Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 843
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0489
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
845 DigestorumLiberseptimus.Tit.j. 844

a s In r'em.vii\tm:vx.-).dspig.ctc'.l.tutor.-.J~.&infra desupersici.
l.).'.quods*it pruor. & de hac a&ione loquicut infrade tuii~J.si
venditer.mptincipio. ^ £t no. secundum lo. quod non dicit hic,
qu6d etiarh ycile habeac dominium : sed sacis potcst dici. Ve-
Viilesaaio- rumtnmcn rex =- non b vocat eum heredem > vcl dominum, qiii
" habct -"

men placuit competere eis in
rem ' actionem * aduersus
quemuis poiTessbrem : sed &c
aduersus ipsos municipes.

v s libro septimodecimo
d Sabinum.

11. Vi.pi

!S habes,
quchcKseil, nsMn&u.l.&6$
nus. §.restitutut. Accvns.
i Dominium b <s TTa tamen. ] Sol-
vox iriielligi- \attnt, idera & si
«irdcdirccto. non loluanc, tjuoad "
» Ved.galcm emMcos:fc facjt J. ds
persiciariam loc. publ. fru. Lj. infin.
Gra-ci vocant A d D i t. Istam gi. di-
ia indice.Cni. cit valde no.Bart/hic ad
e Emphyteu- hoc,quod si emphyteu-
tasuacmphy [a nQn rollli[ emphy-
MnrTa Tmio reusin,non debet ob-iici
aliquo polTes- ista c.iceprio ab excra-
sorc;nopoieli neo:ied iblitmadomi-
posseisor ille no. sc eil casus in /. j".
eatrancusem- c.de iur.emphyteu.~c ilc
t'.T,",Z- »o»..a»sfa.i. domi-
ptione de ea- niurn ipso iacc.sed do
none n6 scjiu- mino volenre, sccun-
co:«',;.-.acide diimBART.
Giossam i» (. cs -WTjemest}&si*d P»ftvindicathnesrerumcorporaliit,
*"""■?%'* Itfy*.nonmodi-' 3"'non pojsejsoridxntur,quiadiBurus
J.T^ukicni cu: Vtarg.~j.desupersi.1. esi < r ,m mcorpora-
aUt<,™ii>.i.$. ).§.quodaitpritor. Scd Hum,idsst,seruitutum,qU£etiampojsesi
/*•«•■. Ti- ouod est hocrdieunt sioridantur, (yseruitutes aiissuntper-
raqueslum » quidam s< dierum : vt sionarum.aiU rernmjncipit afiruituti-
\T!Z £ZOL arg.J.deiti. ait.priu.i.). buspsrsinaru,id esi, quibuspndiaper-
-.j.AIi;X."»an.\ci sinUsiruiun,-.exhUesi-vsusfructu;qui

aon.arg.Cjo.tit. l.j. Sed nos contra per generalem regulam: ve
C.de s>aeT.l.pen.Icems>£i: limilcm ; vt ir.sia ad UgemFal. I. quott
de bonu.insi&Lpotesi. Accvrs.
g ^" /~\Mnium. j Vsiusiuttut. sed disserc ab alio iegato : qnia
\_^adita hereditate cedic:vc insrh quando di. ■vfi&sr.leg.
ITa tamen ,
uant b.

ibuerint condustuminec tem-
pus conducftionis finitum sit.

LIBER SEPTIMVSt.

/cribicvbi prAscKUngitem.lsin.i__
l1)Phy j.qui&aqn&usJ-sieit
' non sideicomissaria.§.Arisio.
liena- Tu dic atbitno rudicis
2a ir- ciici noii modicnm : vc
> do- "j.Je iur.delibej.j.iasin.
. aliai Media placcc. Accvrs.
Vd"- * ^ Siad'cmptt,X.m'

desinitursiatim initio tiluli, ©• JKiiwi
in rebtts, quibusifa tnodii eonsiitumtur,
&JTU&uarijius omtw > favtin tituli
inscriptione additur , quemadmodum
mtatur sruatur.nam ad modum dirigi-
mussruB#'ari) ius magis.quam adqua-
titgtem vtendiJ.$.insi.C viac,
I.Pavivs libro tertk ad Viteliium.
Susfru&us eil ius d
alienisrebusevten-
di ! fruendi, salua
rerumsubilantia.
II. C K1 s v s libro oHauodeeimo
Higeilorum.
EScenira vstisfrucrus ius in
corporc : quo sublaco &
ipsum tolli nccesse est.
. G a i v s iibro secundo Rerum
CotidianarHm.vel Aureorum.

' phyreusis eciam tepo
rfTerapusnon raria eir:dirFctC came a
modicum.seu locaciooe ccmporaria:
Jongu decem ouod emphyreusis qua-
MiiQnTVacH 'ocatio. Emphytcusis
ad deccnnium eli alienatioJ.^r. Cde
sa9atn ccnseri reb.alie.non alien.no ite
ad longu tem- locatio. Vide scripta ad
T^-Is^ai ^ princi.tic.-S. deiitre
sl,£.£a- s^-His addequod
mtdfi. phyteusis teporaria fic
* Vide Cepo- in plures anuos, lo.vel
" *&• io. At conduftio tem- /^Mmum pra;dit>ru mreje-

sDe^secui-u' Porarianon exccdic lu-

*gati porest constitui vsus-

<J.).§.dies.fy C,de cad.
gal sol- tol.§.exceptU.
h T Patiatur. nam non
xssmoprhno "«piunt veiam cradi-
1 cionem:vt j. de adquir.
re.do, l.seru u j.§ . incerps-
ralis.Ccd patientia a lo-
co ttaditionis ell:. vc
bic,iy J.desirttit.rustic.
srad.l.j.insi. ey> insrk de
seruit.l.quotiens. insi.
i 5" PoSionibus. i. pa-
clionalib. stipulacioni-
his.i.VeIdic)pacT:ioni-
bus.i.aliis concraitib. a
verb.ob!i,& stipulacio-
nibus.i.vccb. oblig.
k ^ Citerifqs. s.omni-
bus, exceptis his,qux
vsu consumuntur:vt In-
sii.eo. ti. §. consiituitur.
scdiniitiscciampotcit
ilicatis causa; v; ibi,

4 PatiCtia lo-
co iraditJonis
clt in seruitu-
tibtli. aditC*.
soltm :rtS. dt
num.3.ibi,Itm

D E VSVFRVCTV, ET
quemadmodum quis vtatur fruatur.
T I T V L V S I.
fructus S, vt heresiubeatnr da-
re alicui vsuinfrustu. Dare auce
inteilegitur,/.; iuduxerit in fun- [u^ng!rur:
. ,°. , l % Reuerti. 1 No.ex-
dumlegaEanum^eumvepatia- tinguicur sormalis s>,
tur h vti frui. Et sine testamen- qui est seruicus:& rcdit
to autem si quis velic vsumfru- a<1 pr°ptietatein, qua;
dtum consticuercpaaionibus S ^"s^'xittT^
& stipulacionibus id eificere ^uidhicTcatuTvius-
potest.i.sConstituitur f autem frust.e causalis, qui est
vsusfructus non rancumin fun- "«» ptopnecatc, pro-
do,& «dibus.veru etia in seriiisa ^ajUr ,"sra de e*(e're'
„ . . ,r v i iudtcj.sicumteslamen-
Sc lumentis, cartensque K rebus, tBm^j,e^ ^ item no. ar.
x-5 Ne tamen in vniuersum in- inprin. huius §. secun-
utiles eilent proprietates iem- diim IitN.quod quis no
per abscedente vsufrustu, pla- E°tcst.locate d °Petas
* ■ - i. . . l ^ luas m perpecuum ne
rructu, &(ad}proprietate reuer- arg.pro eojnfrh de cSdi.
ti'.3.^Quibusauceniodisvsus- &demonsir.l.Titio.§.iij,
fruclus constituitur3& finiturm,
iisiiem modisctiamnudus vsus
solet Sc constituij& finiri.
IV. Pavlvs libro secundo
ad Ediclum.
VSusfruclusinmultis casib.
pars f dominij " est. Et

Sedtudic contra. Nec
ob.diisra racio:quia pr^-
stando intcreise libera-
tatrvtinfradere.iuj.si
quU abalie. §. sin. Icem
quia per substicutum
poteft seruirc: vtC.de
epi. ifyclej.adfimilitu-
dinem c.j^ l.quisquk.Q-
authen. adscriptiths.
n ^ Et snitur.vt Inftit.de vsu,& hajpprinc.Sed s non omnibus
DE VSVFRVCTV*. modis quibus vsusfr. constituitui, & vsuswt insra soj.vsusfru-
yola irtls. di Dittitmest de aBhnibus in rem competentibuspro corporalibus: Stut.&~j.de vsu,&ba.l.vsus.A C C v it s.
me de hu^us. pro incerporaiibus.-vt siruitutibus.Et quia ali&sunt n \ "XTSusfrucTui,'] Pars dominij.i. g species : vr dominium
is pro fcr. reales,ali±personaUs s,depersonalibus,vtdedignhribttspr&mittit, V ^11 quoddam totum contincns sub se proprietatem nu-
te. d -■ ■■..■'■■■<<rusest ius. id cst g scruitus. Sc sic accipitut dam, Sc vsumsruft. & sccundiim hocaliuderic propriecasnuda:
b Seruit ncmi- S.tWS* ^nst't. derebus corparalibas,$>incerporalibus. §.j. fa aliuddominium plenum:vc argum.C.deadquir.poJJJ.perprecura-
~ insra dt siruit.-vrb.prtdi.l.y M^m.sccundum P. i. Vel verius dic, similicudinem habeccum
e ^ AL—:! rebus.zMenis ideo dicic: quiareshfuanemini seruw: dommio.secundum R.non autem cst parspra;dicamcntalis;c;uia
potVn, nec in 'urc ktmniis-.vtinsrisi-vsussr.petJ.-vtisrui.j.reJp.A c C v R s. sic elsec dominium. sic ponitur portio infra de his quideiec. vel
ea ferliicutcm s s ^M^.^.propcer creditoremiqui habet ius intc aliena^uo \ ejsuJ.sivero.§.hocedictum.~' Ailimilacur i> aucem.vt statim sub-
habet. potest tamen vt i: imo sunum committit, si vcacur: vt Instit.de i iicic eadem lex : & in quatuor casibus,qui sunt insra l.prox.nam
i.Cautio, qui 9blig^„i ex delieto.-.surtumautem.j.resi. Sedquia vsuarius hoc J nonsic in aliis scruicucibus : vc ibi dices.i.Item venic in vendi-
Ps^fr auario liat>ec.s.quodvtitur.adiecit,/«<^/:quodpIusest, quam vci : vt tionebonorum:vt insradebo,auB.iud.posfJ,invenditione.$,~tem
deVtisdusruc- tosi.de vsu>& habi.§.j.Item quia harcomnia habetiitpcrficiarius ; ei de damn.inseist.cauecur:vt domino:vt infraeo. I. vsufruS.leg.
do silua rei &cmphyteuta.S: 'miks-.adiicit^saluarerii substdtia:qnod quida ,: '■)■&•infrade dam.infecTj.qui bona.§.& stfupersiciarium. (Pro-
fobltanda, an sic esponunt.id est prrftita caucione de sasuanda substantia: vt ! pccr ' hoc aucem dicicur pats dominij: vt hic : non quod iit
I1 Je s^s*!' C-e0-l-)- 1" Vniie s«iindum eos qu;crirur,ali ipsa caut io k sic de ! dominium:vt infra de verb.sign.l.rcBi dicimue. ^> insm de lega.
"s. v gj*,^ definitione ? Et dicunc quod.sic: quod non placet: quia sic non ij.i.Miuius.'.pe.)^.ltcm ineo,qu6d obligacutfideiuiibrpro vsu-
inl!si vfJlstH- p0stecvsussru.eiTeiineca:sedesteriamantequamsicincerposita, i sruft.pcrinde ac si in partem sideiubercc: vt infrk desideiuss.l.fi
Bm, 9. i» vtr- vsusfr.vC s.devsusr.ea.re.qus. vsu cons.Lhoc senatuscensultS. §.si ! a reo.S.wo.Econtra sic in mulcis disFeit k a dominio.Primo,quia
(a.hanc eau- pecunis.&J-quewtd.str,itmittJ.j7parttm.$.).&J.qu*ndodies U. j vsucapirur: vtinsrk de ysitca. I. iusto. §.nonmutat. z. Item non
"'■ ee.l.ckm ha.§.cum UgatoJ.siruo. Ite quandoque cautio immqua ! impcditur vsucapio proprietatis:licct sciam alienum vsumsru-
1 prasstacutivcj. vsusr.quemad.caj.sivsusfru.is&plane.Non ergo ■ istum:vc insiade adqui.poss.l.si quissundum.-si. j. Item non ha-
/otirfo ,quii cft de desinicione,vet de substantiacautio vsussruit. Dic crgo, j becinstardonynij:quiasi snidusporciopetatur, &absolutiosit
vsusrucluarius salua rerumsubsiantia.i.ne ia tocilpereat substantia.q.d.tamdiu ! fceuca; & pars accresccns vindicctur: non obstabic eicepcio rei
prjslat de vte- dutatvsiisfr. quamdiu durat substantia.& hocest, quodstatim | iudic.inproprieratesecus : vt insiaeodem.l.siTitio.§sin. 4. Item
do stuiTdo, rc- suoijeit sj.prox. & secundum hoc possunt dici illa verba ssalua si is,cui debecur feruitus, eroat sundum seruientem, excinguitur
'""heredern rerum si^stantia , de desinitione. s Item an cautio !, quam seruirus:secus fi emat vsumfructum:vt infrhdesirui. vfb.prtd.l.
" ' vsufructuariusprajstat,possicab hertd.e iCKiitti.T.dixitquotJ 'jiauistdes.'"??.&"'■).
as Stcuuc , qui a
propriecacc
separatus cit.
s Videtur lc-
gendum irnisi-
nustcFlo.ctn-
^ilir.
c Vsussrutlus
causalis dici-
l iij-j qui clt cu
piopriecate.
d Locare in
perpetuu iu*s
operas ncmo
potest r St cusX
addihh ^Atbt-

in I. qmsqms.
co. tit. 8c sacic
secundu Bal>
hie in ar. de
vasallo , qni
jiotest struirc
per subfticuca.
si^Udte.jrsi.j-
dtsiu.dtssm.jlt
stS.invJl.stHi.
s Sic Cicero
ad Curiiim ti.
7. .pijt. ii eu-
iusq; propriij,
quo quisque

vsuisruduSCD-
stituicur.
g Vsusstuau*
dominij
uicitur duob.
modis : vel
qnia dominij
pleni species,
dominio limi-
licudinem ha-
het.
h Vsusstuau*
Se dominij ~-
mittiudo.
i vrusi-niohi*
Cur dicatur
pari dominij*
< vrussruaui
& cVimimj
ciHeiCiuia.
loading ...