Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1415
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0777
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1415 DigestorumLiberXIII. Tit.vij. 1416

fieri debcbat. s Ircm nota quod plus valet quod est in vecica-
t Veritn opi- te a,quam quud elr in opinione:vc kic,& lasiic.de ltgat.§.si quis.
nioni pnfer- * heirt nota ptsesentiam " non habeci pco consensu. Sed arg.
Jo" r conccd infrkde euicJ, l.quidamex parte. & ibi plene prosequor
,ocoXXi^generale. AccvRs.
nabeatur. T-VE*rfw. J C a S vs.
Uoblig '

II. 1>A

«V»

S libro

prio ? Dicit quod n

■ ■vEbiioracrcditorepignuSj
inptio. quod ii ego pi-

I Vqnsid dedir s frustra emir:
cumrei sua: nuliaemprio ' iic.
•m> Nec si minoris emerit b, & pi-
r ' gnus petar.aut dominium vin-
lotumdcbicumioiucre. dicet, ei c non totum debituin
[debitohis.] Li- oifereti <*credkor poileilionem
bercus meus filiumfa- restiruere cogecur e.
miiiaS habens in pccu-
lio, debebar Ti

gnus psi
gnetaciciam
vel pa&um i

eem;&: pignus ei cradi- ,-,
dit:silius liberci pignus &""»* nonpotesi tmere. B A It T.

Filitu rem patru de pecunia prc
;;- ■
hart Dicit nuod n6 te- *• 5 Debicoris fiiiuss quima-
nuit cmptio:viide mor- net in patris porestare , frustra
cuo liberco erit pignus pignus a credicore parris pccu-
in heceditacc: & consc- ijarjbus g llummis comparac: &
quor eeo pacronus por- . . , ,. , , ,~ .
tioncmillius rci: iicut lt,eo h ii patrouus debitons co-
aiiarum icrum libcrci rra tabuias eius poiiessionem '
mei per bonorum pos- acceperitjdommij partem k ob-
selhonem contra tabu- tjl1ebjr. nam pecunia , quam
las.ssoi-VTA.jDebebam c,- ■ ■ . - ,
libi deccm sub pignore. n'UiS ex re Pams ln PrcUUm de-
si tibi sarisfeci: post so- dit,pignus liberatur.
lutiorje pianus mihire-
icitucre debes. Sed pone Sohtta pecunia liberatnr pignus
quod pignus, rmod cibi ay Mj0(i e$sQ\Ktiirn. & ah siw cn~
oblig3ui,al.]obIigasc.; ,- ■- - a _,, ,,

poslea tibi sacisscc
t quod a sccundo &

id resii

::::a:x

ttsicundo obltgatum,
n 'ojfejsionem te-

credicore pignus libc. nttur. Bam.
rabituc Vivian. -
t Emcce rem a <s Emptis-.sia. sciens= i. ^ Soiurapecunia creditor
suamqui.nonsiusignotansemitjvtj. poilesfionem pignoris,qUE cor-
pocest, /Fue decmtraheni* emptio- r ,. i ° c ■ ln-
sccs, siuc mJrMrei£x.**c<mi po^lisapudeumfuicrestiniere
ignuraos. imkkj.siruumm--um.& ^ebet: nec tjuicquam arnplius '
arg.l.mtm.l.simitnda- prxstare COgicur. Iraque m si
uero.§.sibi. Ac cvrs, rnedio remporc pignuscrediror
.,Vi: , ' r. a pignon dedenc : domino loi-
ni.icilicet quam licde- r °
c s J£/. scilieet debitori. Accvrts.
d T Ogerenu. crcditori.
£ Emcte pos- e ^ Cogctur. s Quid si crcditot - dcbitoti posTeslioncm pigno-
feStmem pi- ris yjudidiirec 1 Rcsp.rcpecit quasi nihil valeat.quod est act-um:
SHuTi^r* « '"*•**^ndicl-iM. l.serl„m meum. Accirs.
cotc suo "non s T DcbhorUsUiw. scilicct libcrti. A c c v p. s."
poieft:&sie-g s[ Peculidribm, id.cst profeaiciis.
rrierii, eropiio h s Et idei. bene sequicuc,ideo.Si cnim iam tcnetct cmptio in
nos sublLitcc. persona filij: Vc quia iameiTct cmaucipacus,vcl quiadc casticnli
pccuniacmiilctjdesineret re?csfc libcrti,& sietct filij : crgo pa-
tronusnihil in ea pccece posscc: quia filius liberci ingcnuus est:
vt Inilit.de ingen.inprinc.
i s /,#rf»«wm.sciiicetprotettiaPMtc. Et hoccumfiliuserat
exheredacus rite, vt non poslicagerc quercla; vcl crat moitnus,
veE hctcdicatempatrisad sepcrtincrenolebar :alioquinin nihi-
latn patronus actminerctuc: vt InRit.de suc,li.§.sed noiira.
k s Dominupnrtem. tei pignctataTjSc aliamm rcrum.A ccvss.
e Poffeflio na- 1 s N" qtiscautim xmplikt. non ergo ciuilcm posfessioncm: scd
mialii, Sc ci- caturalem tantumteilimitjsccundiim quosdam. s Et iicdicunc
■1«™, quodnaturalitcrtancnmccedicoi-poiiidec. Sed —

uilis, pignori:

x hac it

penes jpTum^ ^jc qQo(j vtro<5ue e m0(j0 . T[ jj^j -^s fc£s& Cog. l.sciendum.
pignus deb,'-' §-creditor. s Et quod hic dicic, non excsuditquin & s ciuilis Iit
corisfui poisi- restitucnda.nam illa g naturalcm comicatur. Item ncc ciclndit
dencem, quo minus satisdccur: vc s.eod.l.creditor. Vel dic,« co quod hic
/PoiTessionem dEcitj, rcsticuere, quod omniaprardicT:a sub eo verbo conrincan-
cciam cniikm tur . cum |a[^ h ~-Kll. vt - j^ ^fy^ l.-uiAtttmuiA.in Fnuiana,
Sss«S * ww* r^ *•«.««. „
reftiiuece co- m s /cajwe.bene mtert: quasidkat poilcsito tantum. rioti au-
gicur. tem liberare tenetuc.quia ncc cenctut j nccobligatioapud enm
£ Possessio ci- rernaBec: ergo secundum pignus petit.
uilis nao)Mlen ^ 2?«w/,«. (ipoisideat :vtAJ<r.6- J.de sign.t.grege.^.ij.s^ C.si
*°™esttoidi;'i" /■*• datumsit /-). ^ '«>* ^ *iwr/: (^ «m)- srsscript, i.de
vecbum jate acce$onibm.^.].i»sine. ^edcooitii.eod.l.s-stenti.msin. SoJur.
?««■ vtibi.

R~\m aiienam.1 C as vs. Rem tuampignori obligaui Titio.
non ccnec pignoris obligatio. Sed pdne quod domtnium il-
Itus tei aiiquo caluadeptus ium.Dicit quod pignus confitmatut:
& datuc Titio vciiis pigncraticia. Scd pone.cum rcm tuam obli-
gaui: dcceili tcherede instituto: nunquid hoc idcmerit vt con-
■■■---' obli-

i i_' • gacio!Dicit quodn
^quamdebuit, |ed OQ

uenre petumam, quam aeDuit, £ed ponc ^
secundi pignons neque perse- icbam rem mea pigne-
cutiodabicur, neque recentio n tate:fuisti pra;sens,Sc
relinquetur. - • asTeruisti rern ilia mca
^ eire : postea dece/Ti te
Si domimum rei superuensat de- hcrede instituto. Dicit,
biton. mfir,„«,»r .Wg«i. rsicis S^Sc 3t,-
fi dotninm debitori sttccedat. hoc ^ c[edicori volenci cc
dicit, Diuiditur in du,
Prima; quando dominii
uenit debitori. Secunda , T . ,
debitjtm superuenit domino ; quia scu^dicit^Vi v^a°n"
dominmsucccssit debitori. Item hac a ^ Rem alienam. Ob-
secttnda subdittiditur in duas par- iicitur scriprum Mode-
tet. Prima; qnanso ressuit obiiga- stini in ■•si TitJ° 1-de
ta stmpiiciter. Semnda;quando ille, P/"- ■ *£ ?]*ni {iCQ"' ~ KgmmkiA
■ iv skr' ,*> - ■ J oum m hac qusstione, -aai„ pro hv-
qmobhgamyxprefsesejtssermtesse Modestinu cum Paulo ^thearia?

SUMssto

< partes. pig
n sitper- ~~*

. Secunda (fc';Sed Ci con- pugnare. Paulus autem '* A8i° vcilii
ueniiret. 1! A R t. m-Wi »""is anteccisit **"£**•
Modcstinu.Modcstinus "SS-^" .
ittigitieculumGoidia- po^, , ~aai
li : vt indicat /.3. Cad -b initio non
sxbibendum. Dicendum valuic.
REm aiienam e. pignori de- iraque aicatc Modcstini d XH*' ?"*
disti: deinde dominus rei teceptam fuisTc vtiicm s"J^Z^.s
eius cile ccepisti - dacur vtilis hyP«h««iam in hac divsicap
r.. . r . . „ ,. ■ lpecic, qux Pauhsecare -(Inbunclocu
a£tio pigneracicia ~ crcdiron. nron 0btinUcrat.CviAc. vide Alciac.
Non est idem dicendum ~ f, si o. "~ Pignemticia. - id '**• ?*r"£- '•
ego Ticio, qui rem meam obli- est hypothccatia dcfi- ul*\dijp2™'
sauerat sine mea voluntate t, '\-~~~ J1 diressa: quia e ^ddc ^
f ■ , . cum obiigare voluit,no siripji t- Gtiff.
heres excuero : hoc enim mo- po[uit.&Dnnnc C[ini ;. j0. ;a ^tt
do pigndris perrecurio conce- tcic,nonvuir:vt Cod.si co.m.m'ssi s"-
denda non est crcditori r. Ne- aliena ra pign.da. sit. I. ^™"'
que viiqne rLifficii ad compe- ^'"■& h^TrebeS. /inbonisno-
J 1 ■ . l -, . . . * r i.silium.ty j.adMaced. striscisc vidc-
tendam vtilem pigneranciam s LsedluliZL.$.sid&si t«r,q«boi.»
aclionem eundem eiic domi- sslim. &J.deoci.empt. adt ~oSid'~
num ' , qni etiam pecimiam /./ j«k aiiennm. & J. ^Andesunaus
dcbei. Sed si conueniilec de ?*' s«-*»^- A*./.j«* possitoljligare;
,. r _ J balneumA.Titia.S-i vi- exprerse bona
pignore u, vc ex luo mendacio
JJe pign.l.j.ij.rejs.qitx

cclctntorbona ":*,„, ' ,
nbonisjolte KJuS
loqumiimaia ^uips,iorll.-\ij

[ iplius hercdis
piirnus etiam vciliccr- si"uri ' vide
, «st co»,ri. So.;,5bi mdho. ,b i,,itio elns,
sciuic rem alienam, ctim sibi obligabatur: hic auteni ignorauit. dt si^~mim
Ec poccs plene distingucre, vr ibi diximus. Iccm vidctut contra P-m i.mtmbra
~.qui,& a qui.ma.Ii.r.cnsi.l.sisirucihi nianumiiTordomino serui *• """"■ ''' -~
hercs exticic,ncc confirmarur.Sed - ideo difficiliiis confirmatuc: M^""^U-
quia Edifficilii'isrcuocatur. ^" Sed si consicmacurpignus: vt hic \jtoaHB,.q.ji.
dicimr.quid cst, quod dicicuc quod dcbec creditor probare rem. -»,., -.^s.Kam
fnilsc inbonisdcbicoris tepotcobligationis:vt~).depign.I.&qti& «lij iimplici-
nondumstmt.~.r%uoddicitsir? Respon.hie possidcbacdcbicorbona cvr~
fide cum citulomam qua: £ bona fide possidcmus,ir '
eisc vidcntur : vr J.de■verhor.stgnisicd.bonorum. AHoqui
iicie posiideret, non daretur astio ctedicoti. vel hk debicor, ibi negant:« Cy-
cxtraneus poilidet. Ac c vr s. nus,Sal. Ka-
p r I)iVsKrf«K3.scilicecde iure: quianccsaclnmcft idcm. Supra ?-'& <" -"•■'•
enimdebicor succcdit domino rci: hic econtradominus rci de- s'f' r? ,'
bitorl.Esr tamcn avrg.contraJ.4e except.rei vend.& tra.l.yu.rejp. jj hcrcdi,.g. i,
Addit JO.Dicquodrtonconfirmarutpignusquoadaclioncm. iCg<*t.j.t™6Sc
& italoquitur iste vccsic.Moijs/.nonpoccst ergocrcditor incasu ipfc Ba!d. i»
nostro agere hypochccaria : & ita loquicur hic, sed bene coniir- '■ e*Mlf'^
matur pignus, quoad exceptionem : quia si istc dominus, qui j^':" '"nrde
succcdic debitorijagerec,repeIIerecur excepcione; vt ibi. facic ad auibiivi-t tit-
pra;dista C.de rei vind.l.citm ii matre. secundum Ba ld. hic. gsfins- &CU-
q *T Sine g mea-joluntate. cxpreiTa, vclcacica: vt quia pra:sens rnmidx».
cram: quo casu consensisse videor : vc tixa.ecd.i.Gaiut. h "£%%£*
r ~ Nonesscreditori. ini6 vidctur concedenda : vt J. depignor. ^,/ijariin-
l.siTitia.qua: cst contra. Soiuc. hic creditor sciuit aiienam cem- te,i.(jltj~'■'-■
pore 1* obligationis : ibi non :secuudum lo an. z. Vel ibi Iicet mkconuen-
sciret creditor,camcn aiTeucrabar dcbicor suam ipfo pra:sente,& ~-~i ..,.
aiTetenre idem. vnde potest tedargui.ex suo mendacio '; vc in ' ■ ^s'|ne-
sine huius 1. ;. Vcl Sol.vt ibi. , rico^solet, &
£ s Figneraticiam. id est k hypothecariam. Accvks, dcbcc.
t s Deminum. scilicct tci pigncratse. Accvre. i_Pigncrami*
u s Vepignere. s. sic,vt ex suo mcndacio arguatur; id est atgui Pro. «ss0*^
pollit: vt quia asfeuerabac iste, qui nunc cst hcres, quod 1 cs erac *a"a'
pbligantis,
loading ...