Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1601
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0870
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i6oi

Mandati, vel contra.

1602

t. s Latiorem culpam. Latiorcm seu laram culpsm praistat, qui
&ciolum. Vide kripcaad ui.C.de commodato. Cviac.
Latitulpa a ^ Doiumejj*. id J est dolocomparari:vcest, vbi quisdedolo
Jolusels.iilcst [enerui,ibi<icm rencatur &de iara culpamonb auicm cst idern,
jolo compa- cl,mj0jus ia-ex sraudc,& lata cuipa exfatuicare.Piajtereadici-
^^^tursimiiiseir^vrj./^
pam o. dolum eiie % Proculo di-
splicebar: mihi verisJimum vi-
detur. Nam cesi quis b non f ad
eum modum c, quem hoininum
natura desiderac^diligens eshni-
ii tamen ad suum modum d cu-

^p* difisrf- ?<" tesiamento UVerjjje
,sj. Dolus =x iussuterit-J.).§.ij.&).Md
ftiude , iaw TrebeliJ.mulier. §.fi /

«tf/ap»

o.lpiwfacui- rt.i&^s,
Htesito.sic **/j.$>~»----------
(a negitione estidem.cudicacAci-
lcgitur Floi. storelesmihil est idem,
auam eadem. cui idipsum simile est.
.i»!Mpr<ore b, T „tfdj,M.quasi ra£ in depoiuo pra;irar,iraud
laiior culp* nonsiiiiadili

dilcribitur. hominessolet eiTe,frau-
' ^""V-IT-11 de ll011 carec:uisi ad suii
cst,nocst lde. mojutn _ qucm scilicec
tenet in rcbus suis, cu-
ram prqstet in deposito.
i Laticulpa s Sed ^ quid sitantum
(II in iiiis 3c prestet in deposito.qua-
slitni! rcbus: tUm in rebus suis:sed in
^JTm- sais non *dmam> i.uan-
«Miim pw- tuin natura hominum
lircquina- desiderac?Resp.cenecur:
1 homiais quia estlaca culpaivt j.
sit.matrj.sieoniiante.§.
simaritm. Accvrs.
c s Adeummodum.xax
minas eit diligcns in
suis j^cjua alij homines:

noncarec. Nec enim salua fide
minorem s iis S,qtiam suis y re-

bus diligentiam h prarstabir.
jDepojttioJertti apxdsiquesirum
non imptdit dominstagere. Bart,
xxxi 11. Labeo libroscxto Pofterio-
rum a lauoleno Epitomtttorum.
Eruus [ulis pecuniam cum

I s Adexhibendu. ideo a dicra incerri:qu:
cjuis condemnatm ; non autem iu depositum, cum non naDcan
raium serui facfum.
m «T Nenpotuijjet.vt t> Cde paB.l.seruut. ^Scd nunquid jn po£
seIsioncsalcemdominopra;iudiciumfecir:Rcsp non,hcccinnor
quxrendo faciat: vt C.
ca tibi redderetur, ii tuam esse *??*<•#*■ Accvrs.
probaltes : sin minus , vt Accio
redderetur. posse dixi cum eo,
apudquemdeposiraessec,incer-
' agere:id estadexhibendu ',
& cxhibitam vindicare : quia pccimia, Dicit.Jtquod
seruus in deponendo tuiimius sic.siuc tu esscs in mora
deterius facere non potuissec m, siue non:siue ctiam in
Qitirecipit pecunUm.vt reddat eormpwm iesi dcposi.
depositti,depojiti conuemtur.B art.
XXIV. Idem librosecundoP6(«.]CASvs.Depo-
sui apud te
visrestituererr
pecunia pro rc
nccibidem:ai
ueoire poslim

poncndo.faco-
rc iionpotefc

jOtes agerc depositi cum eo,
qui ribi non aliter,quam mi-
is a te accepcis depoikum rcd-

WMtrw.

qiiam i l- suis:vr hic,auc
ccsirra pliis est diligens s^H A mttnUti a
m suis.quam ahi homi- UhrtordmturJmdoim
nes,&cunc similicer su.saperigretexreibfa
<juancumsuis:vthic:5: ■
secundtim hoc dic non

C1
LJAtcioinsequestro 'deposuit ■ dere volucric;quamuis iinemo-
apud Ma:uium ea'conditione,vt i ra ", & incorruptum reddiderit.
wm
LIBER XMIL
MANDATU,VEL CONTRA.
T I T V L V S I.


meddidisscs. Viv.
ns Swcssjora.quiasta-
tim icddic, acccpta pc-
cunia. Sed ad quidiRc-
spon. ad ipsam pccunia:
vts.de cod.obturf.cauf. -
/./10.& facic ad idcm C.
de cond.ob turp.eauf.l.sl.
41ANDAT I,
vcl coatra.
Mandatum efi osiiciu
ab eo,qui gratuito sttfce-
pit, exhibendum, UcetLi
PUc.dicat,madatum est
ossicium hmestum,gratU
fusceptum, *b amico ex-
hibedum.auod no -valet:

tionipr&b.tfa condiilio
competit,non ex tUamm:& eiusdem eo-
ditionU sunt, qu&setjuuntur, Prefocio,
Empti.venditi .Locati, condu Sii: nam &
ex eonsenftt nascuntur, & concurrit cii
eu condiiiio.Coh&retidigestaifc sunt om-
nta arte mirabili, nec tam ingenta Tri-
b»niani,quam luliani, Hermogeniam,
& vetemmprudentium , quorum iilej
vefligiafecutw essi, & qui aliam defi-
derant, -uel comminiseuntur artem , ne.
quamiUifitnt ineptisiimi,& imperitijsi-
mi:nnm nefy quid ars sit siiustmeque^i
artem Digettorum , aut principia certa
iurii ■vlla perceperunt •vnqaam -.suaues
tamen ad ridendi materia. Porrh man-
•datum est conuentio , qua rogantifides
datur procurandi aliquidsine mercede.
Et nireisa aSio domino negotij datur,
procuratori, C v 1 a c.
Mttndatum consensa contrahi-
jlariculp» ^ Sedquid g si iu suis tur purs,indiem,&subconditiQKe:
t.lTli^ Mgpnto***** &desoteJse£ratMum.Bakt.
kW essc :in deposic" -'l >» »'" ^-

per numium quoque,
istulam mandatum su-
^ Icem sitie rogo,
mando,siue alio

. pbsdiligensestinsois,
quamalij. sedin primo
pasu eiiam ii fuerir vc in
su is, cene ac u rad hu c, pe r
Lfieonstante.U^^t
hanc iezem.A c c v r s.
d ^" Ad fuum modum.
que habcc.sicut hominu
Datura dcsiderat. Acc.
si ^ Ad suum modum
euram. Vide scripta ad
m.Cprosocio.Cv i»ac.
«Fnuspro !a. e ^ Fraude.iA c cst lata
uciilpi. j Cll|p3) qUa;ftaudi com-
' paracur. i.VeEdicfrau-
/Prisumitur «Je.scilicM pr?sumpta f.
iaterdu fiaiis. f T MiMOMm.quam de-
bet: vt si in suis non cst
alij riomines.

<|tposito"j jd mines 3 Videtur eiTe ir
jnsiar jliorum fraudc:vc ibv.nijit" *"•
nominuin.

'0 trigenfit.
fecundo ad EdiSum.
Bligatio manda-
!• ti consensu ° contra-
! hencium consistic.

; ^" lia. sc.deposiris.
V ^" Minaremi'
/««.Lataculpa
- si rem commun
seruec.vc su|: sed leujs.
Qua: in deposicario est Iacacu!pa,in socioest leuis:qu:eest in il-
lo lcuis,in socio cst leuirlirria. Cviac.
"nitur h ^" ZJi/^snrifJw.quseadeiscprxsumitur hjciimrcssuashabeat
1 dili- saluas,alienis non apparcnribus:vc C.loc.l.j. &s.commod.l.sivtj
Kbw adhibe- »«».$.?*'"' verosine3ute. ,& si i abcst bona fidcSjdolus inest, &
"" , <itam m £Conrra. oam contraria sulit: vt C, derescindcndavenditioneJ.si
cnij.qui res dolo. Additio. Pro intelleilu istius gloiT. distingue sccundiim
^,non alic- Bart. bic:quia aut soqtiimur in rebus communibuSj& tune ad-
Com'"r'" ^kerc maiprem diligcntiam insuis,quam in~r«bus communi-
st,ni feltis, & hus.non est fraus pra:sumpia:vt hicnisi si.t. ilia prassumptio.qvws
tona fiJci. illam prKsumptionem elidar.secundum eundem Bart.
SErum.'} Casvs. Inecr Seium , & Titium quarstio erat de pc-
cunia Serui Ticij:cam apud sequestrum deposuit,vr ei rrade-
rctur,qui vincerer.si quis ergo vincar,qua aclionc poceric couc-
nirc sequcstrsi;Et resp.quodad exhibendu.vt postea vindicer.Vi.
i 1" Insiqueilro, id eii apud sequestrum. A c c v r s.
k <s Incerti. non depoiiti,cum non habeatratumfacSiiaiserui.
- ff.Vetus.

i.sld.
vel pei
scij "
sii
qnocShque verbo P scripierit.
maudaci adio est 1. 3. s Iiem
mandatum & mdiem diiierii,&
sub conditione conahi potest r.
4.^ Mandatnmnisi gratuitum r
nullum est. nam origincm cx
officio , atque amicitia trabit.
Contrariu ergo cst orficio rrier-
ces.ihterueniente enim pecunia
res ad locacioucm & condu-
ctioncm potius-' respicit.
JHandtttum contmhimr modis
hac l. expressis. Bart.
II. Gaivs librosecundo rerum cotti-
dianarumsiue Aureorum.
MAndatu inter nos contra-
hitur, (iucmea tantu gra-
tia cibi mandem,siue aiiena tan-
tum,siue mea & aliena,siue mea
& tua,sine cua & aliena;Qupd si
tua tantum gratia ubi mandem,
superuacuu est mandatu:& ob id
nulla ex eo obligatio nascicur u.

quia & d
f, n,,nd.
obligatori

'nhonesi* •
vt J.eod.l.si
,§ tei.Item ■ '
&non amicm susdpiL,
fxandofy mandatit.Acc.
•T MtAzu.Videfcripta
adrit.C. mand. D isseren-
& mandatum, vide in
scrij>t.adl.i,.C.<]aoc\ cu
eo,oui inalien. Cviac.
Bligatio. 2
Mandati
consensu ° Consensii ib-
'itdesidcrante [Tc~\t^
adminicula veiboru d, verbis.ac scri-
siuc rei, siue liierarum: pturis cxpedi-
vrInstit.deoblig.qui.ex ripomint,
consensu S j rfMJiidatmn
pi:.«»«r.^*..;,l0;r:"i
mmli ^, & idoneo, non scriptori ad-
admonendo solum : vt miniiula,
'j.eodJ,idcm.§.fi quit ea, ' Similibui,&
qu&.& s.de negot.geftj. ^ai idoneil
«^/..■ta.ifi,.,
commendaudo ' rantu: vidccur qui
Vt'j.eod.l.sivero non re- comcndat, qui
muneradi. §.cum quida. «hortaiur.qui
Itemaotantiimcxhor- Peri«det."
ms.Ub h&c.\bt, no entm vidccur,nonfe
quiexhortatur,mddato- obligare.
ris opera sungitur. Item * Verbum in-
non taattt pcrsuadcado: h*'eie 'cst in
- j *. c 1 ■ r .j-r,-. ambiguis.
S.depos.l.j.§.,dePop. jA|usverba
plermique po-

Ssi oportet qu6d animo obligandi interueniac, sicut di
proxenctaS,qui laudarc vidctur,no se obligaretvc "J.deproxeJij.
In ambiguis « auce,sicuc in testamencis,vel in contractib. vcrbis «tpretaniiw.
mhxtcbo-.vtj.de leg.iyJ.nS*Iitcr.&s.deexer.I.j.§.siU,quina!a. K Cratuitura
q s ^./r.id.cstesrepocest.s.aliudnonimpediat.namside £™£
rc turpi.Iiccc aliquod calc vctbum iocerueniac,non est acrio: vt jn litem, tuce-
J.eod./.fi remuherandi.§.ret. Ia,&cura.
1 s Contrahipoiesi.vt Inslit.eod.§.mandatum. ' Pociiis.parti.
s ^" Kisigratnitum. idem k in procurarore ad iitem : vt C.dcJ cuU elcssiua.
procurJ.litem. idem intutorc,&curarorc:quia& ilH mandacum ^ inrerueiutr
habeac vel a dcfnnc"t0,vcl a legc. A c C v r s. pecunsii in a-
C ^ Potius. cicctiuei. s Et legulaticer m est hocquod quan- au,quialia«
docunque contracttis,gracuicus fieri dcbet, inceiuenitntc pecu- g'«B«o fier*
U s V i Andatum tnter »«.] Naseitur.aot.cx n ConcracTru na- eon[raau, e>i
^\/|.sciobiigacioaem :ex obligacioneacrionem^vrs.^c-1 oWlgationea-
proc, lJicet4.ea.ltcta hoc verum,uisi alias faciurus non erac: vt aio nardtui.
E E e K«*
loading ...