Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Page: 103
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0115
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1919

103

Δημήτριος Σπ. Σταυρόπουλλος.

Ή "Ελληνική επιστήμη καί ή άρ/αιολογική ρον το Μουσεΐον της Μυκόνου κατάμεστον ές

ύπηρεσία της Ελλάδος θρηνεί πλην άλλων καί αγγείων ποικιλωτάτων και πολυτιμότατων, τούτο

τΌν εφορον των Αρχαιοτήτων των Κυκλάδων οφείλομεν εις την ύπερτέραν αύτοθυσίαν της συνή-

Δημήτριον Στανρόπον?Λον, βστις μετά πενταετή ^°υς Επιστημονικής φιλοδοξίας έν τω προσώπω

βασανιστικήν νόσον μετέστη εξ ημών τη 19^ νοεμ- του άνδρος τούτου.

βρίου 1919. Γεννηθείς δ πολύκλαυστος συνάδελ- Πολλοί, μακράν τοΟ Σταυροπούλλου ιστάμενοι,

φος τη 20ί μαρτίου 1872 άπέθανεν έν τη άκμή έξεπλήττοντο διά την άπΌ ίκανοΟ χρόνου «νέκρω-

τής ηλικίας. Τό έπιστημονικόν έργον αύτου δεν σιν» της επιστημονικής παραγωγής αύτου' ήγνόουν

έπρόφθασε νά έκδηλωΟή άνταςίως τής βαθείας τοΟ τήν χαρακτηριστικήν αύτοΟ άρετήν, ής ούτος

άνδρος μορφώσεως και τής άκρας αύτοΟ έπιμε- υπήρξε ΘΟμα. 'ΉΟελεν ό άνήρ τά πάντα εις άκρον

λείας και ευσυνειδησίας, αρετών, ων δείγματα τέλεια. II άκαταπόνητος φροντϊς τής άνασυγκρο

εχομεν εις τά Έρετρικά μελετήματα και τάς λοι- τήσεως τών κτερισμάτων έκείνων, χρησιμοποιου-

πάς αύτοΟ έπιγραφικάς πραγματείας. Αί ύπηρε- μένου και τοϋ ελαχίστου οστράκου, -ινε άκατα-

σιακαι άνάγκαι ήγαγον τον Σταυρόπουλλον ού μό- νόητος τοις έμπιστεύουσι τοιαύτας εργασίας εις

νον εις Έρέτριαν άλλα και εις Δελφούς, Θήβας, τους ειδικούς τεχνίτας.

Σπάρτην, Όλυμπίαν, οπόθεν κατέληξεν ούτος εις Άλλα πλανώνται οί νομίζοντες ότι ή άκοίμητος
Μύκονον τον τελευταΐον καϊ μακρόν σταΟμόν τής διάνοια, ή όςύτης τής άντιλήψεως καί ή ισχυρά
δράσεως αύτου. φιλοτιμία αύτοΟ ύπήρξαν έπιδεεϊς έν εργω. όπερ
Έκεΐ προεβάλετο σκοπόν τήν ερευναν τής έν τοσούτον ήγάπησε καί τοσούτον έμελέτα, όσον
'Ρηνεία δηλιακής νεκροπόλεως κα'ι κατά τά ετη άφωσιωμένο; ύπήρξε προς αυτό Έπειτα ό Σταυ-
1898- 1900 έπεχείρησεν έκτενεϊς άνασκαφάς ρόπουλλος, πριν κάμψη τό γόνυ, άπολαύων εύρώ-
πλουσίας εϊς εύρήματα. Ή τύχη τότε και ή έμπει- Υγείας, έπίστευεν οιονεί εις τήν αιωνιότητα
ρία ήγαγον αυτόν εις τήν άποκάλυψιν και άναγνώ- τή? δαύτου ακμής και ούτω δυστυχώς τήν μεν
ρισιν τοΟ βόθρου τής ιστορικής καΟάρσεως τής Δή- ερευναν τής 'Ρηνείας δεν συνεπλήρωσε, παρέλαβε
λου τοΰ έτους 426/ο. Τό εύρημα τούτο, άποτε- & ^ε0' έαυτο° ε1? τον τά?ον κ«* ^ περί τών γε-
λούν διά τήν άγγειογραφίαν χρονολογικόν σταΟμόν, γενημένων εύρημάτων έργον, ό'περ έμελλε νά δώση
ήτο τόσον μέγα καί πλόύσιον! ώστε ού μόνον ιδίου ^ είκόνκ ού Ι*όνον ·ών άλλων έκείνων
μουσείου τήν οικοδομίαν άπήτησεν έν Μυκόνω, άλλά κα1 τ71- ώΡι>ου α0το° *?<*εω;'
άλλά /αί πασαν σχεδόν τήν ένδελεχή μέριμναν πολλά δ' άέλπτως κραίνονσι ΰεοί-
του Σταυροπούλλου έκτοτε άπερρόφησε" διότι τά κα[ τ(\ δοκη&έντ' ουκ έτελέσϋη.

κτερίσματα τών Δηλιακών τάοων, αναγόμενα εις ,Λ , , , ,, . ,

? , , , ' , ....·, Ο ευτυνης, όστις θα καρπωυη τας σημ-ιωσεις

οια^οοους -/οίνους χα) άντιποοσωπευοντα πολλας , . , , , . Λ , ..

' «, , ', , και τους πόνους και τους μο/ϋους αυτού αναλαμ-

περιόοους της τέννης, συνελένβησαν έν συντοίμ- , -, , ».* , ~ ν* .

1 ; ι « οανων την οηαοσιευσιν τοΟ Μουσείου της Μυκόνου,

μασιν ε'ις μένα πλήθος κοοίνων καί κιβωτίων, ή , η,~ η, » >· ·

' 11 , « αναμφιβόλως 9α καταρςηται μεν της εργασίας

οέ ΐυλοκοίνησις τών όστοάκο^ν τούτων ητο εογον Λ< - , ,

λ , ' > , , , μετα ψυ/ής ευγνώμονος, 9α συνε/ιση οε αυτήν

ουσνερές καί μακοόν καί Οάπεοεικνύετο άνωτεοον , , * λ „ , , λ '„

,Λ Ν , „ εν αμειωτω Οαυμασμω προς τήν σιοηραν σελησιν

τής ^ροντίόος καί τοΟ διαοέοοντος τών άπλών , , ', , ,' > , *~ > -ν

„ . _ ■ ' και ύπομονην και προς την ευσεοη και Λεπτογνω-

τε/νιτών συγκολλητών άνευ της άόκνου εποπτείας . _ ν -ι-.

„ # 1 . μονα φυ/ην του σταυροπούλλου

του Σταυροπούλλου Άν σήμερον έ'/ωμεν όλάκλη- Α. Δ. Κ.

25 ό 5ί
loading ...