Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0064
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Digeslorum procemium.

NnommeD»!Mini,&e.]H<«rubr.simulcumcosiituthne | riones legcndas elTe,rcIiqua verd parte , qua: ia tntyia nuncu-
" quddam episiola:& diuiditur in trespartes. i. Primo I pantur.primam videlicet Digestorum vique ad librum dc Iudi-

'# mittentis tam cttm nommibut, so cogmmini-
leadver. Thcophilo. z. ibiestsecundapars,i>
qnt pomtntur nomina eorttm.juibut mittitur isia epifiol*:& durm
vsque ai verb, salutem.

sitertiapars ,in
qua ponitur salutatio,
secundum B A R T.
3 ^' Imperator. sic di-
> Sed, & quia &us , quia a imperat .
Imperator subditis. AnDITlo,
elcSus.&co- Solcthicquarr^quando
' quis dicatur imperator.
sf ° & dicitur quod ante
vi coronationcm non cst
sola imperadi imperator:sed rex Ro-
* manorumn

nrjscd

. venerabilen.

't vei eleltione.Ced^od tripli-
paucis compe- cem eoronatione pro-
tit,iiealioqui ptie dicitur imperator,
quot duces, pergi0jsam {„ cUment.).
«»C: * -™Lr. & Panormit.

, ramilia.'

» d.cap.venerabilem.
ronslirua- b s C*/&\ a c Caisarc
Augnsto quilibet ini-
t Imperator pcrator dicitur Caisar.
'_ hoc placct. i. Vci quia
nem :& ssii ea, de ventre d matris ca>
<jug imperato- susfuit. j. Vel c qilia
rialint, admi- ventrem matris fecit
Vid*V3n i» ?P«",'>*"ideret locii,
txtti.adrtsri- in <]uo conceptus fuit.
mndX, ;* vtrb. 4- Vel ab cucntu , quia
Ttgti. tii. Ssis~ Caisateam deuicit,s
wA, i- Usi & ■
•itst.

Digestorum,
S E V
PANDECTARVM
D. IVSTINIANI
SACRATISS. PRINCIPIS,
*P R 0 OE M I V M.
IN NOMINE DOMINI IESV CHRISTL

Imperator a Casar h Flauim c,
Insimianm d, Alamannicm,Got-
t^icmsFrancicm, Germanicm,An-
ticm.Alanicm, Vandaticm, Asii-
canm,pim e , scetix s ,inclytm §|
vitlor h ac trittmphator ', semper
Attguflm k, Tbeophilo, Dorotheo,
s plures prouin- Tbeodorojsiidoro, & Anatolio, &
- ia:.;vr inauth.deberid. Thalleleo, & CratinoviruittliSiri-
* liidoro 9. W Ftl-inprmc. coOat.j.
c.j.i Cssarie: c s Flauins. si habes fl3Uus,dic,id est rubeus: si habcs Flauiiis;
Seruio & Spar dic eo quod Flados deuicir.vel quia talis erat coloris s,
uano.abele- <j ^ luSiinimut. a patre adoptiu
&TSe &f"*.&^non esipermis,
Po:nis Casar

ampiiusDupondios *; scd luilinianeos audito- * Dupodij seu
vocandos decernit. z. Secundo vcro arino librum de iudi- lustinianei
■ vsque ad librum de rebus ctcditis, si certum pctatut. vel a I111"
libro de rebus crcditis,
vsque ad librrun dc pi-
gnoribus legendn ccn-
icr vna cum quatnor li-
bris singularibus. Et» Edi„al«
tum auditores Edista- 1ui-
lcs^vocari vult. j.Ter- *»«P™«i>ss»
tio anno lcgctur titu- Tyax nu)Il-us
lus,n cettu petatur. vel lingua. neoue
titulus dc Indiciis , si ". hic Hirci,
vnus lecjtns est, altcr frd m-'™).Ic-
vero non. & cum cis s,"t mhuT
iegcntur tres libri sin- liud^ujm'^;
gulares : & a!ij dimit- hm & pcr se,
rentur in illo tcrtio an- & ex ieipsi*
no vsque ad rit.de bon. iegum nodos>
poiTess. & isti quatuor * ^^*
Iibri sunt : scilicet de possim solue^
sponsalibus, dc tutelis, re.
de testamentis,& de le- d Quibus in
—:- Item legentur in l?™>"™pr<>-
leliio ttrrniiia
est.
Quemadmo-

illo anno responsa Pa-
lirqua; sunt in vl-

bttsantecejsoribm l ,.& Salaminio pini
yiro iisertissimo antecesori Satu- «««s tribus libris sin-
^ _. oi cuIatibus.Et voeabutur icribi opor-
Um • '' . ... m isto tettio anno IV ««■ . ..
MmEm reipubli- pilliani!t_b)&fictftstsi £«*J»S
n * r * i- c i_ t "nter Itudioios
cse noltra; , ian- vt olim nebat. 4. In pio|iibiii.
dioncm " lames- quattoannonon legen- s gji stuaW
se paroaram ° & ™jsg^ "


e purgaram ° &
compoiitaP, ram
quaruor libris IiiiVirucio-

>nsa Pauli:

sorum iudice
alij libiWin- hS^Sio^
^aresx.lcgentut.&^ "**'
ocabutur in isto quar- ,- /dde t.).c.dt
oannoHirci -, id est t-isop».
subtilitcr videnres. ;. In quinto anno legctur Codex:& cx tunc £.Adde l.sin-
.latalis cratcoloris '. ;possunt reccdeteprosapien(ibus. & hoe vsquc ad §.h&cautem. ?-"'Tj1''?"""'
Iustino:vt Itisiitje dona.§.esi ' 6. Exindc dicit quod h^c tt ia volumina,sci)icet Digesra.Codex, emn;> ^ Js \^
... „ ..............'f.fac.tesia.§.pen. licet in decrctis & InstitutioneSjin^regiis vrbibus iegantur:puta inciuitateRo- ;«,..;„. interdu
Ja-sar difi.&vj.cbabeo librum. dicatur quod fuit fiiius Constantini: scd mana,vel ConiiantiBopolitana,vci in ciuitate Beryticniium lcgi etia iignirlcat
Eleplias. vnde subaudi in regno , quod ideo ibi appellatut filius Constantini, polTunt:a!ibi cnim legi nondebentised alibi legcntes nonhabet "a^°,is •---
innummisar- ejuia successit ei inre^no. i.Vel ibi loquitutdealioluitiniano, priuilegia,qua; habent qui in pra;distis vrbibus leguntjquia non (*J,"IO™cl?"
gciiteis qui- qu^m {j;c- j_ Vcldicituraiustitia,quamsempercoluit,&co- lcges docent,imo committunt in lcges. %. •[ Sectido dicitqudd t'„j/^jmp^ial
E"eph"iV'cum ,cllt'atn subditis iniunxit. Cod. desumm. trinit. &jid. cathol. t.j. libri legales non debcnt scribi e per signa, vt vna litcia reprse- ]c rescriptBin.
hacinfcripiio. A n d ir i o. vltima falsa. C ont. scntct pattcmised dcbent scribi pcr consequcntiam literatii.nam c.dt diatrs.n-
ne.Cisar. c s Pius. a Pio Antonino omcis imperator diciturPJus : ve/» jita iuilit; alibi Iustinianus.vt per consequentiam sciibcrcntur,& si'¥; &?"•£■
d Sic Isidor.9. authent.vt lib.de cstero. §.sacimus.co//.vj. Abcitio. 1. Vcl ■ hoc iuisit bis.Et hic iubet tertio vt per consequentiam scsiban- ■^"S*"**" .
■« N^« mera diC"Ur P'US^ Pietate auimi:vc C.de sum.trin. & fid.cathoU.j.in ' tur.Si autem per signa fcribantur,non valent talcs librimcc illa; "b "*^'«*
/ Vel potiusi P""c-&c-lle>->tpt-l.imi>erialit.&decaduc.teUtnd.L'vnic, vlt.re- l lcges poterunt allcgari:imo scriptor criminaiiter punictur^ctia piobatur.adde
Flaura gente ^inf.Bald.hic. Sed recTritis ait glossa. C o n t. in duplo. 3. Tcrtid dicit qudd scholarcs non debcnt inter se lu- gloss.™t.6,neii
Verpasianorii. € s Felix. a virtute animi. 1. Velproptcrdimtiasmultas,quas dos * nociuos cxerccre:neccontraDoctorcs,& est ratio.quia e:
iudo crimcn oritur. 4. s In§.&h&topi*>i*,&rits]uoii)idi
ccs 6 habct scholaris in causa sua. Nam dicit qudd habet
Csi...~. ...1 ^m«>IJ-_ tAy.:.:VA_ 1.^1-.^- ^^:r^rt^..«- lr,^i.ir^n

■ V:Fessum m habuie. 3, Vcl quia crat rerum murtdicognitor. VndcBoctius:
tZjssid lib 10" VH!x mm1ue "ram wgntor mundi,Scc.
h Ausufli pro- § T ■''"'^""S-agestismagitificis. 1. Vcl agloria ;quiab.cnc
positu est au- a"gnratus cll.
gere imperiu. h s Vissor. in fugando hostes.
i Neque reue- i s Triumphator. <eoi\ viitoiiarrijVel incapiendohostes,
reiaUdl" t'i0eU- k ^ Aug"siM' quia cius debet esse ptopositi h , vt augcat im-
Coflantmiana P™^1'* non ' fempet possit. ( Sic & mattimonium dicitut
argumeto elTe mdiuiduum^quantum ad propositum *:vt Insi.de pat.pOtJn prin.
bic not.Bart. sed tamen quaudoque soluitur matrimDnium;vt C. /te rep.l.con-
*, Piopositum sensu.inprinc.Sict}- iustitia tribuit vnicuiquc ius suum,quantum
JSSS&El ^ P^posimm:vt ytit.yl.mfiitm. ) i. Vel dicitur ab Augusto
t\x. uttauiano ncpote Csesans. Abbiiio. Vlttma vera. 'vide
Suet.inAuguft. C on t.
I s Antecessoribus. id est Dodtotibus Iegum,qui alios antcce-
dunt scicntia & moiibus:vt C.de profess. & mcd.l.m#,gisiros.lib.x,
&M.).e.vili0mus. ss Etiicnot.quddhicconstitutioestlusti-
niani. Sed quomodo,cum torus liber sit iurisconsulrotum > Rc-
spond. ciim ex multitudinc antiquorum librornm compilassct
lustinianusjprimd Codicem.secundd Digesta, & tertid Institu-
tiones:vt Infiit.in pro<emio.§.omnes.& %.cumque. opus ctat tradi
rnodum lcgendi dictos Iibros,quem tradit hic. Et ssc post digc-
sta faita fuit ha:c constitutio.Iicer ponatut in pcincipio.
m -\ Salutem. & hanc constitutionem.
^rajS Mncm.1 C a. s v s. Docet in hac constitutionc Impcra-
' ^* r°rdi"e y^Pl'ltor scriptaprimd l Instituta, seeuudo verd Joco Dige-
iuristth" w^5w;stotum,scuPandectarumqninquaginta Sibros , postre-
md Impcrialium Costitutionum libros duodecim composuisse,
»■ Methodus ^0^^610 nempe lustinianeum ex Gregoriano, Hermogeniano,
iuris docendi & Theodosiano Codicib.conflatum. z. s Dein explosa inutili,
1«x •. & <juia ac pvaipostera ptofciTorum iuris in pra:Iegcndis auttoribus rc-
quoquo anno cepca consuetudinc,nunc tande veram, ac breuc docendi ™ me-
legi oporteat. thodum tradit. r. Aeprtmaquideruarmi pi.imi partc Institu-.
ff.Vetus.

jmdr.prtscris.
Proinderesin
mperio iitz

ibct cpiscopum lociiitem ha-
betDoctorcmlcgum:&iicriabetscholaristrcs iudiccs in causa risdietionc Sc
stw. ;, s Vltimo alloquitur Doctotcs lustinianus, vt incipiant protee>ione
amodd doccrc,& legere. Nam dicit lustinianus qudd dc inutili ^peratoris
fecit vtile:& ad hoc probandum inducit quoddam limile dc per- pIOp,'ic[a-te.<"'
mutatione.quam fecit Diomedes cum Glauco. • l iut enim qui-
n s San&ionem. Diciturhquaudoquc sanirio cju-libet impcria- da iure gcntiii
lis'constitutio:vt C.de muo Cod,componen.\bi>colligent.es vero tn pnuatorum
vnamsimtiionem.S-C. 1. Quandoqueilla r.antum,quar pccna im- J'0^*",,.,-
ponit:vt Infi.de rer.din.§Janlt.t. k j.Tertid diciturtotius iuiis *.citi signi™
copolitio-.vt - hic. s Et quod hic dicit,Om»ew totius reiptiblicn «tiones.
nofirs,id est totius impeiij,quodcst suum,& rcs in eo contentat, »Contrarjets-
ratione iurisdidtionis,vel proteclionis, vt bi&non proprietati , '' '
sccundum Bul Scd ™> M.ctiam proprietatis. 1. Arg. J.-jenatal. Zdvcl'
s-^/f./.jMdrsf.SedfauoreAngenuicatisest illutt:imocIt ideo:quia j,, ii[,rj ,cpwt.
patrono consentientc princeps cum restiruitialias pricceps non gatisinca Tri-
posset:vr eod.tit.l.per..& vlt. Itcm ius anulorum aureorum non Uonianolecior
daturaprincipeinuitopatrono : vtJ.deitir.aiireor.ans.UJimu. diligenti k-
Item pto eo scilicet Mar.cst C.de quadr.prrfcr.l-sin.inpr. Sed *™* adsi"
cxponc vt ibi. 3.ItempEoeo ydeeuict.l.Lucius. & de reivhd. ^ Fajsiim ii
l.itemsiverberatum.§.itemsisorli. Scd ilhid fauorc mititia;: sed videiur : (or.c
& aiiquid datur posscsToti:Iic & in libio Rcgum : Hoc iiis regis enim siroiles,
erit:pr;edia vcstr.t dabit militibus suis:filias vestras facict

;:vel ratione delicti posTeiioiis fiunt ha
de vendi.rc.sisc.t.j.lib.x. Sed & iiludratione partis, scd & ibi di-
uidit pretium cum socio. s Item nota,qudd rcspubl, " multa:
habet iignificationes:vt aot.ii nuthetit.de hered.fa Fal.inprine.
o s Purgatam. ° contrarietatibus P, Iimilibus,& jnutitibus: vi
C.de no.C.sac.§.quibut. & C.de Iustinian. C.cnnsirmand.§.toiien-
dis.&C.devet.iur.enticLUj.ctrri p-incivir.m. Azo.
% CompesitamsidclXCub '} compcndio positam: scd ab aliis
■ A adinuea

ssMt

cotnpefiisosi.
Danerc.^ ■•
loading ...