Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1977#1011
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
a Em mmue id eſt vſuarrrquia erant ex reditu prandequi
eûm ſit nullus, exeo nõ preſtabiunſed nec de ſorte preſtabitur.
b Ecdat quis mutum eſt, cum traditur vr rantunden red-

Digeſtorum LiberXX. Titj.

datur-hie autem minus quandoque redderetur.
Ioperusvs. Conueni tibi dare x-operas ſermi mel Sti-

Sin,, nt rudes toi-
dem ſerui tmui Pamphi-
li. agam prſer ve
des, ſi ego dedi. Secun-
d, ſi dedi vnã veſtem,
vr des aliam: agam ea-
de at. Tertio opponi-
tur ad primû hoe mo-
do: Lgitur alibi quod
ſi ſoui operam indebi-
ta, credens debitam,
qud non poſſum repe-
tere eandem, neque ſi-
militer ſimilem, ſeli-
cet alterius hominis. &
ideo cûm condico ſti-
mationem, quomode
erge pro operis ſerui
mei Stichi operam pe-
tas alterun Et reſpond.
quod hoe expreſé hie
agitur: at in dicto caſu
agitur contrà: ſeilicer
quod ipſa eadem repe-
tatur. tacité enim cum
indebitum ſoluo ago
vt id, aut tantundem
Oremrenr e d rſbrlet, v ou-
a Operarſi fa-
tnteafar e TPadrues vt puna

cuniam ſne dolo malo vel ami-
ſiſſet, vel vacuam habuiſſet: di-
cendum, nihileum eo nomine?
preſtare debuiſſe. quare tutius
eſſe, preſcriptis verbis in factum
actionem dari: praſertim cûm
illud quoque conueniſſer, vr
quod amplius prſtitum eſſer,
quã ex vſuris redigeretur, ſorti
decederet: quod ipoû ius, & cau-
ſam pecuni credit excedat .
Si operæ prooperis dantur: hac

actione agitur. BART.

RV. MARGIANS libro tertis
Rogularum.
S’ operas fabotles quis ſerui
vice mutua dediſſet, vt toti-
dem reciperet, poſſe eum præ-
ſcriptis verbis agere: ſicuti ſi pe-
nulas d dediſſer,vt tunicas acci-
peretnec eſſe hoc contrariume,
quod ſi per ertorem oper f in-
debitæ dare ſunt, ipſ repeti

1884

pictorias, vel etiam arificiales. ACCVRS.
d remulus geuns veſtis, AccvE..
e Conrmamm. ideo, quia hie non idem, vel exdem operz in
eodem genere:ſed alie petuntur.
f opra fabriles Nam de officialibus cõſtar, quia nec ipſe,nce
aſtimatio ear debetur:
ve S. de cdindab.l, ins
ſortm3libertus n pr.
EJ eſa ne air
ſ Nam, nunc ſoluit
contrarium.
i Paſſums. ſeilicet
ex conuentione: ve fuit
in primo caſu huius l.
E Repeti. ſcilicer ve
aut ipſe red éamtur, aue
totidem eiuſderm gene-
ris. redditur tamé ope-
rarum ſtimatiotvt dl.
ſi non ſortem. ibertus.
cirea medium.

non poſſunt. nam l aliud dando
vt aliud reddatur, obligari iure
gentium poſſumus i. Quod au-
tem indebitum datur:aut ipſum
repeti deber, aut tantundem ex
codem genere, quorum neutro
modooperae reperi l poſunt.
Si tradotibi rem vtendã, vt can-
dem reſtituas, dicetur contractus cõ-
modati. Si vern vt reſtituas ttundẽ
põdere, vel eandẽ, aut tantãdemdi-
citur contractus innominatus BAR.
xVI. POMPONIVS libro vicen-
ſimoprimo ad Sabinum.
Itibi ſcyphos * dedi, vr coſ-
dem mihi redderes, commo-
dati actio eſt.ſi vt pondus argẽti
tedderes, quantum in illis eſſet,
tantidem põderis pretio eſt per
actionẽ preſcriptis verbis, tam
boni argenti, quam illi ſcyphi fuerunt: ſed ſi vt vel
hos ſcyphos, vel vt eiuſdem ponderis argentum dares
conuenit, idem dicendum eſt l.9

* ve 4 Vide Ron
praſe, verb actio com¬-nga,
perat q Sed eur no fuir a ’atlr-
muui, cum in quanti te dan
tareſimili reddi dat, na lar
Reſpon, quia ve ſpes uv aer
dati ſunt ſeyphi. Azo.

DE PIGNORIBVS, ET HYPOTHECIS, e.

Suprà de prinep
nue de areſſoris


pigooti rem a¬

Iienam in ſpecie, pua
fundum: tu ſeiens alie-
nam accepiſti. certum
eſt quod non obligatur
tibi Quid auté ſi poſtea
dominium ilius fundi
acquiſiui:an ſit tibi ob-
ligatuus Dicit luriſcon.
quod non faciliter tibi
obligabitur:poteris ta-
men eam retinere, do-

nec tibi ſatisfaciam.
to le jSrnvo- jsi tibi ſeruu

contena. La.. aaai a
meum obligaui, nõ po-

* Priores tres reris vendere eius pe-
bei huius par- culi, niſi de hoc eriam
uis vocantur à conueerit. VIVIAN.
Stes m a Tomrun. elicet
nmaaroz praſentiumi.
Amuia B pta eſtqns
Hameno. ſolum ſpecialiter vnam
E, itay, renſeda & genter
’ime omnia bona ſua poreſt
v roat de quis ouagare, eet-
igre quis po ſentia, &z furra: vt hie.

E non vma & Cqua res pien oblie.
ren modoe polin. Aro.
eT Imſpecim. id eſt
in ſpeciem, que eſt alie-
na res, veluti in alie-
num fundum.
IV Debit id eſt obli-

& genir

aa penus,
E oa.

tet rem probari eſſe in
bonis debitoris tempo-
re obligationis, vel cre-
ditorena ignoraſſe, &
uod cœpit idem eſſe
Imminus rel & debitor;
n jaod. & qua nendum
fun. 5. quod dicitur. &

oblig.
leſt pignorib, & bypothecis pertractat. Acevns.
OnuentiCCASSS Obligatio poreſtfieri omuium bo-
lnoum praſentium, & futurorum snrere. Dedi tibi

ta nmiaaii, qum innominatis dixit.

PANDECTARV M
PARS QVARTA 4
LIBER*VICENSIMVST.

DE PIGNORIBVS,ET
hypothecis, & qualiter ea
contrahantur: & de
pactis eorum.

TITVLVS I.
Expoſiis ordine omnibus fert actioni-
ba, que ex contratibus aaſcuntur, re-
ſumit ex eis contractibus aliques, ve-
quadam qua reftabant, axequatur ad
cſ aoxtratus partinentiaac primum
quidé pignas, vt pigneratitijs actionibus
axpoſits ſupariori parte adiungat hypo-
thacariam. nam hie ſane liber ad hypo-
thecariam atinem proprie pertinet. Si
part conueiſſe, vt ea res mihi pignori
eſſut ne ſolutã mibt eſſe pecuniam, ne
res reſtituatur, aut pecunia ſoluatur, eõ-
denmas eum iudex. ic fere eſt hpptthe-
caria formula,que & pigneratitia diei
tur, & quaſi Seruina & vtilis Serui-
na, & veilis actis, & Seruiana. Alia igi-
tur eſt pigneratitia bona fidei, & in per-
ſond qua prineipalter debitor competit
in creditori rrdiitrn in
debitorem i quid habeat, quod debtori
igoris cauſe repuuare pofſit. de quibus
acum eſt tertia parte Digetorum. Al-
eſt pinnratitia abitrari & inré, qua

li Titio J Et ve plené diſtinguas-die quia cum quis remcertam
obligataſi quiden ſuam tenet obligatio ſi alienam, ſi b quidem Obigteer
ſbi debira tenet obligatiort jaui potin pie halii s’ cmer obis doun
cauſa & hie immuitur, Si vero non et debit, ſed e habet ius in poſrinus

B
Digeſtorum,
ſeu

eeimiiee tetvt aud ogres Ss õ i & lMat eu dl nous qol qeus
ſ quidem ſie obligauit, terius h¬
cum mea erit, tenet: nmus oſumus
Jaod. l ſi fundu Salie-
na. Si ſimpliciter: aut
ſeienti: & tunc non da-
bitur actio: licét detur
retenti; vt ie. ſic &
aliàs d datur retentio d Reteroir)
ex pig non tamen actio: terdum du)
tLui mod pon uel gromii liel
hpnt, ſiblhi n print co tnſieie,
C. ſi alires pisn dat ſit. omni nniopj
lj& Ctiam ob chipe. co.
pig-re poſſlj. Similiter
in omni nudo pacto, vt
ex co non actioeſed re-

eri eopetit in quemlibet peſſeſoré, & qua fequeutius hypothe-
caria dicitur, & ne quis vel bat quereretir nõ debuiſe diotiiri at
illa, vel debuiſe , tuinianu ſeribit, nea hane mult a ila diſtare,
nez aborrere ilius vicinitatem. Eſſe enim aliam ali amulamque
verba ſtatim ſie interpretatur ambabus cirea eaſdem res pens idem
Au eſſe in Conſtitutionib de audortare Dgeſtorã. nam re pe-
tut amba pignori obligatã ſed pieneratitia per repetitims ypothe-
caria per vindtcationt. Pignus proprit eſt contractus, quo res aliqua
rattai prarnr fipraſe
nuda, qua iure honorario à debitore obligatur aliquid in crediti vi-
cem. Pignus ero re contrabitur hypotheca pate nudo. Et duo ſunt
denia genera pignoris qurun vno poſeſſis trenfertur in creditore,
altero non ite & de vroo recuperando ſi forte byptteeacpoeſioné
na ſi crediorr ſoluta mmi peeunda pigneratit actions ſunt De
vtro vindicando, hypotbecaria formula. Pata aute corum varia
exponttur boc tit vt ereditor fius pienor pereipiat vſurat luco,
que patio proprin nomine diitur Antichrſis, vt creditori pignus
vdre liceat ceſste deburrs vt ure mproris eredigna ppai-
det iuſto prenii, ſi a ds pecuis ſoluea a ſitt& atia quaua Cria.
Obigarais periginur ad bona praſentis, & fu-
tura: ſed obligatio cert rei non contrahitur tiam in illa re
postea debitoris effecta ſi crditor ſoens fuerit.BART.
L. PAPINIANVS’Iibro vndecimo eeponnſorum
ONvnmo generalis in pignore dado bo-
noru , vel poſteà quaſitori, recepta eſtb.
In ſpeciem eautem aliene rei collata con-

uentione, ſi nõ fuerit ei, qui pignus dabat,

ereditori

debita d, poſtea debitor dominio quſito, difficiliuse
 
Annotationen