Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
126

Dppttcheirner Sigmund. Manufacturw.-IPaul Carl, Handelsm., Hirschstr. 5
Handlung, Hauptstr. 192 am Markt^Paule Carl, Küfer, Plöckstr. 12

Z., vr. Prof., pr- Arzt, Hauptstr. 78
Oppermann W., Schuhm., Ziegelg. 13
.Oreans Fr., Nähmaschmen-Reisender,
Ziegelg. 2

Orenberäer Marie, Lohnköchm, Haupt-
stratze 106
Orthey Wilh., Möbeltransporteur, Kl.
Mandelg. 14

Orthgieß Adam, Kübler, Pfaffeng. 8
Ortlieb, S., Hauptl., Gr. Mandela. 3
Osann Emma, vr. Wtw., Bahnhofstr. 35
Osten-Sacken, Baron v., Privatmann,
Leopoldstr. 35
Oster Carl, Spezerei-, Waageu- u. Näh-
maschinen-Handlung, Mttelg. 8
Oftermaier Carl Friedr. Wtw, Tagl.,
Schlierbach 63

— Lor., Schuhm. Wtw., Pfaffeng. 11
Osterriech Mach., Unters.-Richter Wtw

Plöckstr. 73

Ostertag Marie Wtw., Leopoldstr. 23
Osthoff Herm., Vr. Prof., Hauptstr. 114
Oßwald Hermann, Geschäftsführer bei
Julius Groos Mw., Gaisbergstr.6
Otten Carl, Buchhalter und Frau: Fri-
fmft, Lauerstr. 7

Ottenchal G., Kutscher, Kl. Mandelg. 24
Ottinell Fr., Privatm., Unt. Neckarftr. 5
Otto A., Glaftr Wtw„ Dreikönigstt. 10

— Carl Ed., Colonialw., Korbwaaren-

lager, Untere Stt. 19

— E., vr., Univ.-Lector, Hauptstt. 111

— Henriette, Fräul., Unterestt. 20

— Jak., Maler u, Tüncherm., Plöck 91

— Martin, Maurermstt., Bienenstt. 4

— Martin, Privattn., Plöckstt. 91

— Rud., Weißw., Hemden- u. Wäsche-

Geschäft, Hauptstt. 102
Overmann Aug. u. Marie, Frl., Kleider-
,rstt. 6

macherinnen, Klingent

P

Pabft I., E.Schloffer, Klingenteich 22
Pagenstecher Erust, vr. Prof., Privatm.,
Plöckstt. 66

— H. Alex., vr. Prof., Bienenstt. 8
—- Otto, vr., Neue Schloßstt. 10
Paintuer I., Küferm., Am G.-Bahnh. 15
Pantle Fr-, F Arbeiter, Römerftr. 27

— Geora, F.Arbeitrr, Römerstt. 27
Panzer H., Frln., Kleiderm., Burgw. 7
Pchre Heinrich, Privatm., Plöckstt. 61

— Joh., Magazinier Wtw., Lauerstt. 6
Pauli G. L Co., Photogr. Atelier und

Porzellanmalerei, Hauptstt. 146
Pauly Chrjst., Briefttäger, Fischerg. 5
Paym Roh. Ad., Privatm., Marktpl. 1
Penn Sophieu. Gertt., Frl., Hptstt. 234
Penner Gg^, Kübler Wtw., Pfaffeng. 5

— Jak., Kübler, Ob. Neckarstt. 8

— Pet. Wtw., Küblergesch., Pfaffeng. 5
Permdo Jos., Schreiner, Ob. Faulep. 8
Perl L., Schttsftrgeh., Zwingerstt. 16
Peter Friedr., Taptzier, Hauptftt. 8

— Georg, Tagl., Dreikönigstr. 9
Petri-Kohlhagen, Garn-, Kurz- u. Woll-

waarenhandlung sn grog st eu äs-
tail, Heug. 3

vetrouebevsüi, General, Leopoldstt. 6
Petsche M., Bahnw. Wtw., Koftgeberin,
,rtg. 20

Pfaff Geschw-, Fräul., Jndusttielehre-
rinnen, Hauptstt. 95
- M., Seminarl. Ww., Ob. Neckarftt. 14
saffius H., Pfarrer a.D., Zwingerstt. 15
falz Kathar. Wtw., Lohnköchm, Drei-
königstr. 7

Psälzer Kathol. Kirchen-Schaffnei-Ver-
waltung, Leopoldstt. 7
Psau Marttn, Pflästerer, Leyerg. 2

— Marie, Wascherin, Schloßberg 65
Pfeffer Joh. X., Maurermstt., Schneid-

mühlg. 11

Lifttte, Näherin, Bergh. Stt. 15
Pftffinger Jm., Hauptl., Plöckstr. 105
Pserser Mich. Wtw., Waftherin, Kleine
Mandela. 6

Friedr., Schreinergeh., Plöckstt. 10
Pferffer Amalie, Fräul., Bremeneckg. 5

— Carl, Privatm., Hauptttt. 246

— Ed., Musiklehrer und Justtumenten-

Hdlg., Grabeng. 10 am Ludwigspl.

— Eugen, Musikalienhdlg., Grabeng.10

— Georg, Ober-Amttn. a. D., Sandg. 2

— Georg, Kleiderm. Wtw., Hirschstt. 5

— Georg, Schuhm., Untere Stt. 33

— Gerttud, Büglerin, Brrgh. Gtt. 61
—- O, Gasrw. z. Gold. Glocke, Mschm. 1

— Theod., Privatm., Hauptstt. 100
(Von Ostern 1878: Plöckstt. 54)

Pftilstrick Friedr., Maurer Wtw., Klin-
20

Pfifferling Z. A., Cigarrenhandlung sn
§ro8, Leopoldstt. 33
Pfister H., Armenr.-Sekret., Heum. 2

— Joh., Gärtner, Brunueng. 18
 
Annotationen