Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1335
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0737
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1335 DigestorumLiberXII. Tit.vij. 1336

i ^ Publium, idestLuciumTicium. quadrinomius enim
vel dic cjuodhic erac hercs erecUcor!s,vel procuratoris.
b ^" NoBjec^.nisi restituatur, ^Scd ncchoc videcurpoiTefieri:
vt Cjepos.lMy. _>otel\ tamen dici conua:quia hic in pctit.teilir.
officium nulii actioni seruit-.sed ibi sic : vndc ea sublaca tplliiui
.otficium.fa.ic auce resti-
tutio principalicer tam minoris annjs XXV.pecunia ccr-
adiorce, quamad vtu- .... „ •* ,-
ras p0rngicur:vr *rg s. tam credldlC > & ab e0 M^
d.proc.Lr.onfolum. §.efi tum vsurarum nomine accepir,
& casui. Azo. s Sed & Gaij Seij minoris hcres ad-
mrc communi viderur uersus Publium * Majuium a
SSSKS.S pr^^prouincte ininregrum
compef.Lqued i» die.§si restiturus elr, ne debitum nere-
ratiomm.qnx cst cotri dirarium ibluerec; nec quidqua
Sol. ibi loquitur in de- _\e vsuris eiusdem sartis, qnas
biro : hx auiern vsura:

n debenturdebi
nisi prius perat restitu-
tione:vt dixi.Item cum
sors, quod cft principa-
k,sit cassata, & redierit
ad non causam, ergo 8c
vsurx:& sic

Sc nc rcpccuncur:
■t.).l,j._.Jt. qua; est
contra.Sol. ante icstitu-
tionem erant dcbitar:
's ncc pet rcstit. in sorte
datam facla: sunt in.dc-
: bicx: quia (ingularc ius
, ■.', restitutionis non porri-
gitur vitra id,quod is
iudiciuro tractum est.
c s Debito. scil.sortis:
velaliu.ddebicum,quod siocquidem
dcbctur crcditori. _______
d ^ Possit, quasi com-
pcnsando.
^raTh" C * %uidem- .^aoa
SfcsiSiw cst* dcbicum.quod peti
accipimr, siuc potest pcr >0 integ.rest.
,ob rem > qui vtj.ad ieg.Fal.l.itemsi
sccuca non cst, pupHlui. AHoquin pos-
siue animo j- compensari:vt T.tfcj
.fcluendi quod IF, . J
deberctin, cu compenj. i. cttai
nihil debitum natura debetHr.
esset.iu1 faSum ----------------------

Seius missOE annis xxv. exsblue-
rat * repetendis tractatum apud
prariidem,aut ab eo est pronun-
riatum. quarro an vsuras,quas
Gaius Seius minor annis xxy.
quoad viuerer 1 creditori exiol-
ueratjhereseius repetere poilir.
Reipondic, secundum ea , qua:
proponeieniur, codici jd,quod
vsuraru npmine defunclus sol-
uiliet, non polTc b. Item qua>
ro,si existimes reperi non polTe:
an ex alio debito c heres retine-
re eas possit d. Respondic, nec

DE

CONDICTIONE
SINE C AVSA f.
TITVLVS VJI.
Concurrtt knc condiSio cumsupieipii
ribus, & mnnunqstitmsoin cempettt.vt
in Jpecie I. i.sisullo amijsis ■vestimentii
domino ex bcato conuentus pretium
siluerit.nam nec indekitum per errorem
dedit.nec sitb causa.necex initiila caur
sh,& veitimentii a domino repertit.sul-
■lonisoU superest coniiciio sinc causa,
quod iitm ■vidextur nulia suisie c»usk
dandi.<imd& addi opinor pojse adjpe-
ciem de promtituo. l.scd addcs.J.si tluis
cujnlocati. Cvjac.

Causa nciucn,
eond idlio, ncc
petit.ve! ob
turpem,aut in- cansa:alia cerri:& sic de 0y causam , & ob tarpem cattCam.
iusta causam, ca;ceris. Ipsa------ '

H&c efi jperiate conditlio, &
concurrit cutn conAiWtsm

k s Dst#s.Hxcnonestbonaratio3dcondissionem.namqu.a-
doque non datur quantitas : & tamen quantitas rcperitux pcr
condiit.indeb.vi s.de condiB.inJeb.tsinonsortem.^.tibertmMa-
de dic,hic non fuit data quantitas , nec aliquid aliud, quod sit
nccciic verti in pccuaia: prxstationem.

1 ^" Ipsatnobligationem.
per condict.istam: non
pcrcondist.illaminde-
biti.^" Sed nunquid cer-
ti s coudist. ad libera- •» Condiajo
tionemdatur>Dicquod c".ci ad libe-
prout datuc

quis indebitum. Qui autem h
promisit iinecausa l, condice-
re quancitacera non potest,
quam non dedit kj sed ipsam
obligationem '. i.JSed&ii
ob causam promisir ; cauia ta- ™ 'Ssd ¥.. P.°l
r r * tcst:vi ydereiudtcl.si
men iecuta non est : dicendum quit ab ifcj^si ve.
est condidtionem m locum ha-
bere. 1. 5 Siue autem abini-
tio niiuecausa0promitsHmest,
siue fuic causa promicrendi P,
quat finica est, vel secutanon
est, dicendum est condi&ioni concurrit
locurafore. j.J Constatid de- SjWjj

mum potTec;ondicialicui,quod
vel non ex iusta causa ad eum sic
peruenic, vet redit ad non iu-
statn causam °>.

ro ad fadum vt libera-
s.si cert.pet. l.certi con-
dttlio. Acctrs,
ni s CondtSknem. sci-
licet sine causa. & sic
rn cond.ob
locum ha-
.prox.$,& s.de^.-

Si res , pro qux solui dSlimttio-
nem ei,kqm Cttusiirn bttbeo^adeum fiat:
•edeat, potesi agi actiom ex eo con- gensi
tratlu, vel condicl.sine causitui rem
silutam. h. d. (_r tsi multttm nota.

. I d E k Hbro trigensimofecundo
adEdicJum.

if.dat.Lj.mpr.
cond.caus. anio
bie.onium habeilocura ■
vtmque:vt C.eod.l.sin.
n s Siue ttutem ab ini-
riii.Nor.noQ^rcfcrreab * Initio.vei
vel post aliquid P6a ?''?"!''
-,JtfJ.L{. ^-? -
>. §.Jm autem,
\ Sed arg.contra J. rfo
tega,tj.l.t.umsiliHS.§.be-
WJ.vbi dicitur quod no
vidctur falsum, quod
primordio vericatisiu-
uatuc. s Iiem arg.con-
rra s.tit.j.Lsi. §.Lucitu.
Sed resp. vt ibi. AnDtT.
Dic secundum Bar-hic, * Bxtit.delo-

ueralitTima b est. :

5ART.

iruNYS iibro quadragen-
simotertioadSabinum.
S t & ha:c spe-
cies l cpnditSriO'
nis , (1 quis iint
causapromiserit,
vel si soluerit si


eVcL.R,
<-. Nor *st de-
bitu.quod peti
potest pcr in nibus alns. ecceemm
intcgrum rc- concurrit cum condift.
stitutionem. indeb.vt in hac l.u.resb.
*Condsiaiosi-Itemcumco„d.obcan.
T,mlltX^acl.§fidMcau-
quemadmodu sam.ltcm eum cond.ob
cum aiiiscon- cutp.cau.vt hj._si._r s.
currat, Je conditl. ob turp.exus.
l.perpetuo. Item cum
cond.fur.fureoimdefruclibuscond.(i[iecausten«ur,isc
sur.vc C.eo.l.pen.(_r J.tit.j.Lin rem._si.ltera cum cond.gencralir
vbi enim hic dacur,& illa:si modo cenum pecatui.Non crgo ad
Ilberatiouem loeum habet certi cond. sed ha^: tic:vt hac l.§.qui
autempromisit.&cZcou- illa datut,sci!icei certi cond.cx oroni
contra£tu,vbi certum pctkur.h^c vero non habct locum in cou-
tradibus omnibus:vt quando concurrit cum cond.ob caus.ne sit
contra j.eodj.sisnt/o.&seq. vediximus s.decondiB.eb eausj.sm.
Ac C VRS.
g ^" Salucrit. eoncurrir ergo cumcond.indcb.quandoque. Azp.
E s %uiautem. melivis dixisict,qui cnim,secundum quosdam.
imo melius.qui autem.q.d.dacur in prornitTo cond.iine caus.non
autem indebiri:quia sine causa comperit ad Iiberationem:cond.
autem irtdcbiiiad pecuniam tantum solucam. ad illam antem
cJari non potest hicrquia soluta nondum est,
i *s Sinecausa. vtquia credebat scteneri ei restamento ad le-
gatum.pristandum,promisii,ciininp!iv3lcrettestan)eDtiirn,yel:
crar ademptum in codicillis.

SI fullo * ct vestimenca lauan-
da conduxerit, dcindeamis- qu6d ibi nodem
sis eis domino pretium ex lo- «°" caufam, antequam
caro conuentus ' prestirerir, "J"""0 ?CC™J: _
n , , . r. . O 1 Sme causaAc.i\il\_:
poiteaquc dominus mnenent vcsin.tibidcm,vt ho-
vestimenta s, qua acl:ione de- minem nonoecidas.
beat consequi prerium,quod P T causa promtttat-
dedir; Ec air Cassius, eum non^ M: vz dos "b "^™*
r 1 \ 1 r. nium, quod modo fani-
iolum ex conducto agere: ve- mm ci\ vej non eli se_
rum condicere domino poile. cucum:vc mododixide
Ego ' puro ex condncvto c om-
nimodo eum habere astionem.
An aurem Sc condicere possic
qua;iirum est: quia non indebi-
tum dedit: niiifortequasi iine
causa x 0 ei dacum sit, puramus
condici poise.Etenim vestimen-
tis inuentis y, quasi sine causa
datum videtur.

legato.
q ^ Ad non iufiam cau-
sam. vc seq.l.de fullonc
dicitur. A ccvrs.
"1" CJTWo-Videscri-
l3pt

Jptaadi.i. C.eo
tit. C V I A C.
t 5 Css««e»M»,sctlic«
cxtraiudicium:vt&il-
lud. Vos, inquam.cou-
o,6lud^i.Siauccm
iu iudicio,tunc non ha-

Quisine cansa in totum, velin bcrct locum condiftio
parlfmobligaturMermonemcon- ZdJ^&fman'
dpctt. B A R T. LsisideiuJsor.§.in omni-
bm. l.Vel dicquddli-
cec ccsset condifl, indeb. non ramen cesiac condiil. sine caus.de
quahic dicit :& condiA. quxdaturpropccrprxcedentemcou-
traftumivc J.commod.l.rem mihLj.rejs.
s s Inuenerit •vestimenta. Schabuit.
t ^" Ego. idem repecit raciocinando,& eonfirmando.
u ^ Ex conduHo. Sed quoraodo c habct locum ex conducto ad * K« conduS»
precitim?S.esp.quiabon.fid.iudicium,&c.indquibusbon.fid.iud. aaio ' an *&
vcniuncmulra,c!e qtiibus ncc dictum cst,nec cogitarum:vt s.d_j ^°^d pIcti$~
eond.obturp.cauf.Lsin. d Son_ S_t_
s Sinecausa. {cilicct: pcrseucranti. iudiciis multa
jS s _\uafisint causi*. Ergoadhuccst vnus easusrquo solutum veniiitJc qui-
^causaiudicaticondicipotcst.Aliuscasusest/.iist.C.M&//o j?" ,u»il *"
■/IrumC.,.,- ssum.autco-
ycrum. k.viaC._ _.__<- . gitatum.
y ^ Inuentts. ne e mueniatur habere vtrumque:vr htc, & s.tit. e _4dtte,iajf.ia
yl,eltgantcr._si quis.insi.§.\A_o datur condiclio:&: cum redirct l.i.i-sin.Cdce
perhocadnoncausam:vt s.l.praxJnsi._r1-aAUg.tXho.deiat,.l.^. >«d.
'.ptn.&1.locaJ,sedaddcs._si quis eum._r C.dc rc iudJ.is. *\_c_
;dccur, non coctdiftionemised Publicianam compercre,vel vri-
loading ...