Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Page: 166
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0176
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
166 Δέφνερ: Παλίμψηστος επιγραφή έν Σκύρω.—Λεονάρδος : Άμφιάρειον.

ΑΕ 1923

Έναντίαν πάλιν γνώμην έκφερε ι δ Ρ. ΡΌιιβανέ
εις την συγγραφήν τοΟ Μβιηοϊΐ'θ 8πγ 1β8 οο1οηΪΘ8
Αΐΐιβηϊθηηβδ αα οίηςαϊδαΐθ βΐ αα ηυαίπβηιβ βίβ-
οΐβ, ρ. 382: «Οί κληροΟχοι έξηκολούθουν λαμ-
βάνοντες μέρος εις τάς έθνικάς έορτχς των Πανα-
θηναίων καί των Διονυσίων καί πέμποντες εις αύ-
τάς θεωρούς καί θύματα. ΤοΟτο πιστοποιοΰσιν αί
έπιγραψαί ού μόνον δια τον οον αιώνα, άλλα καί
δια τον τρίτον καί δεύτερον. Ή ΰυγάτηρ ένδςκλη-
ρούχον της Σκύρου κατελέγη κανηφόρος δια τήν
πομπήν των Διονυσίων, ό δέ (%ίος Άϋηναίων
άντήαειψε τήν εύσέβειαν αύτής και τήν φιλοτιμίαν
του πατρός της, ψηφίσα; ύπέρ αύτοΟ επαινον δη-
μόσιον καίστέφανον έκ κισσού.»

Ό ΟΙι. ΜίβΙιβΙ τέλος εις τό ΚθοπθϊΙ ά'ϊηβοπ-
ρΐϊοηδ ΟΓθΟφίβδ, ΒπιχθΠθδ 1!Κ)0, έδημοσίευσεν
έν σελ. 165 τήν έπιγραφήν ύπό τόν τίτλον Ώέανβι
άβδ βΙβνοηο:η68 άβ 8/οι/τθ8. II. δΐβοΐβ αναηΐ
^. Ο., άνευ άλλης παρατηρήσεως.

Εις τάς περί της επιγραφής γνώμας πέντε ξέ-
νων έπιστημόνων προστίθεται ήδη ή ιδική μου, ήν
έν πλήρει άγνοια εκείνων έκ μόνης της εξετάσεως
τοΟ μαρμάρου καί συνεπώς άνευ της άπ έκείνων

έπίδράσεως έσ/ημάτισχ. Ή οέ πεποίθησίς μου εΤνε,
δτι ή έν τή οικία Έμμ. ΙΙερίνη ενεπίγραφος πλάξ
αρχικώς έφερε τιμητικόν ψήφισμα του Δήμου·
Αθηναίων κατά τον 50ν αιώνα άναγραφέν ύπέρ
κληρούχου της Σκύρου, ό'τι δμως μετά 250 περίπου·
ετη τό ψήφισμα τοΟτο άπεξέσθη έν μέρει έπιπο-
λαιως, έν μέρει βαθύτερον, ό'πως ύπό άλλα; πε-
ριστάσεις καί δι' άλλα πρόσωπα δ λίθος ^ρησιμο-
ποιηθη προς άναγραφήν τιμητικού πάλιν ψηφίσμα-
τος ύπέρ Σκυρίου, τοΰτο μεν δι' έγχαράζεως νέων
ονομάτων καί λέςεων, τοΟτο δέ δι' έκβαθύνσεως
τών παλαιών γραμμάτων. Δεν εισέρχομαι ένταΟθα
εις εικασίας, άν Ό άρχων Άθηνίων ήτο άρ^ων
τών Αθηναίων ή τών κληρού^ων της Σκύρου καί
άν έτελοΟντο τότε Διονύσια καί ε!ς τήν Σκΰρον.
θά ηύχόμην, τό μάρμαρον τούτο νά εύρίσκετο εις
το ενταύθα Έπιγραφικόν Μουσεϊον ώς εύπρόσιτον
τεκμήριον ύπέρ της γνώμης μου, εύελπιστώ ό'μως
2τι θά έπαρκη καί ή έκ του μεταλλογραφήματος
είκών.

Μιχαήλ Δέφνερ Δ. Φ.

Άμφιάρειον

(1923)

ύπό

Β. Λεονάρδου.

Τώ 1923 σκαφικαί έογασίαι έγένοντο μάλιστα έπί της δεξιάς της
χαράδρα; όχθη; και ϊδία νοτόθεν της δυσμικη; πομπιχης όδοΰ 84
χάΐ του 139 (ΑΕ 1922100 είκ. 2).

Οί έξης αριθμοί 1-9 κλπ. εΤνε οί των έν ΑΒ 19 1 7239 1 9 1 8
111-112 1919[00 είκ. 1 καί 2 1922ιο2 δημοσιευθέντων διαγραμμάτων
της δεξιά; όχθης, πρβ χαί ένθάοε έν το!; έξη; εί/.. 1 καί 2.

1 - 9 χα! 92 - ) 07 (θερινού καταγωγίου) : ΑΕ 19 1 7240α
191999 ει*, ι, Ι1ΑΕ 191917.

10 44 (χειμερινού χαταγωγίου): 11ΑΕ 1917ιο,ΑΕ 1917239εΙκ. 1
1918ιιοα 1919100 ίΐκ. 2 1922ιοΐα· Ένθάδε (είχ. 1) δηλοΰται
ή χαϋ' ϋψο; συνάφεια τοΰ θερινού χαταγωγίου (α. άρ. 1-9 χλπ)
χαί τοΰ -χειμερινού* άπό τοΰ στιΛοβάτου τη; στοά; (άρ. 29-41) τοΰ
χειμερινού καταγωγίου μέχρι τοΰ δαπέδου τοΰ χοίρου 92 («) τοΰ
θερινοΰ καταγωγίου τό ΰψο; σύμπαν (κατ' εύθυωρι'αν) εΤνε 4 785.

45-61 (συνοικία; τόμος): ΙΙΑΕ 191370 114 1920δ 1921Γι, ΑΕ
1916ιΐ8 1917240α 1919ιοο ·Ιη. (.

62 (χρηνη): ΙΙΑΕ 191634 «δ 19216 ;0, ΑΕ 1916Π8 1918π0β

«Ικ. 1 - Ά ■

63- 68 : ϋ. άρ. 45-61.

69-77: ί. άρ. 63-68, ΑΕ 1919ιοοεΐκ. 2 1922ι0ι είκ. ι· Έν
69 Ιγένετο μικρά σχαφεία έν τοις δυσμοβορείοι;, νοτο'θεν τοΰ ανατο-
λικού θυροίματος τοΰ 50, καί έν τοΐ; δυσμονοτίοι;, δυσμοθεν τοΰ
ύστερου λοξοϋ τοίχου όστι; άφορίζει τό 69 από τοΰ 70 (ΑΕ
1919ιοι β). "Απα; σχεδόν ό νο'τιος τοίχος τοΰ 69 70 ό καί τό μέ-
σον μέρος τοΰ βορείου τοίχου τοΰ 80-83α ά'μα άποτελών σύγκει-
ται έκ μεγάλων πώρων (μ. ± 1 30) πηχυαίων τό πλάτος, καλώς
εϊργασμένων (σώζονται οί κάτω τέσσαρες δόμοι [5ψ. 1 80] έπ'ι λίθι-
νης εύΟυντηρία;)· τρεις τοιούτοι πώροι ληφθέντες, ο^ς ε'πεικάσαι, έκ
τοΰ είρημένου βορείου τοίχου τοΰ 80 - 83α έχ ρησθησαν ύστερον άπαν-
τροκύ εις τόν βόρειον δπόλοξον τοϊχον 77 (αβ) νοτόθεν τοΰ 73- 74.
'Ανατολόθεν τοΰ έν τοις χώροις 70 χαί 77 θεμελίου 8 πρό; τώ τού-
των νοτίω τοίχω κείται κλιμακοειδέ; ύστερον χτίσμα, ό'περ εφερεν ώς
άναόασμόν τό έν Α Ε 1922ιοι μνημονευθέν δωριχόν κιόκρανον, έτε-
ρον δε τοιούτον κτίσμα κείται δυσμοθεν τοΰ δ προς τώ αύτώ τοίχιο.

78 -85 : Α Ε 1919ιοο είκ. ι 192210ι είκ. Ί, &. άρ. 69-77. 'Ό

χώρο; 80 81 διηρηται εΐ; τρία μέρη άφωρισμένα άπ' άλληλιον ΰπό
loading ...