Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Page: 116
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0123
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
116 Πύλου Μεσσηνιακή; θολωτός τάφος· νπο Κ. Κουρουνιώτου.

ΑΕ 1914

μεν την έξωτερικήν έπιφάνειαν χροιάν έρυθρωπήν,
όυπαράν, κατά δέ την έσωτερικήν μελανότεφρον.
"Αλλα τεμάχια ανήκον εις σφαιρικά άγγεΐα" τού-
των ό πηλός είνε μέλας, εχουσι οέ την έπιφάνειαν
έπιμελώς έστιλβωμένην (8ο1ι\ν3ΓΖ ροΙΪΓί) 1.

Ή επιμήκης λαβή άρυτήρος (είκ.27,μήκ Ο-15)
είνε κατεσκευασμένη έκ πηλοΰ χρώματος ζωηρού
ερυθρού. λεπτοΟ, άλλ'έχοντος ίκανά μικρά λιθά-
ρια, τά δέ λοιπά τεμάχια επί τή: αυτής εικόνος
άνήκουσι πιθανώτατα εις φιαλοειδές, αβαθές άγ-
γεΐον ενόν δύο κάθετα, υψηλά ωτα" δ πηλός εϊνε
έρυθρωπός, καθαρός, καλώς ώπτημένος, ή δ επι-
φάνεια εϊνε έστιλβωμένη, και αί πλευρά! σχετικώς
πολύ λεπται (πάχ. 0 006).

Χρονολογία και Ιστορία τον τάφου.'Ε/. τών
έν άρχή έκτεθεισών παρατηρήσεων περί της κατα-
στάσεως, εν ή εύρίσκετο δ τάφος κατά την άνα-
σκαφήν και της εξετάσεως τών έν αύτώ ευρεθέντων
αγγείων ώς έξης δυνάμεθα νά άναπαραστήσωμεν
τήν ίστορίαν αύτου.

Ή χρονολογία της οικοδομής αύτου ορίζεται
διά τών αρχαιοτάτων τών έν αύτώ αγγείων εϊνε
οέ ταύτα οί μεγάλοι αμφορείς (άριθ. 21-23), διότι
τά μονόχρωμα άγγεΐα δεν δύνανται καθ' αύτά νά
χρησιυ,εύσωσιν εις άκριβή χρονολόγησιν ώς δια-
τηρηθέντα άπο τών πανάρχαιων προμυκηναϊκών
χρόνων μέχρι και τών γεωμετρικών χρόνων. Ο
Μίϊΐΐβΐ' μετ' έπισταμένην μελέτην τών όμοιων
αμφορέων τών θολωτών τάφων του Κακοβάτου
δρί'ζει τήν χρονολογίαν τούτων εύθύς μετά τους
βασιλικούς τάφους του κυκλικού περιβόλου τής
ακροπόλεως τών Μυκηνών, είδικώτερον δ' έν σχέ-
σει προς τήν καθιερωμένην διαίρεσιν τών περιό-
δων τοΟ Μυκηναίου πολιτισμού επί τή βάσει τών
Κρητικών εύρημάτων περί το τέλος τής πρώτης
ύστερομινωϊκής τάξεως ή τάς άρχάς τής δευτέρας.
Άλλ' ή χρονολογία του τάφου ήμών δύναται εύ-
τυχώς νά όρισθή άκριβέστερον έν σχέσει προς τους
καθέτους τάφους τών Μυκηνών. Ή δμοιότης τής
τέχνης και τής διακοσμήσεως τοΟ ύπ άρ. 21 άμφο-
ρέως προς τήν έκ του πρώτου τάφου τής ακροπό-
λεως τών Μυκηνών οϊνοχόην, εξ ής καταφαίνεται ή
σύγχρονος τών δύο αγγείων κατασκευή, φέρει τήν

1 Όμοια ευρέθησαν και έν τάφοις του κυκλικοί περιβο'λου της
ακροπόλεως Μυκηνών.

χρονολογίαν τής οικοδομής και πρώτης πιθανώτατα
χρήσεως τοΟ τάφου πολύ εγγύς προς τους τάφους
τοΟ κυκλικοΟ περιβόλου τών Μυκηνών, και δυνά-
μεθα μετά τίνος βεβαιότητος νά ίσχυρισθώμεν, ότι
δ θολωτός ήμών τάφος είνε σύγχρονος προς τάς τε-
λευταίας έν τή άκροπόλει τών Μυκηνών ταφάς,
όεικνύεται δέ διά τούτου οτι, δ'τε ακόμη έν Μυκή-
ναις έγίνοντο αί τελευταΐαι ταφαί έν τοις τάτοις τής
ακροπόλεως, άλλαχοΟ τής Ελλάδος, αν μή και
έν αύταΐς ταΤς Μυκήναις είχεν ήδη άρχίση ή χρή-
σις τών πολυτελών νεκρικών οικοδομημάτων, τών
μεγαλοπρεπών θολωτών τάφων.

Ως προς τήν σύνθεσιν του κοσμήματος και τήν
προσέγγισιν αύτου προς τό φυσικον πρότυπον συμ-
φωνεί προς τον αμφορέα άριθ. 21 και τοΟ άμόο-
ρέως άριθ. 22 το κόσμημα, και μολονότι δέν γίνε-
ται και έπι τούτου χρήσις του λευκοΟ χρώματος,
νομίζω οτι δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν, ότι άμφό-
τερα τά άγγεΐα είναι σύγχρονα.Ότι δέ ταΟτα κα-
τεσκευάσθησαν εντός τών χρόνων τής 1^ ύστερο-
μινωϊκής τάξεως μαρτυρεΐται και έκ τής όμοιότη-
τος τής διαθέσεως τών φυτών τών κοσμημάτων
προς τά φυτά τών θαυμάσιων τοιχογραφιών τής
Αγίας Τριάδος, αν έ'χωμεν, έννοεΐται, πάντοτε
ϋπ οψει τήν άπαραίτητον διαφοράν ένεκα τής εκ-
τελέσεως τών μεν ύπό βαναύσων αγγειογράφων,
τών δ' ύπό διασήμων τών τότε χρόνων καλλι-
τεχνών.

Τό τελευταΐον χρονικον όριον τής χρησιμοποιή-
σεως του τάφου έν τή άρχαιότητι παρέχεται ήμΐν
διά τών κατακειμένων οκλαζόντων νεκρών, οί'τινες
εύρέθησαν έπι του άνωτάτου στρώματος τής έπι-
χώσεως άμέσως, ή ολίγω κατωτέρω τών καταπε-
σόντων λίθων τής στέγης. Περί τής ήλικίας τού-
των είπομεν ήδη ότι μολονότι δέν εχομεν τεκμήρια
άπολύτως άσφαλή, πιθανώτατα δ' όμως δέν είνε
νεώτεροι τών πρώτων χρόνων τής γεωμετρικής
περιόδου, ισως δέ πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς προ-
ερχόμενοι έκ τών τελευταίων χρόνων τής Μυκη-
ναϊκής περιόδου.

Κατά τους χρόνους μεταξύ τών πρώτων μετα
τήν οίκοδομήν ταφών κα! τών τελευταίων προ τής
καταπτώσεως τής θόλου ό τάφος έχρησιμοποιεΐτο
πιθανώτατα διαρκώς' βέβαιαι δ είνε τούλάχιστον
κατά τήν μαρτυρίαν τών ευρεθέντων αγγείων τα-
loading ...