Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1265
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0702
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1265

De in litem iureiurando.

1266

thlee

.t.fideiuiTores tenencunv

sir.§.j.
a s Desaclo. idestanaccepcnc.
«Turarideiu- b s ^»<&s«M.apparct hicdc iure * iurari polTe:scd hoc ideo
ic porcst. quia ponicur ius b pro qualirate sacthvt C.Jicontra ius/velvtil
b lusproqua- pub.Lij.hccns.
; T Creditore. id ctt bari non potest quid astum sit;
&: in obscuro crit, ( vt plerum-
_____"fed"ubio';Vuiia quefit) defactoSan de iure b
, Absoiuendo, proniorcs s&c.vtj.rfe inter creditorem , Scpupillum
6u ad absol- ati.&oblig.l.Arrianus,

n cutore.
d ^ mteliigere. i. p«e-

■ fideiusslsidtius- | ter.%,legato.&l.alienue.&de legat.iuJ.nondubium.yjin.AccvRS.
I m ^" Condemnatie, id est a;stimario,
n s r/rr# reipretium. id est vlcta aistimationem veritatis:vc §.
»ss 5«« eum,qut in iut ■voc.!.pen.§.j, ^ Et noc.hic duo arg. Pri-
mura,qu6dnon » inspicicur quod eucnirc potest.&pro vcraquc
pacte dic vt dixi s. a
intuHttm: nec inemnibus iudicijs paf- 'Ur.omn.iud. Lstidcm.

uendum pro- c ^ $on oportere. quia
mores semper non fuJ£ con[taaurtlj
somus. ^j fu|t joluium.
f ^ Atquin. pto sed.
g ^" Prodesse. vc s. ew/.

conrroueriia fueric : deferentc
creditore c pupillum iurasse
inrellegere d debemus id aclum
inrer eos, vt si iurasseB se dare
non oporrere, ab omni condi-

idHobH,j.j&is._ tionediscederecur:arqueica&
h s-Debebtt.vts.eod. ,. , . ^* . T ^.

mpoHea.%.iusiur
dum. A c c v b s.
1 \ Eadem rittio.
solus casus decrar: n
:salij,quihicsunc,

soluram pecuniam repeci posse:
8c fideiussbribus exceptionem
dati debere existimabimus.
Iuramentum sideittssoris super
uimciuiic, r „ i,i J ~ \ r r
erant supra i~n przdiftis sfo,prodesi reo -sicusfisuperpo
mod6 legibus. sma iuretur. B A R T.
k ^ Reo. vc s.eo.l.duo- 1. s "Si fidciussbr iurauerit se
| Anc.August. htu.$.y. A c c v rs. ,jaie non f oportere ', exce-
ptione iurisiuvandi reus pro-
mittenditutusest. Artjuin { si
quasi omnino idem non fideius-
siilet, iurauit: non debec hoc
■s^j1'1' ' 1t"0ticns' iusiurandum reo promittend;
.uramenu htc a de eo , qttod ex vo- ■ r
.,&affe- tuntate ,s,ue age&one: prodesse S.
is dirFe- wJ.eod.l.r.&l.videa- Exmramentodesensoris qmri-
mus. g.iurare. Accvrs. turexceptto desenso,&etiamet,mi
20^fiiu}ZnTm r*nreTsldeMu'

Haloandru

DF
TN
LITEM
pcrpcrain
bic

VRA
NDO.

Sup
adiciumesidem-


reiurando.q


iudieiale. Gr&ci ■
ft3*e[ti^i asKs». inl. ar-
bittio. de dolo. Viie
seript.ttd l.nX.dereb.
cred & iureiur- Cviac.

in re iudicata. Barl
2. J Sed & Ci actore deferen-
te defensor abiencis , vel pra;-
sencis iurauic eum,quem defen-
Erniniadieto'] c''t> ^are n°n OpOttece : exce-
Egi ptio iurisiurandi ei,cuius nomi-
rci ne iurandum f fuerir, dari de-
isimili adlr. bebjt h , Eadem rario i est & si
vuae cum debebas ia- c 1 ■ ir ■ 1 r r
tisdare iudicacu sotui, fideiussbns defenior mrauent.
obculistiquendamside- R^o k enim dacur exceprio.
iuisorcm,quinonsatis j.J Item si reus iurauic , fide-
crat idoncus adtem pe- jassQi: [[1[us fjE . ^^ &res j^jj.
-y,;kfm^^ cata fccandum aicerutrum eo-

darcs mihi magis ido
" sideiuiTorcm : quia ™™ VCnque pn

ofic:

forcc ego iurabo ii
tem:& sie forte non erit
soluendo ad cam quan-
EarcAngel.P. «™» CompKhendam:
Alcx.Sc las. quia fotte cum non ha-
/Casusaduen- bec in bonis nilt c. cgo
ticij non con- pCto iUEare arJ cc. Dicit
1 e""'u.n[cr qiiodnon sumaudien-

D E I N L IT E M
1V R A K O O.
TITVLVS III. ,
lustttrandumin litetn.cfk"$mda "tt

.desertnr nstari iitts
diciuith- detfstcsk ejt, &slimxnd& causa
:cjuia non videtnr %t deserturplerumque ob dolum ,-vel
pecica maioris vcl contumaciitm aduerfarij.ne inpoteslate
' " pretij,quodica eittistt per saudem ab inuito dotnino
tcscere per sa- Ttm 'n'u^<> pretio comparare:! Aclori
iurato Ucet sacere pretium etiam

pretatio
dciussorc oc mmt
*sudtio —' p°td
dlccum solui- cramentum,contingere
quandc fcrun- «men P0Kst " PretIU,
tur ilva; sehte ■ cius plus arstiraccur : & hoe dicit verum eile (iue agatur ad hoc,
tix ■. aliaJ se- quod meum fuit; siue agcrem ad eshibendum. Hoc dicit cum
cas.B.B.^Atit. priucipiolegissequentis. Vitian,
tittrfMMri ' T Rem'" 'ud'c'"'- Dupliciter poccst poni casus,vel ^ in re fa-
h Fideinssbrii cienda, veliamfacta. i. Inre saciendasvt cumago contraTi-
obligitio fa- tium aliqua 3flione,t]na iuratur in litem,vc rei vindic.& pecam
So,aut concu- fideiussores iudicio (isti idoneos, vcl iud.sol.sccundum id.quod
maeia rci non p^fgst cresccrc lis; ccontra non dantur, nisi quatenus lis est m-
W«s*i i".'it»;jS- *Pe^° principio.ccrce hoc vleimum sufficit:vt hic.fa s.st quu in
tisd'a't.i.51. & iu* "vcc.nonierit.L).Ncc enimaduencirij ' casus,&c. vt "].qUH&
y.U=aii.l.62.& aquib.LluIianrtf.ltemczhm,adaets'amqiiefot.8LC.vt'j.dc-verb.
Lvlt. J.dtside- oblig. l.intersiipulantcm.^facram. &adhoc s,de iurisd.omn.iud.
KtsiMm* Lchm?'"'***'•$•/». 1-ia ™ "m fasta givt si dedisti fideiussbres
'uslTiin vtrbH, '^oncos inspecta quantiracc, qua: peticur: scd h posteapropter
«5ic>a ' makfi* concumaciam in plus cs damnatus : cettcfideiuisores non tencn-
•ia. tuc.: Vt arg.~j.defideinss.l.sin. Item pouc J\adItg.FalcidJ.cumpa-

sim .sedvt lex.prttorve, autprinceps fi»-'egu. Aliud quia rc-
iudicipermiserit.CviAC. "m b pretianonaffc-
«jone,sed pro rei veri-
Httc lex legttur dmbtts modi*. ^ gS^J hH
Secundkmprimamle£i.h.A. Non reru'umms$ j3~. a'j(~1
debemtts injpkere quodeuenire po- Faldd.l.pr'etia. Sed arg.
te[i,Jiadidnon esiresnaturaliter conttaj.man.l.cumser-
deliinata. At secmdum alteram ««<-ADDiTio.Dicqu6d
leU. h.d. Fideiujsor non tenetttr

dEutnturi,r<u
qux euenire
possunc, an in-
Ipiciantur.
b Pretia rcrum
non affcssiona
priuau,sed rcj

i.ttd quod ex contumada cottdem-
natiocrescit. Bart.
1. ViriANTS iibro quinquagen-
simoprimo ad Sabinum.
E m * in iudicio '
deduoramnonid-
circo pluris esse
opinamur : quia
ctelcere condem-


ad Sabinum.

ibi propccr affedionem
noua aclio datut: hic
competens conrta non
conrumacem non au-
gccur, secundum Ano.
1'avl. Alex. & Ias.
SIuenosirttm.]CASYS.
In legc superioriin
fi.dicicur, tjuod quando
macur res vltra vecum
prctium:hic dicic qitod
vcrum prerium rei csti-
matur : puci ancequam
natio m pocest cx contumacia qui restituerc debuerit,
non restituentis periuliurandit fu«it inculpa,&non
inlicem.Nonenimresplurisfit in«ol°; Vl V*N*
, r , r . „. o s Stuenossrttm. Po-
perhocisedexconcumaciaasti- tcltlegito:i contmiii.
matur vltra rei pretium " . & non coniungacur lcgi
superiori, nec sit hic 5.
iBttdiuramentum desertttr ra- interdttm. Vel sit hic §.
tione doii,non ratione culps,. Alex. & hic primus vcrs.cum
1. supcriori iungatur.
s libro tertiodecimo ^ Er dic.nostrum peta-
mus : vt perrei vind.iti
St a. -JL qua iuracurinlitemivt
Iue nosttum « quidpecamus, iM rs. vindic_Lq!t; „.
siue ad exhibendum agacur. siituere. i.Vel eiia ius,
1. J Inccrdum, quod incersit P vt seruitucem : vc s.si
agencis/oium a>stimacur:veluri sir-vind. Lharttmaitie-
? , a- . ) num.in8n.&inalt,ad
cum culpa non restituenns, vel exhihJh\>ticuA)-.eo.
no exhibentis punicur :-cum ve- /, inaSionibui. inprinc.
r6dolus,aut contumacia non &s.adexhib.Liij.§.ij.
restiruentis,vel non exhibentis, P T interdum quodin-
quati in litem iuraueric 1 acT;or. Urs**' An P" ' mr3'
mentum probetur ■. ve
■I. .*!•**£■ per tetlcsJResp. per te-
Uto,non desertur turamentumtn Cod.de sent.qitttproeo, "
litem ad probandum veruminter- quod interesi. i.j. §.in u
mi extrarem, quod circa ulijsautem.
cadit. b. d. Diuiditur *s * * ^Ps%in lUem iu'
rauertt.ii.cta raxationc:
_ \rtts,cimp*tent exjummA- yltjedolo.t.*rbitrio.&
rio. Secunda »^*:Nisi. Bart. J.eod. l.videamttt.§,pcn.
ro trigensimo
jtdEdiSttm. . . ...
in Iitem.id est in veram
NVmmjsJdepoiicis iudiceiri «stimationem: vt s.l.
non oportec i« licem ius- &■»*■ &Ultm/frti* &
iurandum defetre.vr iurct quis- % ^Tf '-"';
r . *- . *-yt ctiontbut.§.plane.veod,
que tiuod lua interruit r: cum ^ Sed qu;d e sipa[ec
iudici actoris atFectio:
aa debeat exigere sacramentum in lircmlVidetur quod noniquia
tn inccrris, non certis , &c. vt J. dewrb.obli^J.cantinum.$.citm
Econcra quod sic:quia non vt iiidcx scit: & idco er. fidc co-
qrwe probancur, iudicar, non sda conscicntia: quod vetum
puto:vc s.de ossprisid.l.iUicitat.§.veritas.
NVmmis.^C a s v s.Deposui pectiniam pencs te.noluisti cam
restituercnunquid in litcm iurabo?Ec dicit quod non:cum
non intercst mea magis alios nummos haberc, quam illos eos-
dcm. Scd pone:promiscram sub vsuris, vcl sub pignore : & ideo
quia non suir pccunia depoiita mihi rclticuta, vcnditum est pi-
gnus,& commisfa est pcena : & dicitqudd adhuc in litemiura-
bicur:si camen damnum passus sum, ijuia pecunia non fuit rcsti-
tuta: iurare poccro : & dicitur id sacramencum ad damnum, vcl
propcer daninum : & non in lircm.alij tamen alirer dicunc. Cs-
tcra plana sunt vs^jue ad §.ittrare.
r { Jn«r/J*(*.supple magis illam pectiniam habere,quam aliam,
Ri j a T MilimA

* Contumaeij
pccna non di-
piincipilii: de
per Alexan.de
1 r;-.oi. & Bald.

c Piobaturid,
quod intercst
agencis soliim,

d Itiratur in-
terdu in litem
xatione fada

luramtntum
1 lit£ dcserrj
loading ...