Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1977#1041
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
hic remiſſio fit debito-
ri non cleditori. Si fie-
ret creditori remiſſio,
facta vni non prodeſſer
alteri. At remirtitur de-
bitori, licet fiat in gra-
tiam creditoris:& ides
ſi fiat vni debiteri, non
Et cereris. Vide ſeripra
ad d. l. iubemus, Codad
VeeiaCVIAC.
a Tertio, aliàs Titio
creditori.ACCVRS.
b Remiſiſſe. quantum?
ad tertium, non quãtum
erl let ad alios: ve Cad veul.
dteus eiti abenus lre remifſe?
porſus non per exceptionem, non
amite; ſed ipſo iure dicendum eſt.
Eiut tant re cT Mliur quam prius
Aſſn eui ren erat: ſed in quolber
phigarie paſ die efectun eunden
ſs eſ a oru remanere.
edit¬ d Aavindicatine id
tuon re eſt ab hypotheca.
iu, pigis e Treuut ve &à depe.
non amitibe ſ fandis S& in undi-
L, cds remiſe catione. & s. qui pos in
aon piru. plen hab Lmulier.3
Ail aiter di. fy Quari aliàs quas
ane & alas iqriri à die
iam locu h-queri ; id eſt querimo-
bere euti¬ niam proponete, ſeeun-
anat ſs ſeile dun Aao,
na cunſenſeri g defentntJ.i
aaes due &, Sl imr re ſe
Egte et prã eel ſoluitur.S f f.
nutani in CL AcCRS.
L-nn ſaprà, h T Iudiéios vt de iu-
tui potier reiuran. l. iuſiurandum.
Aliud eſt re AcCVRSIVS.

mittere per,
aagrioneu, ’S CCin uiont?
iud ipſoiure. Exiſtimo.vts.
o .item liberatur. infi.
cõtrà Sohle taliter fuit
pignus contractum, ve
tandiu, quamdiu ſoluta
eſſet pecunia, aut ſatis:
fact ibi quamdiu eſſet
pecunia ſoluta. Vel hic
ſponte recepit. Accvns.
e TDRimi. JQuun-
tum. & otum.
alioquin contrâ:
vſurd tutor.S. Lucius. &
Sſi cer. pet. l quidams!

a Creditor cõ-
ſentiens renm
ſbi obligaam

DE EDILISI
AEt quesreomainmti
Atio haé annalis . Vi-
de capzo. de praſeript.

CVIAc.
Abeo. JCAsvS.

a vbique poni-

musquia ipſe tex-mul-

tior eſſet caſu.
I Edictumtres actit
nés ex hoe edicto dan-
turaredhibitoria, quãte
minoris, in factõ. Item
an inter actiones vel-
adiectiones ſint? die ve
de peculio, & de ſimili-
bus dixi. ACoVRS.
tdilie ur m diiin ideoe
mles qui fines dicuntur diles; quia
Pa nur e de da lenloemrn, le adqun
1 uram habebant adiun
autem,ve ne quid i via
poſitum eſſet. Irem ne
incenderentur ades: ve
S de off prafect, vig.
5. jItem edendorum,vt
morboſa caro non ven-

déretur, vel nimis grãdi

pretio, vel motboſum

Digeſtorum Liber XXI. Titj.

tertio a creditori obligaret, ins
ſuum pignoris remiſiſſe bvideri,
nõ eriam tertium in locum eius
ſucceſſiſſe: & ideo medij credi-
toris meliorẽ t cauſam effectam.
Idem obſeruandum eſt & ſi re-
ſpublica tertio loco crediderit.
Quilibet poſſeſſor habet ius affe-
rendi creduriBART.
i. Qui pignoris iure rẽ per-
ſequuntur, à vindicationeà rei
eos remoueri ſolere, ſi qualiſ-
cuque poſſeſſor offerre vellete.
neque enim debet quari de iu-
re poſſeſſoris, cum ius petitoris
remoueatur ſoluto pignore.
Iureturando & ſententia libera-

tur pignus.BART.
LIIr. TRYPHONINVS libre
octauo Disputationum.

Ideferente creditore iurauit
debitor ſe dare non opor-
tere, pignus liberatur é: quia
perinde haberur, atque ſi iudi-
cio h abſolutus eſſet. nam & ſi

à indice, quamuis per iniuriam

abſolutus ſit debitor, tamen pi-
gnus liberatur.

E

nERxx.& redhibitione, & quanti minoris .

TIT V

Reſumit autem hoc libro contractum
emptionis, & venditionis, vt ciuilibus
actionibus empti, & vediti expoſitis lib.
t9 adiugat adilictas, & eas, qua ex ai-
licis ſtipulationibus dantur nomine eui-
cionis, quas Iuftinianus eleganter ait
illarum eſſe ministras pediſequas, ſiue
eguonubiu. vt non abs re fuerint
potis in confinio ilrum poſita, quam,
t in Cedice & in veteri edicte, reiecta
in vltimã partem ſub titulo, vel tracta-
tu de ſtipulainibus. Sunt autd emptori
dilitia ationes arbitrarie dua, Redhi-
bitoria, & aſtimatori. Actio redhibito-
ria vendicioné reſcindit in totã reddita
re vendita, & pretio recepte, cuteriſque
omnibus reſtitutis in integr. Eſtimato-
ria reſcindit in partem, ex pretio ſcilicet
emptori reddito eo, quo minoris res eſt,
qua de cauſa ex formule verbis etiã.
citur Quanti ninoris, vel Quãto mino-
ris emiſſet emptor, videlict ſi quid ia
eſſe ſeiſſet, vel Quanto ob id viti a res
minoris cum vaniret, fuerit, vr Quanto
plutis in actione venditi l. Iulian. Sper
contrarium de act empt. atque etid in
empti. S. ſi venditor, & quanto aquius
melius, in formula rei vxoria. Vtraque
atie datur edicto adiliã curulium, qui-
bus cure eſt pracipu? vt vendit ionibus
omnes fraudes amouéãtur & triplici ex
cauſatex reticentia, &ex dute promiſ-
sôve, & quod adilicijs ſtipulationibus ne
caueatur emptori Ex reticrtia vt ſi vẽ-
ditor morbi, viiimve rei vedite, quoa
latebar, quodque neſciebatemptor reti-

cuert. Exdict promiſsbve, vt ſi dixerit

abeſſe aliquid, quod non abeſt-vel adeſſe.

quod non adeſt qua ex cauſa dicitur eſſe

atio aduarsus dict, promiſsamve ſape
hoc tit. & l, quod venditor de dol, Et
tirtia, quod non repronitantur empig;i

ta, qua in rebus vanlibudiium ai-

1940

animal. Curules autem
ideo: quia propter eo-
rum dignitatem in cur-
ribus deferebãtur. Acc.
n 5 Sol ſint. veluti in
fundo qui baber peſti-
feras herbas:vt CaodI.
ſi pradium. & infrani.
etiam in fundo.
o SQua mobiles. vt in
libris , ue dicunt qui-a Typogtaphi,
damb. Vel verius die in & impreſſo-
carne morboſa, vel le-res, ſeulba.
éditaonod me Vi vendeues
proſa védita:quod me: ibros eurru.
lius eſt nec enim pro. pos, Aiui-
prie liber imorboſus, vel les, redhibito.
vitioſis etiam diei por ie tiiouee
: ouia nec in anim dgnun poſii
teſt: quia ne inanimo aeſi veute
poteſt aſſignari vitium, animal mor-
nec ia corpore mor¬ boſu: vu li
bus. ſi tamen eum po¬ p Saddnm.
tius habere non expe é Ht malé aee
diat, diam agi poſſe oun lr.
redhibitoria vtilirvtar. vuis teuabt
infreodlab qua S idem toria .ſi aau-
Pompon. certé & ſi ha- ſ iinſ au.
bere expediar ſ ramen eep aſi e
vſum, rei nont parun enpure ar
ia: ia....E. empurus non
impediat,idem videtur: eratdax ampu.
ve in cadl S. ſed ſcien¬. radhititieni.
dum. Item pone exem¬ ide at. nmpi-

l Ex pacto pignus tollitur, & ſatiſ-
l fatinh BAT.
LIV. LABEO libro quinto Posterio-
rm à Iauoleno Epitomatorum.
Vm colono tibi conuenit,
vt inuecta importata pi-
nuri eſſent done merces dbi
ſoluta, aut ſatisfactum eſſet. de-
inde mercedis nomine fideiuſ-
ſorem à colono accepiſti. Satiſ-
factuim tibi videri exiſtimo i: &
ideo illata pignori eſſe deſiiſſe.

Qunds vnus eſt dcbitur ex pl-
jribus cauſis, cogetur creditor recipe-
re, ſi offeratur totum, quod ex vna
cauſa debetur. BART.
XV. SCAVOLA libro ſexte
Digestorum.

Rimi creditoris, qui pigno-
ti pradi acceperat, & po-
ſterioris, cui quidam ex iiſdem
fundis dari erant, ad candem
perſonam hereditas deuenerat,
debitor offerebat quantum l à
poſteriore creditore mutuatus
oere eſpoundin congedon ne, aun utigpge veſte.
cipere ſaluo iure pignoris prio¬ de atemptl Iulian. ci-
lris contractus. c prine. quod non pla-

. cet: ve je odl. ſi tamen.

Sſimplarirum. & ſunt
he vera ex interpre-
tatione. nam ex verbis
edicti, quod ſtatim ſup-
ponit, non habet lo-
cum, niſi in mancipis,
& additur in iumentis:
vt Jaodl adiles aiunt.
... pGAtunt ex v.t cau-

LO EDIC TO,

e Redhibitie
fit quinque x

LVS I.
1. . ..A. a . . s nu. a . cauſis. Adde

laun iuletrurluti ruaeitiue nan ſee md ſantn ſe o ſerun dle,
die eſſe, iibere recte poe, Habere licere duple ſtipuluttien laa. hoc naiit yaud, Sẽ-
tit. Mirabitur aliquis cur adileia atiunes ex his cauſis inducta ptinan is d
ſint, cum ſint ciuiles ex empte vendito, vt mirari ſimii mode Pom- g ſi quiiiu
omie eéfineit is idiltei auta iaupenes cui & fmil mode, atque ouioinii l.
romponis repondeatuir, indutas dii vvr inmoteſeret adils euramn Paa r uionp
agere né emptores à venditorious eireumueirantur & quia editt inl quiſuſr-
in aliqua parte durius eſt:quippe cum in duplum condemmatio fiat,
niſi arbitrio pareaturl4 hoc ti ob id ipſum, meo iudicio prodi-
ti eſt.l.3 l.2 SSſi ſeruus, adilicias aſtines penales eſſe videri ac pra-
terea dantur in vnum à multis, cuiut maior pars in vẽditione fuit.
aut nulla parte minor.la44S. atqueetiam in ignorantem, qui ſcire
dabuit. LA., eAiſla Ciilibus non fi condemnatis in duplum, nis
euictionis nomine, vel iure veteri, niſi venditor de mode agri monti-
tus ſit: vi Paulus ſeribit,ta& te Ir.ſent vel ex ra niſi inficietur qua
dixit in faciendo nvxu, mancipiéque, vt M. Tullius odie vns tan-
tm ill caſu euiionis nomine. Et pluribus ſocijs védentibus in fin-
gulos dantur pro portione, qua ſocy ſunt. dl 44. Et in ignorantem
non duntur, ſi rem emptori habere liceat l IulianS1 de act. Atex
diuerſe in ſcientem ex retieetia dantur, quanti emptoris interfuit
non decipi ſi redhibere nolit, hon adilirla. Iõ ſi redhibere non poſſit,
veluti ob vitinm animi.Idem adilicia teporarie ſunt, veluii redhi-
bitoria ſequeſtrus, aſtimatoria annalis, exceptis caſibus certis, que té-
porum diuiſio ex tlatonis politi eſt à quo redhibitie, qua nuspopi
eſt, noſtris aruyoy dicitur, cortupté, vt arbitror, à Suda cauyà Ci-
uiles pérpetua ſunt.l ſi dictrit.ſeq la vſu magus futrunt adilieia.
Caterm liberum eſt empori edit, vel iure ciuili vti: ob id hoc
titule frequens iuris eiuilis cum edicto collatio, & actionis ex empte
cum redhibitorit l.3 4 ;.& iber etiam agere ex ſuperioribus
cauiſis redhibitoria vel eItimatoria.l. 1.. a31Si plures adeô vt
tempore finita redhibitoria, ſuperſit atimatoria emptori. Sad non ea
tantum de vitionibus diiu edito propofita funt actiones; verum
tiam pleraque alia vt in duplum Si qui quà vulgeiter fir animal
aiquod ita habeat vt nocit. po, & ſeq, & in
quaduuplum Si quis puerum alins caſtrauerit l S & ſi puerum
ad leg. Aquil ſecundum letimem Geacorum, qua verir eſt. Cvia.
Non ſummatur: quia continet edictumBA L
Vté’A vs ur primn d Edittnn aauiins Ciurinm. be tatione co-
ABE o ſeribit edictum adilium cu- prou erit.
ruliun de venditionibus reruim eſſe tam ien oett
Al earum, qu ſoli ſint n, quam earums qua t uahai

aiar verbe tius
mobiles e, aut ſe mouentes. 1.

* Veus edl
dun diliun
vocnt Cie. lil.
o o. tbi
de eius inter-

iunt P -ttt.
diles:
 
Annotationen