Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 455
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0014
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
δεικνύει, ότι δια της συναρμογής αύτών συμπλη-
ροΰντα' άπαντα τα μέρη τοΰ καταλόγου των εφή-
βων πλην μικρών τίνων μερών, συμπληροΰνται δε
και οι κάτωθεν τοϋ καταλο'γου στέφανοι πλην ενός.
Συνεπληρώθη δέ και έκ των άνωθεν τοϋ κατάλογου
στεφάνων τοΰ κοσμητοΰ καϊ των έφηβων ό κατά
την όεξιάν γωνίαν της στήλης υπάρχων, άλλά δέν
περιελήφθη εις τον πίνακα. Ό κατάλογος διαιρείται
εις εξ σελίδας, έξ ών τέσσαρας καί ήμίσειαν πληροΰ-
σιν οι έφηβοι των 12 φυλών,τά δέ λοιπά οι ξένοι.

Χάσμα λόγου άξιον μένει έν τη συναρμογή των
τεμαχίων κατά την άριστεράν γωνίαν της στήλης
κάτωθεν της Πανόιονίόος φυλής. Τπήρχεν ενταύθα
ό τοΰ παιδοτρίβου στέφανος, ού μέρος διεσώθη εν
τω κατωτέρω τεμαχίω. "Αν δέ καϊ ή Πανόιονίς
φυλή κατέληγεν εις τον 113 στίχον ή προέβαινε
κατωτέρω, ως πρέπει νά είκάση τις έκ της δευτέ-
ρας σελίδος, ήτις έχει ενα στίχον περισσότερον της
πρώτης, τοϋτο δέν δύναται νΰν νά έξακριβωθή.
Διότι και τό πρότερρν έκόοθέν πάνυ μικρόν τεμά-
χιον, όπερ περιείχε των στίχων 112 και 113 της
μέν πρώτης σελίδος τάς καταλήξεις των δημοτι-
κών της δέ δευτέρας την άρχήν τών ονομάτων και
ήόύνατο νά συντελέση εις την έξακρίοωσιν ταύτην,
δέν ευρέθη έν τη τών τεμαχίων αναθεωρήσει.

Αι σελίδες άπασαι έν τω λίθω πλην της πρώτης,
ήτις ισως είναι κολοβή, καί της έκτης, ήτις κατα-
λήγει ε'ις τό μέσον, είναι ισομήκεις. Άλλ' οί στί-
χοι τών σελίδων III, IV, V καϊ VI είναι πυκνώ-
τερον γεγραμμένοι παρά οι της πρώτης καϊ δευτέ-
ρας· ώςτε ε'ις τον 114 στίχον τον τελευτάΐον της
II σελίδος άντιστοιχεΐ μέν έν τω λίθω ό τελευ-
ταίος στίχος της III, IV και V σελίδος, άλλ' είναι
118. Έκ τούτου δυνάμεθα νά ε'ικάσωμεν, ότι έκ
της πρώτης σελίδος εΓς καί μόνος στίχος δύναται
νά λείπη, εάν λει'πη· διότι εύθύς κάτωθεν άρχεται
ή τών παιδευτών αναγραφή μετά τών στεφάνων.
Ή συμπύκνωσις αύτη τών στίχων διετηρήθη καί έν
τω μικροΐς γράμμασι παρασκευασθέντι πίνακι, τού-
του δ' ένεκα αί σελίδες III, IV, V καί VI έλαβον
ιδίαν άρίθμησιν.

Ή τών στίχων τοΰ καταλόγου άρίθμησις έν τω
πίνακι είναι συνέχεια τών στίχων της στήλης, ης
ο στίχος ο I έφηβευσαντες κ.τ.λ. κατά μέν

τον Φιλίστορα είναι 88°*, κατά δέ τήν άρχαιολο-
γικήν εφημερίδα 87% διότι έν τω Φιλίστορι αριθ-
μείται ως πρώτος στίχος της στήλης ή έπιγραφή
ΘΕΟ[Ι, ήτις έν τη αρχαιολογική εφημέριοι παρα-
λείπεται εν τή αριθμήσει. Ό πίναξ άκολουθεΐ τήν
άρίθμησιν τοΰ Φιλίστορος.

Περί αμφιβόλων αναγνώσεων έν τω καταλάβω
καί συμπληρώσεων ολίγα τινά δύνανται νά ρηθώ-
σιν. Έν τη σελίδι I στίχ. 96 διεσώθη έν τω λίθω
ΜΗ, έξ ού προέκυψε έν μέν τη αρχαιολογική έφη-
μερίδι ΜΕ έν δέ τω Φιλίστορι ΜΙ. Τό χάσμα απαι-
τεί Μη[τρ]οδώρου—στίχ. 113. Έν τω λίθω ύπάρ-
χουσι λείψανα έκ τών ονομάτων, άλλ' εις ούδέν τ£
σαφές άγουσι. Εις τό δημοτικόν Στειριεύς οδηγεί
κατ' εικασιαν έκ τών ανωτέρω τό διασωθέν λείψα-
νον τοΰ Σ μετά τό ΙΛΟΥ. Καϊ τοΰ προηγουμένου,
στίχου τό δημοτικόν ην βεβαίως κατά τά ανωτέρω
Παιανιεύς καϊ ούχί Πρασιεύς.

Έν τη σελίδι ΠΙ στίχ. 97 τό καινοφανές όνομα.
Δημόνοθος προκύπτει άναμφισβήτητον έκ της τών
τεμαχίων συναρμογής. —στίχ. 107. Τά ονόματα
Μ[ί]κκος Άρτε[μιδ]ώρου είναι αναμφίβολα. —στίχ.
109. "Ονομα Γλαυκίας πλήρες άντέγραψεν ο Πα-
τάκης, καί ε'ις τοιούτον τι άγουσι τά λείψανα τών
γραμμάτων. — στίχ. 113. Ή συμπλήρωσις τοϋ
όνο'ματος τοΰ εφήβου έγένετο κατά τον συνήθη
τύπον, οςτις έν τώ καταλόγω τούτω πολλάκις
έπαναλαμβάνεται.

Έν τη σελίδι V στίχ. 90 άν Άρκεφών ήν το
όνομα κατά τον συνήθη και γνωστόν τύπον ή Άρ-
κέθων, ο λίθος νΰν δεν δύναται νά παράσχη μαρ--
τυρίαν. Θ(ήτα) άντέγραψαν ό τε Κουμανούδης καϊ
ό Πιττάκης, άλλ' ό έκ της συναρμογής τών τεμα-
χίων προκύπτων τύπος γέννα άμφιβολίαν ούγι
μικράν νΰν περί τοΰ Θ(ήτα).— ς-ίχ. 94·. ΣΥβουλίδης
κείται έν τώ λίθω, ως εχει το κείμενον τής άρχαι-
ολογικής έφημερίδος καί σημειοΐ ό Φιλίστωρ, δυς-
κόλως δέ δύναται νά είπη τις, άν ΣΥ έγράφη άντϊ
ΕΥ ή άντϊ ΣΥΜ. — στίχ. 104. Τό όνομα Γεροντί-
δης είναι σαφές.— στίχ. 106. Δημοτικόν δέν έγρά-
φη ουδέποτε, διότι ό τόπος είναι κενός.

Ύποσημειοΰμεν τελευτάΐον, ότι τών ε'ις τάς 12
φυλάς ανηκόντων εφήβων πλείστοι (19) είναι οι
τής Αϊαντίδος φυλής, όλίγιστοι (5) δέ οί τής Άκα*
loading ...