Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2091
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1117
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2091 DigestorumLiberXXIII.Tit.j. 2092

quisquast. SlfadzJ.de
salsit.impuier?.§j.& de
adquir, rer. dom. I, liber

■t ^ Qued raroactipienduntst. Id eft.sed hoc raro fic.Nam ra-
16 tuitieitati paicitui; icgulatiter rufticiiati non paicicur, ncc
sexni. C v 1 a c.
C s gaii^JjW3«i(.Hic§.estdeignoiarniafasti. C vnc.
a s F/«) inw.i.in vericate,quam in opiaione;vt Instit.de hgat-
§.stquit rc^n.Et atg-s.de
mg.geft.Lstf.HpiiiuS.st cipjendum est *. 4. J Qui igno-
rauit $ rei dominum cile vendi-
torem : plus in re a est, quan
existimarione y mentis: 5; idco
y^ plKiinrefst,quam tamccsi b existimet senon a do-
,n existtmamne Vide ; emere.tamen si J domino
bac de re nor.ad l.u.qm . . „, .
fmabat.~j.deaea.bere.Sc ei tradatur,dormnus erhcttur JV
scripiahic. C viac.
b s Tametst.ii elt,qua- 2Wf,J ^MrW sl pr&satio lcgis esl
uis- genertilis: Ikel lex sit (bccialugene-
A T Dominusesticstur. rapncY imcilwtur.ldem ctiamsilex
Nam fach ignoranua, n„ ■ ,■ ° n ,■
ti adquiram prodcst rvt ^^ttwluvrm» tamcn estgeneralst
non adquiram, non no- quodgencraliter kx estintelligen
ccU.i.§.si a pupillo.fre B A R T.
emptore. Cvuc.
ci EpSstnla.ic lcr Co- J.JSi quisiusignorans, lege
dici^vtCW/^.sW^. palcidia vsus non sit:noceteei
T^ExluJaX^cr- dicitepistnla<di»i Pij. Sed&
ba sum generaiia. A c- Imperatores Seuerus, & Anio-
cvks. ninusinha;cverbarescripseriit:
Quod cx cauia d fideicomraisil
indebitum datum est, si non per
errorcm c solutum est , repcti
nonporest.Quamobrem Cargi-
iiani hered-S,qui cum ex te-
i^l^strapostulatred. stan]ent0 eius pccunjam a<J opus
di. Ide est m \.nunquid. *■ , ... r
Cee.&l.errtr.Cadleg. aqna; du&us reipublica; Cme-
i SieFsor. & Ptfk.Probaturetiainl. sium f rciic~tam soluerinr, uon
jnmanuser.re- %.C. staducrs.silut.l.il' solum caUtione5 slion exegerut,
^r: ^.s.thmahr.HocSc squ3c interponi solcnt, vr quod
="%■.«*>> K^r,^ amplius ccepisse.

C s Pererrorem. I
cetfasti probabili
d.l.error. Accvr:
■ 5" Nssn y»/«m <:«
»«. Qua: dicnnrut vul-

:onfirmatur, ijuod
n.Erat leges,qua; sunc de

mumcipes..

Caput regn;
Ma&sxorum

Cirw- dist. indebici,exigunc qtiam per legem Falcidiam li-

i fasti, 1.6. c.eo. cLusser, redderent) verum etiam
U.&7.CJeeond.indeb, stjpilIan sunt, ne easummain
^MtW Scd ibi est all0S vsus co^ertererur,& s«e-
crcor facli: quonia pu- tes^prudenteique pasii lunt eam
tabatsiliistcmporano- pccuniara in opus aqua;diicl:us
diimprajcctiissc. Secun- impCndi: frustra postnlant red-
*£M?*f**r*s dirTiibiarepublica Cirtcsium,
ob transaiswnem.de co*- >. . r . i ■
JiS. indeb. Dicendum, Rua" p'»sdcbito dedennt:cum
mnltum inrcrest, vrrum lit vtrumque iniqnum, pecunia,
quid indebite sit solu- qnz ad opus aquxdudns data
tum.an «: causa: rrans- est s ; & rempublicam CX
astionis.Naquodrrans- r ' . .r s- . .
^i ■ ^ /- . mrnrtr/1 nirnmnrni fm !mn(>n.

causa solut
e(t,non rcperitur,iinu!-
larcsiir media.At quod
soliicum est indcbice, vt
debitum repctccur , II
nullarcssit mcdia, /. in
fumma.de cmdiB.indeb.
Tertio obftat t.yinprht-
cip.Vtinpojsejs./egat,di.
cendum a:qui, boniquc
idpossedici.q.d. ipso
juce'non esse condistio-
nem. C v i a c.
n ^ Aliene liberalital
ghriam. l.i. J. de optr.
bm publicu. Cvu

suii

^ Sederrantibut.ln£a&o. Dicicur geneialiter erior____
blici: non condittio iudebiti, i.ciim qnis. C. eed. l.errer. Cod.ni
legem Falcidiant. C v i X C.
g s Et Uch mmicipum. modo incipit comraendare epilt»lam,
& licet,&c.qua: hucuseiuc durat.
h ^ Raminitium.Not.
dere, & inidopus,quodtotum 1uod ^
aEicnx liberalitatis gloriam »
repra^sentet. Qudd si ideo repe-
titionem eius pecunis habere
ctedunt,quodimpeiitialapii,Ic-
gis Falcidise beneficio vii non
sunt: sciant ignorantiam facl:i,
no iuris prodeiremec stultisf 6 *
soleresuccurri:sed errantibus/.

n est * Cwitnle si
gencrale.Sc rora lei se- *« Jegis ini-
neraliscst:iic& insri *"'«»la
de*ur.&arS.le.l.st,e- ***&*
cies. Arg. concra insrh
de lib.h. I. Aurelim. §.
Sticho, gcnus est ibi,
quod cx causa fidci-
commissi indcbitti da-
iumest,iinonpcrerro- * Hie vtrbss
rcrn soltirum est, rcpeti ponunmr b
non potelt, scd postea '•'*t™'-i<'zU
ibi:quamobrem,o*ic,di-
cit in specie.
k^" Si non per errorem.

issdt.

jrpore patnmomj
LIBER * XXIII.
DE SPONSALIBVS sfj,
TlTVLVS I.

Exempla non- arilani regulam.
videfispra de legi. 1. iura non in
singulas. per. Cynum, & Bartolum
in l. omnes populi. in vj.princi-
pali q. vct.item qua:ro ii staturu
* n i - r - «minci'. n i; o 1
elt prolatmn m periona vnius.
6. JEtlicctmunicipum Smen- TMpuberes.J C
tio in hac epistula fiat,tamen & XSl in pr^dio pupilii
in qualiber personaidem obser-
uabitnr. Sed nec quod in opcie
aqnaduc^Lis relicTra else pecunia
proponitur, in hunc solum casu
ceslare repetitiqnem dicendnm
est. naminitiumh constitutio-
nisgeneraleestjdemostratenim,
ii non pererrorem x solutum sit
fideicommjtlum : quod indebi-
tum ' fuir,non posse repeti.Item
& illa pars squc gcneralis est,vt
qui iuris ignorantia legis Falci-
dicbeneficiovsin6simt,rnectl sin- &>»/** quodsatsi i^
rr- r n tu.auii.l.$tibiUi/*■ insra """"—•'!•"'
poliint repetere: vr lecundLim , . . ' '. .. '„ fiionii scriia-
[ tr \. - ,
nocpouitdlci,Ctiamii pecuma, qUod b aucem incelligi r.T,0r -,i';
qua; per fideicommiirumrelicSta potcst de non proximo %'
est, qnarque soluta est, non ad
aliquidfaciendum reliAa sir, &
licct consnmpta non sit:sedex-
tet apud eum cui soluta est, ces-
sare repetitionem.
r. Papinianvs librosexto
Zcqcnserum.
Mpuberes sine tutore agen-
tesnihil posse ^scire' intelle-
gunturm a.

- scilicc

cudarur falsa moncra,
aur cicrccarur, an scies
pctdac prardium ? Dicit
quod non: quia nihiU
scirc mrclligirur. V r- '
k s Nihitpp. de fa-
cto.
1 % Scire. de iure. A c-
c VRS.
m ^ Intelliguntur. in
sni pra;iudicium: vt C.
desals.mo.l.,,$.Jmpube-
res,& arg.supra ad&ta-
ccd. l.si quts patrem. i

j eiiist.

non cst doii capax
quio* ciimdolui

c dicetui de b l'ubcnati
,&defacto. Ac- proxiwus,
' i doii n

hil posse scire
mtur. ;ntciijgj[ur ;„
CICU- suum prmili-

X s Scire intt.
Ideocjuc ipso i
santui. Miuc-.. .
causa coenica a prKto- *Doloruip.t.
ic, l.$. juprtt aAMace- ,VE SPONS"A>
libus.

scilic,

PeregijseUmvidebatu*contratluum( hunehcum. Vt
ordinem tetum : fo sane quss potuit
paueit absolueri, eos otnnes -i
coliegit , &• exposuit primitm: deindc
emptiomm , venditientm, & pignus,
■vclpetiut occmstose pignorU ,quem tn-
teraiios strinxtrat paucU hypothe-
cariam pignoratitU tmulam aiiionem,
qU£ longiercm traBatum desiderabant.
Restabat adhuc detbi datie, quatn con-
traSum esse constat. I, «iij. de reg.
iui. I.exigere. de iudic. & diuortium,
<Juod etiam pro contraelu habetur. I.
si vjsor.eod.tic.I.iurisgenrium.§.vcpn-
*s Necstuitu. Id est, ta. dcpa£t. tjuiquedlonghrem etiam
crranribus in iare- C v- sermanem postulabant , qmdammodo
T * c i v s. stpsrati sunt *b alijs, & restruati is

fiKlecJtHhu.Not.aiil-
tis non succurri:n insr.
quod i)i,aut clam.l.Ser-
* IgnorliiuJ, uitti. & a appellac stal-
stuswdiciwr.^^ qui iusig!l0tat:vt
arg. C. de h?.& const.l.
Uge^sacratiftmt.&h.
cic j. deotlm. tut. l.im-

Diximtc. de contra&i- "'■»''»'
traaibuipersinarum-.id t I* ii
esinuptijs.sedquiasten- ™°'!el.\l
sali*frJ,Aum,iLdt%™l?™ml
hii prtmittit. bo^.',*
S De s^enfitlibtu.

' de eisfertra&et
norditurk princifie ,quod Vior priusijuam peta-
onfalib.prostciscitur. Spem tur,spcrata dicitur .De-
rum , quarum causii dotes indc petita vxor vei di-
ir , fyonfalitt appellamtu, cicur , f suit namquc
qtttt contrahebantur olim mueuis stU olim vc docii,sic vioris
pulatienibus, & indestonsorit, &Jpt>nst diflio',) rel pacto, vel
premiscua mmina. nam tdemtyston- IHpulatione promirti-
sor&jponsits ,iJclsponsa eret. Arne- tur. Hinc diciturvior
bius. Habent, inquit,p*$tas, habent in- vel di£ra, vel paitta, vel
terpesttis stipulationibus stansas. Hodie sponsaNonio. Sic Ar-
nudo constnftt constituuntur, & paSio- nob. /. 4. adutrs.gentes,
nts potiiis quam ceatruRus sunt: retU Habcnt sperutos, kabcnt
ntnttamen -vetus nemenvvt emanclpa- paBat, habet interpesim
tionismmcnmanetetiamsublatis-ven- stipulatienibtts sponsas.
ditionibiis imaginati/s, vt tribus, etiam Huic stipulationi accc-
stuSonumero.Crut< dercposer-at fidei«lTor,
loading ...