Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
190 Diarmm Itdkum.
Magnanopoli. Istie eonventus eft S. Catharinx Senensls recens.
Exterior ecclefias superficies porticu eleganti instructa. Intra
Monasterii septum eft turris ingens, quam del Grillo vocant \
ctiamque turris Militiarum dicitur , de qua varix opihiones.
Excitatam arbitror uti& alias per Urbem, tumentibus Romanis
rebus, & grassante Romx inteftino bello.
Proxime situm est Monasterium item S. Dominici, Virgini-
bus stru&um magnisice. Moniales ex primariis Urbis samiliis
sunt. In thesauro ingens supellex argenteorum vaforum , alio-
rumque id genus. E vicino confistit ecclesia S. Agatha*. in Su-
bura, qua? antiquissima eft £t titulus Cardinalitius, jam a Bene-
dictinis Montis Oliveti occupatur, & in Subura dicitur, hcet pro-
cul Subura, qua de re superius. Montem Magnanopoli putant
olim di&um collem Latiarem, inquo erat vicus Muftellarius 6c
templumseu asdesjovis Latiaris.
Ibidem occurrit villa Aldobrandina, cujus ardes statuis ana-
glyphifque exornantur, picturis item egregiis: iftic Bartolusju-
rifconfultus a Raphaele depictus. Eminet tamen inter alias an-
tiqua illa pietura in udo camiento, nuptias Aldobrandinas vo-
cant: ubi praxipua: antiquorum nuptiales cceremoniar obser-
vantur , pi&ore erudito. Iftic putat Nardinus fuiue. collem Mu-
tialem , in quo erat templum dei Fidii, qui alio nomineSan*
gus 3 funt qui Saneum, alii Sandum, ahi Sabum vocent, erat-
que deus Sabinorum. Sancus aras alias templaque habuit in
Urbe. Iftud dii Fidii templum soramen inforniee habuit, inftar
Pantheonis hodierni: hinc fub dio dictum volunt. Antequam de
villa Aldobrandina excedamus, non pra^termittendum istic SL
renes haberi, ex marmore fubrubro , corpore volucris , vultu
femineo : nam Sirenes etiam corpore volucris haud raro repra*-
fentantur. Et sic in codice Colbertino 2434. qui catena eft
Graxa SS. Patrum X. feculi in Job, ubi ad iingula rerum no-
mina res ipsae delineantur , ad hunc locum c. 30. v. 29.
<po$ &yly>vcL cii^vav , ideft : Frater autem Sirenum factus fum. Si-
renes hac forma pinguntur ibidem.
 
Annotationen