Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Page: 85
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0092
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Δόγμα Αιτωλών ΰπερ Μυτιληναίων υπό ΑάοΙΐ ΙΥίΗΐβΙϊη. 85

2.56), εάν δέ: στρα[ταγέοντος Πανταλέοντος
τότέ]ταρτον, εις εν των μετά 23ο πΧ ετών
πρβ. προσέτι καί 10 XII5 ο32. 539.

ΜΤΕΥΟΝΤλ _ ?ησεν ίτι έάν έν 10 XII5 5278 ήθελε συμ-

I £ I Ο £ Μ Η Δ Ε Κ ΑΤΑ Γ I II πληρωΟή: στρα[ταγέοντος Χαριξένου το τέ\-

ιτατεκατ/χο:η, \ γ λ *ει> ταρτσμ% τ> δ6γ(αα 0ά άνή £?ς τ- αύτ,ο

ΑΤΑΓΟΝΑΕΙΤΟΝΕΝΑΡΧ ΑΚΛΙΤΟ ( ^ ^ « ^ ΑΕ 58 , ^ ^ 19Η

5 ΤΑ£ΚΥΡΙθΝΕΙΜΕΝΑΝΑΓ ιΈΙΝΤΟ
/^λ^ΤΑΚοΙΗΑΤλΝΔΕΚ ^ΝΒ/ ΑΙ
ΕΡΔ ΕΤλΝ ^λΜΑΤλΗλΝΕ ΝΕΚΑΛΕοΙ*
ΝΑΙΟΙΑΓΕΛΑΛ|ΚΑΙΔΙθΔ-τνΡ.η-|ΤθΥίϊ^

ΤθΥ*ΕΝΑΡΧθΥ*ΚΑΙΛΥΚθΝΤθΝ*Τ "/ Δηλιων^ επιγραφή Δήλου 10 XI* 1050 του έτους

10 -^Πα ^ΛΝΙΕΛΑΧΟΕλΝΤΙ ΑΥΤΟΙΣ ΑΙ 250 πΧ κατά Ρ. Κθΐΐ88β1· το βιβλίον τοΰ \ν.

ΕΝ Ρ^ ΙΛΕ Ταπί, Αηΐΐ§οηθ8 Οοη&ίαδ σ. 209 εις δ πα-
ραπέμπει δ ΚοαβδθΙ σχετικώς προς τά τοι-

Σημειωτέον δέ ότι κατά τήν μαρτυρίαν του προ- αυτά δόγματα τών Αιτωλών δεν ήδυνήΟην

εκδόντος τήν έπιγραφήν ταύτην έν ΑΜ 1886, 274 νά συμβουλευθώ1 πρβ. καϊ 10 XI4 1051.

Η. Ο. Εθ11ϊη§ τά γράμματα έν μέρει εινε πολύ Τηνίων έπιγραφή Τήνου ΜΒ 1910, 43 άρ. 22.

έφθαρμένα και ότι το τούτου άντίγραφον καΟ' δ'λου Μυτιληναίων έπιγραφή Μυτιλήνης 10 XII2 15

μεν εινε ύποδεέστερον του ύπδ του \¥. Κ. Ρ^Ιοη (,Ιη 1911, 196), κατά \ν. Κ. Ρ&ίοη άρναιο-

ληφθέντος, έχει δέ, ΐνα μνημονεύσω μόνον τά κυ- τέρα τών τελευταίων χρόνων τοΟ τρίτου πΧ

ριώτερα, έν στ. Ο αιώνος.

Μαγνητών τών από Μαιάνδρου" επιγραφή Θέρμου
Α Ε 1905, 83=Ιη8οηπ£ίθη νοη Μα§ηβ8Ϊ3

έν δέ στ. 6 μετά ΤΑΚΟΙΝΑ ούχ! ΔΕΚ, αλλά ΔΙ" ρ. XIV, 8γ11θ£θ 923" το δόγμα τοΰτο χρο-

δ δέ ΡειΙοη ομολογεί δτι και αυτός άρ/ήΟεν μεν νολογεϊται Στραταγέοντος Άγελάον Ναυπα-

άνεγνώρισεν έπι του λίθου ΔΙ , ύστερον δέ έβε- κτ'ιου τό δεύτερον εινε έπομένοκ ένός τών με-

βαιώΟη περί του ΔΕ καίπερ μή εύρίσκων κατάλ- ταξύ 216 και 212 ή 208 και 205 πΧ ετών

ληλον συμπλήρωσιν. Ό δέ Π. Παπαγεωργίου πρβ. κάτω σ. 87.

ήκαζεν: τά κοινά τών δεκ\ήρ\ων και δή και προσέ- Τη'ιων έπιγραφαΐ Τέω ΕθΒαδΑν. 85 (0§Α 1898,

θηκεν: έσώϋη δε έν τω λί'&ω προς τω ° και τό Υ. 217), Δελφών ΡΌοϊΙΙβδ άθ ϋθίρηβδ III 2,

Δυστυχώς όμως έκρινε περιττον νά έξηγήση τήν 133, του έτους του άρχοντος Μεγάρτα, 203

σημασίαν ήν αποδίδει εις τήν ύπ' αύτοΰ συμπλη- πΧ ή /.α'ι ολίγον προ τοΰ έτους τούτου (205;

ρωΟεΐσαν λέξιν τών δεκήρων. "Ομολογώ δτι άν ΐδε Η. Ροηιίο\ν, ΚΙ. 1914, 305, Ο. ΟοΙίη,

και εινε γνωστή ή λέξις δεκήρης (δηλαδή ναΰ'ς, Γοιιϊ11θ8 άθ ϋθΐρΐΐθδ III 2, 393 και Μ. Ηο1·

Πολύβ. ΙΔ' 3, 3, Πλουταρχ. Άντ. 64), με δια- Ιβαιιχ, ΚΙ. 1913, 137).

ΐεύγει δμως τί σημαίνει καΟ' έαυτο και δή έν τώ "Ομοιον δόγμα Αιτωλών υπέρ Χίων μνημο-

περί ού δ λόγος ψηφίσματι τά κοινά τών δεκή- νεύεται τέλος έν ψηφίσματι Χίων εύρεΟέντι έν Δελ-

ρων. Προφανώς ή καταδίωξις τών παρανόμως ά- φοϊς και έκδ^Οέντι υπό Η. ΡοηιΙο\ν έν ΚΙ. 1914,
γόντων ή κ α

ειμεν ΑΓ εντο

κείται να γε

υσιαζόντων τινά Μυτιληναΐον πρό- 288 (πρβ. Ε. ΒοιίΓ^αβΙ ΚΑ 1914,413 κέ.), άνή-

νη έπι τω λόγω δτι διά της πράξεως κοντι δέ κατά τους χρονικούς υπολογισμούς αύτού'

αύτης έβλαψαν τά κοινά" δηλαδή τά κοινά εκεί- εις το έτος 258 ή 254 πΧ. Οί σχ_ετικο'ι στίχοι 3

νων οί'τινες έψηφίσαντο το παρόν ψήφισμα" δτι δέ κέ. κατά τήν άνάγνωσιν και συμπλήρωσιν του Η.

ούτοί είσιν οί Αιτωλοί άποδεικνύουσι τά δμοιότατα ΡοηιΙο\ν ής δεν κρίνω σκόπιμον δπως έξετάσω τό

δόγματα τών Αιτωλών ΰπερ νυν τά κατά μέρος, έχουσιν ώς έξής'
Κείων επιγραφή ΚαρΟαίας της Κέω 10 XII5 επειδή τό κοινόν τών Αίτωλώ]ν διά τε τήν οικειό-

526. 527, τών περί 262/1 πΧ χρόνων κατά τητα κα[ί φιλίαν την ύπ-

ΗΪΠβΓ νοη 0&θΓΪΓΪη§βη 10 XII5 ρ. XVII άρχουσαν από προγόνων τ]ώι δήμωι προς Αιτω-

ΐθ8ί." δ αύτός δέ έν 10 XII5 ρ. 319 παρετή- λούς πρότερ[ον η^η συνέ-
loading ...