Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Page: 118
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0140
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
118

Συνοπτική έπισκόπησις

των κατά τό ετος 1916 γενομένων δαπάνη της Αρχαιολογικής Εταιρείας ανασκαφών

,-ρ, Αττίκ"" ~* '/'^Ραν •.δρή1***** διεπίστοισαν τήν ταυτότητα τοϋ άνασκα-

^ ν,-' φέντο; /(όρου ώς Ώδεΐον άζραδάντιο;. εί; την συνέ/ισιν των περαι-

I τέοο> άνάσκαβών πρό; τελείαν άποπεράτωσιν τοϋ αναληφθέντος 'έρ-

ΆνασκαφαΙ Πννκός. ,,ου ,;ου ^-,; -ή% Κ)ης Φεβρουαρίου 1916 δ·.' ικανών εργατών και ή

έργασία εβαινεν αίσίω;, πολλών νειον πειστηρίων αρχαιολογικών εΰρι-

Κατά τό τρέχον έτο; (1910) άνασκαφαί ένηργήθησαν δαπάναις της αχομένων, οιον σοφών τέφρας ζαί άπηνθρακωμένων ξύλων και ήλων

Άρχαιολ. Εταιρεία; αί εξής: /α; κεοάμοιν, ·καί απεκάλυψα την συνέχειαν του τείχους και τών άνα-'

Εν πρώτοις έν -Αθήναις ό κ. Κ. Κουρουνιώτης, Τμηματάρχης λη^'ων ,μ-/?, -,Ί0ς, ώ; και αέρος τοϋ δυτικού μέρους τη; Στοάς,

του Άρχαιολ. τμήματος έν τω Υπουργείο, της Παιδείας και Σύμ- ;;τ; ^οβαρώς άσθενήσας ήναγκάϊβην, μετα μεγάλης λύπης να καταλίπω

βουλος της Άρχ. Εταιρείας. έξηκυλούθησε την 6Γ.Ι της Πνυκος προ ^ άναβκαφήν, ήτις συνεχίσθη'έπϊ δύο περίπου μήνας, ήτοι

τίνων ετών ένεργηΟεϊσαν οοκιμαστικήν άνασκαφήν. Σκοπός ταύτης^ην αί7ρι;'Απριλίου. -Από δέ της 4ης" Απριλίου έξήκόλούΟησεν ή άνα-

ή Ιρευνα τοϋ προ τοϋ μεγάλου άναλήμματος χώρου, δπως, εί 8υ- ^ την έποπτείαν το3 κ, «Ηλιοπούλου 8ι' όλίγων εργατών και

νατόν. κατορθοΛή να όρισΟή ακριβώς ή χρονολογία τοϋ ημικυκλικού -1ν„ιν πρό{ αποζο·αισ[ν χ.αί άπόρριψιν τών συσσωρευθέντ

ων

τούτου άναλήμματο; και ό αληθείς προορισμός τοϋ ώ; «ΠνυκΟς» /ωαάτων Τ(Τ)ν & τών ά«ασκ'αοών ποοελΟόντων. "1 >στε ή έογάσία. αϋτη

μέχρι τοϋδε φερομένου χώρου, διότι είναι γνωστός ότι δ,ά της προη- ,^' αι.οζα0αρΤ,./η το5 /ώ?ου καί ^παρασκευαστική τή; ήδη

νουαένη; τελευταία; έν τη θέσει ταύτη δοκιμαστικής ανασκαφή; απε- ..' , ... „_ .

' ΐ 11 ·' 1 1 . ■ , μελλούσης να ανα/.ηφΟη εκσκαφή;.

καλύοΟη ένδοτέοω τοϋ μεγάλου άναλήμματος έτερον ημικυκλικον ' Γ. , ., . · ~ .·

τ 1 > "1 '~> . „. , Πράγματι Οί, συν (9εα> αναρριοσα; εκ τη; μακρά; νόσου μου, με/./.ω

αικοότεοον παοάλληλον δε προς εκείνο, έκ τούτου δε εκλονίαΟη πως ϋ , . , ■.', ··. ■ ., ., ■ ' - ,.

(. ε^ ι. ι"™ _ γ να προβώ εις την εξακολουθησιν τιον ανασκαφοιν, εαν τα πολιτικά πραγ-

τ βεβαιότη; πεοί τ?; άληΟοϋ; ονοαασία; τοϋ γώοου τούτου. _ , » , ,, ,„ ι : · £ · τ

'Ι 11 . ' '. , ,\ ματα της ηοη παντοιοτροπω; οοκιμαςομενη; 1 Ιατριοο; ευοοουωσι, οι ο

Ή εφετινή ανασκαφή έγένετο παρά το μέσον περίπου τοϋ μεγάλου
άναλήο.υ.ατο; καί ποός τό βορεινόν τούτου τμήμα, το σπουδαιότερον
δέ αποτέλεσμα ταύτης είναι ή άποκαλυψις κλιμακωτής ατραπού λε-
λαξευμένης εν τω βράγω, αρχαιότερος τοϋ μεγάλου άναλήμματος,
τοϋτο δ' εξάγεται έκ τοϋ γεγονότος ότι αί βαθμίδες ταύτη; χωροϋσιν
υπό τό άνάλημμα. Συγχρόνως έξηκριδώθη ότι ολόκληρο; ό προ τοϋ
άναλήμματος />·ιρος έπεχιόσθη καί ίσοπεδιόΟη. διαρρυΟμισΟεϊ; κατάλ-
ληλο); πρός τήν κλίσιν τοϋ βράχου, ή δ' έπί'/ωσις αϋτη ε'.νε έντελώς
όμοία πρός τήν άνωθεν τοϋ ήμικυκλίου άναλήμματος τεχνητήν έπι-
φάνειαν. ήτις Οα συνετελέσΟ*/| πιΟανίότατα μετά τήν κατασκευήν τοϋ
άναλήμ ματος.

'Ιίκ των έντό; τή; έ,τιχώσεω; άνιυριθέντων Οραυσμάτιον άγγείων,
πήλινων ειδωλίων κλπ. συμπεραίνομεν οτι ή κατασκευή τούτου <!)ς
καί ή ΐσοπέδοισι; τοϋ άνΐι> καί κάτω χώρου δέν έγένετο πέραν τοϋ
Δ' αί. π. Χ. .

Τό 'Ωδεϊον τον Περικλέους.

Έν τώ ί)δείφ τον Περικλέους κάτωθεν τή; ΝΑ γωνία; της
Ακροπόλεως καί προ; Α. τοϋ θεάτρου τοϋ Διονύσου άπό ετών ενερ-
γείται άνασκαφή, ήτις εφερεν εις φώς θεμέλια μεγάλου κτιρίου, όπε^

ων

έλπίζιι) νά παραδοίσο) εις τόν Οαυμασμόν τοϋ Πανελληνίου καϊ της διε-
θνούς αρχαιολογίας αυτό τοϋτο. αυτότατον, το περίφημον Όδεϊον τό
φέοον τό όνομα τοϋ μεγαλοπράγμονο; Αθηναίου στρατηγού, τοϋ Πε-
ρικλέους.

'Αϋήνΐ)οι τ») 1ΙΪ Δεκεμβρίου 1916.

Π. Καστριώτης

Άμφιαρείου σκαφαί.

Τώ 1916 σκαφικαί έργασίαι έγένοντο μόνον επί
ράδρας οχΟης, ένθα ή εταιρεία Ιχει άγοράσασα παρά Κοληστάση
καί Κοληγεώργα καί Βαλσαμάχη τρεις αγρού: 160 μέτρων τό μήκος.
Ίίπί τής αριστερά; ό'/Οη; κείνται τά κύρια τοϋ ίεροΰ οικοδομήματα,
ό ναός, ό βωμός, στοά, Οέατρον, λουτρώνες- έπί δ'ε τής δεξιάς άπεκα-
λύφΟησαν εν τε ταϊς προτε'ραις καί ταίς έφ' έτος σκαφαϊς πεοί τά 100
κτίσματα, δι' οδών εις δέκα που συντάγματα διηθημένα, οικήματα
τών εν τω Εερώ υπηρετούντων καί καταλύματα τών εις τάς έοοτάς ή
άλλοις προσερχσμένών", μετά μικράς στοάς καί ουλών καϊ φοεάτων
καί δεξαμενών καί υδραγωγοί σήραγγος, ων ή διάταξις γενήσεται δήλη
δικαίως έταυτίσθη πρός τό περίφημον τοϋ Περικλέους 'ϋδεϊον, όις δια διά τοϋ έκπονηΟησομένου διαγράμματος. Λιά τών κτισαάτο>ν τούτων

μακρών έν τή άρχ. Έφ. περιέλαβεν ό έφορος άρχαιοτήτο>ν κ. Π. α καί εΐ; τους εκατέρωθεν παρακειμένους αγρούς εϊσχωροΰσι, διήκει

Καοτριώτης. ό διευθύνων τήν άνασκαφήν ταύτην. Ό αυτός εϋηρε- παραλλήλως πως τή χαράδρα ή τής ό'νΟης ταύτη; ιερά όδό; (ΑΕ

στήθη ν'άποστείλη ήμϊν σύντομον περίληψιν περί τών εργασιών τοϋ 1913 237. ΓΙΑΕ 1913 114), μακρά καί πλατεία, ήτι; έξ άνατολών

τ?· "ου;: τήν αρχήν έχουσα συνάπτεται έπί τή; αυτής σχεδόν γραμμής πρός

Συνεχίζων τάς άπό τριετίας ήδη άρξαμένας σκαφικάς εργασίας πρός έτέραν, ήν εβαινον οί έκ τών δυσμικών τής δεξιάς ό/Οης προσερχό-

τελείαν άποκάΟαρσιν τοϋ περιφήμου 'Ωδείου τών 'ΛΟηνών, τοϋ ούτωσί μενοι' καί Ικείνη μεν' πρός βορραν καμπτομένη ήγε διά τής γέφυρα;

κληθέντος τοϋ Περικλέους, δαπάναις τής Αρχαιολογικής Εταιρεία;. εί; τά τής άριστεράς όχθης, αύτη δε πρός έκείνην κατιούσα άνοί-

ή «Αρχαιολογική Έψημερίδι» τοϋ 1914 (σελ. 143- γεται παρά τήν σύναψιν εις στενήν καί κατάντη όδόν, ήτις πρός βορ-

πεοι ου εν

166) καί τοϋ 1915 (σελ. 145-156) μετ' εικόνων καί σχεδιαγραμμάτων
έδημοσίευσα ικανά, πρόσθες δέ καί έν τοις «Πρακτικοΐς> τής αυτής
Εταιρείας τών ετών 1914 καί 1915, προέβην καί εφέτος, άφ οΰ ήδη

ράν κατάγουσα δεν ΐχώρει προς τήν άριστεράν όχθην, άλλά κατα-
λήγει εις το προς τή 0γ9τ) ϊσόπλευρον κτίσμα, όπερ νΰν διά τής σκα-
φής έφάνη ότι ήτο κρήνη.
loading ...