Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Kruk, Mirosław Piotr
Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w wieku XV i XVI — Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.56678#0319
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Bibliografia

Dla ujednolicenia spisu bibliografię ułożono w porządku alfabetu łacińskiego według zasad ustalo-
nych przez L. Moszyńskiego (tenże, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984, s. 315).

Zastosowane skróty bibliograficzne
AAC
AC
BHS
BOR
BSC
BS
CA
UE
LJK
DOP
EB
FHA”
JOBG
JOB
JWCI
KH
JIE
ME
MMBL
MEM
HTTE
OM
PKW
Π4
PSL
PA
RM
REB
RRHA
RP
RS
SKHS
SHS
SC1A
SDW
SK
SO

„Acta Archaeologica Carpathica”
„Analecta Cracoviensia”, Kraków
„Biuletyn Historii Sztuki”, Warszawa
„Biserica Ortodoxa Romana”, Bukareszt
„Byzantina et Slavica Cracoviensia”, Kraków
„Byzantinoslavica”, Praga
„Cahiers Archeologiques”, Paryż
„I^eHTpajiHaH Eapona”, Lwów
„UepKOBHHH KaneHąap”, Przemyśl
„Dumbarton Oaks Papers”, Waszyngton
„Etudes Balkaniques”, Sofia
„Folia Historiae Artium”, Kraków
„Jahrbuch der Ósterreichischen Byzantinischen Gesellschaft”, Wiedeń
„Jahrbuch der Ósterreichischen Byzantinistik”, Wiedeń
„Journal of the Warburg and Courtauld Instituts”, Londyn
„Kwartalnik Historyczny”, Lwów
„JliTonnc Eohkhbluhhh”, Sambor
„Muveszettórteneti Ertesitó” Budapeszt
„Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, Sanok
„MaTepiajiH 3 eTHorpacjm ta MMCTeutTBOSHaBCTBa”, Kijów
„HapoąHa TBopuicTB aa ετΗΟΓρηφίίΐ, Kijów
„OópaaoTBopue MJicreiiTBo”, Kijów
„Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej”, Polska Akademia Umiejętności, Kraków
„FlepeMncBKi JI,3bohh”, Przemyśl
„Polska Sztuka Ludowa”, Warszawa
„Przegląd Archeologiczny”, Lwów
„Revista Muzeelor”, Bukareszt
„Revue des Etudes Byzantines”, Paryż
„Revue Roumaine d'Histoire de l'Art”, Bukareszt
„Rocznik Przemyski”, Przemyśl
„Rocznik Sądecki”, Nowy Sącz
„Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, Kraków
„Slovanske Historicke Studie”, Bratysława
„Studii §i Cercetari de Istoria Artei - seria Arta plastica”, Bukareszt
„Studia do Dziejów Wawelu”, Kraków
„Seminarium Kondakovianum”, Praga
„Slavia Orientalis”, Warszawa
„Vlastivedny Ćasopis”, Bratysława
 
Annotationen