Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

iMlltzll, Ltztttzll,

leppieke, üOöbeleioffe, Kai-clinen.
ikiir ^N88la11uNK6N I

VOll

Iukiu« Kei88

162 Haupl8tra886 162.
Lager iu:

L«Lueu iv allen öreiten n. 8ort6n,
vtzbilä u. vaniL8l, als: laM-
1ü6b6r, 86rvi6ll6n, LLnälüebsr,
k'rollir-, Lüeben-, öaäo- unä
81g.ub1üe1i6r,

Lelleu, vo1l8lünäi§6, uvä ^nker-
11§UNA 6in26lll6r Lelllbsile,
Letl8loM aller ^rl,
vLULL8te, Vereril8 u. dalluue
kür L6l1üb6rr.ü^6,

>Vo11en6 Lelläeelrvu, V6i886
unä karbi^e,
Litju^-Relläeeben,

Kvi86- unä kkeräe-Vtzeken,
8bLr1!nA8 kür 86lnä6n u. Laus-
ba11ull§8A6§6ll8lällä6,

0bMon8 krn,.) 8LliN8 u. kLMs8
kür bl6§1iA6- u. Llll6r-Ll6iä6r,
1'L8eben1üeber in beinen uuä
Lg.11i8l,

11 einä tzn-Lill 8 älrtz,

Vrillebe, Varebenäe,
l'tzävrleinvn, Lö1l8ebe,
8ebnrren- unä LüebenreuKe,
Lou1tzLNX8loLke, E88 u. tbrbio-,
Uar^nl8vn-vr1L1tz,

Nobel- unä korlLtzren^lvkke iv
?1ueb6, OawWl, llixs, OreloiE
uvä Nallilla,

Vorban§8loLke in Null, Null
mil lüll, A2nr M11, 2mrn unä
Ouipur,

M^ebäeeben iu Oob1io8, kluebe,
Lip8, lucb, UanjllL, vLllia3l,
IL^eb-büuker u. 8ebvner jeäer
^.rl,

^expLebe, am 81üeb kür Aunre
Lwmer,

8opba- u. Lell-L'tzppLebtz. ab-

^6PL88l6,

Väuktzr8tokktz kür Liwmer Ullä
6ÜNA6, ill >V0ll6ll, ?6ill6ll, 6o-
608 Ullä Nawlla,
6veo8-UanL11a- u. k'Llr-Uallen,
^nKvra-k'tzlltz,

» aeb8luebe kür Äwwer, krep-

P6U Ullä 6üu^6,

>Vaeb8barebtznätz kür Ü8eb6,
beäerlnebtz, uw6ribaui8eb6,
Lv88baartz, Liävräannen,
kluumen, Lväern,

>Vo11v, xssebluwple,

VorbanKballtzr.

^nktzrli^nnA vvn Ltzll-, Lau8ba11nnK8- nnä bvib>vä8ebtz

LLIIissstsk Lsiobuev äerseldov iv Llovo^ramm- u. ^eäsr dsliebixou Lodrikt.

iLrsroldstolfe, Lummi- u. psrgsmsntoiniagsn kiir Xrnnkondettsn.

1
 
Annotationen