Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1769
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0954
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1769 Depericulo,&commodorei,&c. 1770

Pur*,&Pct' a ^ ferseSatn ejse. <[ Nor. qu6d dicit persectam a,non puratn.
fessi vendi- iiameil condirionalis l>:vr & limilelegatum : vt j. quandodi.U.
(ionti *i'ffc- cr.^.A«;/«.qua:estcontra.Velilludquoadrransmirrionem:scdest
«n»-- , perfecta c, vt tuc dicit,vr ab ea discedi non posiit:& si soluatur,
f C°l" vendi- teperinonposiii:vtsupradeeondiS.inde.tJulianus.S'pxofie-ihoe
so ScruuJjUc- diciturquasi d pura; —
perfectam esse a venditionem:
qtioniam certum sit cam con-
tra&am.

•ta.t.sipupitlus.§.
j;Us n»ui> « quisub conditienc.
s,ia vcntrit, ^ -- Tttum (it.<\\io& po-
si««DTMe- rcs e faccle. s.vendere:
"iwiw^W ^t. lnsiit.de vsu,^-ha.%
loalier Jp«-j.hoccst pcrceptiofru-
ttSa«rirfitio ^UQII). non aurem vc
„ JtsceJeie &i inpersonaem-
j m*at! pura proris.vr hic Lubucir.na
vtnoirioquid. sic vendi no potest,im6
tVicniikuc- dominoproprieratisce-
" :'"s "laii decer.-n lnpit.de vsusr.

Sivsttsrucluaritti vendatvsum-
smilum, vtnditio extmgttimr mor-
te venditork,non cmptorh :sedsi
proprietarim, tmt econtra.hoc dicit.
Etslc citm vjusitiBitaritis cedit co-
moditatem vsuismcltu alteriexvo-
pottst- g.j. jjj. deiure do.Lsi Umtate .sinitur vswsruElut tx ptr-
isusr. qua: sunt concra. sonasua. Idemsl ex necessaatt %m '
l. si vsusfnri5tns.de iuredo. sectti
si ex dispositione ttsatoru, de vsu-
frucrjeg.l.si quis vsumfxucr-um,
vbi omaino vtde.
1. ^ Cumvsumfrit&iimmihi
vendis, inrerest vtnim ius vten-
di frucndi, quod solum tutmi
sit k , vendas: an veroin ipsiim
corpus, qtiod tuum sit,vsum-
fruclium mihi vedas. Nam prio-
rc casu etiam si statim moricris,
nihil mihi hcres c tuus dcbe-
bir:hcrcdi autcmmeodcbebj-
ttir, si tu viuis. Posteriore casu
hcredi meo nihil debebitunhc-
res tuus dcbebit.
I Jc. G a I v s Ubro decimo ad
EdiSum Prouinciale,
SI poit inspect-tim •* pra:dium,
ancequam t cmptiocotirra-
hercrur, arborcs venrorum vi
deiecta; sunr,an ha: quoqu<

"»fo?J-™'»res§.vlt.deUg.yv„^^
Vide scripta ad \.9.suprk de verb.oblig. C v i a c
h s Clvendita. ] Ficri non pojftt, imo quandoquc;vt suprade
vt ibi. A c

•rtse.vigY.iji.5,j.ia co cjuod ibi ponit,plerumque.Sol.

Uari.h. d. facit extra de resti.spo.
c.cum ad sedcm. B a l d.
xi. Aisints Varvs libro
secundo Digeilorum.

i s Dcminttt.Xiataxn ser-
uorum.
L£ssos. ] Casvs.
Erui lecros. poitea
poiiros cos inviapub.
custosxdium conscidit.

M vendita insula combuila ™^.s cr." pcriculum?
Jellec: ciim mcendium sii

' c ^ Nibil mihi heres.
<pia sinitus est fliorte
rua qui fructuarius eras.
s Sed-vidcturqu6d cx
persona mca finiatur,
cui ccsiisti, nou tua: vt
j.ife nostit.l.st ■vsussr,C]u%
estcontra.Sol.lnccrat
constitijtus ia vsusfr. :n
persona dantis ; vnde
mortc ipsius finiri <ic-
buit. ibi ver6 non etat
coniritutussscd rantum
cScbitus. vndc quia in
persona accipicntis ha-
bet principtum, mctiro
cx eiuspersona finitur:
sirg.supradtserui. l.pro
parte dominij.AccvRs.
SJ ptst. ] Casvs.
Antequam vende-
rem sundum,quem ha-
bebam va:iiaiem,osten-
, ., ,. diarhores.aniiarborcs
t Utiditor - - 1 ■ a
r.U ™p,.,i ■»«"» JcKa«cant,
przllarc non poircavendam, illa: ar-
,quodboi:es cedant cmptori!

Zm r •crs"-r6i °6-Sed ptod tradi aebcant qu
. tuleuesiempior ignorct ,c?o ' r r „ ,',

;■■■;■:-! r,,,;.,
■:'':a'c::-i:.

:itur.Et
■sponsum est,non dcberi: quia
eas non emerit: ciim antcquam
fimdttm emciit, dcsicrint sundi
cllc. scdsi ignoratiitempcorde-
ieAas csse arborcs:venditor au-
tem sciuit nec admonuit:quan-
ti emptods intersueric rem ^lti-
mandam ellc, si mod6 vaniir e.
I&ttd primtstttmsacit vtrumpa-
Uura nndstm vtftiatur cohdrentia
comraShu conditimalU. B A rt t,
x. Vipianvs Ubro cHauo
Disputatknum.
SI in vendirione s condirio-
nali hocipsum conueniliet,
vc res periculocmptorisserua-
ns: vts.eo.l.j.§.sed& retur,puto pactum valere.
eufiodiam.oucestcorra? «. . ( ..... ,. .
SoI.vc ibi.Accvnsivs. Mctitinnbtumobtltbmnondtct-
tur perstEia venditio , anttquam
mensuYtturtitantcin rebtu immobt-
libits. B a rt. t.
1 -J In libro septirrit) Digesto-
rum luliani Sca^uola notat:Fun-
di nomine emptov agere non
potcstSjCum pritisquammcn-
surasieretw inundatione aqua-
rmn (3 atit chasmate, aliovc quo
casu pars sundi intericrir.
Fnclumsamiha nonfacit transi-
re ntriculum castu in dominttmicsma
dmtmtf non ttnemr profnosami-

nptor
sctam, tencor act inter-
csse cmptori, si ipfum
non ccrtioraui. Cartcia
plaoa sunt vsquc ad l./e-
etos. V 1 v 1 a » v s.
d s Si poft inisectumS.
ab cmprore.Azo.
c 1" Si modo venije. si
vendicio renuic. Nam
quandoquc non tcncr,
\t licotemplationeai-
borum ranrum emebat:
vt s.de contrahtH.emp.l.
arboribu-i, Accvrsivs.
s sC' in -vendhione,
Osaeic i "j.deiure
' do.l.ss mancipia, A c c.
'gs mnponft. scdfiad
mensuram vatnit.nonac
perit periculo vendiro-

«IPriufptammtnsurx
jW.Idest,infundo,ca
sundus vxniir in singu-
la iugeracofticutoprc-
tio: quod in vino, srn-
mento,oleo,vc ante ad-
mcnsionem vcditio pcr-
fcsta non fit. Vide scti-
pca ad_eiuid.tit,C. C v-

fi s Inundatiane aqua-
rum.Sicinl.quidtamen.
§,agris. l.siagri. s. qtti-
htt4 modis ■ufusfr.amitti,
i. ex ccnduSc. §. fedsi
sigri .').hcati.t.ir-§.W.de
ss. V«us.

cuipa fieri non possith, quid iu-
rissit ?Respondic:quia sinepa-i
tris familias culpa iieri poteitj
neque si seruortim neghgentia-
fastumelTetjCocinuo dominus ';■
in culpa erit. quamobrcm si ve-|
dicordiligentiameamadhibuis-'.
sct in insula custodienda quam :
debenc homines frugi,&dili-
gcnccsprxstare, s\ quid accidis-
ser,nihilad eum percinebit.
De pericttlo contingentt posi tra-
diuomm, vel pojl moram tmptoru,
non teneturvenditor: sed de contin-
genteante tradi
emptorit, (isitit incuipa. h. d.am
duabits liseauen.
XII. 1'avlvs libro tertio Epitoma-
torum Aiseni DigeslorUm.
LEctos empcos k a:dilis, cum
f in via publica positi es-
sentjConscidit, si traditi essent
emptori, autpereum ' iterisset
quo minus traderenrunempto-
:is pericuhim esle placet m.
XIII. Ivlianvs lihro tertio
ad Vrfeium Ferocem.

Distinguiru
traclici eianc, aut per
me stetit quo miniis tra-
deicntur&mibipcrcsst,
tori.ita tamen in primo
casu agam scgeAouil.
contra sdiiem, Ct non
iuie hoc secic: aut ex
empto contra vcndiro-
rcm, vr cedarur milit
acTrio contta a;dilem.
Cctcra plana sunt vsquc
:ad l.serut.
k s leSos emptos.\age:
ncre.i.Vcldic,inspc-
cic:vtdiccsstatimi«/.
quhdsi neque.Accvns.
I ^ Eum. scilicct em-

depipi.a&.isin.§.s.
b 1 T4 vmque. scilicer
r^emptorcm.Ac-
CVRSIVS.
o ss" A^uilii. ptimo ca-
su qttando sueiunt tra-
p ^" Cum venditore. sc.
secundo casti.
tj s /~\Vodsi.]Vendi-

postc

speccu jplius

:.Scdm

lptionemem
debeteslepcricu
Rcsp.dicquodsiii

EVmque n cum *ardili, si id spcciesactasui't vcod
noniurefecisscr,habjtnrnm tio, pairosusccpi
acTrioncs legis Aquilia; ° : aur
ccrtc cum venditore P ex em-
pto agendum eile, vt is actiones
suas,qiias cumxdilihabuisset,
ei pra;staret,
XIV. Pavlvs Ubro tertio Epito-
materum Alseni DigeHerum.
QVod si neqtte traditi es~
sent, ncq; emptor in mo-
ra fuiiTet, quo minus rradcren-
enditoris ■* periculumcnt.
s Materiar empta, si furto
periissct,postqnam tradita esset,
emptoris esse periculo respon-
dit:fi minus s, venditoris. Vide-

qiiia no habe-
bat imp(rium:
t.tari. siisra dc

ingencrcmnceftpla
numiquiaagenujnon i
perit: vr ).ad leg.Fal.L '
in ratisme.^.verum esi. '
r ^" Mttteria. scilicer
calee vendira ad men-
suram.
ssSi mintts.id eftsi
nontiaditaciset. Azo.
t s rr„6ej.dominus nc-
moiis duas trabes mihi
vcndidit.
7 ^" Videri attsem trabes.
Vide scripca ad cundem
rit. CCviac.
U ^ Signasset. ^ Not.
lignationem e>,vei tfesi- b Signatio,veI

——.->'.-■-= ■-- BTiiS

emptor signassetu <rt.
,:i' seeundoRerum

rionchaberi: vt £/£,£&* J
supr^ nau.tau.sia.l.).%.
idemait.inprinc.Sedfc-
cusinvino,&aliisfimi- .
Jibusvino:vts./.j.5;/
dolium.t\\ix est contra.
ds Emptersignaftet.id
est obfignaffcc. Vide de
1 > nora.ad I.ja.
AnfradeUg.y

I vina, qua: in doliis erant,
>a;nierinc x , eaque, ante-
quam ab empcore tollercnri
fua natura corrupta suerint. si
quidem de bonirate y eorum sisundut.
dsirmauit vcnditor , renebi- Cviac.
tur emptori, quod fi nihil ad- x ^ <Zlvi"fa: \v*nU~ 'J^~'
r • ^ Cjrint.i.m spccie. "cluI y"r™
sirmauit , emptons ent pen- y^ Debvni,ate.A\zm- "™eft^
culum : quia siue non dcgusta- <to bonitatcm <= corum r*i d„rat„,a,
uit fiue deguitando male pvo- duratutam.sEt sic no. vel nondura-
bauit.de se qtieri dcbet, Pla- ^^««^ ^V-airene.
ne fi cum intellegeret vendi- j32^gH^n
ror non duracuram bonitatem tamtn.&C.eti.ldotnm. vcndirionibtis,
K K k 3 a ss" Eorttm
loading ...