Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 204
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0214
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
204

ΑΕ 1924

Ή Φιλοσοφική σχολή τω 1922 έξέλεξεν αυτόν τό
δεύτερον ώς Κοσμήτορα δια τό έ'τος 1922-1923'
δυστυχώς ό απροσδόκητος θάνατος αύτοϋ εθηκε
τέρμα εις τήν εν τή Σχολή φωτεινήν αύτοϋ δρα-
σιν. Διατελών καθηγητής εν τφ Πανεπιστημίφ
διωρίσθη τω 1910 μέλος τοϋ Εποπτικού συμ-
βουλίου της Μέση; εκπαιδεύσεως. Τής Αρχαιολο-
γικής εταιρεία; Βπήρξεν ΐσόβιον μέλο; και σύμ-
βουλος (1896-1914). Τω 1920 εξελέγη υπό τής
Γενικής συνελεύσεως παμψηφεί σύμβουλος τής αυ-
τής εταιρείας. Ώς αντιπρόεδρος τοϋ Ελληνικού
διδασκαλικού συλλόγου (1913 -1915) υπέβαλε )τρός
τε τό Ύπουργεϊον τής Παιδείας και τους βουλευ-
τά; τή 29 Μαΐου 1914 μετ' άλλων υπόμνημα
περί τοϋ εις τήν ψήφον τής Βουλής υποβληθέντος
σχεδίου νόμου περί Μέσης εκπαιδεύσεως. Ωσαύτως
δε διετέλεσε σύμβουλος τή; Χριστιανική; αρχαιολο-
γικής εταιρείας, μέλος τής Ιστορικής και εθνολο-
γικής εταιρεία; (1896 κ. ε.), τής Επιστημονικής
εταιρείας, τής Γλωσσικής εταιρείας, τής Βιοτε-
χνικής εταιρείας, τής Βυζαντιολογικής εταιρείας,
τής Πανελληνίου σκοπευτικής εταιρείας κ. ά.

Προσέτι εΐχεν εκλεχθή τω μεν 1894 αντεπι-
στέλλον μέλος τοϋ εν Βερολίνω, 'Ρώμν) και Αθή-
ναις Γερμανικού αρχαιολογικού ινστιτούτου, τω
δέ 1908 τακτικόν μέλος αύτοϋ. Τω 1905 ώνο-
μάσθη αντεπιστέλλον μέλος τοϋ Αύστριακοϋ αρ-
χαιολογικού ινστιτούτου.

Άπό τοϋ 1892 διετέλει μέλος τής εν Παρι-
σίοις Αδδοοΐαίϊοη ροιίΓ ΓβηοοιίΓΕίβ'βπίΘηί άβ8
θΙικιθθ ο·Γβο(^ιιβ8 βη Γγ&ποθ.

Τω 1914 έτιμήθη δια τοϋ άργυροΰ σταυροΰ
τοϋ τάγματος τοϋ Σωτήρος, τω δέ 1922 δια τοϋ
χρυσοΰ σταυροΰ τοϋ Β. τάγματος Γεωργίου Α'
«δια τάς προς επικράτησιν τής καθαράς ελληνι-
κής γλώσσης υπηρεσίας αύτοϋ».

Ό θάνατος έ'πληξεν αύτόν εν τή ακμή αύτοϋ
τή 3 Αύγούστου 1922 μετά βραχεΐαν νόσον. Ή
κηδεία έγένετο σεμνοπρεπεστάτη 1. Ό επιστη-

1 Ό τύπο; πάσης άποχρώσεως έγραψε πενθών τόν
άείμνηστον άνδρα' νεκρολογίας έγραψαν τα εξής φύλλα.
Καθημερινή 12 Αυγούστου 1922 (υπό „%=ί'Α. Χατζής).
Εμπρός 7 Αυγούστου 1922, Αδιάλλακτος, Αθήναι.
Αθηναϊκή, Ελεύθερος τύπος, Εστία, Νέα ήμερα, Ση-
μαία κ.ά. Νεκρολογίαι εγράφησαν έτι έν Άτλαντίδι Αμε-
ρικής 13 (1923), τεύχ. Όκτ. σελ. 22, έν Νέφ Έλληνο-

μονικός κόσμος παρηκολούθησε συντετριμμένος
τήν κηδείαν τοϋ οοφοϋ ανδρός

*

Ό Ανδρέα; Σκιά; υπήρξε πολυγραφώτατο;"
ό ολος αριθμός τών έκδεδομένων εργασιών αύ-
τοϋ μικρών και μεγάλων ανέρχεται εΐς 170 και
πλέον. Αύται αναφέρονται εις τήν Έλληνικήν
φιλολογίαν και γλώσσαν, τήν άρχαιολογίαν, τήν
έπιγραφικήν, τήν γλωσσολογίαν, τήν κριτικήν, τήν
έτυμολογίαν, τήν άρχαίαν τοπογραφίαν, τήν νεω-
τέραν έλληνικήν γλώσσαν,τήν έκπαίδευσιν καθόλου,
τό γλωσσικόν ζήτημα, τήν πολιτείαν κ.λ.π.

Είναι λυπηρόν, δη τα ανέκδοτα αύτοϋ εργα
δια τόν δγκον αυτών θά μείνωσιν επί μακρόν
χρόνον αδημοσίευτα. Ή έρίτιμο; χήρα τοϋ αει-
μνήστου ανδρός κ. Μαρία Σκιά μετά πολλής προ -
θυμίας θά παρέδιδεν αύτά εις φιλογενεΐς εκδότα;
προς δημοσίευσιν 3.

Πάσας τάς εργασία; διακρίνει λαμπρά σαφή-
νεια- βλέπει τις εν αύται; τόν έρευνητήν, δστις
επιδιώκει νά λύστ) πάν άναφυόμενον ζήτημα
εν τή προόδω τής εργασία; και δστις επιδιώ-
κει νά κατανίκηση πάσαν δυσκολίαν. Τό εύ-
γενές ήθος τοϋ ανδρός διαφαίνεται και έν ταϊς
δίατριβαΐς αύτοϋ, αΐτινες εχουσι πολεμικόν χα-

μνήμονι 17 (1923) σ. 104 κ. έ. και Έλλ. γεα)γρ. έταιρ.,
Πεπραγμένα α' πενταετίας, Αθήναι 1924, σ. 41-42. Λαμ-
πρόν χαρακτηρισμόν τοΰ άοιδίμου ανδρός και τοΰ έρ-
γου αύτοϋ εγραψεν ό φίλο; συνάδελφος Κων. Λογοθέτης,
Τό φιλολογικών έργον καί ή εθνική δράσις τριών άοι-
δίμων καθηγητών, Αθήναι 1927. σ. 20-23. Ή περι-
σπούδαστος και αξιανάγνωστος αύτη μελέτη έξεφωνήθη
τή 1 Απριλίου 1926 έν τή μεγάλτ) αίθούση τοϋ Φιλολο-
γικού συλλόγου Παρνασοϋ κατά τό υπό τοϋ < Συνδέσμου
τής ακαδημαϊκής προόδου» τελεσθέν φιλολογικόν μνη.
μόσυνον τών αειμνήστων καθηγητών Κ. Κόντου, Γ. Μι-
στριώτου και Ά. Σκιά.

2 Τό έπιτύμβιον μνημεϊον έν τώ Α' Νεκροταφείω
Αθηνών κατεσκευάσθη ύπό τοϋ καλλιτέχνου Γ. Μπονά-
νου καί φέρει τοΰς έξης στίχους ποιηθέντας ύπό τοΰ
συναδέλφου Ά. Κεραμοπούλλου:

ΠΑΝΤΟΙΗΣ ΣΟφΙΗΣ ΤΑΜΙΑ, ΣΚΙΑ ΑΡΧΑΙΟΔΙΦΑ,
ΔΩΡΙΕ ΡΥΘΜΟΝ ΑΝΕΡ ΧΡΗΣΤΕ ΤΕ. ΧΑΙΡΕ ΦΙΛΕ.

3 Κατ' Άπρίλιον 1927 ή Σύγκλητος τοϋ Πανεπιστη-
μίου Αθηνών απεφάσισε νά άναλάβη τήν έκδοσιν τών
άνεκδότων έργων τοϋ Ανδρέου Σκιά- Ή επιμέλεια
τής εκδόσεως ανετέθη εις τόν κ. Έρρίκον Σκάσσην,
Εμμανουήλ Πεζόπουλον, καθηγητά; τοϋ Πανεπιστη-
μίου Αθηνών καί 'Λντώνιον Χ. Χατζήν. π. καθηγητήν
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
loading ...