Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
118

Μιχαήλ Δέφνερ

Α Ε 1921

καλλιτέχναι ποτέ δεν άμηχανοϋσι, τάς έκ δεδομένου χώρου δυσχέρειας νά έξουδετερώνωσι
δι' έπινοήσεως καταλλήλων συμπλεγμάτων και καταλλήλων στάσεων, κλίσεων και κάμψεων
των παριστανομένων μορφών εν συνδυασμοί μετά καταλλήλου παραστάσεως τοΰ εδάφους.
Εις τδ βάθος τοϋ κέντρου τοϋ άετοόματος φαντάζομαι ύψωμα τοΰ εδάφους η βράχόν,
έφ' ού ϊσταται ή Αταλάντη, έξέλκουσα τδ προβόλων της έκ τοϋ πληγωθέντος κάπρου,
ένώ καταπηδά ό κύων αυτής όρμων κατά τοϋ θηρίου, ού τίνος ή κεφαλή έ'χει προσπερά-
σει τδ κέντρον. Έκεϊ ό κάπρος ευρίσκεται απέναντι των προτεταμένων προβόλιων τοϋ
Μελεάγρου καΐ τοϋ Θησέο>ς και κυνών γύρο) επιτιθεμένων αύτοϋ. Τδ ζωηρότατον τοϋτο
σύμπλεγμα υπολογίζω δτι κατελάμβανε χώρον ανά 2 τουλάχιστον μέτρων ένθεν και έν-
θεν τοϋ κέντρου.

Άνά έ'τερα δύο τουλάχιστον μέτρα έκατέρας πλευράς κατελάμβανον άφ' ενός μεν
οί Άρκάδες αδελφοί Άγκαΐος και "Εποχος, ό μεν πληγωθείς καΐ τον πέλεκυν άφείς, ό
δε έτερος τδν καμπτόμενον άδελφόν επέχων, έξ ού "Εποχος- άφ' ετέρου δέ ό έκ Φθίας της
Θεσσαλίας Νηλεύς, πατήρ τοϋ Άχιλλέως, άνεγείρων τον Τελαμώνα, όστις επι ρίζης δέν-
δρου σκοντάψας είχε καταπέσει.

Κατά τον Παυσανίαν υπολείπονται εις έκατέραν πλευράν άνά μία τετράς κυνη-
γών, επί δέ κεφαλής εκάστης τετράδος εΤς των Διοσκούρων.

Έάν δι' έκάστην τετράδα ύπολογίσωμεν 2,5-3 μέτρων χώρον, όλιγώτερον διά
τους έκ των έμπροσθεν ομαδόν επιτιθεμένους και περισσότερον διά τους έκ των όπισθεν
διώκοντας της άλλης πλευράς, περισσεύουσιν έκ τοϋ όλου πλάτους τοϋ αετώματος (μ. 18)
άνά 2 περίπου μέτρα, πληρούμενα εις μεν την πλευράν' της επιθέσεως διά κυνών και
θάμνων, εις δέ την άντίθετον κατά τον αυτόν ή άλλον ε'ις τον καλλιτέχνην άρεστόν τρόπον.

Κατά την έκδοχήν ταύτην περιττεύει ή εικασία παραλείψεως ονομάτων έκ μέρους
τοϋ Παυσανίου, τοΰ αποδιοπομπαίου τράγου των φιλολόγων και άρχαιολόγων, ή χάσματος
έν τω κειμένω αύτοϋ, άνακτάται δέ την εις τό κέντρον τοϋ άετοοματος Θέσιν αυτής ή διά
τους Τεγεάτας ΊσόΟεος ήρωΐς, ην και νόμισμα Τεγεατικόν παριστάνει πλήττουσαν τδν
Καλυδά>νιον κάπρον, ούτινος μάλιστα οί οδόντες έφυλάττοντο και έπεδεικνύοντο έν τώ
ναώ. Διά τής έν τω άετώματι τοϋ κυριο)τέρου ναοϋ τής Τεγέας και δλης σχεδόν τής
Πελοποννήσου παραστάσεως τής θήρας τοϋ Καλυδωνίου κάπρου ό Πάριος καλλιτέχνης
ηθέλησε προφανώς ν' απαθανάτιση την σπουδαίαν προς έξολόΟρευσιν τοΰ φοβερού θηρίου
άρωγήν, ήν μακράν τής Αρκαδίας παρέσχον τέσσαρες τοπικοί αυτής ήρωες, ή Ατα-
λάντη, ό Άγκαΐος, ό 'Έποχος και δ Ίππόθους.

Μιχαήλ Δέφνερ

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ

Ή έν σελίδι 111 και κάτωθεν τοΰ μονόλιθου ληνοϋ τής Βάρκιζας (είκ. 11)
κά&ετος τομή τής επί τον λίϋ>ον αύλακος έχει τύ σχήμα τοϋτο.
 
Annotationen