Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1977#1178
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
PETRI BROSSEI IC.
REMISSIONVM
IN IVS CIVILE

IN

PANDECT

TITVLVS I.
De Iuſtitia, & Iure.

E Iuſtitia, & iure copiosé Con-
nanus lib.t. Commentardur eiu.
Loriottus in tract. de iure. Lu-
douicus Charondas li1. veri-

Daclarat iur, ciu per totum. Do-
minieus 5oao4 De æquo, & bouo quadam Ce-
lins lib .ntiq. let. cap. a2. Anton Vacea volr.
epoſitionm hoe tit. T’In hune tit-etiam ſeripſit
Angelus Aretinus: Conſtantius Landus: Marcus
Mana, cuius paraphraſes Parauij edita aun.
i5o.Anton. VatcaSig de Homodeis, Vldarieus
zaſius.
’An aliud ſir ius, & ſeientia iuris; & qua
prcipua ſint in omni arte, & diſciplina, lus qua-
ie dicatur enucleatum, vide hic Baldum.
tAn ſudai Regen, & digoitate habere poſ-
ſint, declarat hie copiosé Zaſius.

l. Iuri operam daturum. 1.
Ad hane legem extant libri ſex Petri Vellei
Gueuatr. Vacea hoc titul. Vide Goueanum lib.
1. lationum variarum-cap.i8.19. cum ſequen. &
Petrum Fabrum poſt comment, de regulu iuris.
Conſtant Landum Enarration in titul de iuſtitia,
iuratap. S. Fortunium Garziam, Mariu Sa-
lomonium vide etiam Alciat. lib.I. parerg, cap.
29. ſ De verbo, oportet: & vtrum prins fuerit
iuſtitia, quam ius: an ius ſit ars boni, & aqui,
tradit hie Bald. Sed & de natura copula, & de
auth vide hie Bartolum, bald & Zaſiom.
TQubd principia in primis ſeienda ſint: An
aquum, & bonum ſint quadam diuerſa, ac ſepa-
tatanan ius ciuile ſit toto orbe receptum, qua-
re. Iuſtitiam colete quid Verborum, Ni falor, &
dictionis, Fors, que vis ſit, tradit hie Zaſius.
Quõd ius à iuſtitia recté dici poſſit, etiamſiii
contrarium diſpurari poſſit, defendens hic vi-
pianum tradit Aleiatus lib t parergon, capai9.
verſ. Eſt autem.
Antonius Contius libroz. ſucceſſiuarumeap.s.
Ioannes Robertus lib 1. Recptarum ſentente.12.
Ruuardus libvarr capz. Alciatus lib. r parerg.
ca9 & o. Vide Antoniun Roſcium lb t. me-
orabil e . & 2. Coraſium liba. miſcelan cap.
In. Ferrandum lib. r-explitatcea. Magium lib4
iſerl eap. . Prateium dicaologia cap-3.
S. Huius ſtudij2.
In hunc S vide Ruardum libre 3 Var. cap.12.
Prateium ditaolegia eup. . Vaccam hoe titule.
Conſtant andom dits l p . pOI o & 2.
E. Verus.7

A

ſequant. Conſtantium Landum in hune tit. c.17.

1
SYLLABVS.
n quo, veluti digito, demonstratur, vnde, & quibus ex auctoribus cum veteribus,
tum neotericis ſingularum pene legum ſingulares intellectus, emendationes,

& interpretationes peti poſſint.

RVM, SEV DIG
LIBER PRIMVS.

ve & Alciatum libro ſecundo
Vacon. lib.r.larap.
5 De natura pronominis demonſtratiui, Hu-
ius, vide Zaſiun hie An vtilitas priuatorum ſit
publica: An procreatio liberorunt ſit iuris natu-
r, & quemadmodum ius publicum conſiſtat in
ſacris: Et ius priuatum differat à iure naturali,
& an illicitæ conuentiones, & educatio paren-
tum, ſint iuris nattræ: Et an, & quomodo perſo-
ne publica poſſint alteri ſtipularivide hic apud
Bartolum.
Studium, & poſitio, quid, Zaſius hie, de na-
tura vecbi poſſie: Iniuria quanam dicatur publi-
ca: & quotuplex ſit iniuria: An magiſtratus ſit
pybliea perſona, tradit hie copiosé Baldus.
S. Ius naturale. 3.
Forcat dialog. 7-& auiarijapz. Vide notas
ad Claudianum in f. Ferrandum libro primo ex-
pleationation, cape, Rainaldum Corſum indagar.
Lbe prime eap. lo & Ludouicum Alua in rubrie.
de lega num. ia4. Ludo. à Sard. in tract. de natu-
ralibus liberis, in prima parte.S de copula camali.
num6 volum. 16. tractat.
TAn matrimonium poſſir prohiberi ſub pe-
na per ſtatutum ciniratis: An contractus dotis
ſit de iure narurali, gentium, vel ciuili: An ali-
mentatio paris le ſe ire naturmli; an ſins
prodigus, & qui iam omnia bona dilapidauit,
dbeat à patre ali. An ligitima fliorum ſit de
iure naturali, explicat hie aldus.

l. Velut. 2.

In hanc legem vide Conſtantium Landum
enar in tit. de luſt. & iur.cap.1445. & 16. Vaccam
hic: vt & Fortunium Gariam & Vdalricum
Zaſium.
An religio ſit iutis publici, vel priuati, vide
hie Bart. Bald & Zaſium.
t An ſit de iure publico patria parére, an
patri, au filio quis magis ſubuenire teneatur: An
lieear ciuitarem fraudare in pabelis, An poſit
pater filium bannitun occidere: tradit hic Bal-
dus in vtraque lectura.
’An, & cur patri parendum ſit, declarat
hie Zaſius.

parergon cap.

LVe vim.3.
In hanc legem omnium copioſiſſimé ſeripſit
Zoannerus, Hippoiytus Riminaldus, Vacca;
vide Cuiacium libro ,. obſerationtu. cap-.
Antonium Roſcium libr.a. memorabilium cap7.
Zoarem lir. abſer uppi.t. Rainaldum Corſiunm
lib a imdag. . Gneunrram lib. Il.ad lde iuſt & iur.
nm 26. Menochium de arbit udic. caſu 277.&

Hue pertinet quo notar Peclius de reparat.
e cle lap 7umaz. Grammatieus deciſas Vide
Claruin S homicidium, à n aa. Vide etiam in

?

ESTORVM.

hane legem Claudium de Seyſallo, Fortunium
Garziam, Marium Salomonium, Decium, Fran-
ciſcum Curtium, Franciſeum Zoannetum.
JQuod ad Gloſſas huius legis atiner, vide
Socin. in reg. 443. Et quod dicit cirea
hunc text. & materiam Iaſ Inftitut. de acionib.
Siteem ſi quuin &. col in prine, & puſt prine vide
cap ſignificai. elz. de homicid. & Tul de offie. in
3chart.
J An vim vi repellere liceat, vide vltra latiſ-
ſimé tradira per ſeribentes; praſertim Iaſonem
ad Sitem ſi quis. & colin prineip. Inſtit. de action.
Ferrar. caut y. Coram in verbo defenſio. Socinum
regulaa& A4. Diaz ree-çoy. Tiraq de lgis.
cennub par gloſt aum. 7. Corraſ-lib, a miſcel.
ap. t6 num.2. Bologn. conſ37. Cagn. ad l. iura
ſanguiis. ad fn. & dL nemo ox b . um.4. 6&
4 fde reg iur.
JQuando quis dicatur inſultantem offen-
diſſe, vel feciſſe ad ſui defenſionem, vide Decium
conſili asrsscy& Crauett conſe ty. eolum.
fin & in alio caſu, vide per Grammat. deciſ5. &
Oecium conſ 469.
J Excedens modum defenſionis, an, & quo-
modo puniatur,vide Grammat deiſos. Afict.
deciſzon3. Felinum ad e.dilei n. 3..eum ſeg.
ex de exceptio.
Summum Imperatorem an occidere liceat
pro defenſione ſui corporis, vide Ludouie. Ca-
rer-inpract crim ad S cirea-num a fel o.
S An licent ſe defendere pro tuitione rerum
ſuarum, vt innuit Gloſſa hac lege, vide Carrer.
in pract erim. fol o3. num. 31. vi latl. & Bart.
bie nums.
TQuid de offenſis alterius, ve ait hie Gloſſa,
vidé poſt Bartol. hie Decium conſ eys. caſuu.
Corn conſil aou pro deciſons lib. I. Decium
conſ r,. viſa inquiſitions in materia. pet Car-
rer. viS. cap. 133 nA44.44. cum pluribus ſe-
quentibus...
TAn defenſio ſit licita, & quo iure intro-
ducta an liceat bannitos offendere, declarat hie
zaſius.
Veum ob offenſam alterius liceat alteri
vim inferre, & que conſiderentur inter ſe perſo-
narum coniunctiones, & an quis cogatur ſe-
ipſum defendére & quemadmodum quis dicatur
ſe ad tutelanm ſui corporis defendere, & an te-
neatur is, qui fugere poruit nec fugit.
l. Manumiſſiones. 4.
Huius legis materiam optimé explicat Fer-
randus lib a- explie, cpp, Anton. Roſcius lib. 2.
memorab. cap. . Conſtantius Landus enarrat in
huns tit. eap. 18. & Vacca bie: vr & Fortunius
Garzias: Ioan. Bapt. Cacialup. & Ioan Crortus.
An manumifſio ſit datio liertatis. An locat io
mutet dominium, vide hie apud Bartol.
A a 2
 
Annotationen