Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1977#0668
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1197

DE REBVS CREDITIS, &e.
Dium eſt ſuprà de in rm at & de aljs, quead explu a¬
nuumtur: ſupareſt videre de omuiuu perſonabus, qua ex
conrus proficiſountur. & ita ponitur, De rebus creditis: que
verba ſunt generlia:vt
Jeod Lj, & quia inter
alius parſmales auones
a qua datur ex matuo,
obinet principatã; quia
pecialla habetvt J. eo.
luingaria, idus ſiye.
cit, ſi certum peratur id
eſt mutuum & quiatam
pro mutus datur certi
condictis ſpecialis, quan
pre quolibet alio credito
cern datur certi ciie
reralisve jco-l certi
condictio in prine. i
ſubyeit de dditios ſei-
in genrrl, ſini
l Nam ha pars ad du
ſiprer, Ai DE REBVS CREDI.
veit veintz ſiure mi iaariait ids ta ſicertiuma pereturt s
udtinfu, prrae is oro ver & de condictione ty.
emom e rebus credits, TITVLVS L
ſilum uutuum: ſedéeii
cateri-omnes contractus
continantur de quibus in
ae t araftatur? vtPARS TE

dii.
e, Gmee,,guu i iioesté quibus due hos titulo propant.
tur vna eſt certi condictio, qua datur
LIy, & Liii. ie uires, vel pecunia certa erat-
Sres, & Sea &l quod ta eſtideſt qui eorpaul quintitatem
te mihi. & l. certum. & dertadet. onadscitus, qua ex cauſa.
Inan & ſi & l eri c& la am igitur qus ren uil pernia ter-
titio, & alis legibus. tam debet quatuma ex cauſaproinde
At his vebis, ſi ceitum enrali non pecialis certi codii, qu-
pettetots trtn mumutu i hn bet dicitur, Actio ſ certum pere-
ſintur rrinui. tut de rebus e
tir aius ſinniieati: & ditis, ſi cetum peteturnibil min re-
Ae atepiur irt & frn houdd ll m mdda ruduuert vuen be!
otit lſi cert pperaurr n Codice Theodoſij ſpecialis aci
Qudum tamai ierut, cetun peetur de chirographis: &
na ſi emom peranter, it, Si cectunm petetur de ſuffaagis,
ſſe propri nnmen atunnu ſorma ſigmfſeatur adi à
nurve arg j de cit at pimi verbis eiti ois ccrtum petetur.
lj AéCvs. poſitte vel ſub tit De rebus ereditis,
2S Debu erudats. ilſubtit De chitographis, velſub tit.
Hie tit non eſt genera- De ſufragis, Ditnta ntirm erat edl-
iis, ve nec tit de ludicis da tiuluaitera eſt, Cõdictio ex mu-
ſuprà. Cur enitm ſecune uo: de qua pracipue hoe tit tractature
de, & tertiaz parti ges, lauin raditun propris eſt mutuumj
netalen porius tit ro. & bis uri ſgenfitaeur, ar ne cou
ponat quam alis Pro, mit uaonuis ani ormi frr
ptetea hie tit nibil ad muul, quendimus dari aportere eu-
tit ſequenres, aut cont daiul ſira tamen quséer mut eauſe
dictiomes pertinet. Ea damddinus dai eprrer hu rrpriuſ-
ea tione arnae mourseri it

no& aquonon ex con¬ tutioniatim initio ituli, Quibus
cmmrS, Sltd. modis re Sot obl, & Sitem i, ui de
trar’un amot- oblig-qua quaſi ex cont & Grei deſi
rm l ndabiti l hec .o! niunt conditinem amurmluô, ndos
ditin, LummmmaJ ed Ealxdr dadu. Mutuum auté eſt ere-
aad’ab. Vide iotad diti quantitatis data ea lege ut eadem
At diludie. Cerac pſa quantitus reddaur in genere, non
a Si cerem. id in ſpeciseaden. Non eſt iu mitendu
mutuum. Aeevcne .u boe tit adixiſſe pratrem de commo-
S id eſt re¬ dato, dare, quia &ſi
petut Ace v edis ppeuiont hicntradus conti-
à sSi cerun puetur. auin erad mii aue.
Certumid eſt certa per qum alinrpden ſenuuti inftruimu?
unia v el res alia que- ion taman cuntinntur atime, Si ce-
uis cera Vide ſeriptad cddieoonerque
rbe Cſitio un ven ſuon ouititts coudieion-
ſ crtum plrnnm in uneſemultsi pa-
umeraa pcurnix , e cet dare oportere qua lauias aummu-
tamm erediz VidenoadlE quampauailert aaimerſeae
ad co utino t eprp ſu preſer. mmrattia leitur, & commodati. &
beet prce. Hoe probatnr ar ji ſepoſiti cendutiunis non ſuntquia peſ-
jee cegriie der¬ ſeſimmun noturaln ruuantt ridea-
M retun,, n tumid eſt, ouru. Mu-
at eſtmateri tuum id eſt mutua pecunial; Jde condiauticarz. Cv Ae.
Egreog y T De conditiome id eſt, actione ex mutun- CvAe.
enontepez e Vr eſt f Alus ſecunddn Fiſanam literam eſtae
aonit e..Deſtil eſte vtilitret zAlds hertid eſt a herleas
d erpir. lE heus beri id eſt dominus ve E&ad leg. Aquit l tem
Mlalegqqdad dominum & ad dotorenm ſpectat de figniiie

tractu. ..

aNuge.
f.Vetus.

LIBER DVODECIMVS.

A vindicationibus tranſit ad condi-

De rebus creditis, &c.

nare auoraueaaaoe

................

C.e profeſſqui in ciuit Gmibbi.

Et die caſum-Prœtor ante

compilatonem Digeſtrm fecit edictum de rebus, & intitula-
it b ndns radis, Vpipmns auten per ane

legé expouip Secundô verba editi Ve

Digeſtorum,
ſeu

PANDPGTA Ry n

mus S.ſi poſ, de vſur d eſt nõ dari ſ
reftitui oporters intenduni eduaque ex
horm contratuã cauſa condictis com-
petit quamobrem, meo iudicio, prator hoe
edicti eos ſeparauit à cateris: ſub hae
tamen exceptione, niſi dolo male vel de-
poſitum, vel commodatum, vil pignus
iaficiretur, qui accapiſſet. Liij Sares.
boe tit, & lſi quis inficiatns Svit de-
poſit. Demique ex bis ixteigmaus hot
tit. proponi nobis duas tondiiones tan-
tum non etiam vt quidam existimant,
comprehendi vniuerſam partem tertiam
Dieftorumnec vli ſunt tituleta-
let m Digeſtis. CV LACIV3.

Ad cognitionem ſpecierum debet
pracedere cgnitio generis: vnde
cum verbum credendi, & verbum
rei, ſint generalia: ideo à pratore de
rbus creditis pramittitur rubrica.
hdtota lex. Et diuiditur ſie. Primé
commendat questionem. Setundô
refpondet adeam:& aſſignat ratio-
nem. Tertib rationem probat per au-
ctoriatem Celſi. Quart rationem:
ſuam probat per alam rationem.
Vlimé ponit quid ſignificet ver-
bum rei. Secundaibi; Quoniam
igitur. Tertia ibi; Nam vr libtj.
Quarta ibi; Nam cuicunque.
Quita ibi; Rei quoque. BART.
1. VLEIANVs libro vicenſimo-
ſexto ad Editum.
RE eſt*, priuſ-
quam ad verbo-
rum dinterpreta-
tionem * perue-
e niamus, pauca de
ſignificatione ipſius tituli f re-
ferre. Quoniam igitur multaad
contractus varios s pertinentia
iura ſub hoc titulo prtor in-
ſeruit, ideo rerum creditarum
titulum pramiſit. Omnesi
enim contractus, quos alienam
fidem ſecuti l inſtituimus, com-
plectitur. Naml, (vt libro pri-
mo Queſtionum Celſus y ait)
credendi generalis appella-

vt hie, & J prox ibi, aa cuieu,a, &.

vt jde verb ſignif Lereditrés.

mutuare, vel pro mutuatore tatûm

quibus fidem ſequis

quis libris. Sed ſunt in-

proœ. S. in ſecunde. &

t4 Nam probat quod omnes contractus continez. Acecvns.
n credere e, vel creditor generaliter dicr
dleretorum, & lſi cui.
in auheut de fdi ſr S pen otjj Sed quandoque ftro nurvu,
accipieurevt Cſ aduuer rrd. utnun date.

dic, quod eſt verius,h
lex quauor dicit. PPi-
mô iuriſconſultus co-
tinut ſeipſum: & dicit
vtile eſſe pris expone-
re rubricam, quam ad
textum deſcendere, &
hoe vſque ibi qumian.
2. Secudô, reddit ratio-
nem quare titulus iſte
de rmbus crditis, ſeque-
tibus titulis praferatur:
& certe prafertur, quia
genalir: & vere ge-
neralior: quia continer t De rebus
omnes contractus, in creditis: ot
ar ibris contéta.

alienam, & hoe vſqs
namc. 3. Tertiô dicit
qualiter nomen eredusr
accipiatur vſqi ibi, e
4 Quarto, qualiter no-
mé vi ſumatur Sed bee
vbi z reſp-verba tex- In vets
tus edicti erant in anti-ſidnus vh fit?

de accepta:& ſunt edi-

ca que ſunt infrà vſ-

que ad titde pign & ſu-
per quolibet ſunt expo-
ſitiones Vlpiani: vt in
tide cſtituta & in tit
commodati. & in aliis.
d Verborum ſe iſto-
rum, ſi certum petatur.
e 5 Imterpretationm.
quam facturus eſt in
ſpeie j nd li Sappel-
lata & in genere jeel.
cem.m .Vel die ante-
quã exponat verba edi-
civt notauin caſu.
f fſius tu ſe
lius de rebus creditis.
gJ Varius, id eſt nomi-
natos, & innominatos:
de quibus ſub hoe tit.
id eſt poſt hune tit po-
nitevt paret j. in ſeu
tib-titulie;vbi de nomi-
natis dicetur, & de in-
nominatis: vt y de pra-
ſeript verb, & ſie refer-
tur ad mediã tubricam,
ſeilicet ſi ertt petatur.
2. Vel melius referas ad,
primã: ſeilicet de rebus
creditis. & tune proprid
dieit ſub hoe tit. quaſi
ſub hoc tractatu de re-
bus ereditis. & continet, & iti quoque

octo lbros vee ſupr i eal rein,

cp4 . & iea ln
aitiquis ma-

il¬ a Tiulus acci-
pitur pro tma-
, vel ru-
Lea facit sl.

in cheye
Flor, quia ie

C. de vet-iu, enuel. Lj.

Sa ceoe

edidit Tael

in nuu ſri.

Sin tertia. ſeilicet vſqy nuſer Sed Aas

ad tit de pin, & omnes ſeripſit, & eiun
atiioiaeer e etauldartir à dareie a p le eure
eſtſimile vetbiſus hoe legi cre-
titS de in laegrreettlj. LEiee Gqu
h S Sab hoe tiulo. id debitois diti
eſtedicto. a, Vel die id us quieda-
eſt mbe. Acerns, be deii anſe
i Omes. bene diéo enen,
generale primam parté neralis eſt ap-
ubrioeommes eiim &c. pellait...
seuti iicorſequi l argenenre
ſden debitoris, quant daut a ilas
do mihr eſt obligatus:
Inſt de rerdiu S vendita.

ie art.
Credendi &
ereditoris fri-
aa appellatio
prd nutuo, &Pp 4

ereditoris ge-
 
Annotationen