Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1417
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0778
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1417

De exercitoria acKone.

1418

ob!igantis.& hxc verior. r. Vel dicquod consenscrac hic heres,
ideroque dominus poltea, quod eadcm res sir pignori; quasi dc-
fuu<ftus obligare non potuerir : iste camea improbe resistic quo
minus vcilis: id cst esficai: aftio moucac:quod dicebac co,vtde-
sun&usei suo mend.icioredarguatur:scdhocdicere noaporest:
'" 'icic. j. Veldic,
arguatur, improbe resistit, quo
minus vtilis actio moueatur.

quod defuniftus suam
dirit in abseuri '

suitislisacYiodatui.-vcsicde-
sunitus ei iuo menda-
eio arguatur,secundum
vltimam expositionem,
& secuiidiim seeundam.
s Nocacrgo, herede a,
n6 poflc defuncli men-
dacium allegare : vt C.

Creditor, qui vendit pignnt, de-
bet sttpersiumn preti} reSiitusre:non
debitorem delegare. Bart.
XLli. Papinianvs libro tertio
Regmscrum.
p«-ist desun- n6 poflc defun&i men- /"* Redjtor * Uldicio,quod de
aummendacij dacium allegare: vt c. V-/pignore dato proponitur,
«gw«- Je ser.psgnor.da.ma-l.si vt superssuum pretij cum vsuris
StSSsE C '?*r ■ ia'V°sr: nec au-
consenut,postquamsuit. diendus ent, U veht emptotem
hetcs: non crgo resistic desegare /3 a, cum in venditio-
quo minm, &c. nisi cx ne, qua; fit b, ex facto suum crc-
sua, &c. hoc en.m in- dkor n ium
dc sequltur : quia ci 00
sua, &c. Si crediwr sitit i/t culpa ressi-
CMi«r.jC*svs. tmndiinssrumenta vwnoris debi-
Si creditot pignus ... * *- , , .
ton tempore debtto, tenetur ad tn-
terejse : secui.si ei mlpa imputari
non pojjit. Bakt. ■
xi m. S c x. v o l a libro quinto
DigeslorUm.

sua, &c.
<&«■.} Casvs.
creditor pignus
vendidif.&plusconse-
cmusfueiit dcbito,co-
ucn icur a debitoie pign.
actione ad id, quod ex-
ccssir.resticuenduni.nc-
que liberabirur si vdit
aiftionem cedere concra
" emprorem. Vivian.
* s Credltor. Obstaci.
eleganter. §. st vendide-
rit.s.eodemtitulo.yi<\e
soluc.

Obligaui cibi rem aliquam : illam rcm tu posuisti in horreo ruo:
postea nuntij cutia: capiunt aliquid ex horsco tuo : & intcr illas
capiunr etiam iem meam: & cam dcccrioranc, rumpendo sorte,
vcl alio modo. qua:rirm,vcrum mihi ceneatis ad damnum illius
rei > Et relp. quod non. Vivianvs.
c s Oblignuit. sciliccc
cauit, atque ita damnumpalsus »l'q8,s- ^5,PTAS;
est. Quaelitum & «" si creditor d^oAb^.L * ''
pecuniam s petat 3 vei ptgnus uenit.
vindicet, doli exceptione posi- c s Exhiberct. sic &
ta, iudex huius damni rationem deeden: IfZs****"-
habere debeat. Respondit, si *
operam non dedisset ve instru-
menti facultatesubdueta debi-
tor capererur, poile debitorem
pecunia soluta pigneraticia

injri

trincipio.&sutrhfamil. < iBssroBM.Bta
ercisi. l.siqu* cautiones. dcbitoii cre-

re. Opera autei

s C Pecnniatn. scilicet E'j"r .
&iionahtcr. , acci ^
g ^" Eodat*. cum dare
operam,.sit dolus:

runc, Sc ance f pecuniam sblu
tam in id, quod incerelc, cum
creditore agi.
Dammim inpignoredaturn au-
Boritate cnri&, nonpertinet ad cre-
ditorem, qui in culpa nm depre-
bendttur. Bari.
1. J Titius cbid pecuniam
mutuam accepit a Gaio Seio
sub pignore cuileorum h, istos
culieos cum Seius in horreo ha-
b„eret, missus * ex ossacio anno-

data t> dcturquodhic dc solo

dolo teneatur:& sic vi- sPigneraticij
detut cocra s.eodemd.fi *"^l*tssta
cumyenderet.^.sin.&eA p«uni°mTgi
ccite propcer hoc non p0teft.
iccut quiu cuipa
:?t-S.codJ.fifer-

LOcum t purum pignori ■ nae centurio cullcos ad anno-
creditori obligauic c: eique nam sustulit: ac postea instan-
instrumentum emptionis tradi- , tia ■ Gaij Scij crcditoris recu-
dit d : & cum eum tocum ina;- | perati sunt. Quarro intercriru-
not.adtit.c.de dificare vellec, mota sibi con- ram k,quse ex operis J facta est,

uw.hc
h s CuUeorum. vasa »
quxdam cracit dc cotio, '
quibus annona , & vi-
num mensurabatur : vc
~y.de mm, leg. l.legatum.
is lifrmih*
nicur instantia
ditorisdiligcn

CuIIeu»

utepo-
vt cte- Relp0- indi-
1 appa- Sens re P':"-

*Instiumento
Srobsti possut
ncs a|ii.vide
ij,.$.Tui-.J.
AiV.j.&l.
«M»4s4»u. C
il iurt Mibs
a»faUsUbM-
& 1. ™™ o/im,
t.Ty.J.d,
i m uuut.
iii. II. t*rerS.

trouersiaavicinoi
quod * alias prob:
, peciic'

latitudine, ; vtruin Titius debitor; an Seius
: non pote- ! creditor adgnosccre debe^t.Re-
:reditote vt iustru- , spoudit,iecundum ea, quae pra;-
mcncum a se cradicum au.&ori- I ponerencur, ob id, qnod eo no-
tatisf exhibeiet c. quo non ex-: mine intertrimenti accidisset,
hibence, minorem locum a?difi- i non ceneri ".

LIBER XIV.
DE EXERCITORIA ACTIONE y.
T I T V L V S I.

dUiraB.pign. C
si % Emptorem detegare.
Id est si velic debiiori
a&ionemmandari ad-
uersus emptoccm. C v-
1 a c 1 v s.
a ^ Delegttre. Imo vi-
detur andiendus: vc s.
eod. l.eleganter. % ,si ven -
diderit. quae est concci.
Soiuc. hic iam cxegerat
prccium: ibi non. i.Vc!
hic dcbiror exspcistarc b
vulrdiem:ibinon.j.Vel
hic pure crac soluen-
dum,ibi non. 4. Vel hic
vulc deleg.ire: ibi man-
date.& qui mandacnoa
liberatur: quidclegat,
sic.5.VeIibinon suic io
culpa:vt cjuiapropcer
CKpeslationem mclius
^vcndidic : hic fuic in
eulpa. Hkc solucio vcta
videtur.ex licera con-
trari* legis. 6. Vel dic
<juod hic creditor vo-
lebac delcgarc: sed noa
suo periculo, seciis II
cum suo periculoivc ibi.
& hoc indicac sims Siuius legis. 7. Vel hic creditor vult delega-
reidebitocexpeccarccuiuseiccleaio: vc ibidiiti.
b s §lu*sit. ritc.si enim minus tite sacta cstet vendicio volcns
superssuum ptetij osFccrc, non audirctur, cum dcbitor rei vindi-
catione uon cateat;
LOcum.~\ Casvs- Fiwdum quendamemeram a Titio: & in-
dchabcbam instcumenrum, incjuoconcincbatutsundi lati-
tudo, & longitudo: postmodum cum Seio obligaui: & instru-
roeucum tradidi. deindecum volui insundo iLLo scdislpaie,dixic
mihi viciuus.quoit lacitudo iliius sundi non tantum excendebac
sc: sicuc dicebam, pet vnum pedem , vel duo), vnde aecclli ad
Seium creditorcm : & eum pecebam vc instrumcntum exhiberet:
vc pcr illud incenrionemmeam probarem. quod sacerc noluir:
& ica desieiens in probatione suceubui: & ita minorem locum
adificando damnisicatas sum : quseritur, an istud damnum mihi
a Seio fit refarciendum. £t diftinguicur an malitiose,& studiosc
hoc sccerit: aur non. si fic, teuebicur: si noa, non. [Tjtivs.]
st.Vetus.

vc in fine dicic. Acc. to tiWB prc;
fc ^" Intertrituram. b id cio:quodcou-
est deceriorationem. "ouccsum eisc
Accvrs. potesiinsolT..
KE^.idcstoPe. %£,?%£
ratiombus,quas eserce 1. i,t„s, vcl h.«•iT.i.:

m ^" Non teneri. seili
r» Vlndic. Usi
cet Seium creditoreir
emissumaborsicio:ci<n-
ci culpa non poiITt im
tM.insin.7.
qHtmaimeditn
putari: vt argum. infri
ad leg. Rhod. de iali
Lsin. $.}.&ij. &arg.
insia de perie. & com.
wiwrfito. Ac-
CVRSI v S.
sirm prt prtmn
,ip.
h iwertritura
& intcnrimg.
tu.inijuit Bud.
hic damnuni

Cmpit quidem trtuHare de xftiom-
bustqutexsinguliicantrac?ibttt nascun-
tur: sed priusqu»m progrediotur vtte-
rittd, vultsi abfoluere, hti, qut eX ttlio-
rum coatraStbta tn nos inSlituttntur,
mox rediturta adext, qui, nostenent ex
nostro eontrtt&u. Et ex iUis prima, que.
datur,exercitoria ttBio esi: tjua in sili-
dum tenetur exercitor nttttit ex contra-
Su mttgislri,quem nani imposuit,vel ex

contraittt eitc€,quemmttgisier ab exerei-
tcreprepositttd impositit, & etm tantitm
rei nominejn qtttan tmpofuit. Seruanda
enim esi lex prtpositknU. Htc aBio tte-
cejsoria esi-.sid conuentri etiam exercitor
potesi directa. condiHiime quasi ex sito
centraSu. §. vltimo, Instit. quod cum j/fe £
eo,&C Ezercitor esi nauclcrUt.qui na- ptcr 1

'. Magijter veluti i
, Gra-ci ipnnsi. C v 1

DE EXERCITO- sienisi«c-
ria aCtione c. c Ad
Dictum eji sup,k de ^uj»s
Pigncratiei* aclione.qu*. ** ^"g
esi acceffm* : nunc de (hre pouit.
exercitori*, qus & tss»
alteritst obligationU nc-
cess~ori\ esi. & idem de
dli/s ftq. dictu. Et not.
quod hic tit.dijsert a su- .
lau. caup. quis
siolumedo sro-

dc

ssirei recepte. sint _
um non habet.- hic au-
tem prr-pter eontraHutu
i mttgisiro datur, Jecunditm A Z O.
astione. AStone exercitoritt tenetur exerci-
tor nauu ex centmiiu magisiriiquem nasti prtposuit: vt inftitoritt
ex contraelu insiitoru tenetur U, qm eum tabernt, vcl ojscio prt-
posuit. Hte nemen habet ab eo, cuitts nomine quis tenetur illn ab
exerritore,cum qtte agitur. Sed vtraque inslitoria, vel cxerctteria
diei poteft. Nam & qui snftitorem preponit, exerdtor eft: 5«/« ta-
bernam,alstidve negotiamexercet.\.Ji.§.{\ duo.l.vltim.J.dc infti-
torial Et magifter nattU tjuasi tnftitor est, quitt instat naui lecan-
d*, vel mercibm, aut veUeribus ceiiducendU. I. j. §. magistrum.
J. eod. E/ h& aitHones fcpe sn hU tit. eomparantur inter sese, & in
I.4. C.cod. At h&amb&d*nturinsi>lidum,ambe.rcscrunturad
omnesactiones. l.j.§.non tamen.l.nouissimc.J.dcinftit. & l.si ra-
men.$.hx aClioncs.|.eodem. Priterett hs aBiones accefferU sunt,
NamprtncipalU datur in magisirum,&inftitorem. l.i. §. cft au-
tem.j.eod.Paulus 3.scnc.tir.de instit.iVsii tamen feparantur-.quia
pracipua qutcdam in tnagiftrU nauittm induHa funt. Vnum esi '»
Yy i l-j.
loading ...