Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.12176#0063
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

οία πάντα τα προειρημένα φιλοφρονώ; ά σύνοδος άποδε[ξα-
15 μένα τάν [επαγγελιών] Σωτέλεος και 2ενόλας, έκάλεσε ■ ,

Το ψήφισμα τοϋτο τών περί τον Ιιόνυσόν τε- ραίαις (αρίοβδ), το δέ Α εχει και την τομήν

Γτηλη.

-3ρας της διαλελυμένης μονής τοϋ προφή- Γ- ' _ £ v γτ"' γΙ'ττ'

* 1 ' , . , ' ' , !>εοάνω της πόλης. Άπενει οε η μονη απο μεν

του ΉλιοΟ τοϋ έπιλεγομένου τοΟ Κάρκαρη, κει- υ..ερα«ο , ι, Α Ι Τ ι _ Γ

, ' , » ,Γ·)„ τοϋ Ταλαντιου περίπου 10 ωρας, απο 63 της υε-

μενης εν τη έπαρχια Αοκριδοςεν τω δημω Ελα- "", „ ' , Γ Γ „

, , 'Λ ' , 1 , ' « , . ? σεως, ενθα κοινώς τάσσεται η πολις Όπους, περι-

τείας έν τη περιφέρεια του νωριου Ζελι, αφ ου σ-ω~" , „ ' ο β ' ' '

, - .,''„'·','., Λ ' „ , που 14 ώρας. Οι της μονής κτιτορες βεβαίως μη

απενει ουο ωρας και ημισειαν ϊ η 4 χιλιόμετρα » , , , , ^

/- Λ , '' ? ~ ;?„ ΓηΓΐ0 έννοήσαντες, οποίοι είναι οι τεχνιται οι εν τη στήλη

(ορα τον νεωνοαοιζον πίνακα της Ελλάδος, ν&ΤΧΒ ', ,*«.> > < ι

1 , ^ » ,,,„,,. ~ γ. 2-, αναφερόμενοι, εΕελαβον αυτούς ως κοινούς τεχνι-

«0 Ια ΟνβΟβ, τον ύπο τών αΗιωυ,ατικών του επι- α/α^-ρ^ , .

. , Λ, ~ τ«£ οικιών και επέτρεψαν να εντειχισυη επι της πυ-

τέλειου τών Γάλλων συντανθεντα και κοσμουντα ?«ςΓ τ · _ λ, .(

λ - ' „; ~}-λ'·'(\ στήλη, μετακομισθεισα εξ Οπουντος.

άπαντα σχεδόν τά γραβεΐα του Ελληνικού κράτους λ/], /) στηΛ ,, .{* γ. ^ ^

^ , '\ . ,Γ ' π,τοΐ τών τεχνιτών τούτων των περι τον Διο-

δημοσια και δημοτικά). Γ, , '\ »··..·■» „ < ~ . ο »

"Γ" «" / ^.Λώβ Άτα^ νυσον έν γένει και περι των λοιπών ιερών θιάσων

Ο οιοασκα/,ος του Ι'.λλννικου σχολείου λ.α ι » .. ;

ι / , 1 }<Λ ίΐτ/»Λλ -οΐζ αρναιοις ενομεν νυν ριολιαριον πολλού

λάντης Πάτροκλος Κανακας, μεταβας κατα δια- πάρα .οις αρχ ν*Γ , % · ' -

' , * » > > όνου ά^ιον. συγνεγραμμενον υπο του νυν παο

ταγήν τοϋ υπουργείου τής παιδείας εις την μο- λογού αςιον, , Τ , . , ,

ν- -> - , « ' ϊ ί5___ο„. ν„ 4«ιΐν διαμένοντος 0110 ί<ΙΐαβΓ8 και επιγραφομενον

νην οδηγούμενος υπο τοϋ οηαοοιοασκαλου ίνα- ημί' » ι γ τ ι

·σ:φα, οςτις εγνώριζε τον λιΟον, ελαοεν ες αοτου νι^ ι \ /

„ , ι ίηη ΡλιιΙ Ροπολγε περι των αυτών υποθέσεων

*« επεμψεν εις το δπουργεϊο!; τρία αποτυπώματα του α ααι «τ

ί»: , ι . ~ 1 «Λανϋατείας ΑδδοειαΙιοιίδ γο1ιο-ι6|— "

*ΐι ναρτου πάνυ ευκοινή. - πρα,μα-ι», ^ - Ξ

• Γ" ~ , ι - \ Γτΐ-ΡΓδ και ϋο ΟΟΐΙβ^Πδ ίΙΓίΐί'ίΟΙΙΟ Ξ- ^νΐί/>

Απο τών αποτυπωμάτων τούτων, τα ο..οια ΐιΓβ^ Ζα· ο .,,]=«

κείνται νδνέν τβ άρχείω τοϋ υπουργείου (πρωτ. αρικί (ΪΓαθΟΟδ ϊ^ριζομεν ετι εκ |-

-537 1873 1Μ/Α άν'εγνώσθησαν και μετηνέ- πιγραφης. Έχ δε τοΟ βιβλιάριου η|-^Λ^

7.0ησαν μικροΐς -γαμμασι' κατά τνν κοινήν γρα- ΰβΓδ (σελ. 79 και 89) μανΟανομ||

?ήν πάντα τά άνωτέοω τοϋ ψηφίσματος τά έκτος τοϋδε είναι γνωστά ες επιγραφών

^ν αγκυλών κείμενα, εν οΐ; 'έ^ρήΟησαν πασαι αι περί τον δ ι ο ν υ βγ ο ν τ ε χ ν| ^

*'ωμαλίαι κ«ί ίδ'οτοοπίαι 'τοϋ "λίθου ατίχ. έ ξ Ί σ 0 μ ο ϋ και Νεμέας. ^

5, 12). "Κ τών έ'ν αγχυλαΓς κ^ένων ήαετέ- «σσαρας έν αύτώ μνημονευομένη | ^_

Ρων συμπληρώσεων ή έν τω 15 στίχφ έλήφθηέκ ων ή μεν ανήκει ς την Τεον(α6|_Λ 0

^ δμοίας /ποθέσεω,;θηρ«£ου λίθου τοϋ υπο τοϋ ή 6ε εις τας Αθ^ας (Αρχ. Ε?ημ |

Τρίτου Τόσς δημόσιε Οέντ:ς 'ΊηδΟΓ. ^ 213 «ι οε 6υο αλλαι η εκ Δελφωνρ Ο

VI 198=Ταγχ; Α„, ΗοΙ. «ρ*. 764> ένθα και η κ θηβων(Κ611 5ΥΠ. ΠδΟΓ. Β| ?

» » , - , ι < τ«.-ι « άμοιβάλλονται, αν εινον « ΙσΟμον = ν

χειται κ άποδεξαμένους την έπαγγε/ααν ». Το» «6 αΥ·^ V, , „ λγ, — Ο

εν -λ 9 ^ ' » ι ' - ^«νό>α' ώς δΓισχυρίζοντάΐ τίνες, η κ ΙσΟμον = /ν

' τω 8 στιχω ονόματος τοδ πατρός της ΒενοΛας ™* α γ 7ν' ^ _ ^

Άμεινία άν^νεύονται μετά δυςχολίας τά τρία ώς οιατεινονται άλλοι, έπρεπε να π ρ

~Ρωτα νράμμα-α ψ 0 Λ' €θΠΖ6 ™1 Λ" Μΐ'| φ

Η στήλη είναι το κάτω μέρος κολοβή, τά τες έν Άργει και άντιγράψαντες π,|ϋ? ^

ΤΡάμματα έχουσι τά άκοα 'κεκοσμηαένα κε- ευσαν έν τοις Ληΐΐαΐϊ ΛεΙΓ ΙμΙιΙ. ^ υ

οε ν
 
Annotationen