Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1977#0381
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
63u Digeſtorum Liber quintus. Titj.

aJ Meaaur,& in nue fit pro vuoque offit , &que ex quaſi malef. darur, erit perperma de coquodj

bS Dab bi deri. acti
„Dnonua efi-

o uia intere fungi oieio duor fiœe e tip -iiit
a Euipor e maionis nurz qui

qpers ſus lnauee,
q aabant,rt xeertoores
ſuas in nane portae.
pareretur, non etia
pecuniam dabant: ſu-
a rié perius vers reponſe
Fau aamue lopinte in d iin
ſendent, & qui pecunin
pro pre cun opera ſux in hoc.
re ſeu aue non ſuficerent.
Eeai uſi d T Euiu prorimi,&
ais Fungns alterius ſupraditi for-
t a ummi- t. an .
aua enez ej EMamaid eſt ſi iti,
nr, eos eſe, aliquid ſuripinnt alia
aſeuiaenr t Ta -rexerctor.
ibus, v ſeu I ir..:
E g d Dediis alicuicu-
audrr h- - f res in mane ſunt re-
ee cepra.

mû quaſi nauta ſed quafi mercatori. TEt ſie naalique

tſi dammumm eſt

tio coutra exerciof dennax

& ãde adpp l i

nauta & morcatort, debebit
ili dariP. Quod ſi quis ſit ex
is E, quos vulgô vauſ mcms ¬
dicunt s, & huic tonebitur ſed
huius factume prſtat , cûm
ſit & nauta-3. ’Si ſeruus nau-

ta damnum dederits, licer ſer-

uus nauta non ſit, æquiſſimum
erit in exercitorem actionem
vtilem dare. 4 5 Hac auten
actione i fuo nomine exere
tor tenetur, çulpa, ſcilicet, ſuæ,
qui tales adhibuir: & ideo etſi.
deceſſerintl, non releuabitur.

Ait, de perpot atS non aute

632

peruenir,

& in heredem non datur aliqua, ſeilicet pro re pœmaliterne m¬

a5 Ereuit, ſine volunate domin-
Ai inan

quales ad inſtruendam na-
uem adhibuerit. 5. Si plures
nauem exerceant e, vnuſquiſ-
que pro parte, qua naue exer-
cet, conuenitur,
6. J Hc iudiciar quamuis
honoraria ſint, tamen perpetua
ſunt: in heredem autem non
dabuntur. Proinde & ſi ſeruus
nauem exercuit , & mortuus
eſt: de peculio nõ dabitur actio
in dominum amec intra an-
num ſ, Sed cum voluntate pa-
tris vel domini ſeruus, vel fi-

nez quaſi maleficio ipfus ordinanijsi ve-

rô alius extraneus de-
diſſet damnum ſine vo-
luntate ſerui, intra an-
nſ tenetur dominus de
peculio ſerui, qui nau
exercebat, ex cõtactue
e Saod. l& ita S item

ſi ſeruus exrcitori. Vel

bi de recepto: hie ex
delicto. AceVRS.
ſq Iutra annmn nec
e viuo, cum ex * deli-
cto non detur de pecu-
lio: ſed bie dupler eſt
ratio: & quia non ha-
bes, & quia ex delicto:
rt S ioj item ſi ſer-
uus exereitoris. Accv.

a AAio de pe-
cuio on da-
tur ex dolicto-

Seruorum autem ſnorum a no-
mine noxali dumtaxat tene-
tur. Nam cûm alienos adhibet,

h aa nan ſi. ſed
alis in nane ei ſernit.
& ſecundum hoe vide-

ADLIBRV M
VITn,
e Secundæ partis Di-

lius exercent nanem, vel caupo-
nam, vel ſtabulum, puto etiam
hanc actionem in ſolidum eos

pr dari diretanõ vti-
isſieut dieitur de bis,
ui inhabitandi cauſa
ſant in cauponaevt éae.
LEss in ſun mde
die veilem id eſt, efica-
cem. Vel ſi ieas de co
ſeruo, cuius opera ne-
aquã vtitur in naue,
aur vtilis. nec enin
poreſt dici, ve fir aben
damnu daaom, cuius
ppera exercitor non v¬
tiur. AcGVRS.
i Ams. e& quaſi
delico. ACCVRE.
EE Se u ni iut
rgo reperit in caſu ille
Eeraleu mrn
quod mihi preſtitrie &
Jde in rm veſo ſi pre
patreS ſ eſplier ſu-
coupa gl nomine * denegetur
tee. Lit i propter factun alte-
ans rprſ . uiutainen ad ſinailin-
ur rriee den fideinſſoris Ace.
ny fmie.I Deueſſerui
M. veuus a q Suorun aute ſue
bo propius r, Si non receperit
Emtin uu ſalun frre am un
ſcu qua tenetur in ſolidum.la,
Aciſain re Sate iten fi Snd. Cnase
e, ie in uutraaequaude

iam, & de di-
uenſis iucio-

explorare eum oportet, cuius
fidei, cuins innocenti fint. In
ſuis venia dignus eſt, ſi qualeſ-

pati debere: quaſi omnia, que
ibi contingunt, in ſolidumre-
ceperint.

Digeſtorum,
ſeu
PANDECTARV M
PARS SECVNDAB.

LIBER QVINTVS.

DE IVDICIIS : ET*
vbi quiſque agere, vel
conueniri debeat.

TITVLVS I.
A fudicibus comprimiſſariis tranſie,

uee ps Ce eſt ex quaſi malefelioralias de poculio datur, & ſie non obſtSo.
& Laie ſi ſmuus axtreitorus.a. Vel die etiam in ea, que eſt

a ſpccebus contractu: & quando non domini voluntate, ne contradicat
EEtii

Pe dicta ler hoci

indice i ritus, & Cmdd
tſ au madd re

egur:

adreeee
iSsſi ſſſuus, GSed dil

nmmea aaL
fin, & na alij non liberanttvt.

„quia in ſuis venia, &, vr ſubicit:& afur.
adun iau ft Ljiea prin. & Jſolmut f’ e Sſi m¬¬
mandata

t. Aggcoottr dooea& con-

ie, meurſi deceſſerit ſerus ibbratuevr Jdd naxal Lſ pplurims.
ip dferntia & Laeto, Ee notie noraleme ex quaſi
Eſt m lceiodriemmdim primmnn aieelectunnie j d nmardiils

erunt d’actiones ex maleficio ab illis,

j quet quaſi maleficio ſuntaquia in primis praſtita ab v po-

ad leganm la S ſi pla-

aeãei, & aa aus non loeraurureva uau &g T V-eta!
gQauſt ſe, maſecus in ex quaſi maleſiiorr àmmlieit . . Item inil-

ed

n dier, la ex maleſe ſ quuddpeaſtatur ab alin non reperiaurſecus inex
d ,, quaſi maleſitio: ve jde hiqui dit oul ffidy,prerptiut & iſi
vors Sam nutem Sodta5.

Imouiſſime lſeq ACCVRs.

ny Si qualſquales, ſeilicet, babeat-
4 Eaeut ſeilier per ſe: ſecds ſi per alium; ne qui cuna
mo contrhit, &e t j e extrl jSfn. & Iſi tamm& le i
to qu queſ o oraa s al pruidl& aueuenn ſin velille?

leges de creitoria loque

quando ex quaſi maleficio.

untur quando ex contractu-hle autem

e iudii, poreſt legi, vt primum dictum, ſeilicet, vſque,
i beredemreferatur ad ea, que eſt er contaatn ſecundum ſi-
iet illud n herdt u en ce ad ean, que eſt ex quaſi maleſi.

ſecundum hoe
ji petit heredLauii yel.
3. ..

baralein ingulare reſoluinrr?
legas veanque de vuraquenam

ad iudices ordinario:id * eſt, qui ex or-
dine dãtur à magiſtratibunam & qui
dent iudices, quià dentur, bie titulus
exequitur, & quod ſit cui forum com-
petens, quo iure ordinaris in um iudex
dari, & accipi poſſit. Et eſt ludieiumj
diſceptatio que fit ab éo, queim miſtra-
tus cauſe diſceptatorenm partibus dedit.
Velut arbitri m offiiiutum mu-

unid eſt aſſeſſoribus & aptsur,

geſtorum. liber primus
eſt hie quintus qui re-
catur de iudicis. Reli-
qui etiam libri ſez ap-
pellantur à Iuſtiniano
de iudicis, in conſ Di-
geſtis prapoſita Quare
quidam putant gner-
ſem eſſe tituluquia eſt
de iudiciis: & pertinere

ad toram hanc partem,

Idem cenſent de partis
terti tit.1. de red.
quod ea pars contineat
Iibs qui ſinguli vocan-

tur de rebus. Id ſi ita

eſt, eur reliqua non ha-
bet eriam generales ti-
tulos? reliquarum par-
tium libri omnes ap-
pellantur fingulares res
in d conſt. Denique tit.
d iudicis. ad hane totà
partem pertinere non
poreſt. nam iudicia vo-
camus diſceptationes,
qua fiunr apud indices,
& acceſſores introdu-
ctis litigatoribusevt ait
Harmenop. lib. I. tit.2.
Conſtat iudieiun nT z Ahuii
otleiQu, id eſt, roittu
uieibus. & oiſpig1
id eſt aduocatis, C dus-

De iudicis,
ſeptem Ii
contente.

*Iodices or-
dinarij qui.

udicij des.

nitio.

Sans id eſt litigatoribus, partihus, é urmnlun, vſque ad ſen-

tentia. Liudex.Jde re iud. Porrô de his

tione, & ordine in huius tantum quinti

in ſequentibus, Idem dicendun de tit de ra ae. Vide notata

is iudiciis, de conum ra-
libri tit. .tractatunnon

ad diétum titulum de reb-eradit, & fuſis ſeripta ad hine locum. ! iudier

du Lvidtamutin priut cum ergo hie dominus tantum noraliter Quiaver hae ſecunda pars ex conſtiturionibus Iuſtiniani om-
nem iudiciorum rationem touo contertu iuris ſtudioſis tradit,
iden eius partis tit nuncupantur de iudie. licet non ſint de iudi-
ciis, Eadem ratione tertia pars à primo titulo apj
bu, Reliquamm ver partium tituli auditoribus ſigillatim tra-
dunturnon integra illa pars, ve renorervt ſi quat pars n0
tenore traderetur, reliqui eius libri nuncuparione fumerentà
tit de pignoribus, eius partis primonon ex uaditionis ſedz eõ-
ueutionis ratione. Vide ſeript hie, & ad mbrC. ſixm-pet. Corac.

igniſientones
Mde hie apu
Caſtrenſem.
eIudicidalu
aaile, aiid
criminale, i¬
liud mixtum-
Ciuile vero.
vel vniueffde,

latur de re-

EDE IVDICIIS. ET VEI

agere, vel conneniri debeat.
ppliiis prepantris uueimuonm, nune incpit
mrd ditit de iudicusnon de luditi b. Eſ mm ludiiunstauud tiuuna& exrar
qu, ſeitienr, onmmal fi ſanmeſ odinriua
T Dadicis Putat aacenauus pro de iudic ine-

petuo ſeripeum fuiſſe de vinit. Malé. Nam in
ſentent Pauli idem ordo traditur. Id diecbat

ciuile S, aliud criminale d, de
eodd deſtiriſſe.

vindicationibus hic traditur.. Crr e.

? vEi id eſt, in quo lgeo, id eſt, de foro competenti: vrel

i Cpd. CtAc.

generale, fa-
gulare, cõme
ne eſ & iodi-
de iudicis. Et cin ordima-

I QVISQVE

ea s hie.
in edicto per de aiud m¬
C. Thed & mn, qune
commorus, quia de pona
quia de Perit apiee.
da parti e pat
ea naniſes ee
& Luulut.
 
Annotationen