Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 69
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0131
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
værdsat som Karl Madsens største og
vægtigste. Den, der ikke alene bedre
end noget andet viser os hans Geni
som Kunstkender, hans intime For-
staaelse af Kunstens Psyke, men og-
saa hans sikre Samlerinstinkt og glim-
rende Sporsans, der paa et lykkeligt
Tidspunkt reddede uerstattelige Vær-
dier, som Vanrøgt og Ligegyldighed
ellers tor en stor Del havde ladet
uigenkaldelig gaa til Spilde eller slip-
pe os af Hænde. Haanet af sin Sam-
tid med den unge Hedspore, nu ad-
stadige Professor Vilh. Wanscher i
Spidsen, byggede Karl Madsen ene
Mand den senere saa berømte Raad-
husudstilling i 1901 op om en Kerne
af Guldaldertidens Maleres hidtil gan-
ske oversete, for ikke at sige ringeag-
tede, Studier og Skitser. De, der nu
for Eckerberg’s, Købke’s, P. C. Skov-
gaard’s, Marstrands og m. fl.’s Ved-


Karl Madsen: Christian Krogh. Tegnet paa
Skagen 1879. (Skagens Museum)

kommende er nær ved at danne Tyng-
depunktet i det rigeste Afsnit af dansk
Malerkunst paa Galleriet. Og iøvrigt
er den Del af Museets Samlinger som
ikke mindst kunstinteresserede Ud-
lændinge fordyber sig i med størst
Opmærksomhed og Beundring.
Og ogsaa Skagens Museum, til hvis
Introduktion Skagens Malere er den
aandfulde Optakt, har nydt godt af
Karl Madsen’s Indsigt og Forstaaelse
paa dette specielle og saare vanskelige
Omraade. Som Gaver eller Laan fra
Kunstnere, Private og Ny Carlsberg-
fondet har Karl Madsen’s utrættelige
Energi samlet en Repræsentation af
Førstehaandsarbejder, der for Frem-
tiden vil gøre Museet for Skagens Ma-
lere til et Valfartssted for enhver, der
nærmere ønsker at sætte sig ind i
dette brogede og festlige Afsnit af
dansk Kunst’s Historie.
Alexander Fugl.


N

Artiklen er ledsaget af tre Reproduktioner, hvoraf de to efter Bind i Blindtryk af Bindesbøll. Et
Lmraade, der i højere Grad end saa mange andre, opfordrer til Efterligning af den afdøde Kunstner.

DANSK BOGBINDERTIDENDE har gennem Schøn-
bergs Forlag udsendt et net udstyret lille Skrift »Bog
og Bind«, hvis Hovedformaal er at gøre Propaganda for
»den paa haandværksmæssig Vis velindbundne Bog« og
bekæmpe de fabriksmæssigt fremstillede Forlagsbind. Thi,
som det meget rigtigt udtales i Skriftets indledende Artik-
kel, der er for Bogbinderhaandværket »en Fare i denne
overvældende Udsendelse af ganske billige Bogbind, som
i deres helt igennem maskinmæssige Udførelse sætter et
Præg paa vort Boghaandværk, som det ikke kan være tjent
med i det lange Løb.« Nej, det er saa sandt, saa sandt.
Disse pretentiøse Forlagsbind, i hvilke de ma-
skinheftede Bøger hæn-
ger og dingler, tje-
ner saa vist ikke til Ære
for deres Fremstillere;
men man studser unæg-
telig! en Kende, naar
man gennem Propagan-
daskriftets mange Re-
klamesider erfarer, at
disse Industribind, som
det er Hensigten at be-
kæmpe, udføres paa vo-
re mest kendte Bogbin-
deres Værksteder. Man
skulde synes, det havde
tjent Formaalet bedre,
om disse Reklamesider
var udeladte i et Skrift,
der taler Haandværkets

Sag. —• Bogen er forsynet med en stor Del Illustrationer
og Farvegengivelser af kunstnerisk udførte Indbin-
dinger af Bøger tilhørende Bogbinderlaugets Samling. Dis-
se Bind vidner om den Dygtighed og kunstneriske Kultur,
som en Del af vore Bogbindermestre har opnaaet. Men er
det iøvrigt rigtigt, naar det saa ofte — og ogsaa i det fore-
liggende Værk — fremhæves, at vort hjemlige Bogbinder-
haandværk indtager en Førsterangs-Stilling?
Det er rigtigt, at vi har en Del Bogbindere, der kan de-
res Haandværk og nogle faa, hvis Arbejde er Elitearbejde.
Men hvis det gode Bogbinderlaug supplerede sin Samling
af Elitearbejde med en Samling af saadanne Bøger, som
er blevet mer eller min-
dre ødelagte ved slet
Bogbinderarbejde, saa
tør det loves, ikke blot
at Laugets Bogskabe
snart vil blive fyldte,
men ogsaa at Billedet
af dansk Bogbinderar-
bejdes Gennemsnitsni-
veau i vore Dage vil bli-
ve anderledes korrekt.
Det er jo — sørgeligt
at sige — ikke blot naar
en Bogbinder, der ikke
magter Forgyldningen,
(det er vist ikke mange
af de danske Bogbinde-
re, der mestrer denne
vanskelige Kunst!), for-

Bind til Jahrbuch der Einbandkunst. Helbind i Blindtryk
med et Stregejern.


69
loading ...