Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1771
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0955
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1771 DigestorumLiberXVIII.Tit.vij.- 1772.

a € Eoram.s.vmorum.
SEruus. ] Cisvs.
Emi seruum a tc, no

c prerin solue-

quirit: & periculomco
ei.it, ai&fueris indolo.
caHapor- t^ Poterit.lmo ■
VOt quod pcr cu
rac:vt j.t/e a&.emp.l. lu-
Iroo confcn: cstc6tia.vbidicic,quad
vthttGUjs*. si ptecatio credita sit
possessio, ipsc eropror
iacit fruflus siws:crgo
in codccasis per scruum
debcc aequirere es opc-
ra : vc ~j.deacqui.redo.l.
qui.jitum.CssoA hlc pro-
Libct.Respon.illaregu-
la tenec in possidtcibus
ciuiliter, & naturaliter;
I.ic autcemptornon ica
possidet. x. Vel ibi fuit
vtracjue poiTessio trassa-
tain prccariojbic noa.
j. Vclaliudinseruoivc
hic:&aiiud in fundo;vc
jbi. & potest esse ratio:
yt~.deaequir.pcss.l,si
vem.Qfl.rem, qu&.m eo,
qnod homo habcc pro-
positum. &faci: j. de
J>recario.l.e*,qu*.
csRctinetur.ticydeac-
qxiren.poss.l.repignoTU.
k^" Pcriculum. Ide cst,
ss cmpcor sic in moca,
sut si pretoriam tei pos-
sessionem habcat. Vide
scr.ad eund.tit.C.C v i.
R~ TUud siendvm.l
\sikm moram em-
^«r.videsctiptaadcun.
cit.Cod. Cviac.
4 %Avenditort.vts.e.l.
si per emptorcm. Accyrs.
c ^ Seribit.Si bcnc;qiia -
do ambosimui codem
tcmpoie sucindolo:vc
}ikdkh,&~.deaciio.
tmp.l. si per empiOsem.&C
ponc vt ibi noc. secus ii
diuersisivthicsubiicit.
£^~ Damnosaeisit. qui
eam commisic.AccvRs.
gs tf^re.netiaperi-
culo reUibcretur. % Ec
tMorspone- Gcporte.-iorbmorano-
<,!f'X*. l-sirem,&~.dever.obl.l.
xi.>. d, *&. fisi"tS.%.s*q«it»r.&l.
tmpt. vittc Ko- interium. §.si. adco vt
xxtxum sin£w cciam dcbicor emptori
sj/iiBj. pcisonalitcr obligatus
noncencatuc, st obtiga-
ram pecuniatn perdide-
liz: vi~.de exce.doU.si
»pera,&~). de scU, i.qui
dea.iuprin.cr-.demS.
-.,,„■„. tesi*.l.'imfLm.§,itn!i„ek
li»; extrsiudi- Sc<3 cont" ?'* «*#&
daiis iion so- jWjjf». vbt ""f1 lit>er*-
'iim purgat tuc, licet rcs intcceac.
moram d:bi- Sed ibi non obtulit: se-
toris : sedetil fa c (j obtulisTet: K 7
epnsttwc 1(1.5 e».tit.L.p**Hi. Ite C6ntra
r£.p"«m 1« J• <fe/S'- L er-Otn. Scd
mpra >'. sis" hie nciobtuiit congnio
aaiari.IA, t. loco, 8: tcmpore: vt in
ti.h Krxvfa- eo.titj.silnturtu.
; B 1" u^«. ]

eorum a vsque m e»m diem:
qito tolii debercm , non admo-
nuit empcorera, lenebitur ei.
quanti eius interesiet admoni-
tum fuiile.

'i. It,

lihro septimo

;■-■"-?■

jd vcudidi doiimmi

SEtni emptor, si eum condu-
dum rogauit,donec pretium
sblueret, nihil per eum ierimm
adquirere potent b : quoniam
non videtur traditus is,cuius
poueiiio per locationem reti-
neturc a vendicore.periculum «
eius serui ad emptorem perti-
net: quod tamcn sinedolo ven-
ditoris interuenerit. .
Posterior ntor.1 nocet, vel vltima
mora illamabsorht. Baid
xvii. Pomponivs librn trigeit-
simoprimo ad ^. Muemm.
ILlud sciendum est, cum mo-
ram empcot $ adhibere cos-
pit:iam non culpa,sed dolii ma-
lumtamum pnstandumaven-
ditore d. Quod si per vcndito-
rem , & emptorem mora fuerit,
Labeo quidem scribit c cmpto-
ri pocius nocere , quam vendi-
tori moramadhibitam. Sed vi-
dendum est, ne posterior mora
damnosa ci sit s. quid enim si
iiiterpellauero venditorem , Qt
nondederit id , quod emeram:
deinde postcriore osferente i]-
lo ego non acceperim J Sanc
hoc casu nocere mihideberet.
Sed si per empcorem mora fuis-
ser, deinde ctim omnia in intc-
gro eilent, venditormoramad-
hibuerit, cumposietseexsoluc-
re: squtitn est posteriorem mo-
ram vendicori nocere %.
xvtJl. Papini+nvs libro
urtio ResJonsirKm.
HAbitationnm h onerjbus
morre libcrtorum finiris,
emptor domus obeamcausam
vendirori non renebitur,ii ni-
hil aliudconuenit quam vt ha-
bitationes, sccundum defuncii
volunratem supct ' ptctiumli-
bercis prasstarentur.
Qmndo in limim contrAzim
emerfit peruHinm euiEiionis: tenttur
•nenditor satisdare pro euitlione.
E A I D.
i.J Anteprerium k solutum]
dominij quaHtione mota m,pre-
tium emptor Iblucre non coge-
tur , nisi fidciuslbrcs idonci a
vcndicore eius cuistionis osfe-'
rantur.
"ix. Hekmocenianvs libre
secundo lurU Epieotnarum,
Enditori sicmptor m pre-
soluendo moramsece-

rit, vsuras duntaxat f pra;stabic
non omne omnino , quod ven-
ditor mora non faclaconsequi
potuir " : vetuti ii negoriator
fuic, 8c pretio soluto, ex merci-
bus plus *,quam ex vsuris quje-
rerepotuit.

V

DESERVIS EXPOR-
tandis °:vel si ita roancipium
va^nietit * , vc manumit-
tatur, vel contra.
TITVLVS VIL
P/t&ione; hoetitulo enurrmtur, qu*.
inscruorum ■venditionibtu adijci solent,
Vna bie est>vt serntn exportetur.i.vt ne
eawbe, 'uelprouincia moreturtqua ve-
nit.qmd Zioni est -Jendcre W i|«ju-/>T,
•qtia ex eausa fi legi non parcatur vel
seruut tnsiscum redigitur,-vel -venditori
in eum manus inictlie cst.Alteratsi.-vt
mamtmittatur.qiiam sinon cxpleat ero-
ptor, reprgstntatur libertas Contlitutio-
ne Marct ry Commodi.vel huic contra-
ria,ne manumittatur, aus. paHio essidt,
ne ma-umijso ab emptore libertm com-
pctat. Htrent e* leges seruii njendi-
tU , magU %uam emptorU dicuntur.
Cviac.
QuispoteJlrenHntidrc ti,^mdin
suifauorem inirodntlttm ir/r.Yt-I sic:
PaBo probibitorio poiesi rtnitntiayi
abea^cuittssaum suit tmroduQum,
Bald,
1. V l». I A> V S libre tricensimc-
secundo ad Edicsum.
I fuerit distracfus
seruus,nealiquo
loci P moretur:
qui vendidit, in
ea coditioncest,
tpossii lcgeremittere y, iple 1
Roma: rerinere ': quod Sc Pa-
pinianus librotertio rcspondir.
Propterdomini eniro (inquir)
securitatem custoditur lex', ne
periculum subeatr.
Dissosuio Hmitata Umitatumprt-
ductt esetlum. h. d. & ad hoc alie-
gaturissa l, Bal. Idem habeturin
I. cum seruo. suprk decontra-
hen.empt.


qua sccundi
luntacem defuniSi , cui
successi, debcbam habi-
tationem libertis , &
cum hocpa£to vendidt,
& sic minoti prccio,
niic subito libcrci mor-
tui sunt.non camen plus
pretij, vel aliudpctam
ab cmptorc.
i s Super. id est prscer.
k^" Ante pretium.c^oi
vendicori dabatur.
1 s Solutum. ab empto-
ie,habica tamen fide dc
pretioialias non transi-
rec dominium : vc s. de
eontrahen. empt, l, quod
mendidi.
m s Qutslione mota.cx.-
tra iudicium. & sic im-
concrastus eui£tio:vc
Cod.de eui.l.si postperst-
tlam.&s.tit.j.l.sin.
n^ \TEnditcri.}Po-
V tuit. de hoc
ndt.vt ~.de ai7.emptJ.si
stcrilu.§.cum per vendi-

DESERVISEX-
pottandis,&c.
Hc iila prima pttrtt
rub.agiturj. eo.l.a.Sc 1.
cui paflo. A c c v R s.
o ^ ExportandU. adhuc
ponit dequibusdam pa-
clis qux fiunt in vendi-
tionibussecuorum.
-sMX£is-™'-~)L<>-
IJrvSS c'- puta Ro-
»Si roE vcl Bo-
nonixvdaii^ciuitace:
vt noc. j. eod.l.cuisa&e-.
A CCVRS.
vT Vt posstt lege remit-
tere. Vide scr.ad tic.C.jt
mancip. itaven. nepro-
^.Cyi.Acrvs.
oTW^sipsum.
t s Retinere. scilicet
pcc emptioncm.
i % Lex. id est pastio
apposita ia venditione:

P[«ij dci)C[:j.

* I-uoi,,,,

est lieiiLnah,.

sidemlsorc^ '
datecogiiti.

tert:vtsubii.

po-

ii. Ma

: librosecundo

Publi
EXporcandus si vsnierit ab
Icalia,in prouincia mora-
u potest:nisispecialicertrpro-

hib

i fuerir.

Quando ex comraElu k
venit qmrendum itts tertio: ibi ha~
bct locumpocnitentia. 8aid.

Sljquis hac lege va;niit,vc in-
tra cerrum tepus raanumit-
tatur: si non sit manumilsus, Ii-
ber fit:si tamen is,qui vedidit,in
cadcm voluncate pcrseucrcc *,

s Sw&fiiir.forie v
& sic potest lJ rem
re s oitiri ■ vc C de ser m~ invil11'
<,,.,l.^si,,Us.s\!-X,
legecS.l.ij.&iij.&C.si cius» !n,stu
man.itasue.alie.neproJ. coditio inc«-
j.J.j.Arg.cocra infr. qui twpefa (11.
sine ma.ad liber.l.jjicc.
u s T~? Xportandui. ]
\^sMorari. no ca-
men in lua ciuirate: vt
j. de interd.ty re.l.reie-
gntorum. §, conptutum
est enim.Azo. ( pttnitHc
l-sNisiJPecialiter.-nde potcst vc^i-
scc.ad fin.tit. C.siseru. Eorfcrd, <k*}
expor.vcnie, C v i a C. liruumi""'
xs QI qux hac.~]Per- 0,i,t.'!' ,.
Osirueret. poccst ko<. cstl|,cct
ergopccniccce c : vc hic (luiurmodist-
inna\t,8c C.si mdnc.ita sso i»s te.'M
fue.alie.vtmtt.Lsin.insi. "- «f^.
&-.m*J.sihominc.Sc<i %*™*{<,«!t
contia~.eodJ.qH*sitHm. ^en\t
&c~.quisinema.*dlib. tor pcsnir
/.j.Sol.si apponicuc g^a- ■JCawMi'
tia vcnditotis cantiim, '"'^!"^'
obcinct cjuod hsc,li gra- ^ ^
tiaemptbris,vclvtciuJ- qai R,m':
qnc, obcincc quod in siaasir-
contcariisjvt disccdi no, vttU&i-
pollic

:
loading ...