Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 38.1990

DOI issue:
Wykaz rozpraw
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27404#0146
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
WYKAZ ROZPRAW
OPUBLIKOWANYCH W -ROCZNIKACH HUMANISTYCZNYCH"
Z ZAKRESU HISTORII SZTUKI

Tom XXXIII z. 4
Łucja Kondratowicz, Płaskorzeźby Julesa Franceschiego oparte na motywach utworów Zygmunta
Krasińskiego; Marta Kowalska, Stańczyk i Wemyhora. Studium ikonograficzne; Krystyna Zno-
je w s k a, Postać Pierrots w malarstwie; Elżbieta C e n c o r a, Historia Jamy Michalikowej; Dorota
Kudelska, Malczewski i pejzaż. Uwagi przy lekturze korespondencji malarza; Krzysztof Harba-
szewski, Wczesna twórczość Tymona Niesiołowskiego (do roku 1926); Edward T a I a n d a, Krakow-
ska Akademia Sztuk Pięknych w pierwszych latach po wojnie i w okresie realizmu socjalistycznego.
Tom XXXIV ł 4
Teresa Wołczek, Tryptyk ze sceną św. Rodziny ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
Joanna K o t y ń s k a, Bizantyńskie freski z cerkwi Zwiastowania w Supraślu; Ewa Gładkowska,
Obraz Matki Boskiej Dobrej Opieki z kościoła św. Jana Ewangelisty w Ornecie; Lidia Kwiatków-
ska-Frejlich, Obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z kościoła parafialnego w Tarłowie; Eliza
Piołunowicz-Ptaszyńska, "Adverbia moralia" - emblematyka w twórczości Stanisława
Herakliusza Lubomirskiego; Ryszard G a p s k i, Kamienne figury Chrystusa upadającego pod krzyżem
na Żywiecczyźnie — ich źródła ikonograficzne i ideowe.
Tom XXXV ł 4
Bibliografia prac Andrzeja Ryszkiewicza; Barbara F i 1 a r s k a, Typiczne przedstawienia Eucharystii w
ikonografii IV wieku; Elżbieta Wolicka, Symbolika i hermeneutyka. Kilka uwag o sztuce obrazowania
i jej wykładni u Platona; Bogna Jakubowska, Ołtarz "Rozesłania apostołów" z kościoła Mariackiego
w Gdańsku; Mieczysław Paszkiewicz, Jeździec ze skrzydłem na tarczy; Marian Kornecki,
Gerarda Seghersa "Św. Sebastian" w Polsce. Przyczynek do problemu zapożyczeń, adaptacji i aktualizacji
barokowych kompozycji malarskich; Przemysław Michałowski, Ekslibris Biblioteki Rady Miejskiej
w Poznaniu; Tadeusz Chrzanowski, Fra Andrea di Danzica i jego zwierzęta; Mariusz Karpo-
wicz, Czechowicz i Sassoferrato u warszawskich wizytek; Andrzej Ciechanowiecki, Nieznany
polski portret Rotariego ze zbiorów Stanisława Augusta; Juliusz AChrościcki, O polu elekcyjnym
z roku 1764; Janusz Derwojed, Nieznany portret Ignacego Krasickiego i malarz Friedrich Kloss;
Andrzej Rottermund, O warszawskiej galerii obrazów Wincentego Potockiego; Elżbieta Grab-
ska, Bibliofilskie podróże pittoresques albo pasja wielebnego Thomasa F. Dibdina; Janina Wierciń-
ska, Ilustracja w książce literackiej polskiego Oświecenia; Tadeusz Rudkowski, Dwa mało znane
polonica niemieckie; Hanna W i d a c k a, Ryciny polskie Josefa Antona Rappellera; Zbigniew R a-
szewski, Dyrektor Osiński oprowadza. Nieznany opis Teatru Narodowego z 1821 roku; Joanna
Szczepińska-Tramer, Portrety Mickiewicza przez Delacroix; Jan K Ostrowski, Na
francuskich śladach Piotra Michałowskiego; Halina S t ę p i e ń, W poszukiwaniu poloniców. O archiwa-
liach monachijskich; Aleksandra Melbechowska-Luty, "Judyta" — pierwszy paryski obraz
Ludwika De La veaux; Małgorzata Kitowska-Łysiak, Ofiara. Kilka uwag o autoportretach Stani-
sława Dębickiego; Dorota Kudelska, Powroty w obrazach Jacka Malczewskiego; Piotr Łukasze-
wicz, Lwówecka Sala Ślubów — wczesne dzieło Hansa Poelziga oraz zespołu wrocławskiej Akademii
Sztuki i Rzemiosła Artystycznego; Maria Starzewska, Śląskie rzemiosło artystyczne w okresie secesji;
Paweł Bana ś, "Wyroby nowoczesne" w zbiorach Juliana I. Nowaka; Jacek W oźniakowski, Pierw-
sze lata niepodległości; Lechosław Lameński, Tadeusz Stryjeński i Józef Czajkowski; Ewa C h o j e-
c k a, Oblicze artystyczne architektury województwa śląskiego w czasach II Rzeczypospolitej (1922-1939);
Jan Białostocki, Księga-miasto w symbolice grafiki Tadeusza Cieślewskiego Syna; Tadeusz S. J a-
roszewski, Kilka słów o najnowszej historii Kaplicy Saskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.
Tom XXXVI XXXVII Ł 4
Małgorzata Kitowska, Stanisław Lack — "pierwszy hierofant Wyspiańskiego"; Agnieszka D om-
bro w s k a, Martwa natura Ślewińskiego, Boznańskiej i Wyczółkowskiego w opinii krytyki; Zbigniew
Stefaniak, Jan Botoz Antoniewicz i nowa sztuka; Piotr Rudziński, O krytyce Mieczysława
Wallisa; Anna Parol, Problemy polskiej sztuki religijnej w dwudziestoleciu międzywojennym w opinii
krytyki; Marek Beylin, Pytania o socrealizm.
 
Annotationen