC.
e s Vti.szo cciam.
d s Alnt.it.;. ciutanon
potest leccdete a pacTro,
quod ab '

Tlcius seruum vedidic ea le-
ge, vc si Roma: mor

manus iniicereliceret.cm-
lij cade lege vendidic.ser-

Sl apponuur pa£inmscjuodferuus
venditm empiore mortuo siat liber,
ALD.
CiCroiA lihroseptimo
Digesiorttm.
CVm venderec J jS Pamphi-
u -

Iam,& Scichum, vcnditio-
iseruic pa£tum conuentum,
vti ne eade mancipia, Pamphi-
la, & Stichns, quos minorato m
pcetio vedidit, alterius leruitti-
te,qnam Seij n paterentur °,poit
mortemque eitis in libertate
motarentur.QilKiitu e(t,an h^c
mancipsa , dc quibus inter eni-
ptorcm,& venditorcm couenit,

DE | ACTIONI-
bus cmpci,&c.
§ui*vendcre,&cmtre ]
paruprodcsiet, nifiaSio-
nes esicnt hincinde , qttt
venditiones exeatterttur:
ideode aS.empti&vtd,
ponit.Ac cvks.
y«'.i / res. j CasVS.
^^.^ Vendidi tibi
K^X^ sundu pro dc-
cem, si non trado, agis
cx empto ad intcrcftc:
quod aliis plus conti'

:ercss lingulare con-
iiquando,(icorss-

utisfugic asecundo emptore, & | post mortem emptoris iureipto mune,seu conuentnm
Roinemoratur.qti^ro,ansitma- [ liber:
nusinie<5tio,&cui>Respondi,in j dum

:alfe

est

muomtnatorum cotra-
clmim natttra. aliud cll
in nominatis : vtsup.di
eondi£i.caus.da.l.sipectt-
i:3»j.§.j.que est

fugitiuo noii est dubitand
!hil contra lege facti

, r

.Respondit,secun- ^ctmm
nititutionc diui Hadria-

puti

ni P siiper hocpiolatain ,Pam
videri; ! phikm & Stichum, de quibui
quia nec domino auferrc se po- | qu?reretui-,si manumiilino sinc, & toc sciamJ& cekuc-
cest: nec qui in snga cst,ibi mo-j liberos non esse.Claudius ^ Di-
uusrMarcus ex Iegedicl;aliber

in xx. [.
Si veudidi tibi sundum,
debcbac,

tem c

: '.Quod li ex volnntate sc-
cnndi emptoris contralegemo- ; taci

vendcndo,quamuis n

jHJj/iac.Sol.vtibi
c T nPAlW. ] Mora-
X tur. idcstmo
* Liberandi, tati iacclligitar ■ cun
sidwidi causa, saciat coll[ra domi
'"•^(r vostmt».

as. eed. i.si ratus (it, potior habendus est,' manurnilibs£, fore libi

qui auiStor fuit iegis : & poste- j Semeitribus>cGnitituu,licet in

A.&fi-

t J.de Pu-
. . i, Linterdum.^.serui.
Aug./'i.»...i. Etarg. insrttdeacauir.
pofj.l. P>mponiw,in prin.
ss Es/^eww-.f.vendi-
gs Era/«r».scilicet se-
cundi.
h s Et liberasdi. h suo
i s Repetierit. scilicet
tjuam vt manus iniicc-
t£t.
k s Due. aftiones. cr
vendito,& « ftipulatu,
sccundiim quosdam.Tu
dic, vna, qua ipsc tcnc-
tur, &a!ia, qttaaiiusci
t Manns inie- tenctar.scd manus c in-
^«Te^eree- 'ecli° Vna di' ^ P""
ri conLra ccr- mo r3ntum Comperit.

riorsmagijadmoncndiempto- ! morcis tempus emptorisdistu-
risS,& libeiadih *sc,eandcm le- lit venditor libertatem.
LIBER XIX.*
DE ACTIONIBVS EMPTI,
&c -s vcnditi.
T 1 x v l v s I.'
ditur. Primh ponit diUu Secundo il~
iud declarat.Temh ponitur determi-
siue resfonsio cuidam tacitd,

sic. hoc i

nr.fi

-tmtraBui ftatim ad-
nSa eft emptio vmditio : ita impti &
venditi aSiones ciuiies,vltre,citrcc^ <//-
rtic*. furtt,& emsti datur tmpori.vediti
vtditori.Gluid in vtramque deducatur,
bic titttlui copiosifsmedeclarat.Cvt&c.
Sivendttor estin mora tradend*
rem,potefi eonuenire adinteresse sin-
gularc tpsita emptoris, cjuedesi circa
rem: qtiod potesi excedere pretium
(ornmme, & comentum.h.d, Diui-

Secunda ibi ; Hoc cst.
rertia,i(?;jHoc autem. Bari,
1. YtPlANVS Ubro-vieenfimo-
ocfauo adSabiuum.
\lsll *xes veditii 116 tradatur"
i|s|||j in id, quod inccrcft, agi-
■'&£&• iur x ; li0c eft, qu6d rcm

* tib.w.
tenebovtibierem- ^ H«'p«,i.
pto.& hoc in prima.Ide cu]a jndudi-
est si negaui cum quar- tur aftnifcis
teres, an fcruitus dcbe- '" 'sd'cc w'
tecuc. hoc insecunda. ^^%
Scd quid si ica dico,ser- cebani,emsii
uitus non debccur:fed fi vcnditi.
dcbeatur, nolo teneri. * Paticntiain
— tenearJEt resp. cuod ie^Bs, "",or"
- poralilm" W*
beiut prorra-
Ccr,quodquoriecs vcdi- h Adid.quoa
totindoloeftincelada »«««, -*-■
sctuituce, tenetur. Wxc wus, ^ "'"':
sunt vcra,sicucmptor tradMlir, aut
erasignorans, alioquin pa!;{jitia rion
non videris decepcvis. prsliemr.
us Nentradatnr. qua- (Tradi»"01
<io =11 coiporalis.siiaurf s'"^
incorporalis,cunc li pa- pBrja.
ciencia a non prasftacuc, j v-ni&- rt'
agiturbadintereirc:vtj. non tradiw.
eo.i.rath^.siiter.&Ute^^
ft,itU.aHOtics.%.fcruitU- '*' rn[n„i.
tum. & dic no tradatnr, bu* pe)scsii-.
vclc pio tradita no ha- ad qUi <$*"
beatui:vc s.rtscin.vend. g*ti« *"> -^"
l.chm tmptor^.tmptio. 'js^J*^
xlA&ur. sAncrgo^jH,..
ictcncurdu»scnrcncia'> ^ras . si no»
dc d re ttadcnda vna,S habt-ar , ^ZIC
dc tei intcrcssc alia, si ad iatet-8--
loading ...