Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: XLVII
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0047
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
DE CONCEPTIONE
DIGESTORVM.
sMPERATOR CA3SAK FLAVIVS JVSTINIANVS,
pim^saelix-sinciytusfviCior^c triumphator^Jemper &
Triboniano Qv^stori svo S.


nttnr, q
expettit
temporit
datur:

EO auclore,noBrumgubernanteImperium,quodnobtsacceleftimaieBatetradi*
lum eft: & bellasceiiciterperagimus,&pacern deceramus,&ftatumreipuhlic4
fuftentamut: & ita nostros animes ad Dei omnifoientis erigimus adiutorium,vt
neque armis constdamus, neque noBris miiitibus,neque beUorum dudbm,vel no-
' ftro ingento :siedomnemJpem adfilam reseramus sitmma prouidentiamTrinita-
, tis, vnde & mundi totitts elementa procesiserunt ,& eorttm disiositio in orbem ter-
t «rsiiqii. *^7^3J^r*^^' rarttmproducJa eft. Cum itaque nihil tam f ftndiofum in omnibus rcbm inue-
ttam legum auBoritas, qu£ & diitinas, & humanas res bene dijponit, & omnem iniquitatem
• reperimus autem omnem legttm tramitem, qtti ab vrbe Roma condita, & Romuleis desicendtt
'us, ita ejsie consnfitm, vt in insinitnm extendatur, & nullius humana natura capacitate conclu-
rimum nobis siuit ftttdittm afiacratifiimis retrb principibtts initittm sumere, & eorum conftitutto-
nes emendare,& via ditucid£tradere:quatenusin vnnm codicem congregata,& omni fttperuacuaftmi-
litndine ,&•iniqnisiima dificordia absiolnt£, vniuersis hominibus promptum stta sinceritatis prtbeant
pr^sidium. Hocqne opere confttmmato, & invno votumine,noBro nomine prasulgente,coadunato: atm
expaucts j & tenutoribus relcttati, adfitmmam, &pienisiimam inris emendaiioncm peruenirepropera-
remus, & omnem RomanamsiancJiomm & colligere, & emendare, & tot aucJorum difterfia volamina
10 vnicodkt * indita oBendere(qnodnemo [atittsjneqttcsterare,neque optare aufuseft)resqnidem nobis
disifciliima, imb magis imposiibilis videbatur. Sed manibus adccelum eretfis, {&] aterno auxilio inuO'
cato,eam quoqtte curam nosiris reposuimtts animis,Deosteti:qui & res penitns dejperatos,donare>& con-
fummarefiua virtutis magnitttdine poteft: & ad tua stnceritatis optimnm refteximus miniBerium,tibt-
qtteprimo & hoc opus commisimns,(ingenij tui documentis ex noBri Codicis ordinatione acteptis)& iuf
\. simtts, quosprobatteris ,tamexsacundisiimisantecejsoribus, -s- qttamexvirisdijertifiimis togatis sori
s' amptisiim<esidis,adficiandttm laborem etigere. His itaque colleBis,& in noftrumpalatittm introduclis,
' nobisique tuo teftimonioplaeitis totam remfaciendam permtsimus: ita tamen,vt tui vigilantifiimi antmi
gubernationeresomniscelebretttr. lubemttsigiturvobisantiquorumprudentum,quibusauBoritatcm
confiribendarum interpretandaritmquelegumsitcratisiimiprincipespmbuerunt, librosaditts Romanum
i- pertinentes & legere,& elimare: vt ex his omnibus * materia co!ligatur,nulh(fecundum quodpositbile
eft)ncquesim'ditudine,neque disicordia derelicsa: fiedex his hoccoUigi,quodvnumpro omnibusfiusisiciat.
gma antem & attj libros adius pertinentes sicripfierttnt, quorumsiriptura [a] nullis attcJoribus recepta,
necvfttata fitnt: nequenoseorum volumina nosiram inquietare dignamursanclionem. Cttmqueh.ee
materiasumma nossri numinis liberditate coltc£tasuerit:oportet eampulcherrimo opere extrttere,& qttasi
proprium,& sianSsistimum temptum iuftiti<e consecrare:& in libros quinquaginta,& certos titutos totum
jm digerere, tamfecundum noftri conBitutienem Codicis, quam ediSiiperpettti imitationem(provt hoc
vobis commodius esist patuerit)vt nihilextra memoratam confiummationem posiit ejse dereliclum :sied his
quinqnaginta libris totum ius antiqunm permillesimum,& quadringentesimum pene annum consttfum,
{jr a mbispurgatum,quasi quodam muro vatlatum, nihil extrasie habeat:omnibus auBoribus iuris aqna
dignitatepollentibns, & nemini quadam prarogatiuasieruanda: quia non omnes in omnia -.siedcerti per
certavelmeliores,veldeterioresinneniuntur. Sed neque exmultitudineauctorum, quod melius &
aqniuseft, iudicatote: citmpofiit \antea vnius\sorsitan,&deteriorisjententia&multos,&maiores in
atiquaparte fitperare.Et ideo ea,qaa antea in notis Aemiltj Papiniani ex Vlpiano & Paulo,necnon Mar-
ciano adfcripta funt,qua antea nuBavim obtinehant prepter honoreJpiendidisiimi Papiniani,nonstatim
refiuere sedsiquid ex his ad reptetbnem Jitmmi ingcny Papiniani labornm, vel interpretationem ne~
ecfisitrium esieperftexeriris■', & hocponere tegis vicem obttnens non moremini. Vt omnes,qui reiattsue-
rint itt hnnc Cadicemprudentijtimi viri,habeant auttoritatem,tanquam si eorumstudia exprincipalihus
cmlii
loading ...