Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2165
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1154
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2.165 Dedoriat.intervirum,&vxorem. 2166

s DotaiU.Scd contra •n&uatsupr&iUittM.l.}.§.iJSp\.ni\a. I dominium sincpos.qnxricur. Ircmpro
b «s y^Owfe. prajdestinationc spoalie. Et dic casum , quod u?«W*£iV-"""

:T)«

o fucuro epistolam militj
qua sieuifieabat sc fundum in dotcm darc : maricus vcto recu-
ians cum habcre in dotem , & volens eum habcrc cjc donatione,
epistolaui vxori sua:
mi(Tt, in qua pctiic vt
vxor eum sibi donaret
propcer nuptias : cui
mulier fragilis lcxus
conscnlir: ideoquc pro-
pcerpaetum sau actio-
nem de docc sua non
habuic.AccvRs.
a s Pr&dium.Vide scri-
pta,& notara lib. Obfer-
w:.?.^.4.CviAC.
c 1" i?£sjB«if.poit<]itain
muiier sibi donauir.
A { Expxtlo.iA cst pro-
ptcr pat~tum Azo.
SIsttndam.]C
.. ..

dotalis".
XV. pAPINIJkNVS li\
DOtale b piasdium «, cuius
vir polTessionem retinuitc,
poft litcras ad vxorem emissas,
quibus dotis non fore pradium
declarauit, in matrimonio de-
functa muliere virum retinere
placuit:. quia mulier a&ionem
ex pacto d non Kabuir.
Qu& prohtbentttr alienari, &
prescrtbi prabtbtntttr:& causa aiie-
ste cjua- nattonis imerueriient prefcrintta-

t tant cczpmm mn merrumpn.

. Try

r lihro 1
Iputationum.

(PI fundum, quem Titius pos-

Jsidebat bona iide, & longi
temporis possessione potcrar li-
bi qua:rere, muli

r vt sur

vir, cum id
'Toi

pouessionem sut fundi:
qucm tamen alius pos-
sidebat, einptum c.a 116
domino, & praiseribe-
bac. neglexic vir vindi-
care:ira qudd complcta
cst prsscriptio a poisi-
dcncc. (juiricur vtrum
sir inpericulo! Ecdicic ...........
-Edest.dcfl.- od'sic. Sccundo ruodedem*indotem,eumque
JJJSSiJn6 Pol)ic aii.1uis 1a6d non Petere neg1^"1
umen tradi- prxsc.ribitur:&: sic alic- facete pollet : rem peticuli
dtunnsitn- natur fundus doralis. fecit JSsam licet lex lulia, qua:
ditui fuisset, Sedrelo. cet cxIhha c , , 1 1- * ■
staus fcisset prohibct si de nouo in- vcta: flintmm dotalcm alienan,
dotali>,&ide6 £j t ptjescriptiosnon pertineat etiam ad huiusmodi f
rfe.ivtrcae ramen prohibet antca adquisltjone: non camen inter-
Gt«. inchoata. Tertio esei- pe|Jat eam possessionem, qua:
pfccasSa primagcae- perlongumtempus fit Cl ame_
rali.ate:scilicetsipauci * & r »
dicssupererantadcom- quam costituereturdotalis fun-
p!endapra;scripcionem, dus , iam cceperat si. Planc si
paucissimi dies ad pcrficiendam
logi temporis postessioncm su-
perfuerunt: nihil erit quod im-
puteturmaritoh. i

non impucemr
c ^" Perieuli.qaAi v:
eius aistimatio

red-
lum dispendium sentir;
cjuia mulicrcni habet
indotataiu: quia & hoc
cst eciam si paueislimi
dies supercranr:vt insi.
huiat lejris.a ^Sed quo-
modofuic doralis,cum
dominium non peruc-
nerit ad maritum: vc s.
eod. I. datale. §. iotnle?
Resp. lo. quia vior in-
duxit virum in fundum:
& ita adcptus est domi-
nium *■ sinc posTcilione:
(aliudccsteuiminfun-
dum induci:aliud est in
poiseiTionem dari. po-
rest erao, secundsim lo. .
domiuiusincpos. qux- atnd*a»sint«m
ri.}t. Sic & in iegato,
& fideicom.& qualibet alia vlcima vo]uncate:vts»/(/.ifcfcj.§.?.
InposTessio- ^ I[em jn ,ionatiOM:vt C.dedona.qu*. submdo.l.j, 4.Et in legc
^mShh commilToria:vt C. de paS.iater empt.& vtn*.l.ammissoru& j.
differnw. deacqulr.pof.t.].$.sed&ptrsum.%. Et idcin hbero homine,c,ui
aiicui bo.fidc scruit, nam sibi polTcLlionem,cum ab illo polsidca-
tur,nuairerc non potest: dominium vcro cxtra duas causas recTre
quarric; Vt j. de aequir.rtjo.l.bomo liber.hsi. Gc & insrk tif.].i.(i
1 vxorfilto.siCg.coritiLC.de dijira.pig.l.quipr&dium.&C.dtpreb.l.
cum rej.Ec de hac mitcria Xa\%.d* rei vinJ.si«grr.Sedcjuidam
alij dicunt, quod dominium sine posTclsione non potest cjua:ri,
eciamsi inducatur in fundum:& idco dicunc hlc fuisse cessam rei
vindicationem:quod liceca non pacitur.namcuncsundus noncst
dotalis: arg.s.de iu.doJ.si§<msitlihu*.%.sinM pratcreaquomodo
audenr ipsi apcrca fronte negarc dominium sine pos.qua:ri, cum
'J-um & ipficonficeancurquemlibccintranternhaberepos.naturalem:
pcsseMwne"" elandestiaam nullo modo 3 Scd non recordancur eotum , qua:
«,u*iitur. dicuntur ~j.devsucap.l.ckmvirprtdium.vbi in dnobus d calibus

f s j*^A«/«/S>jDrfi'.qua;ficpcrvsucapioncm
ea: secus si priiis erac cccpta: vt bic subiicic.
g s Cceperat.liao vidctui quod iic:nam cum

1incipiente p

xvn. Marcellvs libro septi/m
DijreSiorum.
FVndum dotalem maritus a^
vendiditj& tradidit. Si in
matrimonio mnlier decesserit,
& dos lucro mariti ceilits fun-
dus emptori atielli non potefl:'.

Vlrinfundo dotali lapidi-
cinas marmoreas aperue-
rat. diaortio facsto qua:ritur,
marmor, quod cssum, neque
exportatum esset3cuius esset: &
impensam jn lapidicinas fadram
mulier an vir prasstare deberec.
Labeo marmor viri eile ait: ca:-

Sona lide*
bouasides : vt }.de-vsu- vsucap,oncn,:
cap. I. vbilex. quarcst vjiileK proht-
'.non prodcst bet vsucapio-
,dam i vt ibi: »"": P«*st
scdprodcstad pctficic- «'»"/dP«-
dam : vt hic. arg.injr.de
Labeo ttit.fi hcmo, & s.
s.mil.,r,i[c.l.Ma-si
**>*«'"
h ^ Marito. Ponc vi-
rum agcrc, & succum-
bcre ;an agct de cui-
ctione? Vidctur qudd
sic , secundum distin-
cciouem, C. de iure do.
A>& hoc innuic.
i s T^Vndum. ] Nett
Xf potesi. sic J. de
vfucup.l. citm vir. A c-

terumviro negat quiccjua pra:-
(randum esse a mulicre, qtiia
nccnecessariaea impensaeiler,
£c fundus detcrior ellet facT;usk.

Vlrinsundo.yCK-
s v s. Mulicr do-
dicfundum in dotem,
in quo fccit vir cxpen-
sas c. vt inuenirct lapi-
dicinas.inuenit.&aii-
Ergo non tantum neccssanas; qUoslapidcseuulsit,&
sedetiam vtiles impensas pra;- dicit lapidcs viri elsc.
standas a mulierc existimo ' :hec sed de e^6Ss an yir a>
puto funduro deteriorem cile.R VXOK/"HFCK,C; ^1"
r . r . ... . . .,' dam dicit quod non.
tales iunt lapidicmar, m qtnbus Alii diitin^uant, vc (i
" fundus non est dctc-
rioriquia lapides rena-
scantur,rcrtitucnd;e sint

lapiscrelcerepossit. 1. ^ Sipei
mulierem ra mora fieret} quo
minus a;stimatione partis fundi
1 sokieret,& fundum recipe-
cum'boc paftnm erat: fru-
£tus i nterim perceptos ad virum
pertineieaitLabeo.putopotius[Si
EHEM.]

insik-inglo. Ac.

"c n. - 1 pidicinas ,
pro portione huetus virum ha- fril&asa|jc
biturum, reliquos mulieri resti- matr.lJiuo:
tuturum -n.quo iurevtimur.!■ Dnminixm
siuc poslcssio-

vthie«Htdt CL
pi d, tti va-

LIBER XXIV.
DE DONATIONIBVS INTER
virum, &: vxorem.
T 1 t v l v s I.

Interdi&a nlienationi sundt dotalU
ndiungit interdiiiam donationtm non
mortU cnusa inter mxritos. quod ius esi
exSotonit lcgibm,&-vtarhitror ex xil.
vt pleraqne alia, qits. in hU libm mori-
buttributmtur, auodab initio moribut
ipatriar-otcffai,&k s Fatrus. quoad la-
n quoad
n-j.sih.
.{.><&.
qua: cst contra. nisi ibi
renascancur:vchic sub-
iicir.^^.^.jjw,
1 *~ ExiHimo. astione
mandati, si voluir mu-
licr.alias, ii vtiiiterres
gesta est, agetur nego.
gest.vt Cod.de rei vxor.
aff. I. rem in prtsenti. §.
sednccob impenfa.
m ^" Si per malierem.
Pone b casum:Fundum * CaTum po-
mulier dedit iudotcm, mc.
in ctiius parte, puca vi-
nea cancum cst impen-
sum ,qnanci ipsa pars
fundi est. si soluto ma- '
coniuges trimonio faciat moram
reddendaiElcimatio-
ne fundi; id est cxpen-
sas faccas : ait Labco
qui ex toto agro percipiuncur, quod
falsum esl. illi cnim tancum ad cum pertinent, qui cx ca parte
percipiuncur.Nec obitat quodlupradicicuri/* iure dot.l.siit,ytu,
§.qmd dititttr.n&m si in paitem non impendatur quanti eii pars,
non desinit elte dotalis:vt ibi: alioquin contra : vt hic. Vel ve-
rius,rctcnco hoc casu nonoportec cc diccrequddpro aliquapar-
te desierit essc donanris. Vel pone, secnndum Mar.. cum pars cst
in dotem dara,& pacs alia marito cst adiudicata:vt s. depaH.do.
t.cum instsndo.%.scdfisnndtti. Sed quare dicic, ciim hoc padum
erac?Resp,subaudiendum elc.maxime. 1'onituceciam tcrtio mo-
do : Mulicr pepigit vc sol. ma. maricus rcddac sundum acccpta
partis aistimatione^quamnonprajstat: vndemarituscius partis
lucrifaeit fructus,vltima planior est. ,
n ^ RettittiturHm.hoc ergo casu reitiiuactir impensa.
DE DONATIONIBVS INTER
virum, & vxoreni-

mterdilia prodige bsnortim adminiHra-
tio.Sed &doti,quam vtttrts interdona-
tiottts connumerxbant.i.vlt.C.dc dona.
ancc nupc. retsi adiangttsimplict

.vetprchibit.
tt dotem. C1

,fy qut pre

luerari frn
loading ...