Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

DOI article:
Kuruniōtēs, Kōnstantinos: Pylou Messēniakēs tholōtos taphos
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14282#0106

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Πύλου Μεσσηνιακής θολωτός τάφος

(πίναξ 2)

Κωνσταντίνου Κουρουνιώτου.

Ή ανασκαφή τοΟ έν Πύλω τη Μεσσηνιακή θο- αύτώ Σκιάς εν τοις Πρακτικοΐς της Αρχ. Έται-

λωτου τάφου έγένετο ύπ' έμοΟ δαπάνη του Ύπουρ- ρεεας του 1909 έν σελ. 274 κέ..
γείου της Παιδείας το φθινόπωρον του 1912. Ό τάφος. Εινε έκτισμένος έπί χαμηλού λό-

Τήν θέσϊν του τάφου τούτου έν τη Πυλιακη φου (είκ. 1) «ανήκοντος εις τά έσχατα κράσπεδα

χώρα ώρισεν ήδη ακριβώς ό πρώτος σκάψας έν των προς Β της Πυλιακής πεδιάδος υψωμάτων »,

1: Ό λόφος, εφ' ον παρά το μεμονωμένον δένδρον της κορυφής κείται ό ΰολωτός τάφος.

μεταξύ τών χωρίων Τραγάνες (προς ΒΑ του τά- ήμέραι του κατά της Τουρκίας πολέμου—, έκρίθη

φου) και Ρωμανού (περίπου προς ΝΔ), εις άπό- άναγκαΐον νά συντελεσθη ή μάλλον επείγουσα προς

στασιν μιας περίπου ώρας άπΌ του προς ΝΔ κει- πρόληψιν απειλούμενης συλήσεως ανασκαφή της

μένου Κορυφασίου, της αρχαίας Πύλου. Ό Σκιάς θόλου, νά άναβληθή δε εις εύθετώτερον χρόνον ή

άνέσκαψε μόνον το στόμιον τοΟ τάφου, δέν έσχε ανασκαφή τοΟ δρόμου συνδυαζομένη προς τήν άνα-

δέ τον -/ρόνον ανακληθείς έν σπουδή εις άλλην σκαφήν δευτέρου θολωτού" τάφου (πρβ.ΠΑΕ 1909,

ΰπηρεσίαν νά έκτείνη τήν έρευναν αυτοΰ, οπότε 277), ό'στις καθ δλας τάς ένδείξεις κείται έγγύ-

πάντως θά άνεκάλυπτε και τήν συνε/ομένην θό- τατα προς τήν άνατολικήν πλευράν του άνασκα-

λον, και θά άνεγνώριζε 1 τήν αληθή σημασίαν τοΟ φέντος ήδη τάφου.

στομίου εσφαλμένως έκληφθέντος τότε ώς αύτοτε- Ό τάφος 2 (διάμ. κατά τήν βάσιν περ. 8'50) εινε

λοΟς τάφου. έκτισμένος ομοιότατα προς τους θολωτούς τάφους

Και εγώ δέν άνέσκαψα έντελώς τον τάφον, διότι του Κακοβάτου (ΑΜ 1908 299 κέ.) δΓ άκατερ-

ώς έκ τών περιστάσεων,— ήσαν τότε αί πρώται γάστων ή ατελώς μόνον κατειργασμένων, μικρών

1 Τήν ύ'παρξιν της θολού παρετη'ρη^αν πρώτο; ό δημοδιδάσκαλος 2 Σ/έδιον τούτου μετά πλειόνων λεπτομερειών περί τη; οικοδομή;

Όσμάναγα Ί. Μαραγκόπουλος μετά του σ·/ολάρ/ου Γαργαλιάνων και τελειότερων φωτογραφιών ελπίζω δτι θά γίνη δυνατόν νά συντα-

Άναγνωστοπούλου σκάψαντε; ε/, περιέργεια: ολίγον παρά το έτερον -/θή και δημοσιευθή πιθανοίτατα λίαν προσε/ώς, μετά τήν άναακαφήν

άκρον τών πλευρικών τοίνων του ΰπδ Σκια σ/.αφ:ντο; όρύγματο;. τοϋ δρόμου, κα'ι τοϋ έτερου θολωτού τάφου.
 
Annotationen