Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1339
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0739
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1359 DigestorumLiber XIII. Tit.j. 1340

possunt abstincre etiam Gne rcstirutione:vt Insiit.to. §.std & his.
<& ~j.deac^ttir.vere-ij.ei,qui se. "\ 5ed quid ii eit exttaneus heres
furiosos?Resp.vt CMcur.sur.t.jin.§.'}.& §.pcn.
1 ^" tfoHpoJjit. quianonsunt legitima: setatis, vel sana:
nisi a pupillus cum auctotitate tutoris conueuiretur-.vt j
uis cnm eis agi non possu
/w ctmdiliione surtiua habetur
r/ttio intertsse eonstsientu inlucro.
B ART.
III. Pavlvs libro nono

M

S! condicatur ser-
««M.viuens.Acc
■\\ ld «siw.subaudi.

SI condicatur seruus b ex cau-
sa furtu

,idvenirecincon-

d s Si heresfit institu-
i CondiSo Mw.vclbsimiliadamna
s«n m^eam ^00^11^ Pcr hoc:"
conSonc3m S.**i«y. ApilUn&J
eonreq,uanmr. Neratiut.§.idem lulta-
ntte. Idcmraaft.fuit.vt - .
■j.desurJJnsurtiaaio- distionem cenum est, quod in-
ne.§.j. cV /js j«i s^wi. tersit agentis: veluti si heres sit
§. pen. & arg. iniiit.ad institutus d, & pcricuium sub-
Ug^uii.$.illud ear dominus hereditatis per-
e s Perdedt. ld est per- . , . „ T .. £ .
dita;:vt l.d* surJ.si quti oendx c. quod & Iulianus icn-
e Tcmpujp«> pus c pro rcmpore : v
icpore inter- C.de ijs, quinet.insam
dumsumiw. Lsi Posidonium.
fs Hertditatis.Scethii
ptctium seiui,

bit. Item si mortuum hominem
condicar,consecuturum aitpre-
tium hereditatis f.
Hac aciione tenetur dominns ex
persona serui: & datur noxalis in
suitiua peticulo suris eo.qttod ad domimtm non perttenit.
ideminpatre ex personajilij.& qui
surtum commisit, hac attiom non
tenebitur. h.d. cum dmbtn li.sequ.
Bart.
iv. VtPlANVS libro quadra-
gensimoprime ad Sabinum.
SI seruus , vel filiusfamilias
furtum commiierit jcondi-
cendum est domino S id , quod
ad eum peruenit h:in rcsidutim,
noxa; seruttm dominus dederc

sit.

IDtmi.
' .eod.Lluiianui.MCjvti,
& J.rer.amat.l.
h ^ Peruenit.
aft.empt. LJeruui.qucm.
in prhic. & de contrah.
empt.l.qmtiens.& s.aej
mtnori.l, quodsi minor. §.
jiferuu-i.fa ~j.de pat.LH-
cet.$.ex causa, & j.rfo
leg.sl.si Leredisse

iipRoindeetsiope.-) st
X quandoopc,& * r,, „
ouando consilio, nabes
lnsi.de oblig. que e:
lii~t.nasc4.0pe.
k s Condiilhne. scili-
cet suitiua. Accvis.
1 s senebh

EXf
iias.

X furtiua cauia filiofami-
iias. condici poteit. nun-
quamenim eacodictionealius,
quam qui fecit, tene[ar,aut h>-
det,ur'qu6"dsic:vtj.</e-. r«cius.
yi.VLPiAWslibrotrigensirno-
oilauo atl EdiSum.
PRoindc ctsi opc ■, ik consi-
lio alicuius furtum factuir
sit, condiclione k nontencbi-
tur 3, etsi furti tenetur.
Seci/ioin ailiorn stminon pra-
iudicat in condtitime surxim.
B A B. T.
vil. I d e M 1'bro quadragensi-
osecundo adSabinum.

x s Posimortem. Sednonaeidem&iiantcmottemfuris obic-
rit:vt Infiit.deobitg.quiexdeli8.tiasc.§.sin.&%.prox.§. Rcsp.ita.
quod ergo dicir, poll mortem , ideo dicit i quia si antc mortcm
furis dcce/siiTct heres suris.nunquam suo nomine, id cst proprer
suum malcficium damnarctui;sed alieno, id clt dcfuncti:vt ~~.de
V,,,,i»,,J,s.«,.l.sH„i.
PrrsicMoria nm allitarperptc- i-si tu" ''•""■ ,bl »«•
mkm,mcccmtm:scdptrsccmoria "™pr°"°,°"™dX
. . J. • J ... dit, iuo etiam nominc
per perjecutonam bene tollttur. potdl heres obligaii, si
B a R t. conrrester contra vo-
r. s Furtiactiopcenampetir luntatcm domini,cui
legi timam; codidio rem ipsam. surtlPdt J"^ Xc
0 r ■ <-■>.■ cmm pcrtona domini
ea res racit,vt ncque rurti acho mutata dc 1
per condistionem , ncquc con-
disitio per furti atftionem con-
sumatur 1. Is iraqne,cui fuctum
facrum est, habe-t acrionem fnr-
ti,& condicTiionem, & vindica-
tionem r, habet Sc ad exhiben-
dum a&ionem.
H&c asUa datur contra heredem,

nperue-

ettam tn eo,
nit, qualitercunqt
cunque res.perierit ,siue quanmm- cr8'
ctmque. Bakt. JJE
2. s Condictio rei fumua-. <jam c
quia rei habet periecutioncm, noxalii
hcredem quoque furis s obli- l-fi fa
gat: nec tantiim si viuat semus V% maIefi™' s
9 . /■ , . r , rr ■ . 9uaft contradtu : &
furtiuus,iedetiam sidecessent1. ^1;^^ indnci-

tur astio suitisrcmane-
sur.tixterdum.sresp. ita
& pcrsona furis murata
tiatucndum esr vt noua
nascatur:vt dieturn eit,
secnndiim Azo.
y s SucceJsoributXcWi-
cct in ius.IoAN. non in
tem:vt s.deeden. Lquz-
dumsunt.^.j. &J.eod.l.
_/£ji3£c.Azo.s E*aquo * Condi<3k>
' heredes datur: sur""ua l0^-
ade ha;c aftio "UI ln hcrcs
; Dicunt qui- nasCiltur.
malencio:qnia
Alij ex

sic

■erb.signis. l.ftpiJnfi,
qua; elt contra. Sol. hic
non pcruenit rcs ad eu,
jjui opcm tuiit i ibi sic.
i Imo nce tu«, vel ^ ibi de condicT:. id
nili hal,crec cstdc adione pcisona-
hirem m loa 1. > - ' ,-n. j-
p«.sb«' 4- li;P«li«iiiconaia.Ji,
eunjJim Paul.

n dc ifta: & hxcope teneti, non de con-
silio : vt ibi.&eodem
modo icspondcadali*
Icgem j.rfe pecul.i.peca-
iiut,..§sidsiopem.
m< tlprosur ■•
Oelt es

t pe/ acii
• nemturn.
/ Pccna adtio- n ^" DrfraB«m.DupI

SI pro fure m damnum n de-
( --

3cisum iir,condic}ion£mnon
impediri verissimum est. deci-
iione ° enim,sbrti quide aclio:
ifecYr»t^i'"solaciidi non autein condictio tollitur F
' " os Decisione.(a&a sapcr dnplo,vel quadrupio.
p s Toliitur. Imovidcturtolii : vt s.deiureiur. !.siduo.$.idem
Itdiamu. tyxs est contta. So!. vt ibi. A d p i t i o. Dic cjudd ibi
fuit iuratum,vcl sententiatum supci sa£to;hic supei actione.se-
pssi . _ cundiim Pavi.
lis, 0: conuett-t 9 T Consumatur. hoc in pccna g Iegali:secus in conuentionali;
cionalis diffe- vbi " loco intercss"c succcdit:vndcnonpote{tvtrumquepeti:vt
renri». ■ yde except.do.LapudCelsum.§.labeo.qax est contramiii ibi esset
h Pccna conuc- SicT:um,rato manente pafto:vt s.de tranfaHJ.quifidem.^ Quan-
Intercssc £c- io auCcm tollacuc VDa ?" aUam' Pieai noc- s.naut.caup.fiabj.
eedic. Idtoque 'dem.§.sin.
peti nopotclt t s & vtndtcationcm. siest dominus: scd vnaistatumpetsecu-
vni cum eo, totiarum pet alteram tollitur ; vt Cden0xalJ.fin.St.f3.ck C.dt->
quod mtcrest, surt.l.ancHU. A c c v R S.
"ione"CdXm s ^" Fur"- ^-1"0 nomiue ^ coEtrcstctmon tantum defuntti.
sucrk, vt pcri r 1" Deeesserit. viuo fore.
posset. u s -<*pua'isfum. scilicctherederii:sedapudaHum.

Sed tk si apud furis heredcm
dicm suum obiit ieruus furri-
uus,vel non apud ipium u; post
morrem * tamen furis, dicen-
dum est condicrionem aduersiis
heredem durare. Qua: in here-
dc disimus , cadem erunt & in
CKteris succesibribus v.
In obligatione rem resiitui, de-
mumperempta rcfttccedit obligatio
adinteresse, qttando esicontrasu-
rem, quanti res plurimisuerie, &
habeturratio sruituttm. Babt.
VIII, Idem libro -jicensimoseptimo ^_n
ad EdiBum,

peruenit;v
1N re furtiua z condiAio ipso- desunSJ.j.
rum corporum competir: sed
vrrum ramdiu, quandiu cxrent,
an vcro & ti desierint esse in
rebus humanis? Etsiquidem a
obtu!itfur,sinedubio nullaerit
condidtio : si non obtulit b^du-
rat condic~Ho astimarionis c *
eius.corpus enim ipsum pra;sta-

IN re surtiua.~\ C a s v s. In lege ista dicit qui y<
Hictionesurtiua:cjuJ3i'essubtraaacondic" ' '

iguntjSc indncunt
_ ,deatJ.& obi.L). j.Tu
dicaseibvariisfiguris, b CondissiQ
idestncc eicontradn, %"ua «'"-
vcl qnasi ; nec ex male- T «us"uin
ncio,vel qualiuedano- turmoexcon-
maiam , & separatam trassu,velqua-
ejuandam habct uatu- simon cxdeli-
ram:curahabeatsimi- «?, vcl t[uisi:
lia,&di(Iimiliacuom- ^TT^-
,. ma!a leparau
riitius, cum conrraiti- QUandam ha.
bns enim, vel quasi, bcnsnatnram,
habet simile,vr in here- c Condiaionis
dcm detur , licct d ad firtime eu co-
eum nihil pcmenerit:vt "^!".'. vc!
norammodos./.fro*.3c do.
in hocdisfert eamale- d CondiSio
ficiis,veIquali,tma;non ftrtiua datur
nisi incuantum ,n. ^"Si-.eii,
r. »,. d.im n'nl1 ad eui»ic post in-
m&ita
Ussir-

makh- de DutMjiur»
uis, vel quasi habet si- rigul^,aBhtx
mile,vtdetur noxaii- dttiSt panaiu
ter; vt dijci,in cjuo dis- s™ *"""'
crepat a cootraitu, vei Nm^
Cjuali:vt s. de ijs.quide- iCondissionis
iec.-velesu.Ls^.ciiser- surtius ab a-
«Bj.Sic ' &astioinsa- Sionibus «
flura est ex variis figu- malefij:!? •vd
,;--., r,„.m .^5- <|uasidiffercd-
ns caularum: vr C.rfej ': „ r ■•-
Jacr.eccleJJ.Janeimw.Si tudo.
..nonpotest d. i.^Siexcausa de iltis duabus intelli- "Asthnatio
furtiua res condicatur , cuius pat^aduai6waaa- s ■'« -Wiss
n- ■ c • brum i.deact.&ebltz.
remponsajltimatipnat,qusri- ^ = -m *m iiri auc ° t
figntis.&c.AccvRs. h
'antincon- verb.cbtit.p»-
-----,si«jtat:si »if« 5»'^'-
iKiiimatioilliuscondicidebet: nilifone fur obtuleiir post 2I' *'^*J*™
oblationem:si perierir^nulla erit condistio. Vivianvs. / Assionw m
1 s Js resurtiua. nune respondet. 1 v«ii( causarii
a T Etfiquidem. oblatio ptodcst quoad inteiitum: vt hic,&'j. figurisqui.
eodJ.patui.&C.eod.Lsin. ty^.deverb.oblig. LinUrdum.%.Stichi.
Non ad aitionem pcenalem surti vitandam:vt ~j.desurt.i.qui ea
mente.
b s oJf«&.veInisisimi[cfecerit:vtquianotauit:vt J.eo.l.par-
lsic s.man.Lsiprocur*Urem.$.jin. Accvrs.
^" Mslimationis. Imo a:stimatio in soiutione g est tantum: jlmoinobli-
homoautcmipseinpetitione:vt "j.de ■verb.obligJ.siquitJlipula- g"'">?e P0?
tut.ssin. & Leum , qui.ssin. Additi©. Dic quod ilia; teges'
cjuuntnt in obligationibus in remdari:hic inrem restitui. Sart. '
& Sald.
d ^ Nonfottsi. quiadesiit essc inrcbushumauis.
S"

' B.ss.e> t**t-
loading ...