Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1197
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0668
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
H97

De rebus creditis,&c.

1198

DE REBVS CREDITIS, &c.
DiHum est supra da in rem att.fa dealijs,qua adexemplun
rttmproponuntur -.saperestvidere de emnihut perjcnalibui, qut e;

neractibus prosicife
•aerba funt generali.
J.eod.l.j. eyquia'
atias persenales aSiones
ta que. datur ex mutuo,
ebtinee principaeu; quia
Jpedatia habef.vt J. eo.
l.singulaiia, ideefubij-
cit, siceitumpctatur:iW
tft mueuum. &quia tant
fro mutuo datur certi
eondiSie soeciatU, quam
pro quolibet alio credito
terto datur certi cSdiSio
generaUsvut j.eo.l.ccrri
condiitio.in princ. ideo
subucitdicodiSione.sci-
Ucet generali, faspeeia-
li, Nam h&cpars ad duo
supradiSarefertur. Alij
„, dicmt vnam tantkm,
n. scitieet certi cendiSione
generale.HUergo verbis
m de rebus crcditis, non
*' solttm mutuum:sed ettd
cs.ter't omnes coneraSus
continentur.de quibus in
hoc ttt.traSatur : vt j.
eo.l.j.&Uj.S.fi.&l.iiij.
§.tes. & §.ea. & 1. quod
cemihi. & I. ccttum. &
l.nam&si.&l.certico-
distio. &aliis legibus.
AthU verbk, si ceitum
pececur, tantum mutuu
stgnisicntur,& reflringi-
tur eita signisicatio: &
sie accipitur ftriSe C.
co.ticl.ii certu petatur.
^uidam tamen dixerut,
quod si certum petatur,
tjfe propriS'nomen aSie-
nii:vt arg.j .de trit.ail.
l.j. «cc.„
a «s De rebttt creditU.

verb.dicere.Er ponitur hercadueifcialitcr.id1 est herile. Ad quod
C.deprosejs.qui in ciuit.Con.l.j.lib.is. <s Et dic casuro:Pra;ror ante
compilarionem Digestorum fecic edictum de rebus,& intitula-
uic De rebus ereditU, Vlpianus autem primo rubiicam pei hane

. & tta ponitur.Dc rebus credicis : qutt | lege exponit.Secondo verba edicti.Vel dic,quod est verius,ha;c
lexquaruordicir.i.Pri-
mo iurisconsultus con-
tinuat seipsum: & dicit
vcile eiTe priiis exponc-
rc rubricam, quam ad
texcum dcscenderc, &
hoc vsque ibi,quoniam.
x. Sccudo,rcddit ratio-
nem quare citulusistc
derebus creditU, seque"-
tibus ticulis praiferatur:
& certc pra:fertur, quia
generaisor : & vere gc-
ncralior:quiacontiiiet t De rebuj
omnes contraflus, in creditis: osso
quibus fidem scquimur l'br,s cont£cl-
alienam.&hocv(~q;ibi,
nam.Scc, 3.Terriodkic
qualiter nomen crededi
accipiatur vsqi ibt,K«".
_____,prteor'hoc 4-<iuart6,qua!iterno-
eueris: sub hac me m sumarur.Scd hcc
L^;c;.:a:pt,onB,nisr4okmafa-v*i4i- vbi s.* resp.vcibatex-* Inver.ed.t;
?osieum,velc0mmodaeum,vclpignus tusedidicranr inanti- ^vhfiau
infidaretur , quiaceepisset. l.iiii.§.res. 1a,s llbns-Sed sunt ,n"
hoc tit. & i.si quis inficiatus.§.vlc.dc- Ac M«pta.-& sunt edi-
posic. Deniaue cx bis inteltigimus hnc AaquK sunc msra vs-
ttt. propons nobis duat condietion

Digestorum,
jea
P A N D E C T A R V M
PARS TERTIAf. ^
L I B E R DrODECIMFS.

I REBVS CREDI-
s * a,ii certum a petetnr b j3,
& de condiclionc f y.

r tur.vnaej

TITVEVS I.
A vindicationibnt transit ad condi-
ones;e quibut dua hoc tituio proponS-
' condiitio, que. da-tur
in eum,cuires,vel pecunia eerta credi-
ta est-.id est qui corptu,-uet quantieatem
certadebet.Nona4ijcitur,quaexcaufa.
In eum igitur,qui rem.vel pecunia cer-
tam debet quacum^ ex causa-.proindej
generaiistnonjp]ecialis certi cbdictio,qua
in hoc tie.diciiur,A&io il ccrcum petc-
tur de rebus crediris,xWDe rebus cre-
ditis, si certum $eKtat(nihit enim re-
sert hoe,dn itto medo traduxerit verba)
vtinCodiceTheodostj]pecialisatlie,Si
certuin perecut de chiiogcaphis : £y
alia, Si certum pecetuc dc suffragiis.
%* oraeionissormasigmsicatur aUio a
primit -verbii edissi,S\ cectum petecur,
^i^D/iwue/yisi^.Dcrebus^creditis,
velsubtie.Ge chirographis,iJs/^«i tit.
De sufFragiis. DisiitiSa enim erat edi-
Sa titatU.Aitera ej?,C6di£l:o es mtt-
tuo: de qua prAcipue hoctit.eraSatur:
(nam & creditum proprie est mutuum)
& hu verbUsignisieatur, ET DE CON-
dictione. §luamuU enim omnU sor-
ihil ad «W'i*» ?*"* intendtmut dari eportere,co~
:. iequentes, aut con* diBiosie:ca tamen,qui ex mutul causa
diflioncs pertinet. Ha: '"tendimus dari eporeere, hocpropriosi-
codidiones sunt cx bo- S"ata *>™ine 4 - ™ roseruir in Inlli-
tucionib. ?latim initio tituli j Quibus
modis re conc.obl. & §.itcm is,cui.de
oblig.qua; quasi CX cont.6- Gr&ci desi-
niune condiliionem t kta4ini"<$t >»j9>
' ' suiNs. Mutuum auteessi

lis,vt oec tic.dc iudiciis
supra. Cur enim sccun-
da;, & tertia; parti ge-
neralem pociiis tic.pro-
ponat.quam aliis. Pro-
prer.ean:-

no,& arquomon ex con-
traftu. l.contra.§.vtt.l.
rerum.j.J.rerum anteta-
rum. i. indebiti.l. btecori-
diSio. l.insai

pdJndeb.Vide noc.ad ditiiq"*»tieatUdaes. eajegcvteader.

"t Speeiernm
ad cognitione
debet price-
4ete eognitio
seneris;licali-
'•sestmweril

.deiudic. CvrAC.
a S St certum. id est
mutuum. Accvrs.
b ^ Petetur. id est re-
petctur. Acc vrs.
(} ^ Si certum petetur.
Certum.id cst certa pe-
cunia,vel res alia qua;-
uisccrca.Videscripc.ad
labt.CJi cert.pet. Actio
si certum petac.est aftio
numecacx pecunbe, &
crcdita;.Vidc not.ad l.j.
Cdcexcept.seaprtscr.
Hoc ptobatur ex l. j. Js.

ipfa quantitas reddatur ingenere
injfcecie eadem. Non est iUud omitlendU
sub hoe tit.edixijse prttorem de commo-
dato, & pignore separatim , quia &si
erediti appetiatione hi contraecut conti-
neantur: (essi «nim crtditu omnU aStes,
quem aiiendstdemsequuti inslieuimus)
non tamen conttnentur aSione, S'i cer-
tum petetur,J^est certi cSdiSione;quia
nemo remsuam eondiciti& cendistionU
plerum% iniuresormulaiUa*^;Si pa-
cct dace oporcere. que latiits nonnun-
quampro quatibet aSione inpersenam.
Pigneratieia igitur , <& eommodati, &
^epositi condicliones nen sunUquiapos-
t mturalem reuocant. l.videa-

de cond.eriticaria. Cer- .sijfa
tum.id est.mucuu. Mu-
tuum,id el\smataa ^ecuaiiJ.j.J.de eondiS.trieicaria. Cvuc.
y ^ Decondi&iene. idest,a&ionecxmutao.CviAC.
c s §Tptji Kiessif. Alias secundiim Pisanam lireram cst,E w
^^pS est.ii est ex vtilicace. i.AIiasWe.id cst ^herilciab
^^^J herus beri.id est dominusivc s.adleg.AquilJ.ittm
MeIa.§JegU.n,d.ad dominum,& ad dostoremspectat dc signisic.
ls.Vctus.

mus.§.si possdevsurjWejs»o^«,>*
reilitui oportere intendunt.Sedneque ex
horum eontraSua causa condiSte
petit.quamobremjneo iudi
•diSo eos separauit k

tum.nen etiam,vt quidam existimanr,
cemprehendi vniuerftmpartem tertiam
Digeslorum.nee sanevltisunt tituliea-
let is DigeStis. Cvacivs.

.depign.Bc su-
per quolibct sunc expo-
sitiones Vlpiani: vr in
tit.iAj cnssiituta.U m tit.
eemmodati.&L in aliis.
d -s Verborum. sc.isto-
rum, si certum petatur.
c ^" Interpretationem,
fafturus cst in

j4d cognitiomm ftecierum tAebet
pr&cedere cognitio generis : vn&e
citm verbttm credendi, & verbum \tc\t ~i.eed.l.it.§.xppel
te.\si}jtgemraliti:ideakpr±torede iaea&ingtnctcj.eo.l
rebus creditis pnemittitttr yttbrica. eertum. i.Vcl dic anre.
bAtota lex,£t diHidilursic. Primb ^ ex?0™. v«h\edi
, _. J _ „ cti:vrnocauiincaIu.
commendat ejtt£stwnem. Secundc
respondet ad eam:& assignat ratio- lius di
nem.Tenibrationemprobatperait- g T Varios.id
Boritatem Celsi. Qusirta raeionem
sitam probat per aliam rationem.
yitimb ponit cjuid signisicet ver-
bttmzei. Secundaibi; Qixoniam *#.«V«tfj;vbidenomi-
ieicur. Tertia ibi; Nam vt libr.i. ««isdicctur, &dc in-
S .,, ., . ' nominatis:vt ).depra-
Quarta tbt; Nam cmcunquc. seript.verb.nLtclec-
Qmnta ibi : Rei quoque. Bart. cur ad media rubricam,
!. ViPiANVsfcvieensme- ^tsteertSpeeatur
d EdiSum. *-ya^™ tC5ras,ad t Batart.
pnma:scilicccrtew6«s IZ- a. >
•n l sL*r • r j. ■ „ -i Sicereoest
Ke j elt" c,prml- creditts. & cunc propne !n atchelyp,,
quam ad verbo- £icit suhhocrit. quasi Fior. quU sic

f s IpsiustituliSc' il- -«'"!"* a<
Clatu.veVru"
bcica. facit gl.
natos, & innominatos: in praam. sixii
de quibuS Alb hoc tit. iibri, i« verht,
id cst post hunc tit.po- titulis.eWm,
.......patec 1. inseque- '" ?■ 3"'4»; «


....... ........ .,, sub hoc cradtatu dere- edidit TaureL
rum a interpreta- hm ^^ & con:bet & ita quoque
HOnem « perue- 0£to libros : vtsupra in ^B' «««"
niamilS,paucade . premm. §. tnsectmdo. ©> f„.,. &jt- ■-
signiticatione iplius tituli s

C. de vet.iur.enuel, t.ij. ;
§,in tertia. scilicet vsq; nuscr.Seii Aio
ad tit.depign. & omnes scriplle, & eiu*
inciculantur de rebusXt. ^""p-^
est similc verbu sub hoc legi,^ «.
tit.s.tteinineegr.rest,l,j. t Fidem scqot
h s Sub hoe eieulo. id dcbitorii dici-
estcdicto. t.Veldicid "r.quieQ ba-
csttubrica.AccvKS ^^
1 <s Omnes. bene dico ereditorii ge-
gcncrals primam parce neralij est ap-
tubric?:ew»i;j*?iiw,&c. pellaiio.
k «s S««s('.Dicorbsequi MrE<"n<ntu
fidcm debitoris , quan- ^,^ °£*t
domihiest obligatus: t,sip,jmomensi.
vt hic,& J.prex.ibi^nam csticuna,,&c.& Inst.de rer.din.§.venditi.. IMp^- M>
I «s Nam. ptobat quod omncs concractns continet. Accvhs. '''"B*"-
m * Generalis. «s Not.credere c , 7sl creditor,generaliterdici: rf ^""Is
vt hic,& }.de verb.stgnts.l.erediteris. & i, ereditorum. & l.si eut. &3 appeiiati0t
& in authent.desid.instr.§.pen.co!l.}. Sed quandsquc stridte d pto pro nlutuo, &
mutuare»vel pro mutuatorc cancum accipitur:vt'c.yj .sduer.cred. niuwum date.
Pp 4 ^,>

ferre. Quoniam igitur multaad
contrastns varios S pertinentia
iura sub hoc titulo h pntor in-
seruit, ideo rerum creditarum
rituium pramisit. Omnes '*
enim comractus, quos alienam
fidem secucik instituimus,com-
pledl:itur. Nam l, (vt libro pri-
mo Qussistionum Celsus t ait)
credendi generaiis *,n appella-
loading ...