Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 61
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0111
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
nesker véd man
altid hvor man
har. Det er det
hæderlige og
stilfærdige Ar-
bejdes Løn. For
tag ikke Fejl,
her præsteres
meget og efter
bedste Evne
ærligt Arbejde.
Og ogsaa de
har vel engang
spist deres
Brød med Taa-
rer — er der nu
end Raad og
Appetit til et
federe Paalæg.
Nej, de Be-
klagelsesvær-
dige er Tilflyt-
terne. De, der
oprindelig teg-
nede sig for et
større Borger-
skab og hos
hvem Kritikken
endnu kiger
ind for at minde om, at de er i Restance med Afgiften. Den
gamle Historie. Det er en dejlig Opvaagning at være
Svane, naar man er født i en Andegaard, men det om-
vendte højst ubehageligt — og desværre ulige hyppigere
forekommende.
Den sidste Menneskealders Talenter synes altfor ofte
fostret i et Drivhus, der alligevel ikke har kunnet beskytte
dem for Nattekulde. Og man forstaar den Gartner, der i
sin første Begejstring hæfter Renaissancens skønneste Nav-
ne paa sine Planter, og græder med ham, naar han sene-
re selv maa reducere dem til — Malersvende.
Men heldigvis pipper og spirer det stadig med friske

Farver ogsaa
fra mangen
frossen Stæn-
gel. Ens Hjerte
er jo alligevel
udelt hos disse
Himmelstor-
mere, der stor-
ker gennem Sa-
lene med Kra-
ven op om
Ørerne, barken-
de rødt ved Sy-
net af den lille
Næringsdri-
vende. Og han
paa sin Side
træder fast i
Gulvet som den
der har hele
Saaler i Støv-
lerne, mens
hans Frue smi-
ler op med de
nye Tænder fra
vKunst for Va-
rer« og begge i
Triumf fører
Kunden frem
til deres rare Bod. — Kunden! Ja, ham kommer man jo
desværre ikke uden om.
Og han fortjente egentlig et Afsnit for sig — vilde det
blot ikke blive en Gentagelse. Det sikre Fundament. Tæl
Kronerne op ved Kasseapparatet, opgør Katalogets Salg,
og se efter, hvem det er der spiller i Tombolaen.
Og hvad der hører sammen, det kommer sammen. Ak-
kurat som ved Ophængningen i Aar, der jo ogsaa var
den rigtige!
Opfattelsen kan skifte, Maalet og Midlerne med den.
Men evig og uforanderlig vil som bekendt den hæderlige
Middelvækst være den bedst repræsenterede.
Alexander Fugl.


Jens Sørensen: Karneval.
(Den frie Udstilling).


SELSKABET FOR GRAFISK KUNST.
Udsendelserne 1—2 Kreds (1930).
Paa Den Frie Udstilling i Aar udstillede
Anton Hansen tre Bysprospekter, fra Kjø-
benhavn, Stockholm og Oslo samt et fjerde
Litografi: Artister. Det sidste bar ubestridt
Prisen, men ogsaa de tre andre med de
ulige mere neutrale Motiver var udmær-
kede Prøver paa den fortræffelige Kunst-
ners herhjemme enestaaende Evne til at
»male« alene med sort og hvidt. Det er
disse tre store Blade i Mappe, at de hel-
dige Medlemmer af 1ste Kreds i Selskabet
for grafisk Kunst faar i Aar.
1 anden Kreds faar Medlemmerne et
baade kraftigt og morsomt Træsnit af

UNST, FORAARET 1930

Richard Bøcher: Fiskende Dreng, en lille
Radering af Asta Ring Schultz og et stort
Farvelitografi: Skuespillermaske af Marie
Henriques. Alle de tre Arbejder var i Aar
udstillede paa Foraarsudstillingen paa
Charlottenborg.
NYT TRÆSNIT.
Hos Vilhelm Trydes Knustforlag (Øster-
gade) har A. Blom udsendt et lille Træsnit
af en staaende Ged, der i sin detaillerede
Redegørelse minder en Del om Zillens i
sin Tid saa yndede Dyreraderinger, men
ved sin anvendte Teknik staar kraftigere
og mere prægnant end disse Blade.

STORE PRISER PAA DURER.
Paa den lige afsluttede Auktion over
gammel Grafik hos Hollstein & Puppel,
Berlin, faldt der atter nogle Rekordpriser.
Saaledes betaltes et ganske vist ogsaa
enestaaende, komplet Eksemplar (20 Bla-
de) af Diirers: Marienleben, der blev
raabt op til 15,000 Mrk., med — 130,000
Mrk. Langt den højeste Pris, der nogen-
sinde er betalt paa en grafisk Auktion.
Samme Kunstner’s Kobberstik: Erasmus
von Rotterdam gik i 62,000 Mrk., ligeledes
til Amerika og ligeledes Rekordpris for et
enkelt Blad af Diirer, her var tidligere
Højesteprisen 42,000 Mrk., der for nogle
Aar siden betaltes for Adam og Eva.

61
loading ...