Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1153
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0644
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
H53 De interrogationibus in iure,&c 1154

,D£ INTERROGATIONIBVS IN IVRE
faciendis, & de inrcrrogaroriis actionibus.
Sicut fuperior acfto prtparatoria efi aliarum acJionumJta & b&
Interroga- interrogatienes * tamreaUuldequibus4iSumefi,qudfersonalium1
tioncs realiu, de attibia dicetur, funt
St pettbnihd prdparatorU.Azo. s Et
preparacoria:. not.qui>d intitulaiur^dc
'ITES ««*•■«■ *»»'"''»-
cur dicancur. terrcgattones , qua f>er
hunc tituiiisiuntfiebant
oiim aBionibtu prefosi-
tisiquodhodie nonfit.vt
J.eo.l.i.^.i.fndesiqua-
t tifcrflo* non w *o ' UbeUtss sitdafs
'■ '"' dus. Rejfr.n

sit personalis: vr hic:arg.J.cemmed.l,iy.§.heres. Si autcni cilet in
rem,noninterrogartrurpro qua parceiaTct heres: lcd pro qua
parte poilidecsicuc dicitur }.ecj.quisiruurx._,.si. Idem ii in rcui
scripra sit.nam & tunc respondcrc noo debct nili quanrum poiTt-
dear : vt s. tit,'}J.de eo.in ji.Secus tamcnest vbi posiidet polt lit.
" el doio desiit

LIBER VNDECIMVS,
DE INTERROGATIONIBVS IN
iure faciendis & * interrogatoriis *s a&ionibus.
T 1 t V l v s I.

.. Secudoquodct

e. sit hcies;
,J.sii„,S.

sir pctcdui

p«<

Vlerum_\_ euenit.vt qu i aliat noxali
aHionetettebatur,ex refyonfefuo obltge-
. gatu4a»seruutfuusejset,anquadrufet
fua ejser.fr&torisislsb rejjbonderit sua ne
_" ' 1. §. intertium.si quadrup. paup.
_ _ i» «h3kj» B*tHt*n*T,no ftcAicquiqutdem §.stat<m coniungen-
s™*2.s>h% est neeeJsariM libeUus, dus "st cum 1.7-huius th.quA esi exeo-
ssritf.videSar- ctemquasi misericorditer de"> libro,vt inteUigatur i conuerso eS,
telmitin t. *" petatur.ai. j.dc nou.op. qui atiis nec noxali iudicio tenebatur,
q»ic<_>a.(i. tiki. _______]_ de pupillo.S.me- teneri.Si rejponderit suam pecudem, vet
ss"°'"- miniiTc. & maximi hoe fuumsiruii esst.tquz it* verasunt.si ser-
vbtneceondemnatio.xec uiaUcuttts,nensi liberi homints nemine
abfolutie sequitur post reJ}onderit.\.i^.Ec 14. hoc tit.Sunt(\f
rekonsione-.sedsolumpre- fleraque alia in hoctitutodenixalibus
ceditur in principali ne- a&icnibus. vtsani ■videatur hit fostre-
gotio. Ite quia etiasit in "tus libersecudepartis.quafisupptcmetu
itinerewi ).eo.UoIu.it. eoriiqut.abinimfarthhuiut hucvfy
in fin.Itempro hsc,C.de traStatafunt,eoij_sit, ^uatumepinor.vt
naufr. I.submeriis. Acc. titulihuitu libri nonsint certategecol-
rjSjjSlo«'eni. ] C a- tigatiinuicem.quia sciiicet noneundem
agj":.■ :"'-;'i s vs. A20 con- omnet trackatumrefyiciunr.scdhx

''"'u^officmm P^si^ "$"*
'"dZit: quod '^nenefinecejs»
ttmen incelli- beUue,qui proster
gCVtinGIoss". eosueuitesse nece^
l.z. 5- dut. in Gsneralihs autei
virb*> de pl*n». ^„-0_i Tibicuntj, ossiciudt-
j.qau ""^ ciiaUquidexplic,

*#">

subiicit. secusaute t
puta iz- '™

tra singulos datuiastio sione d^;ur,
in Iblniuni. (unccnim pennde sc ii
nonestopt:

^S"aheredede-
bitorismei,intertmvo-
" Intctroga- [0 ajj eo qu^rcre ante
tu™tlir.conteit.CKquapatte
sponso datnr. si* heC«- qu*«tur an
-f ConfelToria tcneaturresponderc.Ec
assio dai

1, cjua; in vutim
k fasto suo proponi-
-;cstdiuidua:vt&

SBfesi"usT est

bigratia,trai1atum de noxalibm aSio- ■■
nibut,sequent traSatii de mistti, tertiut
legem Aquilmm.torro qua ex * reJpSse
datur aBio,interrogatoria dicituraSio,
«t ?«<«*«>»/# in.«n,.
ccnfesim est de intentione aSoru,eonses- ..... ._ .... ..
ic qut)d sicsi duo in- siria , neutra estpropria aiiio quadam, quo agere velir,hcres sit.Est au- sue contraolu.
eerucniut:scilicet tjuod interrtgatoriasani quasi ex corttraHti lemintersOsacio ed riincneces- si^^uaexfsrteaduer-
.anrn; sim perso^li to».(»l«*p,lsMu,*/*,,&,,. sarja ciminptrsonisitaaio *. >~..Vide lerip.a.dl.
„ . r r . , I.' .sicertuperat.CviA.

nam ex hu seri eausis duntaxatii
interrogaiionesfiunt ante tudiciii,
ftum intentionis aitoris sormandi
instruende causa. quodnon itasit 1
dici/t in rem.l.in speciali.de
cogi.C.de. ■
hoaiefieri in ateris omnibut. In
i. ci siijffpu, vt Greci hoc loce tnterfre-
tantur, idem sign!sicat,in iudicio,-vt t_\
in tractatu de cauticne in iudicio sifii
Sed augetursignisicario. I.4. rioctit.s.
idemsitsiquis atto loco , quam fro tri-
bunaliinterrogetur. Cvit,c.
Interrcgatio esisaciendasecun- j^Jj^jg!
dum qubd necessttas proponentU
aitionis exigit. Itemfit ajsicio ittdi-
cu:noniureatlionu. Bart.
I. CAtLISTRATvs iibresecundo
EdiiJi monitortj.
~~ Otiens heres in iu-
re a interrogadus est
qua ex parte hercs
lic, quotiens achier- 5.urj&
siis eu adio insticuicur b, ik du- s./W.t«//:;.IB«/-«-
'"rgdes._i.si qutssiipula-
■,&dencg.gest.l.s,ex

:t.hetcd.&desiitetiam tioncilJ3,s.proqua par- s
ce sic heres:ciimab vno a
peraturinsolidurn:vcJ. 1
devcrb.obt.i.stipututie- f

$.u,&s.samil.ere;sc.l. J
heredes.§,anea.lnt<:ilO- s
gabirur tame an sit hc-
igacur adfa-

ncutra sit interrogatio:
sed (i agacur ad intcrcs-
scjtunc tic vtraquc:quia
ex pcrsona defundi adl
certam quantitatem a-
gitur. 3. Tertio quod
actio (ichercdicaria.se-

bitac actor qua ex parte is, 1

pen-

a&io. item & sim
turus ccrcum. & est
cio quare rcspondeat:
ego non pccam pli
quamdebcaoi.Scsicli

clic

mterrogacusjh

ticujp.wim•'»»«»> dutur.quisidebi- , & ica si cercum petetur: iie dui
edemejserespondit.efiinterrogtt- jgnoret a6tor qna ex parte ad-
•>etatur,que ineii, uerlarius sdefunifto hercs exri-
i/sterregatcria

oriaaHto.Si ct
■ui femum suttm ejfe
■alis, qug in eum ,
(i*,vetposuiere,*ut
'amniinseBi,velmi

■i frxdiumfu
<n pejsidere, altie

contcll. scd hodieoitii
hetedcm :
parte hetes lit.Ecdi.

■edeli.t.si.

a.& j".
icincer-

j iudicis conuenitut, siuc dicat se non
e sit. similiter interrogabitur pro qua
nduabus Il.seq.pi
erat aliqucm eiTc hetedem probare, vel bi
cjuiaquissoloanimo ad(te potest:vt C.de ■,
deadqui.her». hgerit. ideoprarrorproposutrvtquis
togaie heredem an sit hcies,& cv qua parte. V1 v 1 a n.
3 % Tetiens heres i» /.•/re.i.apud iudicc:vt J.eo.l.voluit.t_.quedalt.
0 b s Instnuitur. s Qu^rirur an " ante lit. contest.Respon. (tc,
' Schicdic. i. instiruenda dicitur.estenim haic incerrogacio pra:-
1 pacatoriaaftionistScance litem conccrt.proponenda:vt J. subii-
] citjse^HW^&cIic Sc cxponicur }.i.de ntate.§.qui ex. ry fy.qui ta-
cuii.Cic Sc atftio ad cxhibendum cst pra?paracoria:& nonpropo-
nitur aclio proponenda cum ea : vt s. ttt.jJJij._l.estautem.&J.
dcpecuU.deposui.insi.j.refpy>n.Si autem diceres ij.terrogacionem
eciam cum (equenti a&ione simul proponi,& contestaci:aut dici
oportcc quasi sub condic. astionem proposiram.sstib hac, si re-
sponiioconsonccadioniproponcndai.&hoc cst contta legeiruvc
"S.de iudic.l.non quemadmodum. Aut si dicas pme,& non eonib-
net responsio.amittec causam proprer a&ionem ineptc proposi-
tam:vtJ.ySOTs«/a/.iraD.rf<./.j.5.;^ij.Veidicaspoischancintcrro-
gacionem,& actioncm.simul proponi,pSc aftio ad exhibendum:&
adlicctnsimilitetsimulproponi:sed iudei eipediecprimct praj-
cedcntia: vt arg.Cde nouo Cod.censir._},sin.
C sE/raafsffj/nrtjTO^t/a.s.ista.proquapaitcsithcres.AccvRS.
te «s Est autem interregatio.Scn{as eshHercdes dcbitoris tunc te-
> ncDtur propottionibus hereditariis si agiruc inpersonam.uon in
rem,& ira (i ccrcu petatur.Adio aute si certum pctatur,est astio
3 non soliim certar pecunia; ctedicx,&numerata:i sed&cuiu(libec
5 alceiius reicreditK.Vide script.adrubr.C.jJw/wwjpw.CviAC.
. d s Aciio. Tria c sunt nccc(Taria,vc harc intecrogatio, pro qua
paite (it heres, locum habeac. 1'ritao quod actip ptoponcnda
if. Vecus. s

teric, interdii plus petcndo aii-
qtiid damni e senuat. i.f Inter-
rogatoriis autem adtionibus :

^bamni.(.ci
na in rriplum:vc Injlit.
de aa._i.tripti. & de ex-_
ceft. §. antepen. Ec noc.
i.Quodcxeo.quodhic t To[um hSe
dicitur.colligtcur^hoc js.quidaaTri-
ediistum locum habere bomanopmat
ante lirem contestatam. e""e auniium.
:ro edistum de cofcssis, % \^° a!s-
. , ... . ferchiciiculus
ituro locum habcret post lite con- a cl[uio llc,oij,
ciTcnt casus,m qtiibus respondere fipii.vi.it naia
" rspondttequisteneatur, Q''Js™. adde

quod est vcrum secundiim loAN.Illud
tantnm post.Si enim
.quoddissicilc I testatam ptonihilo
polTelTorem; tenetur:cumdcomnicausa
' " vti» Auth.de hti.qui ingre.adapp.§.sinali.co/l. vj Sunt enim nu- h2S ""«rroga.
rrietatasistaixj.^.Prirriaansitheres^vt J.ee.l.eu,^uiintenvgatur. "j"1,",/^''
t.Sccunda,ptoquapattc:vt/);f,£f J.eo.l.yuiinterrtgatur.z. Ter- nationem: co-
tiaqu3litersitheresivc;.^./.7s^«/u--.§.r"/i'«(i'.4.Quarta,anser- fessioncs ' ad
uum nosium posfidcar, quando conuenicur noxalitenvtj. eod.t. deeilionem.
qui 'tnterrogatur,^ .Quinca, an sua (ic quadrupes:vc J.eod.t.si quis * Intcrroga-
in /«iv.ii.Sexta,an pollideat iedes,quarum nomine petitur caueti "^etVt^eon-
de damn.infedl:.?. Scptima,pto qua patccivcJ.W./.now dlienum. testaiione, ad
& l.cuiseruum._\sin.%.Ock2\xa, (i penes se habcat peculium:vC j. eiuscrdinatio.
eoJ.sidesensir.^sin. o.Nona,de arcacetvc J.eod.l.de Mate.inprinc. nefieripotest,
io.Dccima,anpon*ideacille,concraquctnagicurintem. n.Vn-
decima,proquaparte:vt insra eodJ.si quu seruum.§.iniure. Isti
cntm sunt xj. casus , in quibus ance licem contestatam facienda
est intcrrogacio prxdictis modis.11.Est &duodccimus,qtti ge-
netalis elt:vt quandocunqueaiquitas iudicem mouctit.fieti de-
bcar : vcT.ec/.6sn.t.0uidam tamen dicunt intertoeandum post .
,. *' , ? -*-v<>y« . , , h . . t c Incerrogarw
Iit. concest. decredulitace ' tantum : ante vero de scicntia tan- noc ti[lll=nj.
tum tcspondetc;vc C.de iura.ealumJ,ij.in prin.r_? J.eoJ, de ttate. feil affirmatriri
5.ni'Ai7.Me!iusautem ptobatur,qu6d post lit.contest.de cteduli- eic.vero det*-
(it jnterrogatiofactenda :perauth.de his,qui ingre.

ad appel.fy.sin.cttll.v). curn enim
quam non putauerit sibi necessa
vcl con credat id , super quo vu
tium cossi rcspondete:quod obc
pateat; " ' -
&post

n debeat cxigerc probati

'"■ «H*

tnrcrrogandus est credat, sttat isJt,.rro.
inculo saeramenti aduersa- gacionesheo
: probationis speciem:vt ap- parce =si".M*
vidcatac sibi nece(Tatia,& hoe ante lircm conteftatam, "^l_\__'c'_\"_\
testatam puco seruari,sccundum kzo.

f s Interrogatorqs auteaBionibus. s Scd quomodo vocabancur. refp6detur do
Respon.sorcc iu fa&um,eanrrn enina nomina non habemus: p« crcduliucc.
O o »as
loading ...