Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Verkoop-Conditiën.

De verkoop geschiedt a contant met 11 pCt. verhooging van den koop-
prijs te betalen in handen van VAN MARLE & BIGNELL.

Alles wordt verkocht voetstoots, gezien of niet gezien, zooals de goede-
ren zich bij de toewijzing bevinden en zonder dat de koopers eenige reclame
kunnen doen gelden; wordende ook door verkoopers niet ingestaan voor de
juiste benaming of aanduiding.

De gekochte voorwerpen komen bij toewijzing dadelijk voor rekening en
risico van de koopers en zullen onmiddellijk na iedere veiling tegen betaling
van het verschuldigde in ontvangst genomen moeten worden en in ieder geval
uiterlijk 29 October 1941.

Voor goederen, die binnen drie dagen niet afgehaald zijn, wordt be-
waarloon gerekend

Verkoopers behouden zich het recht voor, nummers te splitsen of bij elkaar
te voegen, of van de volgorde af te wijken, alsook onmiddellijk na de toewijzing
betaling te vorderen en bij gebreke daarvan de goederen terstond of later
voor rekening van den in gebreke zijnden kooper te verkoopen. Gelijk recht
behouden de verkoopers zich voor, indien de gekochte goederen niet binnen
8 dagen na de veiling tegen betaling zijn afgehaald. In beide gevallen onver-
minderd de verdere rechten der verkoopers op den ingebreke zijnden kooper.

Biedingen door Van Marle & Bignell kunnen zijn gedaan voor rekening
van koopers of wel voor rekening van eigenaren.

Nadere informatiën te bekomen bij VAN MARLE & BIGNELL, Lange
Voorhout 58, te 's-Gravenhage, die zich tevens kosteloos belasten mef de
uitvoering van orders, indien deze schriftelijk worden opgegeven. Voor orders
aan personeel wordt 2^ pCt. berekend.

MBLTOTHEK DES

VI ](■ ICTfCU'/rriiir
 
Annotationen