Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Page: 265
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0272
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
αε 1914 Δη μητριάς-Παγασαί- νπδ Ά. Σ. Άρβανιτοπούλλου. 265

δτι « και ταΰτα μ,ϊν έν τω παρόντι είναι τά ημέτερα Φάσεων τον Άρβ. ορμώμενοι, έγράψαμεν έν τη

συμπεράσματα ονντόμως και άδρότερον εκ- έν Βόλω εκδιδομένη έφημερίδι Θεσσαλία άπο 26

σιεφραομένα' λεπτομερέστεροι* δε περί τούτων Ίαν. 1912 μέχρι 7 Φεβρ. τοΟ αύτοΟ έτους εις συ-

οκοπώ νά διαλΛβω κτλ.» ι. νεχή φύλλα δίά μακρών καϊ μετά πολλών έπιχει-

Δέν ήδίκησα άρα τον Ν. Γιαν., παραλιπών νά ρημάτων δτι ή Δημητριάς ζητητέα έν τη θέσει των
μνημονεύσυ.) των έαυτοΰ δημοσιευμάτων, άλλως Παγασών καϊ δτι αί Παγασαί μετωνομάο&ησαν
τε και διότι Ό μεν Βθίοοίι, εκφράζων την έαυτοΟ βραδύτερον Δημητριάς ή ύπ' αύτοϋ του Δημη-
γνώμην, έστηρίχθη που, εις το χωρίον του Πλι- τρίου, ή υπό των κατοίκων τιμής ένεκεν. Υπέρ
νίου, ό δέ Ν. Γιαν. οΰδαμοΟ, γενικωτάτας μόνον της γνώμης ταύτης συνηγορουσιν αυτά τά μνη-
καϊ αορίστους εικασίας άναγράψας, καϊ ταύτας μεΐα, τά άνακαλυφθέντα ύπ' αύτου του 'Αρβ., ό
νστερώτερον των σαφών και καΟωρισμένων γνω- νους των συγγραφέων έν συνδυασμώ προς την το-
μών του Βθίοοίι. ποθεσίαν καϊ το έπίγραμμα της στήλης του 'Αντι-

Ούδέ περί προτεραιότητος τούτου ή εκείνου ήδυ- γένους (αριθ. 10 τοΟ Καταλόγου μου)»,

νάμην νά γράψω έκεϊ, ή άλλα/ου ή ένταυθα' διότι Καϊ ή μεν διαβεβαίωσις του Ν. Γιαν. ό'τι αιτία

ού'τε ο Ν. Γιαν., ούτε ό Βθίοοίι, ούδέ άλλος τις τής άγνοιας της μελέτης του Βθίοοίι υπήρξε τό

δύναται νά διεκδικήση προτεραιότητα, άφ' ού προ άπόκεντρον τοΟ ΑλμυροΟ, δεν είναι τι σπουδαΐον

εκατόν καϊ πλέον ετών ό ϋοά\νθ11 ανέγραψε την έπιχείρημα' διότι ούτε τό κεντρικον τοΰ Βόλου,

Δημητριάδα κειμένην έκεΐ ακριβώς, ένθα νυν Οεω- ούοέ το κεντρικώτερον των Αθηνών ίσχύουσι περϊ

ρουμεν αύτήν φαίνεται δέ δτι και τίνες παλαιοί τών τοιούτων καϊ έγώ έπϊ μακρόν θά ήγνόουν άλ-

έγχώριοι γεωγράφοι δεν έσχον ποτέ άμφιβολίαν λας τε καϊ αύτήν τήν πραγματείαν του Ββίοοίι,

τινά περϊ τοΟ δτι ή Δημητριάς εκείτο έν τή περί άν μή άπέστελλέ μοι αύτήν φιλοφρόνως ό συγγρα-

τήν θέσιν «Δόντια» μεγαλοπρεπεϊ αρχαία πόλει' φεύς, και το άπόκεντρον του Αλμυρού δεν ήμπό-

άλλ' έξ άτυχους γνώμης του έπιφανου; Ββειίίθ, δισε τον Ν. Γιαν. νά γνωρίο-η ήμΐν έν σελ. 91 οτι

πρώτου 2 άναγράψαντος τήν θέσιν τών Παγασών μεν « εσχάτως δ έν ΚΓ&1-νίηο1ΐΓ&<3γ τής Βοημίας κα-

περϊ τά «Δόντια», τής Δημητριάδος δ'έν τή έπι θηγητής γυμνασίου κ. ΑπΙοηϊο Ροΐ&ΐί επεμψεν

του βουνού «Γορίτσας» άρχαία πολίχνη, έπεκρά- ^μΐν μελέτην περϊ τής θέσεως τής ΊωλκοΟ έν Βο-

τησε πεπλανημένη ιδέα, ην πρώτον μεν διέσεισαν ν^ίϊ γλώσση »· τήν μελέτην ταυτην, άν μή άπε-

ίσχυρώς αί έμαί άνασκαφαί καϊ αντιρρήσεις, περί στέλλετο ύπο του συγγραφέως, ού μόνον δ Ν.

ών διαλαμβάνω έν τοις κάτω ένθάδε, δεύτερον Γιαν. θά ήγνόει εις τον αιώνα πιθανώτατα, και

δ' ένίσχυσεν ή οςύνους τόλμη του Βθίοοίι, καίπερ τούτο ούχι ένεκα τοΟ άποκέντρου του 'Αλμυροΰ,

επί ετέρας βάσεως στηριχθείσα, τρίτον δ' εβε- αλλά καϊ έγώ ούδέποτε βεβαίως θά έμάνθανον, εϊ

βαίωσεν ή ΰπ έμου το πρώτον γενομένη κνακάλυ- μή κατά τινα συγκυρίαν, ούχϊ ένεκα τής κεντρι-

ψις ετέρας πόλεως ώς Παγασών τίνα δ' έν λόγω κότητος του Βόλου και τών Αθηνών, έ'νθα δεν συγ-

καί αριθμώ θεωρεί ενταύθα εαυτόν δ Ν. Γιαν.; κομίζονται εύχερώς καϊ τά εις Βοημικήν γλώσσαν

νομίζομεν δικαίως οτι ούοένα. γραφόμενα.

Λέγει δ' ετι Ό Ν. Γιαν. σελ. 90: «ημείς άσχέ- Καϊ δμως τήν τε πραγματείαν καϊ τάς γνώμας

τως προς τήν μελέτην τοΟ κ. Βθίοοίι, ην ημείς τοΟ Ροΐ&ΐί έγίνωσκε σαφώς πολύ προ εμού δ Ν.

ήγνοονμεν, διαμένοντες πόλει μικρά καϊ άπο- Γιαν., καίπερ έν τω άποκέντρω 'Αλμυρώ κατοί1-

κέντρω, οία είναι δ Αλμυρός, ε£ αντών τών έκ- κών' έγώ δέ κατόπιν λαβών αύτήν, άποσταλεϊσάν

1 Λιέλαό'ον ή'όη λεπτομερέστατα περί τούτων έν τη ϋίσαγωγη του μΟΙ φίλοφρόνως ύπό τοΟ συγγραφέως, ούδέν ήδυ-
νέου συγγράμματος μου Γραπταΐ οτήλαι Δημήτριος Πσγαοών έν ^ νά κχ-ανοήσω, έζήτησα δέ τήν Φίλΐκήν έπϊ-
8ω '/.α'ι 9ω τυπογρ. φΰλλω, έκτυποίθεϊσιν από Όκτωβρίου [Χεχρι Δε- γ1 , , ,

κεμ'βρίου έ'. ε.. κουρίαν τοΰ καθηγητού του Πανεπιστημίου κ. Αν-

2 Ό Φιλιππίδης καϊ ό Κωνσταντας έν τη εαυτών Γεωγραφία σελ. δοεάδου καϊ δι αύτοΟ τήν τοΰ κ. Βρυζάκη, γραμ-
211 212 άναγράφουσ; πρό τοΰ ΙιθβΙίΘ τήν Δημητοιάδα ώ; έπϊ τοΰ , , ~ π , „ /λ > ρ·

ο - η ,, , « , ,», ,'. ματεω; εν τω Πανεπιστημιω, ινα μαΰω ακριοε-

ρουνου «Ιοριτσα;» κειμενην' αλλα οεν ελήφθησαν υπ οψιν υπο των 1 1 11 1 1 '

Ευρωπαίων. στερον τά κατά τον κ. Ροΐ&ΐί καϊ γράψω αύτω νά
loading ...