Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 26
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
26 Θεσσαλικοί επιγραφαν υπό Ά. Σ. 'Αρβανίτοπούλλου.

ΛΕ 1!)1β

Στ;/. 31-38. Ενταύθα αναγράφεται ή έπίση-
σημος πρα|Ίς πεο'ι άπηιομής της προξενιάς και των
άλλων τιμίων, πλην της έπιγαμίας, όπερ παρετή-
ρησεν ό λΥοοάνναΓά ε.ά. σελ. 335, και της έπινο-
μίας, ατινα ίσους θά ήσαν ασύμφορα τοις Φαλαν-
ναίοις προς άπονομήν εις γείτονας 1 και τελείαν
προς εαυτούς πολιτικήν άφομοίωσιν.

Στί/. 38-46. "Επεται ένταυθα ή νρονολόγησις
του ψηφίσματος διά τε του επωνύμου οντος ιερέως
του Ασκληπιού και των πράγματι συνεπωνύμων
ενιαυσίων ταγών' ότι κα'ι έν άλλαις Περραιβικαΐς
πόλεσιν είναι επώνυμος ο ιερεύς τοΟ θεου τούτου,
είπομεν άνω έν άριΟ. 272. Εκ των ταγών άνεγνώ-
ρισεν ό \νοοάν,Γ3ΐ·ά ε.ά. σελ. 333 καϊ 335 δτι ό
Εύβίοτος Ενμήλου είναι ό αύτος τω έν ΙΟ IX2
1231 στί/. 9-10, κα'ι ό'τι και το ψήφισμα τούτο
είναι βεβαίως δικαστικόν τοΟ αύτου τύπου τω περ'ι
ου ό λόγος, ο~ερ κα'ι συμπληροϊ έν τέλει' άλλ ό
υπ αυτού συσχετισμός του Νικίου υίοϋ του (9«ρ-
σιμένονς προς τον Θερσιμένην Κλεοξένον είναι απί-
θανος" τουναντίον ό πρώτος είναι πιθανώτατα ό αυ-
τός τω κατ' αμφότερα όμωνύμω, ον έτίμησαν οί
Γοννεϊς έν Άρχ. Έψημ. 1912 σελ. 60 άριθ. 89.
Ούτως ε/ομεν τρία ψηφίσματα, ολίγα έ'τη άπέ-
/οντα άπ' αλλήλων, ώς δηλοΐ κα'ι τό σ/ημα τών
γραμμάτων αυτών. Έν τοις δυσι τούτων, τοις τών
Φαλανναίων, άναγράφονται πέντε ταγοί, έν ω έν
τω έν ΙΟ IX2 1228 και τω προτεΟέντι ένθάδε έν
τοις ανω ύπ' άριθ. 272 άναγράφονται έπτά' περί
της διαφοράς είπομεν εκεί τα δέοντα. Ίο δε λε-
γόμενον υπό του λΥοοάννίΐΐ'οΙ ε. ά. σελ. 336 ό'τι
τό 1228 οθ1οιί§·8 Ιο ά άηίβ 8ΐώ8β(μιβηΙ ίο 196
Β Ο., 8η(1 ηοί, 38 Κθπι 8ϋ§£β8ί8, ίη νίβ\ν οϊ
Ιΐιβ 1θΙΙβι·-ίοι·ηΐ8, ίο ίΐΐθ Ιΐιίηΐ οβηίιΐΓγ, θεωρώ

ταΰΟα στί/. 37 άφει'Οη άσυαπληρ'υτον τό «τοΰς . . . γνη . . . .αίνους»·
δύναται όμως να συαπληρωθΐ] «τονς \εξε\νη\νεγ\μένονς», δηλοΰν τοΰς
προμνημονευθιντας άρχοντα;, ήτοι τον ΰποστράτηγον και τούς δημάρ-
χους, ονομαστί άναγραφέντας Εν στί/. 6-8.

1 Κ ν τω νϋν Αομενίχω (=άρ/αίαις Χυρετίαι;) ήγο'ρασέ τις έχ Γρε-
βενών τιΤ) 1913 οΐκίαν και αγρού; και ε'γκατεστάΟη έκεΐ' άλλ' οί λοιπό!
κάτοικοι οεν επέτρεψαν αυτω ουδέ ούτω να βόσχη τα εαυτού πρόοατα εις
του; κο'.νους λειμώνας τοϋ -/(ορίου, άλλ' ΰπι/ρέ'ώσαν αυτόν να πλη-
ρών)] τη ζοινοτητι ταύτη «λειβαδιάτικο·, ή'τοι φο'ρον νομής- έστε'ρησαν
άρα αυτόν της επινομίας· παρατυ/ών δέ και κληθείς και εγώ πρός λύ-
σιν της διαφοράς, έκρινα ό'τι οφείλει ό είρημένος νά μεταγάγη εις Δομέ-
νιχον και τά έαυτοϋ πολιτικά δικαιώματα και τότε να λάβη δωρεάν
νομη'ν τοΰτο δέ πάντες έθΐώρησαν εϋ'λογον και άπεδές*αντο.

άστήρικτον' ό Κβΐ'η δικαίως γρονο'λο^εΧ το 1228
ώς άνηκον τη Γ' πΧ. έκατονταετηρίδι, ού/Ί ορθώς
όμως το 1231 ώς άνηκον τω τέλει της Β' πΧ.'
οιοτι τούτο τε και το περί ου ο λόγος και το εκ
Γόννων φαίνεται πιθανώτατον ότι έξεδάθησαν περ'ι
τάς άρ/άς της Β πΧ. έκατονταετηρίδος κα'ι ολί-
γον ή προ τοϋ προσδιορισμού τών κοινών ύπο της
Ρωμαϊκής συγκλήτου κα'ι τοϋ Τίτου Φλαμινίνου,
ή μετ' αύτόν, ήτοι μεταξύ 200-185 πΧ.. Πόθεν
εξάγει ό \νοοάλν&γ(1, έστω μετά τοΟ ΝΪΘ8Θ κα'ι
Κϊρ, ότι ή Φάλαννα και αί άλλαι πόλεις της πε-
ριο/ής ταύτης διωκοΟντο ύπο ταγών, τουλάχιστον
μετά το ετος 196 πΧ., κα'ι πόθεν συμπεραίνει ό'τι
βίίΙΙ ν,ηάβν Μαββάοηίαη βοηΐνοί ίΐιβ οΐιίβί οί£ϊ-
οϊ&ΐβ οί ίΐιβ 8Ϊίγ βββηι ίο Η&νβ οθθπ ίΐιβ οοατά
ο£ ιη&§·Ϊ8ίι·&Ιθ8 (!&1ΙθοΙ ττολίαρχοι, ιιηάβΓ αη άρ-
χιττολίαρχος 1 = 10 IX2 1233, ού/Ί 1228, ώς
παραπέμπει ό \νοοά\ν&ΐ'ά), μοΐ είναι άγνωστον"
οιοτι η υπο ταγών οιοικησις των πόλεων τούτων
είναι ασφαλώς λίαν άρ/αιοτέρα του 196 πΧ., ή
ο' έν Φαλάννη καθαρώς στρατιωτική άρ/ή τών
ττολιάρ/ων ονδεμίαν σ/έσιν φαίνεται έ/ουσα πρός
την Μακεδονικήν κνριαρχίαν, καθ' ά είπομεν έν
τοις άνιο σελ. 24.

'4ρί#. 275 (βΔ*. 5. Μουσ. Τνρν. άρι§. Ενρετ.
74). Στήλη μαρμάρου ύπομέλανος, άνω μόνον
άποκεκομμένη' διετηρήθη άνωτάτω του σωθέντος
προτομή άνορός, άοαθώς κα'ι άτέ/νως άναγεγλυμ-
μένη, άπο του λαιμού τά κάτω σωθεϊσα, περιβε-
βλημένη /λαμύδα μάλλον ή /ιτώνα' τά πολλα/ου
ύπολειφθέντα ί/νη άσοέστου δηλουσιν ό'τι ήτό
που έντετει/ισαένη. 'Ύψ. 0"43, πλ. Ο-295, πά/.

009.

Εύρέθη έν Δαμασίω ύπο του λο/ίου Ήλιο-
πούλΑου κα'ι έκομίσθη μετά της προηγουμένης
ύπο του* έκεΐ μνημονευθέντος εις το Μουσεΐον Τυρ-
νάβου.

Ή επιγραφή έ/αρά/θη μετρίως βαθέως και σ/ε-
δόν καλώς πέριξ άβαθώς άναγεγλυμμένου έρμου
Ερμου Χθονίου, ύψηλου, κατενώπιον παρασταθέν-
τος επί διπλοΟ βάθρου" αριστερά ύπ'αύτά ύπάρ/ει
έγ/άρακτος ρόδας' ύψ. γρ. 0Ό1-0"015, διάστ.

0-007-
loading ...