Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1977#1154
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
2165 De donat inter virum, & vxorem. 2166

dominium ſine poſ quritur. Item pro nobis ifrà im ra.

ci pouit. b

cpiſtolau vxori ſuz
miſit, in qua petiit ve
vror eum ſibi donarer
propter nuprias: cui
mulier fragilis ſexus
conſenfie: idebque pro-
pier pactum ſoû actio-
nem de dore ſua non
habuit.ACCVRS.
a Pradium. Vide ſeri-
pta, & notata lib. obſor-
at. eap4CAC.
e T Ratinuit poſtquam
mulier ſibi donauir-
dT5Expadoid eſt pro-
prer pactum Azo.
IfundumICASVS.
Mulier nocte qua-
dam induxit virum in
poſſeſſionem ſui fundi:
quien tanen adius poſ-
idebat, emptum eà nõ
domino, & praſcribe-
bat. neglezit vir vindi-
careita quod completa
eſt praſcriptio à poſſi-
dente. queritur vtrim
ſit in periculo? Er dicit
quod ſie. Secundo op-
ieſe date, ns ponit aliquis quod non
amen a- praſeribitur& ſie alie-
dtemam ſi ra- natur fundus doralis.
aus faidet, Sed reſp. licét lla
fau. uiſe prohibet ſi de nouo in-
ulis &idee cperer praſeription
uœpino por ciperer praeſcription
iſſerete tamen prohibet antea
oGte. inchoatã. Tertiõ exci-
pit casû à prima gene-
talitateſeilicet ſi pauci
dies ſupererant ad com-
plendapreſeriptionem,
quod non impurerur
viro.
e Periculi quia vxori
eius aſtimationem red-
didit: nec enim hoe ſo-
Ium diſpendium ſentit;
quia mulieren habet
indotatam: quia & hoe
eſt etiam ſi pauciſſimi
dies ſupererantvt infi.
ie Acnam huius legis, a qSed quo-
iaſamme c de modo fuit dotalis, cum
hudi dodii dõminium non perue-
unmne3nerit ad maritum: vtS.
oo Lddtale. S. dutale?
Reſp. Io. quia vxor in-
uxit virum in fundume
& ita adeptus eſt domi-
LDommium Aium ſine poſſeſſione:
ue poſeio- taliud ceſt enim in fun-
ne raditier dum inducialiud eſt in
i itniun poſeſmonen dais er
hle o teſt ergo, ſecundum Io-
ſ auesso ſu domini ſine poſ qua-
rà d vi- r. Sie & in legato,
diu.
e In poſeſo-

ien dari & in s Iter4e
en ommiſorieat cC

cddifferune.

Pid eſt, deſti-
iauerie, & d¬

a 5adui. Sed contrà videtur ſuprd de iu dulS.1.Sllve ibi.
oals. pradeſtinatione ſponſ. Et die caſum, quod
LLDante nuptias ſponſo marito future epiſtolan mifit, in
qua ſiguificabat ſe fundum in dotem dare: maritus verd recu-
ſans eum habere in dotem, & volens eum habere ex donatione,

dotalis.
XV. PAPINIANV ibro tetie
Reſponſorum.
Otale prdium a, cuius
vir poſſeſſionem retinuite,
poſt literas ad vxotem emiſſas,
quibus dotis non fore pradium
declarauit, in matrimonio de-
functa muliere virum retinere
placuit: quia mulier actionem
ex pacto d non habuit.
Que proibentur alunari, &
praſeribi probibentur:& cauſa alie-
nationis intrueniens praſcriptio-
nem iam cœpiam non interrumpit.
BART.
XVI. TRYPHONINVS libro vn-
decimo Diſputationum.
Ifundum, quem Titius poſ-
lſidebat bona fide, & longi
temporis poſſeſſione poterat ſi-
bi qutere, mulier vt ſuum ma-
rito dederit * in dotem, eûmque
perere neglexerit vir, cûm id
facere poſſer: rem periculie ſui
fecit. Nam licet lex Iulia, qua
vetat fundum dotalem alienati,
pertineat eriam ad huiuſmodi f
adquiſitionẽ: non tamen inter-
pellat eam poſſeſſionem, qua
per longum tempus fit, ſi ante-
quam cõſtitueretur dotalis fun-
dus, iam cœperat 6. Planë ſi
pauciſſimi dies ad perficiendam
lõgi temporis poſſeſſionem ſu-
perfuerunt: nihil erit quod im-
putetur marito h.

indebitam.

f Ad uiuſmodi que fit per vſucapionenm
eà: ſecus ſi prids erat cœpea: ve hle ſubileit

gJ Cperat Imô videtur quod ſicnam

IVII. MARCELLE bbr ſeprime
Digatormm.
vVndum dotalem maritus
vendidir, & tradidit. Si in
matrimonio mulier deceſſerit,
& dos lucro mariti ceſſit, fun-
dus emprori auelli non poreſt.

XV111. IAVOLENVS libr ſexte
ex Pofterioribas Labeons.

Ir in fundo dorali lapidi-
ViAiis, mmmoreas apeeue.
rat. diuortio facto queritur,
marmor, quod caſum, neque
exportatum eſſet, cuius eſſet: &
impenſam in lapidicinas factam
mulier an vir preſtare deberer.
Labeo marmor viri eſſe ait: cœ-
terum viro negat quicquã præ-
ſtandum eſſe à muliere, quia
nec neceſſaria ea impenſa eſſet,
& fundus deterior eſſet factis.
Ergo non tantum neceſſarias;
ſedetiam vtiles impenſas pra-
ſtandas à muliere exiſtimo lenec
puro fundum deteriorem eſſe, ſi
tales ſunt lapidicinæ, in quibus
lapis creſcere poſſit. n Si per
mulierem mora fierer, quô
minûs eſtimationẽ partis fundi
viro ſolueret, & fundum recipe-
ret, cûm hoc pactum erat: fru-
ctus interim perceptos ad virum
pertinere ait Labeo puro porius
pro portione fructus virum ha-

biturum, reliquos mulieri reſti-
tuturum quo iure vrimur.

LIBER
DE DONATIO

virum, & vxorem.
TITVLVS

Imterditt alinationt fundi dotalis
adiungit intardictum donationeim non
mortſ cauſa inter maritos, quod ius iſt
ex Solonis lgibus, & ve bitror ex xiis
vt pleraque alia, que in his libris mori-
bus tribuunur, quod ab initis moribus
inductu ſine autt patla poretas&

Edeicom& qualibet alia vltima voluatatervt aſit de lesS
Item in donationeeve de dona que ſub d-li 4.Et inlege
de pact inter empt& vendl eommiſrizj.
d aqurr poſis, ſed& per auns. Er idé in libero homine, qui
alieui boide ſeruie, nam ſiu poſſeſſonem;cn a ilo poſſide,¬

tur, quarere non poreſt: dominium verô cxtra duas cauſas recte

quari

it: ve J. de acquiire dohms lraſ ſicn& infuà rit ji,

teur fili. Arg contà Cde diſtrapie lqui praduum & Cde prbi.
n resEt de has materia dixi s de rei vin ſi ager Sed quidam
aij dicunt, quod doainiun ſine poſſeſſione non poteſt quar,
tiamſi inducatur in funduma& ideo dieunt hle fuiſſe ceſſam rei
vindicationemquod litera non patitur nam tune fundus non eſt

Poinie
quadoue ſine
pofeſone
quaritur.

douais, agà de it dl ſi phursiu oit & prarerez quomode
audent ipſi aperta fronte negare dominium,
& ipſi confireantur quemlibet intrante
elandeſtinam nullo modo? Sed non tecordantur coram, qua

ine poſquari, cm
habere poſ- naturalem:

XXIV.
NIBVS INTER

I.
interdicta prodige bonorim ndminiftra-
tio Sed & doti, quam veteres inter dona-
tiones conqumerabantll.ltC Cde dona-
aure nupr. recte adlungit ſimplices do-
nationes, qua val conceſſa ineir coniuges
ſuunt, vel prohibita, & qua probibita mm-
nuunt dotem. CV rc c..r

ea incipiente poſt-

cum? lex inhibeat vſu¬a Ioia fidee
apionemrni i oſreri at p Pne a¬
bona iles: ve j’le vſit. vſicepiinen,
eap. L vbi lex. que eſt vbilex proi-
contrà. Solnon prodeſt bet vſucapio-
d inchoandami ve bie neuu: prodeet
ſed prodeſtad perſieie au as per-
dam: ve hie, ary inſf de Seiendan.
vſuc. rerum mixturaS.
Labeo ait, ſi h. S.
ſamil. ereiſe. L ſe ſi
vſucapiA ceVRs.
h Marito. Pone vi-
ruin agere, & ſuccum-
bere: an aget de eui-
ctione? Videtur qud
ſie, ſecundum diſtin-
ctionem, C. de iure do.
li & hoe innuit.
i’ Vndumi Non
poet. ſi j. de
vſucapl cim vir. Ac-
CVRSIVS.
Ir in fundoICA-
sls. Mulier de-
dit fundum in dotem,
in nuo ſemt vire pepen-
dieinas. inuenir, & ali-
quos lapides euulſit, &
dicit lapides virl eſſe.
ſed de expéſis an vir ab
vxore recuperet? Qui-
dam dieit quod non.
Alij diſtinguunt, vt ſi
fundus non eſt dete-
riorquia lapides rena-
ſcantur, reſtituenda ſint
virotalioquin non. (S1
PER MVLIEREM.
Die ve infrà in glo. Ae.
VIVIAN.
EE ſEactus. quoad la-
pidicinas, non quoad
fructus alios: vj-ſolu.
matr. l diuortio.S. ſi vir.
que eſt contrà, niſi ibi
renaſcanturvt hic ſub-
iicit, & dſi vir.
i q’Esnim. actione
mandati, ſi voluit mu-
lier alis, ſi vriliter res
geſta eſt, agetur nego.
geſt ve Cod ds rat v¬
a. l rm in praſenti.S.
ſed nes o impenſas.
m Si per mulierem.
Pone b eaſumifundum? Caſun po-
mulier dedit in dotem, nit.
in cuius parte, putà vi-
nea tantum eſt impen-
ſum, quanti ipſa pars
fundi eſt ſi ſoluro ma-
trimonio faciat moram
in reddenda aſtimatio-
ne funidi, id eſt expen-
ſas factas: ait Labeo

maritum lucrari fructus, qui ex toto agre percipiuntur, quod

falſum eſt. illi enim tantun ad eum pertinent, qui ex ea parte

percipiuntur Nec obſtat quod ſuprà diei

rius, retento hoc caſu non opoitet te dice

in dotem data, & pars alia mariéo eſt adi

partis aſtimatione, quamnon preſtat:
luerifacit fructus, ltima planior eſt.

citur de iure dot lii i, qui.

Squed diitur nam ſi in partem non impendatur quanti eſt pars,
nou deſinit eſſe dotalisvt ibi: alioquin contra: vt hic. Vel ve-

cere quod pro aliqua par-

te deſierit eſſe donantis. Vel pone, ſecundum Mar, cûm pars eſt

liudicatavt s. de pat. de.

Lem in fundo.. ſedſi fundus. Sedquare dicit, cum hoe patum

erattReſp, ſubaudiendum eſt marimé. Ponitur etiam tertio mo-

do: Mulier pepigit vt ſol, ma maritus reddat fundum accepta

vnde maritus eius partis
1

n Restituturum. hoc ergo eaſu reſtituatur impenſa,

dicuntur j de vſucapa ccm vir pradium, vbl in duobus d’caſibus

virum, & vxores

DE DONATIONIBVS INTER

. .e
Pacis
 
Annotationen